Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

31Prin urmare, dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Hristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu. 2Cugetaţi la cele de sus, nu la cele de pe pământ! 3Pentru că voi aţi murit, iar viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când Hristos se va arăta, El, viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu El, în slavă.

Viaţa nouă creştină

5Aşadar, omorâţi tot ce ţine de natura voastră pământeascăLit.: „mădularele cele de pe pământ”.: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este idolatrie. 6Din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra celor ce sunt neascultători. 7Şi voi făceaţi lucrurile acestea în trecut, pe când trăiaţi în ele. 8Acum însă, părăsiţi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, şi orice cuvânt obscen din vorbirea voastră. 9Nu vă minţiţi unul pe altul, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui 10şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, pe care Creatorul îl înnoieşte după Chipul Său, pentru cunoaşterea deplină. 11Astfel nu mai există nici grec nici iudeu, circumcis sau necircumcis, barbar, scit, rob sau liber, ci Hristos este totul în toate.

12Aşadar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, să aveţi o inimă milostivă, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare. 13Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi iertaţi-vă unul pe altul, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum v-a iertat Domnul, aşa să faceţi şi voi! 14Şi mai presus de toate acestea, să aveţi iubire, căci ea este legătura desăvârşirii. 15Iar pacea lui Hristos, la care aţi şi fost chemaţi ca un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi recunoscători. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belşug; învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii, cu toată înţelepciunea. În har, cântaţi-I lui Dumnezeu în inimile voastre psalmi, laude şi cântări duhovniceşti. 17Şi tot ceea ce faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, pe toate să le faceţi în Numele Domnului Iisus, mulţumind prin El lui Dumnezeu Tatăl.

Viaţa nouă în familie şi societate

18Femeilor, fiţi supuse soţilor voştri, precum se cuvine în Domnul! 19Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile şi nu ţineţi supărare împotriva lor! 20Copiilor, fiţi în toate ascultători faţă de părinţii voştri, pentru că acest lucru este plăcut Domnului. 21Părinţilor, nu-i provocaţi pe copiii voştri, ca să nu se descurajeze.

22Robilor, fiţi în toate ascultători faţă de stăpânii voştri pământeşti, nu doar când vă văd şi nu ca unii care vor să placă oamenilor, ci cu inimă sinceră, temându-vă de Domnul. 23Orice aţi face, să lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24ştiind că veţi primi o moştenire de la Domnul, ca răsplată. Slujiţi Domnului Hristos! 25Fiindcă cel ce face rău va fi răsplătit după răul făcut, fără nici o părtinire.

4

41Stăpânilor, daţi-le robilor voştri ceea ce este drept şi potrivit muncii lor, ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în cer.

Sfaturi şi îndemnuri

2Stăruiţi în rugăciune şi vegheaţi în ea cu mulţumire. 3Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă să vestim cuvântul, taina lui Hristos, pentru care şi sunt în lanţuri. 4Rugaţi-vă să o fac cunoscută aşa cum trebuie să o vestesc. 5Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afara Bisericii! Nu pierdeţi nici o ocazie! 6Cuvântul vostru să fie întotdeauna blând şi dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

7Tihic vă va spune tot ce se întâmplă cu mine; el este un frate preaiubit, slujitor credincios şi rob în Domnul, împreună cu mine. 8Tocmai pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să ştiţi despre noi şi ca să vă încurajeze inimile. 9El vine împreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este unul dintre ai voştri; ei vă vor face cunoscute toate lucrurile de aici.

Salutări finale

10Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci: dacă vine la voi, primiţi-l bine; 11şi Iisus, cel numit Iustus. Aceştia sunt singurii dintre cei circumcişi care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi ei au fost o încurajare pentru mine. 12Vă îmbrăţişează Epafras, care este dintre voi, slujitor al lui Iisus Hristos; el se luptă pentru voi întotdeauna în rugăciune, ca să staţi neclintiţi în toată voinţa lui Dumnezeu, desăvârşiţi şi plini de încredere. 13Fiindcă mărturisesc despre el că se străduieşte mult pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi din Hierapolis. 14Vă îmbrăţişează preaiubitul medic Luca şi Dimas.

15Îmbrăţişaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfa şi Biserica din casa ei. 16Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi la voi, faceţi în aşa fel ca ea să fie citită şi în Biserica Laodiceenilor; iar pe cea din Laodiceea citiţi-o şi voi. 17Şi spuneţi-i lui Arhip: ai grijă să împlineşti slujirea pe care ai primit-o în Domnul.

18Eu, Pavel, vă scriu această salutare cu mâna mea. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele! Harul să fie cu voi!