Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Hristos Iisus, nădejdea noastră, 2către Timotei, adevărat fiu în credinţă, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru.

Sfaturi împotriva învăţătorilor falşi

3După cum te-am îndemnat când am plecat spre Macedonia, rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu răspândească alte învăţături 4şi să nu dea atenţie miturilor şi genealogiilor care nu se mai sfârşesc. Acestea aduc mai degrabă certuri decât lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu care se înfăptuieşte prin credinţă. 5Iar ţinta porunciiAdică ţinta poruncii pe care trebuie să o dea Timotei, v. 3. este dragostea care vine din inimă curată, din conştiinţa bună şi din credinţa sinceră. 6Unii s-au abătut de la acestea şi au alunecat în vorbire deşartă. 7Ei vor să fie învăţători ai Legii, fără să înţeleagă însă nici ce spun, nici lucrurile de care vor să îi convingă pe alţii.

8Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o foloseşte cum se cuvine. 9Ştim că Legea nu este dată pentru oamenii drepţi, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, necredincioşi şi păcătoşi, fără evlavie şi întinaţi, pentru ucigaşi de tată şi de mamă, pentru asasini, 10pentru desfrânaţi, homosexuali, pentru negustori de sclavi, pentru mincinoşi, pentru cei care jură strâmb sau săvârşesc orice alt lucru care se împotriveşte învăţăturii sănătoase, 11cea după evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, evanghelie care mi-a fost încredinţată.

Mulţumire pentru bunătatea chemării divine

12Îi mulţumesc Celui ce m-a întărit, Hristos Iisus, Domnul nostru, fiindcă m-a găsit vrednic de încredere şi m-a chemat să-I slujesc. 13Deşi în trecut huleam, prigoneam şi batjocoream Biserica, El mi-a arătat îndurare, pentru că am făcut acele lucruri din neştiinţă, în lipsa credinţei. 14Iar harul Domnului nostru s-a revărsat din plin asupra mea, împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în Iisus Hristos.

15Vrednic de crezut şi pe deplin vrednic de primit este cuvântul: „Hristos Iisus a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. 16De aceea mi s-a arătat îndurare, ca în mine, cel dintâi dintre păcătoşi, Hristos Iisus să-şi arate pe deplin îndelunga Sa răbdare, ca exemplu pentru cei care vor crede în El şi vor primi viaţa veşnică. 17Iar Împăratului veacurilor, nemuritorului, nevăzutului, unicului Dumnezeu – cinste şi slavă, în vecii vecilor. Amin!

Responsabilitatea lui Timotei

18Această poruncă ţi-o încredinţez, Timotei, fiule, potrivit profeţiilor făcute în trecut despre tine, ca prin ele să duci lupta cea bună, 19având credinţă şi o conştiinţă bună, pe care unii au părăsit-o şi de aceea şi-au pierdutLit.: „şi-au naufragiat”. credinţa. 20Printre ei sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat Satanei, ca să se înveţe să nu mai vorbească împotriva lui Dumnezeu.Lit.: „să nu mai blasfemieze.”

2

Nevoia de rugăciune pentru toţi oamenii

21Astfel, vă îndemn, mai înainte de toate, să înălţaţi cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, 2pentru împăraţi şi pentru toţi cei care conduc, ca să trăim în pace şi în linişte, cu toată evlavia şi cuviinţa. 3Acesta este un lucru bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. 5Fiindcă există un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Iisus Hristos, 6care s-a dat pe Sine ca preţ de răscumpărare pentru toţi – şi ca mărturie adusă la timpul potrivit. 7Pentru acest lucru am fost eu făcut propovăduitor şi apostol – spun adevărul, nu mint – învăţător al neamurilor în credinţă şi adevăr.

Sfaturi pentru rugăciune

8Prin urmare, vreau ca bărbaţii să se roage pretutindeni, înălţându-şi mâinile curate, fără mânie şi fără îndoieli.

9De asemenea, şi femeile, să se roage îmbrăcându-se decent, cu modestie şi cuminţenie, fără pieptănături pretenţioase, aur, mărgăritare sau veşminte costisitoare, 10ci cu fapte bune, aşa cum li se cuvine unor femei care spun că sunt evlavioase. 11Femeia să primească învăţătura în linişte, în deplină supunere. 12Femeia să nu-l înveţe pe bărbat şi nici să-l stăpânească; dimpotrivă, să fie liniştită. 13Fiindcă mai întâi a fost plăsmuit Adam, apoi Eva. 14Şi nu Adam a fost înşelat, ci femeia a fost înşelată şi a păcătuit; 15însă va fi mântuită prin naşterea de copii, dacă rămâne în credinţă, iubire şi sfinţenie, şi în cuminţenie.

3

Calităţile slujitorilor spirituali

31Vrednic de crezut este cuvântul acesta: „dacă cineva râvneşte să devină episcop, bun lucru doreşte”. 2Dar episcopul trebuie să aibă o viaţă fără reproş, să fie bărbatul unei singure femei, să fie treaz, cumpătat, vrednic de cinste, primitor de oaspeţiLit.: „iubitor de străini”., capabil să-i înveţe pe alţii, 3nu beţiv sau violent, ci blând, paşnic şi să nu fie iubitor de bani. 4El trebuie să îşi conducă bine propria casă, să aibă copii supuşi, cu tot respectul, 5pentru că, dacă cineva nu ştie să îşi conducă propria casă, cum va avea grijă de Biserica lui Dumnezeu? 6El nu trebuie să fie recent convertit, ca nu cumva, mândrindu-se, să cadă în osânda Diavolului. 7Şi trebuie să fie respectatLit.: „să aibă mărturie bună.” şi de cei din afara Bisericii, ca să nu fie dispreţuit şi să cadă în osânda Diavolului.

8Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, sinceri, nu băutori de mult vin,Lit.: „să nu se complacă în vin mult.” nu lacomi de câştig necinstit. 9Ei trebuie să păstreze taina credinţei având conştiinţa curată. 10Să fie mai întâi puşi la încercare şi doar apoi, dacă se dovedesc fără reproş, să îndeplinească slujba de diaconi. 11Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, să nu fie bârfitoare, să fie cumpătate şi credincioase în toate privinţele. 12Diaconul să fie bărbatul unei singure femei şi să îşi conducă bine copiii şi casa. 13Fiindcă cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa în Hristos Iisus.

Revelarea tainei credinţei

14Nădăjduiesc să vin la tine în curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15dacă eu întârzii, tu să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16Şi cu adevărat, mare este taina credinţei adevărate:

El s-a arătat în trup,

a fost dovedit drept în Duhul,

a fost văzut de îngeri,

a fost propovăduit între neamuri,

a fost crezut în lume,

a fost înălţat în slavă.