Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Genealogia lui Iisus

11Cartea genealogiei lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam:

2Din Avraam s-a născut Isaac, din Isaac s-a născut Iacov, din Iacov s-au născut Iuda şi fraţii lui 3din Iuda s-au născut Fares şi Zara, născuţi de Tamar, din Fares s-a născut Esrom, din Esrom s-a născut Aram, 4din Aram s-a născut Aminadab, din Aminadab s-a născut Naason, din Naason s-a născut Salmon, 5din Salmon Booz, născut de Rahab, din Booz Obed, născut de Rut, din Obed s-a născut Iese, 6din Iese s-a născut regele David. Din regele David s-a născut Solomon, din soţia lui Urie, 7din Solomon s-a născut Roboam, din Roboam s-a născut Abia, din Abia s-a născut Asa, 8din Asa s-a născut Iosafat, din Iosafat s-a născut Ioram, din Ioram s-a născut Ozia, 9din Ozia s-a născut Ioatam, din Ioatam s-a născut Ahaz, din Ahaz s-a născut Ezechia, 10din Ezechia s-a născut Manase, din Manase s-a născut Amon, din Amon s-a născut Iosia, 11din Iosia s-au născut Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.

12După strămutarea în Babilon, din Iehonia s-a născut Salatiel, din Salatiel s-a născut Zorobabel, 13din Zorobabel s-a născut Abiud, din Abiud s-a născut Eliachim, din Eliachim s-a născut Azor, 14din Azor s-a născut Ţadoc, din Ţadoc s-a născut Achim, din Achim s-a născut Eliud, 15din Eliud s-a născut Eleazar, din Eleazar s-a născut Matan, din Matan s-a născut Iacov, 16din Iacov s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos.

17Aşadar, de la Avraam până la David sunt paisprezece generaţii; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece generaţii; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece generaţii.

Naşterea lui Iisus

18Iar naşterea lui Hristos a fost aşa: Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, şi înainte ca ei să locuiască împreună, a aflat că poartă în pântece un prunc de la Duhul Sfânt. 19Iosif, bărbatul ei, era un om drept şi nu dorea să o dea în vileag, ci voia s-o lase pe ascuns.

20Pe când el se gândea la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis şi i-a zis: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, femeia ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui poporul Său de păcatele lui.”

22Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a zis Domnul prin profetul:

23Iată, fecioara va purta în pântece şi va naşte un Fiu

şi-L vor numi Emanuel,

care înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

24Trezindu-se din somn, Iosif a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului şi a luat-o la el pe Maria. Lit.: „pe femeia lui”. 25Şi nu a cunoscut-o până ce nu a născut un fiu; şi I-a pus numele Iisus.

2

Vizita magilor

21După ce s-a născut Iisus în Betleem, în Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că nişte magi din Răsărit au venit la Ierusalim 2şi au întrebat: „Unde este regele iudeilor, cel născut de curând? I-am văzut steaua la Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit regele Irod aceste lucruri, s-a tulburat foarte tare şi tot Ierusalimul împreună cu el. 4Atunci i-a adunat pe toţi marii preoţi şi cărturarii poporului şi căuta să afle de la ei unde se va naşte Hristos.

5Ei i-au răspuns: „În Iudeea, în Betleem, căci aşa a scris profetul:

6Şi tu Betleeme, pământul lui Iuda,

nu eşti cu nimic mai prejos între cetăţile lui Iuda

căci din tine va ieşi Conducătorul

care va păstori poporul Meu Israel.

7Atunci, Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei timpul când s-a arătat steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem zicându-le: „Mergeţi şi cercetaţi cu atenţie despre prunc şi, dacă Îl veţi găsi, daţi-mi de ştire ca să vin şi eu să mă închin Lui.”

9Iar ei, după ce l-au ascultat pe rege au plecat şi, iată, steaua pe care o văzuseră la Răsărit mergea înaintea lor până a ajuns şi s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. 10Când au văzut steaua s-au bucurat nespus de mult. 11Au intrat în casă, L-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi plecându-se până la pământ I s-au închinat. Şi-au deschis sipetele şi I-au dat în dar: aur, tămâie şi smirnă. 12Şi fiindcă li s-a arătat într-un vis să nu se mai întoarcă la Irod, s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După plecarea lor un înger al Domnului i s-a arătat lui Iosif în vis şi i-a zis: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi stai acolo până îţi voi spune eu, fiindcă Irod va căuta pruncul ca să-L ucidă.” 14Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui, a plecat în Egipt 15şi a stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care a zis: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.

Uciderea pruncilor

16Irod însă, când a văzut că a fost înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să-i omoare pe toţi pruncii care aveau mai puţin de doi ani şi care erau în Betleem şi împrejurimi, după timpul pe care-l aflase de la magi. 17Atunci s-a împlinit cuvântul spus prin profetul Ieremia, care zice:

18Un strigăt s-a auzit în Rama,

bocet şi tânguire multă,

Rahela îşi jeleşte copiii

şi nu vrea să fie mângâiată,

pentru că nu mai sunt.

Întoarcerea din Egipt

19După moartea lui Irod, iată că un înger al Domnului i s-a arătat lui Iosif în vis, în Egipt, 20şi i-a zis: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama Lui şi mergi în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului.” 21Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel. 22Auzind însă că în Iudeea domneşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo şi, fiind sfătuit în vis, a plecat în împrejurimile Galileii. 23Ajungând acolo, a locuit în cetatea numită Nazaret şi aşa s-a împlinit cuvântul spus prin profeţi că va fi numit Nazarinean.