Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

21Căci vreau să ştiţi cât de mare este lupta pe care o duc pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei care nu m-au întâlnit până acum, 2ca inimile lor să fie încurajate, astfel încât, strâns uniţi prin iubire, să aibă toată bogăţia deplinei înţelegeri, pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu: Hristos. 3În El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 4Vă spun acestea pentru ca nimeni să nu vă înşele cu vorbe amăgitoare. 5Pentru că, deşi cu trupul sunt departe, cu duhul sunt cu voi, bucurându-mă să văd rânduiala voastră şi tăria credinţei voastre în Hristos.

Viaţă deplină cu Hristos

6Aşadar, precum L-aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, tot aşa să şi trăiţi în El, 7rămânând înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, mulţumind tot mai mult lui Dumnezeu. 8Aveţi grijă să nu vă subjuge nimeni prin filozofie şi argumentări fără conţinut, după învăţăturile oamenilor, după credinţele în forţele cosmiceForţe cosmice: entităţi spirituale despre care se credea că influenţează în bine sau în rău lumea şi viaţa omului., iar nu după Hristos. 9Pentru că în El locuieşte, trupeşte, întreaga plinătate a dumnezeirii, 10iar voi sunteţi deplini în El, cel ce este capul oricărei stăpâniri sau puteriDenumiri de trepte ierarhice ale îngerilor.. 11În El, voi aţi fost circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână omenească, cu circumcizia lui Hristos, prin eliberarea de natura păcătoasăLit.: „dezbrăcarea trupului cărnii”.. 12Prin botez, aţi fost îngropaţi împreună cu Hristos şi aţi fost înviaţi împreună cu El, prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. 13Voi eraţi morţi din cauza păcatelor şi a necircumciziei voastre, însă Dumnezeu v-a făcut vii împreună cu Hristos, iertându-ne toate păcatele. 14El a desfiinţat înscrisul cu datoriile noastre care era împotriva noastră şi ne condamna; l-a înlăturat, pironindu-l pe cruce. 15El a dezbrăcat stăpânirile şi puterile şi le-a făcut de ruşine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce.

Morţi faţă de superstiţii, vii faţă de Hristos

16Prin urmare, nimeni să nu vă judece cu privire la vreo mâncare sau băutură, la vreo sărbătoare, vreun festival de lună nouă sau zile de sâmbătă. 17Acestea sunt doar o umbră a celor ce vor veni; realitateaLit.: „trupul”. însă este Hristos. 18Nimeni din cei ce îşi găsesc plăcerea într-o falsă umilinţă şi în închinarea îngerilorSau: „închinarea la îngeri”. să nu vă smulgă biruinţa; ei se complac în viziunile lor şi se mândresc în zadar cu judecata lor omenească. 19Ei au pierdut legătura cu capul de la care întregul trup, susţinut şi unit prin încheieturi şi ligamente, primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.

20Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de superstiţiile lumii, atunci de ce, ca şi cum aţi aparţine lumii, încă, vă mai supuneţi unor reguli ca: 21„Nu lua!”, „Nu gusta!”, „Nu atinge!”? 22Toate acestea au în vedere lucrurile care se strică prin folosire şi sunt doar porunci şi învăţături omeneşti. 23Ele par pline de înţelepciune, având propria lor religiozitate, o falsă umilinţă, fiind necruţătoare faţă de trup, când, de fapt, nu au nici o valoare, nici măcar pentru mulţumirea trupului.

3

31Prin urmare, dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Hristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu. 2Cugetaţi la cele de sus, nu la cele de pe pământ! 3Pentru că voi aţi murit, iar viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când Hristos se va arăta, El, viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu El, în slavă.

Viaţa nouă creştină

5Aşadar, omorâţi tot ce ţine de natura voastră pământeascăLit.: „mădularele cele de pe pământ”.: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este idolatrie. 6Din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra celor ce sunt neascultători. 7Şi voi făceaţi lucrurile acestea în trecut, pe când trăiaţi în ele. 8Acum însă, părăsiţi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, şi orice cuvânt obscen din vorbirea voastră. 9Nu vă minţiţi unul pe altul, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui 10şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, pe care Creatorul îl înnoieşte după Chipul Său, pentru cunoaşterea deplină. 11Astfel nu mai există nici grec nici iudeu, circumcis sau necircumcis, barbar, scit, rob sau liber, ci Hristos este totul în toate.

12Aşadar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, să aveţi o inimă milostivă, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare. 13Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi iertaţi-vă unul pe altul, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum v-a iertat Domnul, aşa să faceţi şi voi! 14Şi mai presus de toate acestea, să aveţi iubire, căci ea este legătura desăvârşirii. 15Iar pacea lui Hristos, la care aţi şi fost chemaţi ca un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi recunoscători. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belşug; învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii, cu toată înţelepciunea. În har, cântaţi-I lui Dumnezeu în inimile voastre psalmi, laude şi cântări duhovniceşti. 17Şi tot ceea ce faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, pe toate să le faceţi în Numele Domnului Iisus, mulţumind prin El lui Dumnezeu Tatăl.

Viaţa nouă în familie şi societate

18Femeilor, fiţi supuse soţilor voştri, precum se cuvine în Domnul! 19Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile şi nu ţineţi supărare împotriva lor! 20Copiilor, fiţi în toate ascultători faţă de părinţii voştri, pentru că acest lucru este plăcut Domnului. 21Părinţilor, nu-i provocaţi pe copiii voştri, ca să nu se descurajeze.

22Robilor, fiţi în toate ascultători faţă de stăpânii voştri pământeşti, nu doar când vă văd şi nu ca unii care vor să placă oamenilor, ci cu inimă sinceră, temându-vă de Domnul. 23Orice aţi face, să lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24ştiind că veţi primi o moştenire de la Domnul, ca răsplată. Slujiţi Domnului Hristos! 25Fiindcă cel ce face rău va fi răsplătit după răul făcut, fără nici o părtinire.

4

41Stăpânilor, daţi-le robilor voştri ceea ce este drept şi potrivit muncii lor, ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în cer.

Sfaturi şi îndemnuri

2Stăruiţi în rugăciune şi vegheaţi în ea cu mulţumire. 3Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă să vestim cuvântul, taina lui Hristos, pentru care şi sunt în lanţuri. 4Rugaţi-vă să o fac cunoscută aşa cum trebuie să o vestesc. 5Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afara Bisericii! Nu pierdeţi nici o ocazie! 6Cuvântul vostru să fie întotdeauna blând şi dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

7Tihic vă va spune tot ce se întâmplă cu mine; el este un frate preaiubit, slujitor credincios şi rob în Domnul, împreună cu mine. 8Tocmai pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să ştiţi despre noi şi ca să vă încurajeze inimile. 9El vine împreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este unul dintre ai voştri; ei vă vor face cunoscute toate lucrurile de aici.

Salutări finale

10Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci: dacă vine la voi, primiţi-l bine; 11şi Iisus, cel numit Iustus. Aceştia sunt singurii dintre cei circumcişi care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi ei au fost o încurajare pentru mine. 12Vă îmbrăţişează Epafras, care este dintre voi, slujitor al lui Iisus Hristos; el se luptă pentru voi întotdeauna în rugăciune, ca să staţi neclintiţi în toată voinţa lui Dumnezeu, desăvârşiţi şi plini de încredere. 13Fiindcă mărturisesc despre el că se străduieşte mult pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi din Hierapolis. 14Vă îmbrăţişează preaiubitul medic Luca şi Dimas.

15Îmbrăţişaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfa şi Biserica din casa ei. 16Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi la voi, faceţi în aşa fel ca ea să fie citită şi în Biserica Laodiceenilor; iar pe cea din Laodiceea citiţi-o şi voi. 17Şi spuneţi-i lui Arhip: ai grijă să împlineşti slujirea pe care ai primit-o în Domnul.

18Eu, Pavel, vă scriu această salutare cu mâna mea. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele! Harul să fie cu voi!