Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei aleşi care locuiesc ca străini în diaspora: în Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 2aleşi după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea făcută de Duhul, spre ascultare şi spre stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Har vouă şi pacea să sporească!

Nădejdea cea vie şi moştenirea din ceruri

3Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care, în marea Lui îndurare, ne-a născut din nou, prin învierea din morţi a lui Iisus Hristos, pentru nădejdea cea vie, 4pentru moştenirea care nu se strică, nu se pătează şi nu se ofileşte, păstrată în ceruri pentru voi, 5care sunteţi păziţi prin puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuirea gata să se descopere în timpul de pe urmă. 6De aceea bucuraţi-vă, chiar dacă acum, pentru puţin timp, trebuie să fiţi întristaţi prin diferite încercări, 7astfel încât, credinţa voastră încercată, cu mult mai de preţ decât aurul pieritor, care, totuşi, este încercat în foc, să fie spre laudă, slavă şi cinste la arătarea din nou a lui Iisus Hristos. 8Pe El, deşi nu L-aţi văzut, Îl iubiţi; crezând în El, deşi acum nu-L vedeţi, vă bucuraţi cu nespusă şi slăvită bucurie, 9primind răsplata credinţei: mântuirea sufletelor voastre.

10Despre această mântuire întrebau şi cercetau profeţii care au profeţit despre harul ce urma să vă fie dat, 11căutând să afle timpul şi împrejurările pe care le arăta Duhul lui Hristos care era în ei, când mărturisea mai dinainte despre patimile lui Hristos şi despre slava care avea să vină după ele. 12Lor li s-a descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi slujeau cele ce v-au fost vestite acum de cei care v-au adus evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri pe care şi îngerii doresc să le înţeleagă.

Chemare la o viaţă sfântă

13De aceea, pregătiţi-vă, fiţi treji, puneţi-vă pe deplin încrederea în harul care vă va fi adus la arătarea din nou a lui Iisus Hristos. 14Ca nişte copii ascultători, nu vă potriviţi poftelor de mai înainte, pe care le aveaţi pe când eraţi în neştiinţă, 15ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, să fiţi şi voi sfinţi, în toată purtarea voastră, 16fiindcă este scris: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt! 17Şi dacă-L numiţi „Tată” pe Acela care, fără părtinire, judecă pe fiecare după fapta lui, purtaţi-vă cu teamă de Dumnezeu în timpul peregrinării voastre, 18ştiind că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din vieţuirea voastră deşartă, moştenită de la părinţi, 19ci cu sângele scump al lui Hristos, ca al unui miel fără pată şi fără cusur, 20care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în timpurile mai de pe urmă pentru voi, 21cei ce prin El credeţi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă ca să vă puneţi credinţa şi nădejdea voastră în Dumnezeu.

Viaţă nouă prin evanghelie

22Întrucât v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr pentru o dragoste frăţească sinceră, iubiţi-vă stăruitor unii pe alţii, cu o inimă curată, 23fiindcă aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul cel viu şi nepieritor al lui Dumnezeu, 24fiindcă:

orice făptură este ca iarba

şi toată slava ei ca floarea ierbii:

iarba se usucă şi floarea cade,

25dar cuvântul Domnului rămâne în veac.

Şi acesta este cuvântul care v-a fost vestit, evanghelia.