Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Prolog: Cuvântul a devenit om

11La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. 2Acesta era la început la Dumnezeu. 3Toate au fost făcute prin El şi nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. 4În El era viaţa, iar viaţa era lumina oamenilor. 5Şi lumina străluceşte în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o.

6A fost un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. 7El a venit să dea mărturie, să mărturisească despre lumină, ca toţi să creadă prin el. 8Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. 9Aceasta era lumina cea adevărată care, venind în lume, luminează orice om. 10El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11A venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. 12Dar tuturor celor care L-au primit, celor care cred în Numele Său, le-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu, 13născuţi nu din sânge, nici din voinţă trupească, nici din voinţa vreunui bărbat, ci din Dumnezeu.

14Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuitLit.: „şi-a aşezat cortul”. printre noi şi noi am văzut slava Lui, slava Unului Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. 15Ioan dădea mărturie despre El şi striga: „Acesta era Cel despre care am spus: Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era înainte de mine.” 16Noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har peste har. 17Fiindcă Legea a fost dată prin Moise, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos. 18Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Dumnezeu Unul Născut, care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

19Aceasta a fost mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 20El a mărturisit şi nu a negat, ci a mărturisit: „Nu sunt eu Hristosul!” 21Ei l-au întrebat: „Atunci cine eşti? Eşti tu Ilie?” El a spus: „Nu sunt.” „Eşti Profetul?”, iar el a răspuns: „Nu.” 22Atunci i-au zis: „Cine eşti? Ca să le dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?” 23Le-a zis: „Eu sunt

glasul celui care strigă în pustiu:

Neteziţi calea Domnului,

precum a zis Isaia, profetul.” 24Cei trimişi erau dintre farisei 25şi l-au întrebat: „Atunci de ce botezi, dacă nu eşti nici Hristosul, nici Ilie, nici Profetul?” 26Ioan le-a răspuns: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află cel pe care voi nu-L cunoaşteţi, 27Cel care vine după mine şi căruia eu nu sunt vrednic nici măcar să-I dezleg cureaua încălţămintei.” 28Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

29A doua zi Ioan L-a văzut pe Iisus venind spre el şi a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! 30Acesta este Cel despre care am spus: După mine vine un om care a fost înaintea mea, fiindcă era înainte de mine. 31Eu nu Îl cunoşteam, dar am venit să botez cu apă ca El să fie arătat lui Israel.” 32Şi Ioan, dând mărturie, a spus: „Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel şi rămânând peste El. 33Eu nu Îl cunoşteam, dar Acela care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus: Cel peste care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând asupra Lui, El este cel care botează în Duhul Sfânt. 34Iar eu am văzut şi am dat mărturie că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.”

Primii ucenici

35În ziua următoare Ioan stătea iarăşi cu doi dintre ucenicii săi 36şi, privindu-L pe Iisus care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” 37Iar cei doi ucenici l-au auzit vorbind şi L-au urmat pe Iisus. 38Şi Iisus, întorcându-se şi văzând că merg după El, le-a spus: „Ce căutaţi?” Ei I-au spus: „Rabbi – care, tradus, înseamnă Învăţătorule – unde locuieşti?” 39El le-a spus: „Veniţi şi vedeţi!” Au mers, aşadar, şi au văzut unde locuia şi în ziua aceea au rămas la El. Era pe la ceasul al zecelea. 40Unul dintre cei doi care îl auziseră pe Ioan şi Îl urmaseră pe Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia – care, tradus, înseamnă Cel UnsÎn gr.: Hristos.”, 42şi l-a dus la Iisus. Iisus, privindu-L ţintă, i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Chefa, care se traduce Petru.”

43A doua zi a vrut să plece spre Galileea şi l-a găsit pe Filip. Şi Iisus i-a spus: „Urmează-mă!” 44Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a spus: „L-am găsit pe acela despre care au scris profeţii şi Moise în Lege, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif.” 46Şi Natanael i-a spus: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino şi vezi!” 47Iisus l-a văzut pe Natanael venind spre El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie.” 48„De unde mă cunoşti?”, I-a spus Natanael. Iisus i-a răspuns: „Înainte să te cheme Filip, te-am văzut când erai sub smochin.” 49Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel!” 50Iisus i-a răspuns: „Crezi fiindcă ţi-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri şi mai mari!” 51Şi i-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului.”

2

Primul semn: Nunta din Cana

21În a treia zi a fost o nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. 2A fost chemat şi Iisus cu ucenicii Săi la nuntă. 3Şi, sfârşindu-se vinul, mama lui Iisus I-a zis: „Nu mai au vin!” 4Iisus i-a zis: „Ce ne priveşte pe noi, femeie? Încă nu a sosit ceasul Meu!” 5Mama lui Iisus le-a spus slujitorilor: „Faceţi orice vă va spune!” 6Erau acolo şase vase de piatră pentru apă, puse pentru curăţirea iudeilor şi fiecare din ele era de câte două sau trei vedre. 7Iisus le-a spus: „Umpleţi vasele cu apă!” Şi ei le-au umplut până sus. 8Şi El le-a spus: „Scoateţi acum şi duceţi-i celui care rânduieşte masa!” Iar ei i-au dus. 9Când a gustat acela din apa devenită vin – el nu ştia de unde este, dar slujitorii, care scoseseră apa, ştiau – l-a chemat pe mire 10şi i-a spus: „Orice om pune întâi vinul bun, iar după ce s-au ameţit toţi, pe cel mai rău. Tu ai păstrat vinul cel bun până acum!” 11Aceasta a făcut-o Iisus în Cana Galileii, ca început al semnelor sale şi şi-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El.

12După aceea a coborât la Capernaum, împreună cu mama sa, cu fraţii şi ucenicii Săi, şi au rămas acolo câteva zile.

Iisus alungă negustorii din Templu

13Se apropia sărbătoarea Paştelui iudeilor şi Iisus a urcat la Ierusalim. 14Acolo i-a găsit pe vânzătorii de boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani stând aşezaţi în Templu. 15Şi făcând un bici din frânghii, i-a alungat pe toţi din Templu, a dat afară oile şi boii, a împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele. 16Iar vânzătorilor de porumbei le-a zis: „Luaţi astea de aici! Nu faceţi casă de negustorie din casa Tatălui Meu!” 17Atunci ucenicii Lui şi-au amintit că stă scris: „Râvna pentru casa Ta mă mistuie.” 18Iudeii I-au răspuns: „Ce semn ne dai de faci lucrurile acestea?” 19Iisus le-a răspuns: „Dărâmaţi Templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou!” 20Atunci iudeii I-au spus: „Templul acesta a fost zidit în patruzeci şi şase de ani şi Tu îl vei ridica în trei zile?” 21Dar El vorbea despre Templul trupului Său. 22De aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au amintit că El spusese aşa şi au crezut în Scriptură şi în cuvântul pe care îl spusese Iisus.

23Pe când era la Ierusalim, în timpul sărbătorii Paştelui, mulţi au crezut în Numele Lui văzând semnele pe care le făcea. 24Dar Iisus nu se încredea în ei, fiindcă îi cunoştea pe toţi 25şi nu avea nevoie ca cineva să Îi dea mărturie despre vreun om, căci El Însuşi ştia ce este în om.

3

Discuţia dintre Iisus şi Nicodim

31Era un fariseu cu numele Nicodim, un conducător al iudeilor. 2El a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: „Rabbi, ştim că eşti un învăţător trimis de Dumnezeu, fiindcă nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu dacă Dumnezeu nu este cu el.” 3Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă Împărăţia lui Dumnezeu.” 4Nicodim I-a spus: „Cum poate să se nască un om care este deja bătrân? Oare poate să intre pentru a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?” 5Iisus a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. 6Ceea ce este născut din trup, trup este, iar ceea ce este născut din Duh, duh este. 7Nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou. 8VântulSau: „Duhul”. suflă unde vrea şi îi auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi încotro se duce. Tot aşa este cu oricine a fost născut din Duh.” 9Nicodim a răspuns: „Cum e cu putinţă să se întâmple aceste lucruri?” 10Iisus i-a zis: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu ştii? 11Adevărat, adevărat îţi spun, Noi spunem ceea ce ştim şi dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiţi mărturia noastră. 12Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi spune despre lucrurile cereşti? 13Nimeni nu a urcat la cer, în afară de Fiul Omului, care a coborât din cer. 14Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, la fel trebuie să fie înălţat Fiul Omului, 15ca oricine crede în El să aibă viaţa veşnică.

16Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Fiul Unul Născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 17Pentru că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18Cel care crede în El nu este judecat, iar cel care nu crede a fost deja judecat, fiindcă nu a crezut în Numele Fiului Unul Născut al lui Dumnezeu. 19Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20Căci oricine face fapte rele urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca nu cumva faptele lui să fie date la iveală. 21Dar cel care înfăptuieşte adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele lui sunt săvârşite în Dumnezeu.”

Iisus şi lucrarea lui Ioan Botezătorul

22După acestea, Iisus a venit cu ucenicii Lui în ţinutul Iudeii şi stătea acolo cu ei şi boteza. 23Ioan boteza şi el în Ainon, în apropiere de Salem, pentru că era multă apă acolo şi oamenii veneau şi erau botezaţi. 24Pe atunci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. 25Între ucenicii lui Ioan şi un iudeu s-a stârnit atunci o neînţelegere cu privire la ritualul de curăţire. 26Au venit la Ioan şi i-au spus: „Rabbi, iată, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului, despre care ai dat mărturie, botează şi toţi merg la El.” 27Ioan a răspuns: „Omul nu poate să primească nimic dacă nu i-a fost dat din cer. 28Voi înşivă îmi sunteţi martori că am spus: Nu sunt eu Hristos, ci am fost trimis înaintea Lui. 29Cel care are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură nespus de mult de glasul mirelui. Aşadar, această bucurie a mea s-a împlinit. 30El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.”

31Cel care vine de sus este deasupra tuturor; cel care este de pe pământ, este din pământ şi vorbeşte despre lucruri pământeşti. Cel care vine din cer este deasupra tuturor 32şi dă mărturie despre ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu îi primeşte mărturia. 33Cel care îi primeşte mărturia, a recunoscut că Dumnezeu este adevărat. 34Căci acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, căci El nu dă Duhul cu măsură. 35Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi I-a dat totul în mână. 36Cel care crede în Fiul are viaţă veşnică, însă cel care nu-I dă ascultare Fiului nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.