Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

O viaţă nouă

41Aşadar, deoarece Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu aceeaşi gândire, fiindcă oricine a pătimit în trup, a terminat cu păcatul, 2ca să nu mai petreacă timpul care-i rămâne de trăit în trup după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 3Ajunge că în trecut aţi făcut voia păgânilor, trăind în destrăbălări, în pofte, în beţii, în chefuri, în petreceri şi în slujiri idolatre interzise de Lege! 4De aceea se miră că nu mai daţi năvală împreună cu ei în acelaşi potop al depravării şi vă defăimează, 5însă vor da socoteală Celui care este gata să judece viii şi morţii. 6Căci pentru aceasta a fost vestită evanghelia chiar şi morţilor, pentru că, deşi au fost judecaţi ca oameni în trup, să primească viaţa de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.

7Sfârşitul lumii s-a apropiat. Aşadar, fiţi cu mintea întreagă şi treji ca să vă puteţi ruga. 8Mai întâi de toate să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, fiindcă iubirea acoperă o mulţime de păcate. 9Fiţi ospitalieri unii cu alţii, fără să murmuraţi, 10slujiţi unii altora, fiecare după darul pe care l-a primit, ca nişte buni administratori ai harului de multe feluri al lui Dumnezeu. 11Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, slujirea lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, ca în toate să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a căruia să fie slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin!

Bucuria în persecuţii

12Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc prin care treceţi, ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva neobişnuit, 13ci, bucuraţi-vă că sunteţi părtaşi la patimile lui Hristos, pentru ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi, săltând de fericire. 14Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.Unele manuscrise adaugă: „Acest nume este hulit de ei, iar de voi este slăvit.” 15Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş, hoţ, răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora, 16dar dacă suferă cineva pentru că este creştin, să nu se ruşineze, ci să dea slavă lui Dumnezeu pentru acest nume, 17fiindcă este timpul ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe cu noi, atunci care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de evanghelia lui Dumnezeu? 18Şi dacă

cel drept cu greu este mântuit,

ce va fi cu cel nelegiuit şi păcătos?

19Prin urmare, cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Creator, făcând binele.
5

Slujirea spirituală, în smerenie

51Pe prezbiterii voştri îi rog eu, prezbiter ca şi ei, martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: 2păstoriţi turma lui Dumnezeu care este în grija voastră nu din obligaţie, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig necinstit, ci din toată inima; 3nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au fost rânduiţi prin sorţi, ci făcându-vă exemple pentru turmă. 4Iar când se va arăta mai marele păstorilor veţi primi cununa cea nepieritoarea a slavei.

5La fel şi voi, tinerilor, supuneţi-vă prezbiterilor, şi toţi, unii faţă de alţii să vă îmbrăcaţi cu smerenie fiindcă:

Dumnezeu stă împotriva celor mândri,

iar celor smeriţi le dă har.

6Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la timpul cuvenit, El să vă înalţe. 7Lăsaţi în seama Lui toată grija voastră, fiindcă El are grijă de noi. 8Fiţi treji la minte, vegheaţi! Vrăjmaşul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe cine să înghită. 9Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă, ştiind că fraţii voştri din toată lumea trec prin aceleaşi suferinţe. 10Şi Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la veşnica Lui slavă în Hristos Iisus, după ce veţi fi pătimit puţin timp vă va pregăti întru totul, vă va întări şi vă va face destoinici şi neclintiţi. 11A Lui să fie stăpânirea în veci! Amin!

Salutări

12V-am scris pe scurt, prin Silvan, pe care îl socotesc un frate credincios, încurajându-vă şi mărturisind că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu în care să staţi. 13Biserica de aici, din BabilonNume simbolic pentru o cetate depravată., aleasă împreună cu a voastră, şi Marcu, fiul meu, vă îmbrăţişează. 14Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutarea iubirii creştine. Pace vouă, tuturor care sunteţi în Hristos!