Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Hristos Iisus, nădejdea noastră, 2către Timotei, adevărat fiu în credinţă, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru.

Sfaturi împotriva învăţătorilor falşi

3După cum te-am îndemnat când am plecat spre Macedonia, rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu răspândească alte învăţături 4şi să nu dea atenţie miturilor şi genealogiilor care nu se mai sfârşesc. Acestea aduc mai degrabă certuri decât lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu care se înfăptuieşte prin credinţă. 5Iar ţinta porunciiAdică ţinta poruncii pe care trebuie să o dea Timotei, v. 3. este dragostea care vine din inimă curată, din conştiinţa bună şi din credinţa sinceră. 6Unii s-au abătut de la acestea şi au alunecat în vorbire deşartă. 7Ei vor să fie învăţători ai Legii, fără să înţeleagă însă nici ce spun, nici lucrurile de care vor să îi convingă pe alţii.

8Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o foloseşte cum se cuvine. 9Ştim că Legea nu este dată pentru oamenii drepţi, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, necredincioşi şi păcătoşi, fără evlavie şi întinaţi, pentru ucigaşi de tată şi de mamă, pentru asasini, 10pentru desfrânaţi, homosexuali, pentru negustori de sclavi, pentru mincinoşi, pentru cei care jură strâmb sau săvârşesc orice alt lucru care se împotriveşte învăţăturii sănătoase, 11cea după evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, evanghelie care mi-a fost încredinţată.

Mulţumire pentru bunătatea chemării divine

12Îi mulţumesc Celui ce m-a întărit, Hristos Iisus, Domnul nostru, fiindcă m-a găsit vrednic de încredere şi m-a chemat să-I slujesc. 13Deşi în trecut huleam, prigoneam şi batjocoream Biserica, El mi-a arătat îndurare, pentru că am făcut acele lucruri din neştiinţă, în lipsa credinţei. 14Iar harul Domnului nostru s-a revărsat din plin asupra mea, împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în Iisus Hristos.

15Vrednic de crezut şi pe deplin vrednic de primit este cuvântul: „Hristos Iisus a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. 16De aceea mi s-a arătat îndurare, ca în mine, cel dintâi dintre păcătoşi, Hristos Iisus să-şi arate pe deplin îndelunga Sa răbdare, ca exemplu pentru cei care vor crede în El şi vor primi viaţa veşnică. 17Iar Împăratului veacurilor, nemuritorului, nevăzutului, unicului Dumnezeu – cinste şi slavă, în vecii vecilor. Amin!

Responsabilitatea lui Timotei

18Această poruncă ţi-o încredinţez, Timotei, fiule, potrivit profeţiilor făcute în trecut despre tine, ca prin ele să duci lupta cea bună, 19având credinţă şi o conştiinţă bună, pe care unii au părăsit-o şi de aceea şi-au pierdutLit.: „şi-au naufragiat”. credinţa. 20Printre ei sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat Satanei, ca să se înveţe să nu mai vorbească împotriva lui Dumnezeu.Lit.: „să nu mai blasfemieze.”