Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Vizita magilor

21După ce s-a născut Iisus în Betleem, în Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că nişte magi din Răsărit au venit la Ierusalim 2şi au întrebat: „Unde este regele iudeilor, cel născut de curând? I-am văzut steaua la Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit regele Irod aceste lucruri, s-a tulburat foarte tare şi tot Ierusalimul împreună cu el. 4Atunci i-a adunat pe toţi marii preoţi şi cărturarii poporului şi căuta să afle de la ei unde se va naşte Hristos.

5Ei i-au răspuns: „În Iudeea, în Betleem, căci aşa a scris profetul:

6Şi tu Betleeme, pământul lui Iuda,

nu eşti cu nimic mai prejos între cetăţile lui Iuda

căci din tine va ieşi Conducătorul

care va păstori poporul Meu Israel.

7Atunci, Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei timpul când s-a arătat steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem zicându-le: „Mergeţi şi cercetaţi cu atenţie despre prunc şi, dacă Îl veţi găsi, daţi-mi de ştire ca să vin şi eu să mă închin Lui.”

9Iar ei, după ce l-au ascultat pe rege au plecat şi, iată, steaua pe care o văzuseră la Răsărit mergea înaintea lor până a ajuns şi s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. 10Când au văzut steaua s-au bucurat nespus de mult. 11Au intrat în casă, L-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi plecându-se până la pământ I s-au închinat. Şi-au deschis sipetele şi I-au dat în dar: aur, tămâie şi smirnă. 12Şi fiindcă li s-a arătat într-un vis să nu se mai întoarcă la Irod, s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După plecarea lor un înger al Domnului i s-a arătat lui Iosif în vis şi i-a zis: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi stai acolo până îţi voi spune eu, fiindcă Irod va căuta pruncul ca să-L ucidă.” 14Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui, a plecat în Egipt 15şi a stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care a zis: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.

Uciderea pruncilor

16Irod însă, când a văzut că a fost înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să-i omoare pe toţi pruncii care aveau mai puţin de doi ani şi care erau în Betleem şi împrejurimi, după timpul pe care-l aflase de la magi. 17Atunci s-a împlinit cuvântul spus prin profetul Ieremia, care zice:

18Un strigăt s-a auzit în Rama,

bocet şi tânguire multă,

Rahela îşi jeleşte copiii

şi nu vrea să fie mângâiată,

pentru că nu mai sunt.

Întoarcerea din Egipt

19După moartea lui Irod, iată că un înger al Domnului i s-a arătat lui Iosif în vis, în Egipt, 20şi i-a zis: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama Lui şi mergi în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului.” 21Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel. 22Auzind însă că în Iudeea domneşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo şi, fiind sfătuit în vis, a plecat în împrejurimile Galileii. 23Ajungând acolo, a locuit în cetatea numită Nazaret şi aşa s-a împlinit cuvântul spus prin profeţi că va fi numit Nazarinean.

3

Predica lui Ioan Botezătorul

31În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi a început să predice în pustiul din Iudeea. 2El zicea: „Pocăiţi-vă, fiindcă Împărăţia cerurilor s-a apropiat!” 3El este acela despre care a zis profetul Isaia:

Un glas strigă în pustie:

Pregătiţi calea Domnului,

neteziţi cărările înaintea Lui!În textul masoretic: „Un glas strigă: În pustie pregătiţi calea Domnului”.

4Ioan avea îmbrăcăminte din păr de cămilă, cingătoare de piele şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 5Atunci locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din împrejurimile Iordanului au început să vină la el. 6Îşi mărturiseau păcatele şi erau botezaţi de el în râul Iordan.

7Când a văzut că mulţi farisei şi saduchei veneau să fie botezaţi, le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine? 8Faceţi mai întâi roade vrednice de pocăinţă 9Şi să nu vă închipuiţi că puteţi zice în voi înşivă: Avraam este tatăl nostru!, căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice fii lui Avraam chiar din pietrele acestea. 10Iată, securea stă la rădăcina pomilor şi orice pom care nu aduce rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 11Eu vă botez în apă, spre pocăinţă, însă, după mine vine cineva care este mai puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi foc. 12El are lopata în mână şi Îşi va curăţa aria, va strânge grâul în hambar, iar pleava o va arde în foc de nestins.”

Botezul lui Iisus

13În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat de către Ioan. 14Ioan însă căuta să-L oprească zicând: „Eu ar trebui să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” 15Iisus însă i-a răspuns: „Lasă acum! Fiindcă aşa se cuvine, ca să împlinim tot ceea ce este drept.” Atunci Ioan L-a lăsat. 16După ce a fost botezat, Iisus a ieşit îndată din apă şi deodată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut coborând ca un porumbel şi aşezându-se peste El. 17Şi iată, s-a auzit un glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, în El îmi găsesc bucuria.”Lit.: „în care am binevoit”; sau: „în care este voia Mea”; ori: „pe care L-am ales”.

4

Ispitirea lui Iisus

41Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de Diavol. 2După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, I s-a făcut foame. 3Ispititorul s-a apropiat şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să se prefacă în pâine!” 4El însă, i-a răspuns: „Stă scris:

Omul nu va trăi doar cu pâine,

ci cu orice cuvânt care iese

din gura lui Dumnezeu.

5Atunci Diavolul L-a dus în Cetatea sfântă, pe acoperişul Templului 6şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te, pentru că stă scris:

Va porunci îngerilor Săi

să te poarte pe braţe

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

7Iisus i-a răspuns: „De asemenea stă scris: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!” 8Diavolul L-a dus din nou pe un munte înalt. I-a arătat toate împărăţiile lumii în toată splendoarea lor 9şi I-a zis: „Toate acestea Ţi le voi da, dacă Te vei pleca înaintea mea şi mi Te vei închina.” 10Atunci Iisus i-a zis: „Mergi înapoia mea, Satano! Pentru că stă scris:

Domnului Dumnezeului tău să I te închini

şi numai Lui să-I slujeşti!

11Atunci Diavolul L-a lăsat, iar îngerii s-au apropiat şi-I slujeau.

Iisus la Capernaum

12Când a auzit că Ioan a fost prins, Iisus a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul şi s-a dus să locuiască în Capernaum, care este aşezat pe ţărmul mării, în regiunea Zabulon şi Neftali. 14Aşa s-a împlinit ceea ce spusese Isaia, profetul:

15Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali,

drumul care duce la mare,

dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor!

16Poporul care locuia în întuneric

va vedea o mare lumină.

Celor ce locuiau în ţara umbrei morţii

le-a răsărit lumina.

17De atunci încolo Iisus a început să predice astfel: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia cerurilor s-a apropiat.”

Primii ucenici

18Pe când mergea de-a lungul mării Galileii a văzut doi fraţi, pe Simon, numit şi Petru, şi pe Andrei, fratele său. Ei erau pescari şi tocmai aruncau mrejele în mare. 19Iisus le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.” 20Îndată aceştia şi-au aruncat năvoadele şi L-au urmat. 21Iisus a mers mai departe şi a văzut încă doi fraţi, pe Iacov, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele său. Ei erau în barcă împreună cu tatăl lor şi pregăteau năvoadele. El i-a chemat 22şi imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor şi L-au urmat.

Iisus învaţă şi vindecă

23Iisus străbătea toată Galileea învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă a poporului. 24Faima lui a ajuns până în Siria şi îi aduceau la El pe toţi cei care aveau diferite boli, pe cei suferinzi, pe demonizaţi, lunatici şi paralitici, iar El îi vindeca. 25Mulţimile îl urmau, venind din Galileea şi din Decapolis, din Ierusalim şi din Iudeea şi din cealaltă parte a Iordanului.