Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi care cred în Hristos Iisus, 2har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

Binecuvântări în Hristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat, în Hristos, cu toată binecuvântarea duhovnicească, în ceruri, 4după cum ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi nevinovaţi înaintea Lui. Din iubire, 5Dumnezeu a hotărât de mai înainte să ne înfieze pentru Sine, prin Iisus Hristos, după cum a vrut în bunăvoinţa sa, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dăruit în Fiul Său cel iubit.Lit.: „în Cel preaiubit”. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său 8pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră, în toată înţelepciunea şi priceperea. 9Dumnezeu ne-a făcut cunoscută, după bunăvoinţa sa, taina voii Lui, pe care a hotărât-o de mai înainte în Hristos, 10pentru a o aduce la desăvârşire la împlinirea vremurilor: să adune toate în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, în El. 11Dumnezeu a hotărât mai dinainte, conform planului Său – căci El înfăptuieşte totul după hotărârea voinţei Lui – să ne aleagă în El, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, primii care am nădăjduit în Hristos. 13În El, şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre, şi aţi crezut în El, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt cel făgăduit. 14Duhul Sfânt este garanţia moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de El, spre lauda slavei Lui.

Rugăciunea lui Pavel

15De aceea, de când am auzit despre credinţa voastră în Domnul Iisus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii, 16nu încetez să mulţumesc pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, 17pentru ca Tatăl slavei, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al revelaţiei, ca să-L cunoaşteţi. 18Mă rog ca înţelegereaLit.: „ochii inimii”. voastră să fie iluminată astfel încât să cunoaşteţi nădejdea la care El v-a chemat, bogăţia slavei moştenirii Lui în cei sfinţi, 19şi măreţia covârşitoare a puterii Lui în noi, cei credincioşi, potrivit cu lucrarea puterii Lui celei mari. 20Prin ea, Dumnezeu a lucrat în Hristos, înviindu-L din morţi şi aşezându-L la dreapta Lui, în ceruri,Sau: „în cele cereşti”. 21mai presus decât orice stăpânire, putere, tărie şi domnie, şi mai presus de orice nume invocat, nu numai în lumea de acum, ci şi în cea viitoare. 22Şi Dumnezeu a supus toate lucrurile la picioarele lui Hristos şi pe El L-a dat mai presus de toate cap Bisericii, 23care este trupul Său, plinătatea celui ce împlineşte totul în toţi.

2

De la moarte la viaţă

21Voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi păcatelor voastre 2în care trăiaţi cândva, potrivit cu veacul acestei lumi, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, duhul care lucrează acum în cei neascultători.Lit.: „fiii neascultării”. 3Între ei eram şi noi cândva, trăind în poftele trupului nostru, împlinind dorinţele trupului şi ale simţurilor, şi eram din fire sub mâniaLit.: „din fire fii ai mâniei”. lui Dumnezeu, ca şi ceilalţi. 4Însă Dumnezeu, cel ce este bogat în milă, datorită marii Lui iubiri pentru noi,Lit.: „iubirea cu care ne-a iubit”. 5pe când eram morţi din cauza greşelilor noastre, ne-a înviat împreună cu Hristos – prin har sunteţi mântuiţi! 6El ne-a înviat împreună cu Hristos şi ne-a aşezat împreună cu El în ceruri, în Hristos Iisus, 7pentru ca în veacurile viitoare să arate covârşitoarea bogăţie a harului Său, în bunătatea Sa faţă de noi, în Hristos Iisus. 8Fiindcă prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, 9nu prin fapte, pentru ca nimeni să nu se laude. 10Fiindcă noi suntem făpturile Lui, creaţi în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit de mai înainte, ca să le împlinim.Lit.: „ca să umblăm în ele”.

Una în Hristos

11De aceea, amintiţi-vă că în trecut voi, cei care eraţi păgâni prin naştere, numiţi „necircumcişi” de către cei numiţi „circumcişi”, dar circumcişi în trup de către oameni, 12amintiţi-vă că în vremea aceea eraţi fără Hristos, despărţiţi de poporul lui Israel şi străini de legămintele întemeiate pe făgăduinţa lui Dumnezeu, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. 13Acum însă, în Iisus Hristos, voi, care în trecut eraţi departe aţi fost aduşi aproape, prin sângele lui Hristos.

14Fiindcă El este pacea noastră, Cel ce a făcut din două popoare unul singur şi a dărâmat zidul care le despărţea, desfiinţând în trupul Său duşmănia dintre ele, 15Legea poruncilor cu prescripţiile ei. El a făcut toate acestea ca din cei doi să facă în El Însuşi un singur om nou, făcând pace, 16şi prin cruce să îi împace pe amândoi cu Dumnezeu, într-un singur trup, nimicind prin ea duşmănia. 17El a venit şi a vestit pacea pentru voi, cei care eraţi departe, şi pacea pentru cei care erau aproape, 18fiindcă prin El, şi unii şi alţii, într-un singur Duh, avem calea deschisă spre Tatăl. 19Prin urmare, nu mai sunteţi străini şi fără drepturi, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 20zidiţi pe temelia Apostolilor şi a Profeţilor, piatra din capul unghiului fiind Însuşi Iisus Hristos. 21În El, toată construcţia este bine alcătuită şi creşte pentru a fi un templu sfânt, în Domnul. 22În El, sunteţi zidiţi şi voi, pentru a fi o casă a lui Dumnezeu, în Duhul.