Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

Calităţile slujitorilor spirituali

31Vrednic de crezut este cuvântul acesta: „dacă cineva râvneşte să devină episcop, bun lucru doreşte”. 2Dar episcopul trebuie să aibă o viaţă fără reproş, să fie bărbatul unei singure femei, să fie treaz, cumpătat, vrednic de cinste, primitor de oaspeţiLit.: „iubitor de străini”., capabil să-i înveţe pe alţii, 3nu beţiv sau violent, ci blând, paşnic şi să nu fie iubitor de bani. 4El trebuie să îşi conducă bine propria casă, să aibă copii supuşi, cu tot respectul, 5pentru că, dacă cineva nu ştie să îşi conducă propria casă, cum va avea grijă de Biserica lui Dumnezeu? 6El nu trebuie să fie recent convertit, ca nu cumva, mândrindu-se, să cadă în osânda Diavolului. 7Şi trebuie să fie respectatLit.: „să aibă mărturie bună.” şi de cei din afara Bisericii, ca să nu fie dispreţuit şi să cadă în osânda Diavolului.

8Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, sinceri, nu băutori de mult vin,Lit.: „să nu se complacă în vin mult.” nu lacomi de câştig necinstit. 9Ei trebuie să păstreze taina credinţei având conştiinţa curată. 10Să fie mai întâi puşi la încercare şi doar apoi, dacă se dovedesc fără reproş, să îndeplinească slujba de diaconi. 11Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, să nu fie bârfitoare, să fie cumpătate şi credincioase în toate privinţele. 12Diaconul să fie bărbatul unei singure femei şi să îşi conducă bine copiii şi casa. 13Fiindcă cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa în Hristos Iisus.

Revelarea tainei credinţei

14Nădăjduiesc să vin la tine în curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15dacă eu întârzii, tu să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16Şi cu adevărat, mare este taina credinţei adevărate:

El s-a arătat în trup,

a fost dovedit drept în Duhul,

a fost văzut de îngeri,

a fost propovăduit între neamuri,

a fost crezut în lume,

a fost înălţat în slavă.

4

Timpurile din urmă şi învăţătorii falşi

41Iar Duhul spune lămurit că, în timpurile de pe urmă, unii vor părăsi credinţa şi se vor lua după duhuri înşelătoare şi învăţăturile demonilor, 2din cauza ipocriziei unor mincinoşi însemnaţi cu fierul roşu în conştiinţa lor. 3Aceştia interzic căsătoria şi impun abţinerea de la unele mâncăruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru a fi primite cu mulţumire de către cei care cred şi cunosc adevărul. 4Pentru că orice lucru pe care l-a creat Dumnezeu este bun şi nimic nu este de lepădat, dacă este primit cu mulţumire, 5fiindcă este sfinţit prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Slujitorul bun

6Dacă îi vei învăţa pe fraţi aceste lucruri vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănit din cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o. 7Iar de basmele lumeşti şi de poveştile băbeşti, fereşte-te! Străduieşte-te să trăieşte în evlavie, 8fiindcă strădania trupeascăLit.: „exerciţiul fizic”; „gimnastica trupului”. nu foloseşte atât de multLit.: „spre puţin folos este.”, dar evlavia este folositoare în toate privinţele, având atât făgăduinţa vieţii de acum, cât şi a celei viitoare. 9Vrednic de crezut şi de primit este acest cuvânt 10şi pentru aceasta lucrăm şi ne luptăm noi, fiindcă nădăjduim în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.

Sfaturi pentru Timotei

11Porunceşte aceste lucruri şi învaţă-i! 12Nimeni să nu te dispreţuiască pentru că eşti tânăr, ci fii un model pentru credincioşi: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credinţă, în nevinovăţie. 13Până când voi veni, dedică-te citirii Scripturii, îndemnându-i şi învăţându-i pe cei credincioşi. 14Să nu fii nepăsător faţă de harul care este în tine şi care ţi-a fost dat prin profeţie, prin punerea mâinilor de către prezbiteri. 15Cugetă la aceste lucruri şi stăruie în ele, aşa încât toţi să vadă creşterea ta duhovniceascăLit.: „progresul”; sau: „creşterea”.. 16Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai, stăruie în acestea, căci dacă faci astfel, te vei mântui şi pe tine şi pe cei care te ascultă.

5

Sfatuirea şi ajutarea credincioşilor

51Pe cel bătrân nu-l mustra, ci îndeamnă-l ca pe un tată, pe cei tineri ca pe nişte fraţi, 2pe bătrâne ca pe nişte mame, pe tinere ca pe nişte surori, cu toată curăţia.

3Respectă văduvele, pe cele ce sunt cu adevărat văduve. 4Dacă o văduvă are copii sau nepoţi, aceştia să înveţe mai întâi să-şi dovedească evlavia faţă de propria lor familie şi să-şi răsplătească părinţii, fiindcă acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Cea cu adevărat văduvă şi rămasă singură şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruie în cereri şi rugăciuni zi şi noapte, 6însă văduva care trăieşte în plăceri, deşi trăieşte, este moartă. 7Porunceşte-le aceste lucruri, ca să nu li se poată reproşa nimic. 8Dacă cineva nu se îngrijeşte de ai săi, şi mai ales de cei din casa lui, atunci acesta îşi tăgăduieşte credinţa şi este mai rău decât un necredincios. 9Ca să fie înscrisă şi ajutată ca văduvă, o femeie trebuie să aibă mai mult de şaizeci de ani, să fi fost femeia unui singur bărbat, 10să fie cunoscută pentru faptele ei bune: să fi crescut copii, să fi fost ospitalieră, să fi spălat picioarele sfinţilor, să-i fi ajutat pe cei în necazuri, să se fi dedicat tuturor faptelor bune. 11Însă văduvele tinere să nu fie numărate printre ele, fiindcă atunci când dorinţele trupeşti le îndepărtează de Hristos vor să se mărite 12şi se fac vinovate, încălcându-şi făgăduinţa dintâi. 13În acelaşi timp se învaţă să fie leneşe şi să umble din casă în casă, şi nu numai că devin leneşe, dar şi bârfitoare şi iscoditoare, vorbind ceea ce nu trebuie. 14Prin urmare, vreau ca văduvele tinere să se căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă şi să nu-i dea potrivnicului nici un prilej de ocară, 15fiindcă unele s-au şi rătăcit deja şi îl urmează pe Satana. 16Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are văduve în familie, să se îngrijească de ele şi să nu împovăreze Biserica, pentru ca aceasta să se poată îngriji de cele cu adevărat văduve.

17Prezbiterii care conduc bine să fie consideraţi vrednici de o cinste îndoită, mai ales cei care se ostenesc cu învăţătura şi cuvântul. 18Pentru că Scriptura spune: Să nu legi gura boului care treieră! şi Vrednic este lucrătorul de plata sa! 19Împotriva unui prezbiter să nu primeşti nici o învinuire decât dacă vine de la doi sau trei martori. 20Pe cei care păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, pentru ca şi ceilalţi să se teamă. 21Înaintea lui Dumnezeu, a lui Hristos Iisus şi a îngerilor aleşi, te îndemn stăruitor să păzeşti aceste lucruri, fără prejudecăţi şi fără părtinire. 22Nu te grăbi să-ţi pui mâinile peste cineva, ca nu cumva să te faci părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat! 23De acum înainte să nu bei doar apă, ci şi puţin vin, din cauza stomacului tău şi a deselor tale slăbiciuni.

24Păcatele unora sunt vădite şi cunoscute înainte de judecată, în timp ce ale altora sunt date la iveală atunci. 25La fel şi faptele bune sunt vădite, iar cele care sunt altfel nu pot fi ascunse.