Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Naşterea lui Iisus

21În zilele acelea, Cezar Augustus a dat poruncă să se înscrie toată lumea. 2Acest recensământ s-a făcut prima oară pe când Quirinius era guvernator al Siriei. 3Şi au mers toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 4S-a dus şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din neamul lui David. 5A mers să se înscrie cu Maria, logodnica sa, care era însărcinată. 6Şi în timp ce erau acolo i s-a împlinit vremea să nască 7şi L-a născut pe fiul ei, întâiul născut. L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle pentru că nu mai era loc pentru ei în casa de oaspeţi.

8Şi în acel ţinut erau nişte păstori, care stăteau pe câmp şi făceau de strajă, păzindu-şi turma în timpul nopţii. 9Iar un înger al Domnului li s-a arătat şi slava Domnului i-a învăluit în lumină şi au fost cuprinşi de o mare frică. 10Dar îngerul le-a spus: „Nu vă temeţi! Iată, vă vestesc o mare bucurie pentru tot poporul: 11astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, Hristos, Domnul. 12Acesta vă va fi semnul: veţi găsi un prunc înfăşat şi culcat într-o iesle.” 13Şi îndată împreună cu îngerul o mulţime de oaste cerească a început să-L laude pe Dumnezeu:

14Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu

şi pe pământ pace oamenilor

faţă de care El şi-a arătat bunăvoinţa.

15După ce îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii îşi spuneau între ei: „Să mergem la Betleem să vedem cele ce s-au petrecut acolo după cum ne-a înştiinţat Domnul.” 16Au mers în grabă şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif şi pruncul culcat în iesle. 17Văzându-L, le-au destăinuit ce li se spusese despre copil 18şi toţi cei care au auzit s-au mirat de cele povestite de păstori. 19Iar Maria păstra toate cuvintele acestea cumpănindu-le în inima ei. 20Păstorii s-au întors preamărindu-L şi lăudându-L pe Dumnezeu pentru că au auzit şi au văzut totul întocmai cum li se spusese.

21Şi când s-au împlinit opt zile ca să fie circumcis, I-au pus numele Iisus, aşa cum Îl numise îngerul înainte să se fi zămislit în pântece.

22Când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor după Legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L înfăţişeze Domnului, 23precum este scris în Legea Domnului: Fiecare întâi-născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului, 24şi să aducă jertfă după cum spune Legea Domnului: o pereche de turturele sau doi porumbei.

25Şi iată, era un om în Ierusalim numit Simeon, iar omul acesta era drept şi evlavios şi aştepta mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra lui. 26Duhul Sfânt îi descoperise că nu va muri înainte de a-L vedea pe Unsul Domnului. 27A venit în Templu îndemnat de Duhul Sfânt, iar când părinţii L-au adus pe pruncul Iisus ca să împlinească pentru El ce poruncea Legea, 28L-a luat în braţe şi L-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând:

29Slobozeşte-l acum pe robul Tău, Stăpâne,

după cuvântul Tău, în pace,

30căci ochii mei au văzut mântuirea Ta,

31pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,

32lumină pentru luminarea neamurilor

şi slava poporului Tău Israel.

33Iar tatăl şi mama Lui se mirau de cele spuse despre El. 34Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, copilul acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora în Israel şi va fi un semn care va stârni împotrivire. 35Iar prin sufletul tău va trece o sabie ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi.”

36Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer, foarte înaintată în vârstă, care trăise şapte ani cu soţul ei după fecioria ei. 37Acum era văduvă şi, ajunsă la optzeci şi patru de ani, nu se îndepărta de Templu şi slujea postind şi rugându-se zi şi noapte. 38A venit şi ea în acelaşi ceas şi Îl lăuda pe Domnul şi vorbea despre El tuturor celor care aşteptau mântuirea Ierusalimului.

Întoarcerea la Nazaret; copilăria lui Iisus

39După ce au împlinit totul după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 40Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune. Şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.

41Părinţii Lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paştelui. 42Pe când avea El doisprezece ani au mers la Ierusalim după obiceiul sărbătorii 43şi după ce s-au sfârşit zilele de sărbătoare, la întoarcere, copilul Iisus a rămas la Ierusalim fără ca părinţii Lui să ştie. 44Crezând că este în grupul de călători, au mers cale de-o zi, apoi au început să-L caute printre rude şi cunoscuţi. 45Şi pentru că nu L-au găsit, s-au întors la Ierusalim să-L caute. 46După trei zile L-au găsit în Templu, stând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. 47Toţi cei care îl auzeau erau uluiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 48Când L-au văzut au rămas uimiţi, iar mama sa I-a spus: „Copile, de ce ne-ai făcut aşa ceva? Iată, tatăl Tău şi cu mine Te-am căutat cu îngrijorare.” 49Şi Iisus le-a spus: „De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în cele ale Tatălui Meu?” 50Dar ei n-au înţeles vorbele Lui. 51Apoi au mers împreună la Nazaret, iar El le era supus. Şi mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei. 52Iar Iisus sporea în înţelepciune, în vârstă şi în har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

3

Predica lui Ioan Botezătorul

31În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar pe când Pilat din Pont era procuratorul Iudeii, Irod era tetrarh al Galileii, Filip, fratele lui, era tetrarh al Itureii şi al Trahonitidei iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, 2şi mari preoţi erau Anna şi Caiafa, Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Iar el a străbătut tot ţinutul Iordanului vestind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, 4după cum stă scris în cartea cuvintelor profetului Isaia:

Glasul celui care strigă în pustie:

Pregătiţi calea pentru Domnul,

drepte faceţi cărările înaintea Lui.

5Orice vale se va umple,

orice munte şi orice deal se vor pleca,

căile strâmbe vor fi îndreptate

iar cele colţuroase vor fi netezite.

6Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.

7Astfel, Ioan spunea mulţimilor care veneau la el să fie botezate: „Pui de vipere, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia ce va să vină? 8Faceţi deci roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi să spuneţi în sinea voastră: Îl avem ca tată pe Avraam, pentru că vă spun că Dumnezeu poate să ridice fii ai lui Avraam şi din pietrele acestea. 9Securea stă deja la rădăcina pomilor şi orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc.” 10Iar mulţimile l-au întrebat: „Atunci, ce să facem?” 11Şi Ioan le-a răspuns: „Cel ce are două haine să împartă cu cel care nu are, iar cel ce are mâncare să facă la fel.” 12Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi l-au întrebat: „Învăţătorule, ce să facem?” 13Iar el le-a spus: „Să nu luaţi nimic mai mult decât vi s-a poruncit.” 14L-au întrebat şi nişte soldaţi: „Noi ce trebuie să facem?” Iar el le-a spus: „Să nu asupriţi şi să nu înşelaţi pe nimeni. Să vă mulţumiţi cu solda voastră.”

15Şi pentru că poporul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor dacă nu cumva Ioan este Hristos, 16el le-a răspuns tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine Cel care este mai puternic decât mine, iar eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 17El are lopata în mână ca să-şi cureţe aria şi să-şi adune grâul în hambar, iar pleava o va arde într-un foc de nestins.” 18Astfel propovăduia Ioan vestea cea bună poporului, dând şi multe alte îndemnuri. 19Dar tetrarhul Irod, pe care Ioan îl mustra din cauza Irodiadei, soţia fratelui său, şi pentru toate faptele rele pe care le făcuse, 20a adăugat la toate acestea şi închiderea lui Ioan în temniţă.

Botezul lui Iisus

21După ce a fost botezat tot poporul, a fost botezat şi Iisus, iar pe când se ruga s-a deschis cerul 22şi Duhul Sfânt s-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a auzit un glas din cer: „Tu eşti Fiul Meu iubit, în Tine Îmi aflu bucuria.”Sau: „în Tine voi binevoi”.

Genealogia lui Iisus

23Şi acesta era Iisus, care avea aproape treizeci de ani, fiind, după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iose, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28fiul lui Melhi, fiul lui Addi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul lui Iisus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, 32fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, 35fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

4

Ispitirea lui Iisus

41Iisus, plin de Duh Sfânt, s-a întors de la Iordan şi Duhul L-a dus în pustie, 2unde a fost ispitit de Diavol timp de patruzeci de zile. Şi n-a mâncat nimic în cele patruzeci de zile şi la sfârşitul lor a flămânzit. 3Atunci Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să se facă pâine!” 4Iisus i-a răspuns: „Stă scris: nu numai cu pâine trăieşte omul.” 5Ducându-L mai sus, Diavolul I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii 6şi I-a spus: „Ţie îţi voi da toată puterea aceasta şi slava lor, fiindcă mie mi-a fost dată şi o dau cui vreau. 7Aşadar, dacă Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8Iisus i-a răspuns: „Stă scris:

Domnului Dumnezeului tău să I te închini

şi numai Lui să-I slujeşti!”

9Apoi Diavolul L-a dus la Ierusalim, L-a aşezat în locul cel mai înalt al Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici, 10fiindcă stă scris:

Îngerilor Săi le va porunci pentru Tine,

să Te păzească

11şi:

Te vor ridica pe mâini

ca nu cumva să-Ţi loveşti de piatră piciorul.

12Dar Iisus i-a răspuns: „S-a zis: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!” 13Când a sfârşit toate aceste ispite, Diavolul a plecat de la El pentru o vreme.

Iisus la Nazaret

14Apoi Iisus s-a întors cu puterea Duhului în Galileea, iar vestea despre El s-a răspândit în tot ţinutul. 15Şi îi învăţa în sinagogile lor, fiind lăudat de toţi.

Predica mesianică din Nazaret

16Şi s-a dus la Nazaret, unde crescuse, şi într-o sâmbătă a intrat, după obiceiul Său, în sinagogă şi s-a ridicat să citească. 17I s-a dat cartea profetului Isaia şi deschizând-o a găsit locul în care era scris:

18Duhul Domnului este peste Mine

căci El M-a uns

să duc vestea cea bună săracilor;

M-a trimis să vestesc celor întemniţaţi iertarea

şi orbilor vederea;

să-i eliberez pe cei asupriţi

19şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.

20Apoi a închis cartea, a dat-o slujitorului şi s-a aşezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui. 21Atunci a început să le vorbească: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în auzul vostru.” 22Toţi Îl lăudau şi se mirau de harul cuvintelor pe care le spunea şi ziceau: „Nu e oare acesta fiul lui Iosif?” 23Dar El le-a spus: „Cu siguranţă îmi veţi spune zicala: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Fă şi aici, în ţara Ta câte am auzit că s-au întâmplat în Capernaum.” 24Şi a mai zis: „Adevărat vă spun: nici un profet nu e bine primit în ţara lui. 25Şi e adevărat ce vă spun că erau multe văduve în Israel pe vremea lui Ilie, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni şi a fost foamete mare în tot ţinutul, 26dar Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, ci numai la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. 27Şi erau mulţi leproşi în Israel pe vremea profetului Elisei şi nici unul dintre ei nu a fost curăţit, ci doar Naaman Sirianul.” 28Când au auzit acestea, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie 29şi, ridicându-se, L-au scos din cetate şi L-au dus pe creasta muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-L arunce de acolo. 30Dar El, trecând printre ei, a plecat.

Minunile din Capernaum

31Şi a coborât spre Capernaum, o cetate din Galileea, şi într-o sâmbătă îi învăţa pe oameni. 32Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, căci cuvântul Lui avea putere. 33În sinagogă era un om care avea duh de demon necurat şi care striga cu o voce puternică: 34„Ei! ce-ai cu noi, Iisuse Nazarineanule? Ai venit să ne nimiceşti? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.” 35Dar Iisus l-a mustrat: „Taci şi ieşi din el!” Iar diavolul l-a aruncat pe om în mijloc şi a ieşit din el fără să-i facă nici un rău. 36Pe toţi i-a cuprins spaima şi vorbeau între ei: „Ce fel de cuvânt este acesta? Fiindcă porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele ies.” 37Şi s-a răspândit vestea despre El pretutindeni în ţinutul acela.

38Plecând din sinagogă, Iisus a intrat în casă la Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare, iar ei L-au rugat pentru ea. 39El, aplecându-se asupra ei, a certat febra şi aceasta a lăsat-o. Îndată, ea s-a sculat şi a început să le slujească. 40Pe la apusul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi cu tot felul de suferinţe i-au adus la Iisus, iar El îşi punea mâinile pe fiecare dintre ei şi îi vindeca. 41Din mulţi oameni ieşeau demoni care strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.” Dar El, certându-i, nu-i lăsa să spună aceasta fiindcă ştiau că El este Hristos.

42Când s-a făcut ziuă a ieşit şi a mers într-un loc pustiu. Dar mulţimile Îl căutau şi mergeau până la El ca să-L ţină să nu plece de la ei. 43Dar Iisus le-a spus: „Trebuie să duc vestea cea bună a Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Şi predica în sinagogile din Iudeea.