Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

Decăderea oamenilor în zilele din urmă

31Să ştii acest lucru: în zilele din urmă vor veni vremuri grele. 2Oamenii vor fi egoişti, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, hulitori, nesupuşi părinţilor, nerecunoscători, fără sfinţenie, 3fără inimăLit.: „fără milă”., neînduplecaţi, calomniatori, violenţi, cruzi, duşmani ai binelui, 4trădători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, 5având o evlavie de formă, dar negându-i puterea. Fereşte-te de ei!

6Dintre ei sunt cei ce se strecoară prin case şi vânează femei pline de păcate, târâte de tot felul de pofte, 7care învaţă mereu, dar nu pot ajunge niciodată la cunoaşterea adevărului. 8După cum Iannes şi Iambres s-au ridicat împotriva lui Moise, tot aşa şi aceştia se împotrivesc adevărului, oameni stricaţi la minte, nevrednici în credinţă. 9Aceştia, însă, nu vor ajunge departe, pentru că nebunia lor va fi dată pe faţă înaintea tuturor, aşa cum s-a întâmplat şi cu aceia.

Îndemnuri la slujire matură

10Tu, însă, m-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în răbdare, în dragoste, în statornicie, 11în persecuţiile şi suferinţele pe care le-am pătimit în Antiohia, în Iconiu şi în Listra. Câte persecuţii am îndurat! Şi din toate m-a scăpat Domnul! 12Într-adevăr, toţi cei care vor să trăiască evlavios în Hristos Iisus vor fi persecutaţi. 13Iar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, înşelându-i pe alţii şi fiind ei înşişi înşelaţi. 14Tu, însă, rămâi la lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti încredinţat, fiindcă ştii de la cine le-ai învăţat. 15Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi care pot să te facă înţelept pentru mântuire, prin credinţa în Hristos Iisus. 16Întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu şi este de folos să înveţe, să mustre, să îndrepte, să educe în dreptate, 17pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice faptă bună.

4

41Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus, care va judeca viii şi morţii, şi înaintea Împărăţiei Lui şi a venirii Lui: 2vesteşte cuvântul, stăruie la vreme potrivită dar şi nepotrivită, mustră, îndeamnă, cu multă răbdare şi în toată învăţătura. 3Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci, dornici să îşi desfete auzul, îşi vor lua învăţători după propriile lor pofte 4şi nu vor mai asculta adevărul, ci se vor abate către basmeLit.: „mituri”; „povestiri”.. 5Tu, însă, fii treaz în toate, îndură suferinţele, fă-ţi lucrarea de evanghelist, împlineşte-ţi slujirea!

Încheierea slujirii lui Pavel; rugăminţi

6Cât despre mine, eu sunt oferit deja ca jertfă, iar timpul plecării mele s-a apropiat. 7Am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit călătoria, am păzit credinţa. 8De acum mi s-a pregătit cununa dreptăţii, pe care, în ziua aceea, mi-o va dărui Domnul, Judecătorul cel Drept, nu numai mie, ci şi tuturor celor care îi iubesc venirea.

9Străduieşte-te să vii cât mai curând la mine, 10fiindcă Dimas, din iubire pentru veacul de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic, iar Crescent, în Galatia, Tit, în Dalmaţia. 11Doar Luca a rămas cu mine. Adu-l şi pe Marcu pentru că îmi este de folos în slujire. 12Pe Tihic l-am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troas, la Carp, precum şi cărţile, mai ales pergamentele.

14Alexandru, arămarul, mi-a făcut mult rău; îi va răsplăti Domnul după faptele lui. 15Păzeşte-te şi tu de el, fiindcă s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre.

16La prima mea apărare, nimeni nu mi-a venit în ajutor, dimpotrivă, toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală! 17Dar Domnul mi-a stat în ajutor şi m-a întărit, pentru ca prin mine vestirea evangheliei să fie împlinită şi toate neamurile să o audă. Iar eu am fost izbăvit din gura leului. 18Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui pentru Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava, în vecii vecilor. Amin!

Salutări finale

19Îmbrăţişează-i pe Prisca şi pe Acvila, şi pe cei din casa lui Onisifor. 20Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav. 21Străduieşte-te să vii înainte să înceapă iarna. Te îmbrăţişează Eubul, Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii.

22Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi!