Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Prolog: Cuvântul a devenit om

11La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. 2Acesta era la început la Dumnezeu. 3Toate au fost făcute prin El şi nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. 4În El era viaţa, iar viaţa era lumina oamenilor. 5Şi lumina străluceşte în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o.

6A fost un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. 7El a venit să dea mărturie, să mărturisească despre lumină, ca toţi să creadă prin el. 8Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. 9Aceasta era lumina cea adevărată care, venind în lume, luminează orice om. 10El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11A venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. 12Dar tuturor celor care L-au primit, celor care cred în Numele Său, le-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu, 13născuţi nu din sânge, nici din voinţă trupească, nici din voinţa vreunui bărbat, ci din Dumnezeu.

14Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuitLit.: „şi-a aşezat cortul”. printre noi şi noi am văzut slava Lui, slava Unului Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. 15Ioan dădea mărturie despre El şi striga: „Acesta era Cel despre care am spus: Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era înainte de mine.” 16Noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har peste har. 17Fiindcă Legea a fost dată prin Moise, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos. 18Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Dumnezeu Unul Născut, care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

19Aceasta a fost mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 20El a mărturisit şi nu a negat, ci a mărturisit: „Nu sunt eu Hristosul!” 21Ei l-au întrebat: „Atunci cine eşti? Eşti tu Ilie?” El a spus: „Nu sunt.” „Eşti Profetul?”, iar el a răspuns: „Nu.” 22Atunci i-au zis: „Cine eşti? Ca să le dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?” 23Le-a zis: „Eu sunt

glasul celui care strigă în pustiu:

Neteziţi calea Domnului,

precum a zis Isaia, profetul.” 24Cei trimişi erau dintre farisei 25şi l-au întrebat: „Atunci de ce botezi, dacă nu eşti nici Hristosul, nici Ilie, nici Profetul?” 26Ioan le-a răspuns: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află cel pe care voi nu-L cunoaşteţi, 27Cel care vine după mine şi căruia eu nu sunt vrednic nici măcar să-I dezleg cureaua încălţămintei.” 28Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

29A doua zi Ioan L-a văzut pe Iisus venind spre el şi a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! 30Acesta este Cel despre care am spus: După mine vine un om care a fost înaintea mea, fiindcă era înainte de mine. 31Eu nu Îl cunoşteam, dar am venit să botez cu apă ca El să fie arătat lui Israel.” 32Şi Ioan, dând mărturie, a spus: „Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel şi rămânând peste El. 33Eu nu Îl cunoşteam, dar Acela care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus: Cel peste care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând asupra Lui, El este cel care botează în Duhul Sfânt. 34Iar eu am văzut şi am dat mărturie că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.”

Primii ucenici

35În ziua următoare Ioan stătea iarăşi cu doi dintre ucenicii săi 36şi, privindu-L pe Iisus care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” 37Iar cei doi ucenici l-au auzit vorbind şi L-au urmat pe Iisus. 38Şi Iisus, întorcându-se şi văzând că merg după El, le-a spus: „Ce căutaţi?” Ei I-au spus: „Rabbi – care, tradus, înseamnă Învăţătorule – unde locuieşti?” 39El le-a spus: „Veniţi şi vedeţi!” Au mers, aşadar, şi au văzut unde locuia şi în ziua aceea au rămas la El. Era pe la ceasul al zecelea. 40Unul dintre cei doi care îl auziseră pe Ioan şi Îl urmaseră pe Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia – care, tradus, înseamnă Cel UnsÎn gr.: Hristos.”, 42şi l-a dus la Iisus. Iisus, privindu-L ţintă, i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Chefa, care se traduce Petru.”

43A doua zi a vrut să plece spre Galileea şi l-a găsit pe Filip. Şi Iisus i-a spus: „Urmează-mă!” 44Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a spus: „L-am găsit pe acela despre care au scris profeţii şi Moise în Lege, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif.” 46Şi Natanael i-a spus: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino şi vezi!” 47Iisus l-a văzut pe Natanael venind spre El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie.” 48„De unde mă cunoşti?”, I-a spus Natanael. Iisus i-a răspuns: „Înainte să te cheme Filip, te-am văzut când erai sub smochin.” 49Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel!” 50Iisus i-a răspuns: „Crezi fiindcă ţi-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri şi mai mari!” 51Şi i-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului.”