Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, 2către fraţii în Hristos, sfinţi şi credincioşi, care sunt în Colose: har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostruCâteva manuscrise adaugă: „şi de la Domnul nostru Iisus Hristos”..

Rugăciune de mulţumire

3Întotdeauna îi mulţumim pentru voi lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, când ne rugăm, 4fiindcă am auzit despre credinţa voastră în Hristos Iisus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii. 5O aveţi datorită nădejdii care este pregătită pentru voi în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul cel adevărat, evanghelia 6care a ajuns la voi. În întreaga lume, această evanghelie aduce rod şi creşte, ca şi între voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut cu adevărat harul lui Dumnezeu. 7Voi aţi învăţat astfel de la Epafras, preaiubitul nostru, rob alături de noi, slujitor credincios al lui Hristos pentru voi, 8care ne-a spus despre iubirea pe care o aveţi în Duhul Sfânt.

9De aceea şi noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu am încetat să ne rugăm pentru voi şi să-I cerem lui Dumnezeu să vă umple de cunoaşterea voinţei Lui, în toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, 10ca să trăiţi într-un chip vrednic de Domnul şi să-I fiţi plăcuţi lui în toate, să aduceţi rod în orice lucru bun şi să creşteţi în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11luând putere din slava lui cea puternică astfel încât să aveţi deplină stăruinţă şi răbdare.

Măreţia persoanei şi lucrării lui Hristos

12Cu bucurie să-I mulţumiţi Tatălui, cel ce v-a învrednicit să luaţi parte la moştenirea sfinţilor, în lumină. 13El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a mutat în împărăţia iubitului Său FiuLit.: „Fiului iubirii Sale”., 14în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.

15El este Chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, Întâiul Născut înainte de toată creaţiaSau: „Întâiul Născut care are întâietate asupra întregii creaţii”.. 16Fiindcă prin El Dumnezeu a creat toate cele din cer şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri sau domnii, stăpâniri sau puteriDenumiri de trepte ierarhice ale îngerilor.; toate prin El şi pentru El au fost create, 17iar El este mai înainte de toate şi toate există în El. 18El este Capul trupului, al Bisericii, El este Începutul, Întâiul Născut dintre cei morţi, ca El să aibă întâietate în toate; 19fiindcă Dumnezeu a binevoit ca în El să locuiască întreaga plinătate a dumnezeirii 20şi prin El să împace cu Sine toate lucrurile, atât cele de pe pământ, cât şi cele din cer, făcând pace prin sângele Său vărsat pe cruce.

21Altădată, voi eraţi înstrăinaţi de Dumnezeu şi duşmani ai Lui, cu mintea voastră, prin faptele voastre rele. 22Acum însă v-a împăcat în trupul Său de carne, pentru ca prin moartea Sa să vă înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu sfinţi, nepătaţi şi nevinovaţi, 23dar numai dacă rămâneţi întemeiaţi şi fermi în credinţă, fără să fiţi clintiţi din nădejdea evangheliei pe care aţi auzit-o, cea vestită întregii creaţii de sub cer; iar eu, Pavel, sunt slujitorul acestei evanghelii.

Misiunea lui Pavel în Biserică

24Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi, în trupul meu, duc la îndeplinire ceea ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru trupul Său, care este Biserica. 25Slujitorul ei am devenit eu, potrivit misiunii pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, să vă vestesc pe deplin cuvântul lui Dumnezeu, 26taina cea din veci ascunsă oamenilor şi acum revelată sfinţilor. 27Lor a vrut Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri. Taina aceasta este Hristos în voi, nădejdea slavei lui Dumnezeu. 28Pe Hristos Îl vestim, îndemnând şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a desăvârşi orice om în Hristos. 29Pentru aceasta mă străduiesc şi mă lupt, potrivit cu lucrarea Lui pe care El o săvârşeşte în mine, cu putere.