Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
8

Viața sub călăuzirea Duhului

81Acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, [care nu

8:1
Rom. 8:4Gal. 5:16,25
trăiesc potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului]. 2Într‑adevăr, legea
8:2
Rom. 6:18,22In. 8:36Gal. 2:19
5:1
Duhului
8:2
1Cor. 15:452Cor. 3:6
dătător de viață în Hristos Isus te‑a eliberat de legea
8:2
Rom. 7:24,25
păcatului și a morții. 3Căci – lucru
8:3
Rom. 3:20Fap. 13:39Evr. 7:18,19
10:1,2,10,14
cu neputință pentru Lege, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu
8:3
2Cor. 5:21Gal. 3:13
L‑a trimis, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său, într‑o fire asemănătoare cu cea păcătoasă, și a osândit păcatul în firea pământească, 4pentru ca cerința dreaptă a Legii să fie împlinită în noi, care
8:4
Rom. 8:1
umblăm nu potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului. 5Într‑adevăr, cei ce
8:5
In. 3:61Cor. 2:14
trăiesc potrivit firii pământești năzuiesc la lucrurile firii pământești, pe când cei
8:5
Gal. 5:22,25
ce trăiesc potrivit Duhului năzuiesc la lucrurile Duhului. 6Și năzuința
8:6
Rom. 6:21
8:13Gal. 6:8
firii pământești duce la moarte, pe când năzuința Duhului duce la viață și pace. 7Fiindcă năzuința
8:7
Iac. 4:4
firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici
8:7
1Cor. 2:14
nu se poate supune. 8Deci cei ce trăiesc în firea pământească nu pot să‑I placă lui Dumnezeu. 9Voi însă nu mai trăiți în firea pământească, ci în Duhul, dacă Duhul
8:9
1Cor. 3:16
6:19
lui Dumnezeu locuiește într‑adevăr în voi. Dacă cineva nu are Duhul
8:9
In. 3:34Gal. 4:6Flp. 1:191Pt. 1:11
lui Hristos, acela nu este al Lui. 10Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este mort din pricina păcatului, dar Duhul este viață datorită dreptății. 11Și dacă Duhul Celui
8:11
Fap. 2:24
ce L‑a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, Cel
8:11
Rom. 6:4,51Cor. 6:142Cor. 4:14Ef. 2:5
ce L‑a înviat pe Hristos Isus din morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său, care locuiește în voi.

Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii

12Așadar

8:12
Rom. 6:7,14
, fraților, noi nu suntem datori firii pământești, ca să mai trăim potrivit firii pământești. 13Dacă trăiți
8:13
Rom. 8:6Gal. 6:8
potrivit firii pământești, veți muri; dar dacă, prin Duhul, dați morții
8:13
Ef. 4:22Col. 3:5
faptele trupului, veți trăi. 14Căci toți cei ce sunt călăuziți
8:14
Gal. 5:18
de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15Și voi n‑ați
8:15
1Cor. 2:12Evr. 2:15
primit un duh de robie, ca să mai aveți frică
8:15
2Tim. 1:71In. 4:18
, ci ați primit un duh
8:15
Is. 56:6Gal. 4:5,6
de înfiere, prin care strigăm: „Avva
8:15
Mc. 14:36
!”8:15 Lit. abbá („tată!”), termen familial în dialectul iudeo‑aramaic. Folosit de Isus ca formulă de adresare către Dumnezeu (vezi Mc. 14:36), termenul a rămas în uzul comunităților creștine vorbitoare de aramaică, fiind preluat și de cele elenofone (Gal. 4:6)., adică: „Tată!” 16Însuși
8:16
2Cor. 1:22
5:5Ef. 1:13
4:30
Duhul dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. 17Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori
8:17
Fap. 26:18Gal. 4:7
: moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim
8:17
Fap. 14:22Flp. 1:292Tim. 2:11,12
împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El.

18Eu socotesc că suferințele

8:18
2Cor. 4:171Pt. 1:6,7
4:13
din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care se va descoperi față de noi. 19De asemenea, și creația
8:19
2Pt. 3:13
așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea
8:19
1In. 3:2Gen. 3:19
fiilor lui Dumnezeu. 20Căci creația
8:20
Rom. 8:22
a fost supusă deșertăciunii – nu de bunăvoie, ci din pricina celui care a supus‑o – cu nădejdea însă 21că și ea va fi eliberată din robia stricăciunii, ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. 22Dar știm că, până acum, toată creația suspină și suferă chinurile facerii. 23Și nu numai ea, ci și cei care au cele dintâi roade
8:23
2Cor. 5:2‑5Ef. 1:14
ale Duhului: noi înșine suspinăm în sinea noastră și așteptăm înfierea, răscumpărarea trupului
8:23
Lc. 21:28Ef. 4:30
nostru. 24Căci cu nădejdea
8:24
2Cor. 5:7Evr. 11:1
aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, căci cine nădăjduiește ceea ce se vede? 25În schimb, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. 26Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu
8:26
Iac. 4:3
știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. 27Și Cel
8:27
1Cr. 28:9Ps. 7:9Pr. 17:3Ier. 11:201Tes. 2:4Ap. 2:23
care cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți potrivit
8:27
1In. 5:14
voii lui Dumnezeu.

Dragostea lui Dumnezeu ne dă siguranță

28Știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce‑L iubesc pe Dumnezeu, al celor care

8:28
Rom. 9:11,23,242Tim. 1:9
sunt chemați după planul Său. 29Căci pe aceia pe care i‑a cunoscut mai
8:29
Rom. 11:2Ier. 1:51Pt. 1:2
dinainte i‑a și hotărât mai
8:29
Ef. 1:5,11
dinainte să
8:29
Flp. 3:211In. 3:2
fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Întâiul Născut dintre mai mulți frați. 30Și pe aceia pe care i‑a hotărât mai dinainte i‑a și chemat
8:30
Rom. 1:6
9:24Ef. 4:41Pt. 2:9
, și pe aceia pe care i‑a chemat i‑a și îndreptățit
8:30
1Cor. 6:11
, iar pe aceia pe care i‑a îndreptățit i‑a și proslăvit.

31Deci ce vom zice noi despre toate acestea? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32El

8:32
Rom. 5:6,10
, care nu L‑a cruțat nici pe propriul Său Fiu, ci L‑a
8:32
Rom. 4:25
dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui totul fără plată împreună cu El? 33Cine le va aduce învinuiri aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu
8:33
Is. 50:8,9Ap. 12:10,11
este cel care îndreptățește! 34Cine‑i va osândi? Hristos Isus a murit, ba încă a și înviat, este
8:34
Mc. 16:19Col. 3:1Evr. 1:3
8:1
12:21Pt. 3:22
la dreapta lui Dumnezeu și
8:34
Evr. 7:25
9:241In. 2:1
mijlocește pentru noi! 35Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigoana, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia? 36După cum este scris:

Din pricina Ta

8:36
2Cor. 4:11
suntem dați morții toată ziua;

suntem socotiți ca niște oi de tăiat.8:36 Ps. 44:22.

37Totuși, în toate acestea suntem mai mult decât biruitori

8:37
1Cor. 15:571In. 4:4
5:4,5Ap. 12:11
prin Acela care ne‑a iubit. 38Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile
8:38
Ef. 1:21Col. 1:16
2:151Pt. 3:22
, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, 39nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă făptură nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru.