Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei aleşi care locuiesc ca străini în diaspora: în Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 2aleşi după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea făcută de Duhul, spre ascultare şi spre stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Har vouă şi pacea să sporească!

Nădejdea cea vie şi moştenirea din ceruri

3Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care, în marea Lui îndurare, ne-a născut din nou, prin învierea din morţi a lui Iisus Hristos, pentru nădejdea cea vie, 4pentru moştenirea care nu se strică, nu se pătează şi nu se ofileşte, păstrată în ceruri pentru voi, 5care sunteţi păziţi prin puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuirea gata să se descopere în timpul de pe urmă. 6De aceea bucuraţi-vă, chiar dacă acum, pentru puţin timp, trebuie să fiţi întristaţi prin diferite încercări, 7astfel încât, credinţa voastră încercată, cu mult mai de preţ decât aurul pieritor, care, totuşi, este încercat în foc, să fie spre laudă, slavă şi cinste la arătarea din nou a lui Iisus Hristos. 8Pe El, deşi nu L-aţi văzut, Îl iubiţi; crezând în El, deşi acum nu-L vedeţi, vă bucuraţi cu nespusă şi slăvită bucurie, 9primind răsplata credinţei: mântuirea sufletelor voastre.

10Despre această mântuire întrebau şi cercetau profeţii care au profeţit despre harul ce urma să vă fie dat, 11căutând să afle timpul şi împrejurările pe care le arăta Duhul lui Hristos care era în ei, când mărturisea mai dinainte despre patimile lui Hristos şi despre slava care avea să vină după ele. 12Lor li s-a descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi slujeau cele ce v-au fost vestite acum de cei care v-au adus evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri pe care şi îngerii doresc să le înţeleagă.

Chemare la o viaţă sfântă

13De aceea, pregătiţi-vă, fiţi treji, puneţi-vă pe deplin încrederea în harul care vă va fi adus la arătarea din nou a lui Iisus Hristos. 14Ca nişte copii ascultători, nu vă potriviţi poftelor de mai înainte, pe care le aveaţi pe când eraţi în neştiinţă, 15ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, să fiţi şi voi sfinţi, în toată purtarea voastră, 16fiindcă este scris: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt! 17Şi dacă-L numiţi „Tată” pe Acela care, fără părtinire, judecă pe fiecare după fapta lui, purtaţi-vă cu teamă de Dumnezeu în timpul peregrinării voastre, 18ştiind că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din vieţuirea voastră deşartă, moştenită de la părinţi, 19ci cu sângele scump al lui Hristos, ca al unui miel fără pată şi fără cusur, 20care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în timpurile mai de pe urmă pentru voi, 21cei ce prin El credeţi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă ca să vă puneţi credinţa şi nădejdea voastră în Dumnezeu.

Viaţă nouă prin evanghelie

22Întrucât v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr pentru o dragoste frăţească sinceră, iubiţi-vă stăruitor unii pe alţii, cu o inimă curată, 23fiindcă aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul cel viu şi nepieritor al lui Dumnezeu, 24fiindcă:

orice făptură este ca iarba

şi toată slava ei ca floarea ierbii:

iarba se usucă şi floarea cade,

25dar cuvântul Domnului rămâne în veac.

Şi acesta este cuvântul care v-a fost vestit, evanghelia.
2

Piatra cea Vie şi poporul lui Dumnezeu

21Dând la o parte, aşadar, orice răutate şi orice înşelăciune, ipocrizie, invidie şi bârfă, 2ca nişte nou-născuţi să doriţi laptele duhovnicesc cel adevărat, pentru ca, prin el să creşteţi spre mântuire, 3dacă aţi gustat şi aţi văzut cât de bun este Domnul. 4Apropiaţi-vă de El, Piatra cea Vie, neluată în seamă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui Dumnezeu, 5şi ca nişte pietre vii zidiţi-vă pe voi înşivă ca o casă duhovnicească, spre a fi o preoţie sfântă, care aduce jertfe duhovniceşti, bine primite de Dumnezeu, prin Iisus Hristos, 6fiindcă Scriptura zice:

Iată, pun în Sion o piatră,

piatra din capul unghiului, aleasă, preţioasă.

Şi cine se încrede în ea, nicidecum nu se va ruşina.

7Aşadar, pentru voi, care credeţi, ea este cinstea voastră. Dar pentru cei ce nu cred:

piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii,

aceea a ajuns în capul unghiului

8şi este

piatră de poticnire

şi stâncă de cădere.

De ea se împiedică toţi cei ce nu se încred în cuvântul lui Dumnezeu şi la aceasta au fost sortiţi.

9Voi însă sunteţi „o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor adunat de Dumnezeu” ca să vestiţi faptele măreţe ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

10Voi, care altădată nu eraţi un popor,

acum sunteţi poporul lui Dumnezeu;

voi care nu primiserăţi îndurare,

acum aţi primit îndurare.

Viaţa creştinilor în lume

11Preaiubiţilor, ca pe nişte străini şi peregrini în lume, vă îndemn să vă feriţi de poftele trupeşti, care se luptă cu sufletul. 12Să aveţi o purtare frumoasă în mijlocul păgânilor, pentru ca, văzând faptele voastre bune, chiar atunci când vă blamează ca pe nişte răufăcători, să dea slavă lui Dumnezeu în ziua când vor fi cercetaţi.

13Supuneţi-vă oricărei orânduiri omeneşti, de dragul Domnului: atât împăratului ca suveran, 14cât şi guvernatorilor, ca trimişi ai Lui să-I pedepsească pe răufăcători şi să-I laude pe cei ce fac binele, 15întrucât aşa este voia lui Dumnezeu, ca, făcând binele, să reducem la tăcere prostia oamenilor ignoranţi. 16Ca nişte oameni liberi, dar care nu faceţi din libertate un paravan pentru rele, ci, ca nişte robi ai lui Dumnezeu, 17respectaţi-i pe toţi oamenii, iubiţi frăţia credincioşilor, temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi cinste împăratului.

Exemplul lui Hristos în suferinţă

18Slugilor, supuneţi-vă stăpânilor voştri cu tot respectul, nu numai celor buni şi cumsecade, chiar şi celor duri, 19fiindcă este un har dacă cineva rabdă suferinţe, pătimind pe nedrept, din cauza credinţei în Dumnezeu. 20De fapt, ce laudă este dacă răbdaţi când sunteţi bătuţi pentru că aţi făcut rău? Dar dacă răbdaţi, pătimind pentru că aţi făcut binele, este un har de la Dumnezeu. 21Căci la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă un exemplu ca să călcaţi pe urmele Lui.

22El n-a făcut păcat

şi în gura Lui nu s-a aflat înşelăciune,

23batjocorit fiind, nu întorcea batjocura, pătimind, nu ameninţa, ci lăsa totul în seama Celui ce judecă drept. 24El Însuşi a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile Lui aţi fost vindecaţi, 25fiindcă eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum aţi fost aduşi înapoi la Păstorul şi Păzitorul sufletelor voastre.
3

Familia creştină

31La fel şi voi, femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, încât, chiar dacă unii nu vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să poată fi câştigaţi fără cuvânt, prin comportarea soţiilor lor, 2văzând purtarea voastră respectuoasă şi curată. 3Frumuseţea voastră să nu fie cea exterioară: împletituri complicate ale părului, zorzoane de aur sau purtarea de veşminte luxoase, 4ci să fie cea dinlăuntru – inima, în frumuseţea nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau altădată femeile sfinte, care îşi puneau nădejdea în Dumnezeu, fiind supuse bărbaţilor lor, 6aşa cum Sara asculta de Avraam, numindu-l „domnul meu”. Făcând binele şi netemându-vă de nimic, aţi devenit fiicele ei.

7Tot aşa şi voi, bărbaţilor, purtaţi-vă cu înţelegere faţă de soţiile voastre, ca şi cu un vas mai fragil, şi cinstiţi-le ca unele care moştenesc împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.

Sfaturi şi îndemnuri

8Aşadar, fiţi toţi cu acelaşi gând, cu aceleaşi simţiri, iubitori de fraţi, buni la suflet şi smeriţi, 9nerăsplătind răul cu rău, nici batjocura cu batjocură, ci, dimpotrivă, binecuvântând, întrucât la aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea. 10Aşadar,

cine vrea să trăiască

şi să aibă parte de zile bune,

să-şi oprească limba de la rău

şi buzele de la vorbe înşelătoare,

11să se abată de la rău şi să facă binele,

să caute pacea, să alerge după ea,

12fiindcă ochii Domnului sunt peste cei drepţi

şi urechile lui iau aminte la rugăciunea lor,

dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.

Creştinii în faţa persecuţiilor

13Şi cine să vă facă rău, dacă sunteţi plini de zel pentru bine? 14Şi chiar dacă aţi suferi pentru dreptate, ferice de voi! Nu vă temeţi de ameninţarea lor şi nu vă tulburaţi, 15ci sfinţiţi-L în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiind întotdeauna gata să răspundeţi în apărarea credinţei voastre, oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră, 16însă cu blândeţe şi cu respect, având conştiinţa curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi vorbiţi de rău, să fie ruşinaţi cei care defăimează buna voastră purtare în Hristos, 17fiindcă este mai bine să pătimiţi făcând binele, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, decât făcând răul. 18Căci şi Hristos a pătimit o singură dată pentru păcate, El, Cel Drept pentru cei nedrepţi, ca să vă aducă la Dumnezeu, fiind omorât în trup, dar fiind înviat în Duhul, 19în care, mergând, a vestit şi acelor duhuri întemniţate, 20care n-au ascultat pe vremuri, când răbdarea lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se construia acea arcăLit.: „chivot”., în care au fost salvate, prin apă, numai opt suflete. 21Aceasta prefigurează botezul care vă salvează şi pe voi acum. Nu este o spălare a murdăriei trupeşti, ci răspunsul unei conştiinţe curate, faţă de Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, 22care este la dreapta lui Dumnezeu, de când s-a înălţat la cer, fiindu-I supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile.