Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, potrivit cu făgăduinţa vieţii în Hristos Iisus, 2către Timotei, copilul meu iubit: har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru.

Mulţumire şi încurajare

3Îi mulţumesc lui Dumnezeu, pe care Îl slujesc, asemenea strămoşilor mei, cu o conştiinţă curată, atunci când te pomenesc neîncetat în rugăciunile mele, zi şi noapte. 4Îmi aduc aminte de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5Îmi amintesc de credinţa ta sinceră pe care au avut-o mai întâi bunica ta Loida şi mama ta Eunice şi pe care acum sunt sigur că o ai şi tu.

6Din această cauză, îţi aduc aminte să aprinzi tot mai mult harul lui Dumnezeu care este în tine, prin punerea mâinilor mele, 7fiindcă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de iubire şi de înţelepciune.

8De aceea, să nu te ruşinezi să-L mărturiseşti pe Domnul nostru şi nici de mine, cel întemniţat pentru El. Dimpotrivă, suferă împreună cu mine pentru evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu, 9care ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci potrivit planului şi harului Său. Acest har ne-a fost dăruit în Hristos Iisus mai înainte de începutul veacurilor, 10însă acum a fost făcut cunoscut prin venirea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin evanghelie. 11Pentru această evanghelie eu am fost ales predicator, apostol şi învăţător 12şi de aceea sufăr toate acestea. Dar nu mă ruşinez, fiindcă ştiu în Cine am crezut şi sunt încredinţat că El are puterea să păzească ce i-am încredinţat până în ziua aceea.

13Păstrează modelul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, în credinţa şi în iubirea care sunt în Hristos Iisus. 14Păzeşte comoara cea bună care ţi-a fost încredinţată, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi.

15Tu ştii că toţi cei din Asia m-au părăsit, printre care şi Fighel şi Ermogen. 16Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor căci de multe ori m-a îmbărbătat şi nu i-a fost ruşine de lanţurile mele, 17dimpotrivă, venind în Roma, m-a căutat stăruitor şi m-a găsit. 18Domnul să aibă milă de el în ziua aceea! Şi cât de mult m-a ajutat în Efes, tu ştii prea bine.

2

Viziune şi disciplină în slujire

21Tu, deci, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Iisus. 2Iar lucrurile pe care le-ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredinţează-le unor oameni credincioşi care vor fi în stare să-i înveţe şi pe alţii. 3Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus. 4Nici un ostaş nu rămâne prins în treburile vieţii dacă vrea să-i placă celui care l-a înrolat. 5Iar când cineva ia parte la o competiţie, nu e încununat dacă nu respectă legile competiţiei. 6Plugarul care munceşte din greu trebuie să fie cel dintâi care se bucură de recoltă. 7Înţelege ceea ce îţi spun, fiindcă Domnul îţi va da pricepere în toate.

8Adu-ţi aminte de Iisus Hristos cel înviat din morţi, din neamul lui David, după evanghelia mea, 9pentru care sufăr şi am ajuns chiar în lanţuri, ca un răufăcător. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat! 10De aceea, îndur totul pentru cei aleşi, ca şi ei să dobândească mântuirea în Hristos Iisus şi slava veşnică. 11Vrednic de crezut este cuvântul:

Dacă am murit împreună cu El,

împreună cu El vom şi trăi;

12dacă îndurăm,

vom şi domni împreună cu El;

dacă Îl vom tăgădui,

şi El ne va tăgădui;

13dacă îi suntem necredincioşi,

El rămâne credincios, fiindcă nu se poate tăgădui pe Sine.

Avertizări despre pericolul ereziilor

14Adu-le aminte de aceste lucruri, îndemnându-i înaintea lui Dumnezeu să nu se certeLit.: „să nu se lupte în cuvinte.”, pentru că nu le este de nici un folos, ci îi duce la pierzare pe cei ce ascultă. 15Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om priceput, ca un lucrător care nu are de ce să se ruşineze, care împarte drept cuvântul adevărului. 16Fereşte-te de vorbele deşarte şi lumeşti fiindcă cei care stăruie în ele se vor afunda tot mai mult în nelegiuire, 17şi cuvântul lor roade ca o cangrenă. Printre ei sunt Imeneu şi Filet, 18care s-au îndepărtat de adevăr şi dărâmă credinţa unora, spunând că învierea a avut deja loc. 19Însă temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită şi pe ea stă scris: Domnul îi cunoaşte pe cei ce sunt ai Săi şi Să se îndepărteze de nedreptate oricine cheamă Numele Domnului.

20Într-o casă mare nu sunt doar vase de aur şi de argint, ci şi vase de lemn şi de lut; unele sunt de preţ, iar altele sunt obişnuite. 21Deci, dacă se va curăţa cineva de lucrurile rele pe care le-am amintit, va fi un vas de preţ, sfinţit, folositor stăpânului, gata pentru orice faptă bună.

22Fugi de poftele tinereţii, caută dreptatea, credinţa, iubirea şi pacea împreună cu cei ce-L cheamă pe Domnul cu inima curată. 23Fereşte-te de întrebările prosteşti şi nesăbuite, ştiind că ele provoacă certuri. 24Slujitorul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toţi, capabil să-i înveţe pe alţii, îngăduitor, 25povăţuindu-i cu blândeţe pe cei ce se împotrivesc. Poate că Dumnezeu le va dărui pocăinţă ca să cunoască adevărul 26şi vor scăpa din cursa Diavolului care îi ţine prinşi pentru a-i face voia.

3

Decăderea oamenilor în zilele din urmă

31Să ştii acest lucru: în zilele din urmă vor veni vremuri grele. 2Oamenii vor fi egoişti, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, hulitori, nesupuşi părinţilor, nerecunoscători, fără sfinţenie, 3fără inimăLit.: „fără milă”., neînduplecaţi, calomniatori, violenţi, cruzi, duşmani ai binelui, 4trădători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, 5având o evlavie de formă, dar negându-i puterea. Fereşte-te de ei!

6Dintre ei sunt cei ce se strecoară prin case şi vânează femei pline de păcate, târâte de tot felul de pofte, 7care învaţă mereu, dar nu pot ajunge niciodată la cunoaşterea adevărului. 8După cum Iannes şi Iambres s-au ridicat împotriva lui Moise, tot aşa şi aceştia se împotrivesc adevărului, oameni stricaţi la minte, nevrednici în credinţă. 9Aceştia, însă, nu vor ajunge departe, pentru că nebunia lor va fi dată pe faţă înaintea tuturor, aşa cum s-a întâmplat şi cu aceia.

Îndemnuri la slujire matură

10Tu, însă, m-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în răbdare, în dragoste, în statornicie, 11în persecuţiile şi suferinţele pe care le-am pătimit în Antiohia, în Iconiu şi în Listra. Câte persecuţii am îndurat! Şi din toate m-a scăpat Domnul! 12Într-adevăr, toţi cei care vor să trăiască evlavios în Hristos Iisus vor fi persecutaţi. 13Iar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, înşelându-i pe alţii şi fiind ei înşişi înşelaţi. 14Tu, însă, rămâi la lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti încredinţat, fiindcă ştii de la cine le-ai învăţat. 15Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi care pot să te facă înţelept pentru mântuire, prin credinţa în Hristos Iisus. 16Întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu şi este de folos să înveţe, să mustre, să îndrepte, să educe în dreptate, 17pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice faptă bună.