Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, 2către fraţii în Hristos, sfinţi şi credincioşi, care sunt în Colose: har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostruCâteva manuscrise adaugă: „şi de la Domnul nostru Iisus Hristos”..

Rugăciune de mulţumire

3Întotdeauna îi mulţumim pentru voi lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, când ne rugăm, 4fiindcă am auzit despre credinţa voastră în Hristos Iisus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii. 5O aveţi datorită nădejdii care este pregătită pentru voi în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul cel adevărat, evanghelia 6care a ajuns la voi. În întreaga lume, această evanghelie aduce rod şi creşte, ca şi între voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut cu adevărat harul lui Dumnezeu. 7Voi aţi învăţat astfel de la Epafras, preaiubitul nostru, rob alături de noi, slujitor credincios al lui Hristos pentru voi, 8care ne-a spus despre iubirea pe care o aveţi în Duhul Sfânt.

9De aceea şi noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu am încetat să ne rugăm pentru voi şi să-I cerem lui Dumnezeu să vă umple de cunoaşterea voinţei Lui, în toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, 10ca să trăiţi într-un chip vrednic de Domnul şi să-I fiţi plăcuţi lui în toate, să aduceţi rod în orice lucru bun şi să creşteţi în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11luând putere din slava lui cea puternică astfel încât să aveţi deplină stăruinţă şi răbdare.

Măreţia persoanei şi lucrării lui Hristos

12Cu bucurie să-I mulţumiţi Tatălui, cel ce v-a învrednicit să luaţi parte la moştenirea sfinţilor, în lumină. 13El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a mutat în împărăţia iubitului Său FiuLit.: „Fiului iubirii Sale”., 14în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.

15El este Chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, Întâiul Născut înainte de toată creaţiaSau: „Întâiul Născut care are întâietate asupra întregii creaţii”.. 16Fiindcă prin El Dumnezeu a creat toate cele din cer şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri sau domnii, stăpâniri sau puteriDenumiri de trepte ierarhice ale îngerilor.; toate prin El şi pentru El au fost create, 17iar El este mai înainte de toate şi toate există în El. 18El este Capul trupului, al Bisericii, El este Începutul, Întâiul Născut dintre cei morţi, ca El să aibă întâietate în toate; 19fiindcă Dumnezeu a binevoit ca în El să locuiască întreaga plinătate a dumnezeirii 20şi prin El să împace cu Sine toate lucrurile, atât cele de pe pământ, cât şi cele din cer, făcând pace prin sângele Său vărsat pe cruce.

21Altădată, voi eraţi înstrăinaţi de Dumnezeu şi duşmani ai Lui, cu mintea voastră, prin faptele voastre rele. 22Acum însă v-a împăcat în trupul Său de carne, pentru ca prin moartea Sa să vă înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu sfinţi, nepătaţi şi nevinovaţi, 23dar numai dacă rămâneţi întemeiaţi şi fermi în credinţă, fără să fiţi clintiţi din nădejdea evangheliei pe care aţi auzit-o, cea vestită întregii creaţii de sub cer; iar eu, Pavel, sunt slujitorul acestei evanghelii.

Misiunea lui Pavel în Biserică

24Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi, în trupul meu, duc la îndeplinire ceea ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru trupul Său, care este Biserica. 25Slujitorul ei am devenit eu, potrivit misiunii pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, să vă vestesc pe deplin cuvântul lui Dumnezeu, 26taina cea din veci ascunsă oamenilor şi acum revelată sfinţilor. 27Lor a vrut Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri. Taina aceasta este Hristos în voi, nădejdea slavei lui Dumnezeu. 28Pe Hristos Îl vestim, îndemnând şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a desăvârşi orice om în Hristos. 29Pentru aceasta mă străduiesc şi mă lupt, potrivit cu lucrarea Lui pe care El o săvârşeşte în mine, cu putere.

2

21Căci vreau să ştiţi cât de mare este lupta pe care o duc pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei care nu m-au întâlnit până acum, 2ca inimile lor să fie încurajate, astfel încât, strâns uniţi prin iubire, să aibă toată bogăţia deplinei înţelegeri, pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu: Hristos. 3În El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 4Vă spun acestea pentru ca nimeni să nu vă înşele cu vorbe amăgitoare. 5Pentru că, deşi cu trupul sunt departe, cu duhul sunt cu voi, bucurându-mă să văd rânduiala voastră şi tăria credinţei voastre în Hristos.

Viaţă deplină cu Hristos

6Aşadar, precum L-aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, tot aşa să şi trăiţi în El, 7rămânând înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, mulţumind tot mai mult lui Dumnezeu. 8Aveţi grijă să nu vă subjuge nimeni prin filozofie şi argumentări fără conţinut, după învăţăturile oamenilor, după credinţele în forţele cosmiceForţe cosmice: entităţi spirituale despre care se credea că influenţează în bine sau în rău lumea şi viaţa omului., iar nu după Hristos. 9Pentru că în El locuieşte, trupeşte, întreaga plinătate a dumnezeirii, 10iar voi sunteţi deplini în El, cel ce este capul oricărei stăpâniri sau puteriDenumiri de trepte ierarhice ale îngerilor.. 11În El, voi aţi fost circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână omenească, cu circumcizia lui Hristos, prin eliberarea de natura păcătoasăLit.: „dezbrăcarea trupului cărnii”.. 12Prin botez, aţi fost îngropaţi împreună cu Hristos şi aţi fost înviaţi împreună cu El, prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. 13Voi eraţi morţi din cauza păcatelor şi a necircumciziei voastre, însă Dumnezeu v-a făcut vii împreună cu Hristos, iertându-ne toate păcatele. 14El a desfiinţat înscrisul cu datoriile noastre care era împotriva noastră şi ne condamna; l-a înlăturat, pironindu-l pe cruce. 15El a dezbrăcat stăpânirile şi puterile şi le-a făcut de ruşine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce.

Morţi faţă de superstiţii, vii faţă de Hristos

16Prin urmare, nimeni să nu vă judece cu privire la vreo mâncare sau băutură, la vreo sărbătoare, vreun festival de lună nouă sau zile de sâmbătă. 17Acestea sunt doar o umbră a celor ce vor veni; realitateaLit.: „trupul”. însă este Hristos. 18Nimeni din cei ce îşi găsesc plăcerea într-o falsă umilinţă şi în închinarea îngerilorSau: „închinarea la îngeri”. să nu vă smulgă biruinţa; ei se complac în viziunile lor şi se mândresc în zadar cu judecata lor omenească. 19Ei au pierdut legătura cu capul de la care întregul trup, susţinut şi unit prin încheieturi şi ligamente, primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.

20Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de superstiţiile lumii, atunci de ce, ca şi cum aţi aparţine lumii, încă, vă mai supuneţi unor reguli ca: 21„Nu lua!”, „Nu gusta!”, „Nu atinge!”? 22Toate acestea au în vedere lucrurile care se strică prin folosire şi sunt doar porunci şi învăţături omeneşti. 23Ele par pline de înţelepciune, având propria lor religiozitate, o falsă umilinţă, fiind necruţătoare faţă de trup, când, de fapt, nu au nici o valoare, nici măcar pentru mulţumirea trupului.