Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

Predica lui Ioan Botezătorul

31În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi a început să predice în pustiul din Iudeea. 2El zicea: „Pocăiţi-vă, fiindcă Împărăţia cerurilor s-a apropiat!” 3El este acela despre care a zis profetul Isaia:

Un glas strigă în pustie:

Pregătiţi calea Domnului,

neteziţi cărările înaintea Lui!În textul masoretic: „Un glas strigă: În pustie pregătiţi calea Domnului”.

4Ioan avea îmbrăcăminte din păr de cămilă, cingătoare de piele şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 5Atunci locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din împrejurimile Iordanului au început să vină la el. 6Îşi mărturiseau păcatele şi erau botezaţi de el în râul Iordan.

7Când a văzut că mulţi farisei şi saduchei veneau să fie botezaţi, le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine? 8Faceţi mai întâi roade vrednice de pocăinţă 9Şi să nu vă închipuiţi că puteţi zice în voi înşivă: Avraam este tatăl nostru!, căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice fii lui Avraam chiar din pietrele acestea. 10Iată, securea stă la rădăcina pomilor şi orice pom care nu aduce rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 11Eu vă botez în apă, spre pocăinţă, însă, după mine vine cineva care este mai puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi foc. 12El are lopata în mână şi Îşi va curăţa aria, va strânge grâul în hambar, iar pleava o va arde în foc de nestins.”

Botezul lui Iisus

13În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat de către Ioan. 14Ioan însă căuta să-L oprească zicând: „Eu ar trebui să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” 15Iisus însă i-a răspuns: „Lasă acum! Fiindcă aşa se cuvine, ca să împlinim tot ceea ce este drept.” Atunci Ioan L-a lăsat. 16După ce a fost botezat, Iisus a ieşit îndată din apă şi deodată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut coborând ca un porumbel şi aşezându-se peste El. 17Şi iată, s-a auzit un glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, în El îmi găsesc bucuria.”Lit.: „în care am binevoit”; sau: „în care este voia Mea”; ori: „pe care L-am ales”.

4

Ispitirea lui Iisus

41Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de Diavol. 2După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, I s-a făcut foame. 3Ispititorul s-a apropiat şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să se prefacă în pâine!” 4El însă, i-a răspuns: „Stă scris:

Omul nu va trăi doar cu pâine,

ci cu orice cuvânt care iese

din gura lui Dumnezeu.

5Atunci Diavolul L-a dus în Cetatea sfântă, pe acoperişul Templului 6şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te, pentru că stă scris:

Va porunci îngerilor Săi

să te poarte pe braţe

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

7Iisus i-a răspuns: „De asemenea stă scris: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!” 8Diavolul L-a dus din nou pe un munte înalt. I-a arătat toate împărăţiile lumii în toată splendoarea lor 9şi I-a zis: „Toate acestea Ţi le voi da, dacă Te vei pleca înaintea mea şi mi Te vei închina.” 10Atunci Iisus i-a zis: „Mergi înapoia mea, Satano! Pentru că stă scris:

Domnului Dumnezeului tău să I te închini

şi numai Lui să-I slujeşti!

11Atunci Diavolul L-a lăsat, iar îngerii s-au apropiat şi-I slujeau.

Iisus la Capernaum

12Când a auzit că Ioan a fost prins, Iisus a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul şi s-a dus să locuiască în Capernaum, care este aşezat pe ţărmul mării, în regiunea Zabulon şi Neftali. 14Aşa s-a împlinit ceea ce spusese Isaia, profetul:

15Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali,

drumul care duce la mare,

dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor!

16Poporul care locuia în întuneric

va vedea o mare lumină.

Celor ce locuiau în ţara umbrei morţii

le-a răsărit lumina.

17De atunci încolo Iisus a început să predice astfel: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia cerurilor s-a apropiat.”

Primii ucenici

18Pe când mergea de-a lungul mării Galileii a văzut doi fraţi, pe Simon, numit şi Petru, şi pe Andrei, fratele său. Ei erau pescari şi tocmai aruncau mrejele în mare. 19Iisus le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.” 20Îndată aceştia şi-au aruncat năvoadele şi L-au urmat. 21Iisus a mers mai departe şi a văzut încă doi fraţi, pe Iacov, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele său. Ei erau în barcă împreună cu tatăl lor şi pregăteau năvoadele. El i-a chemat 22şi imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor şi L-au urmat.

Iisus învaţă şi vindecă

23Iisus străbătea toată Galileea învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă a poporului. 24Faima lui a ajuns până în Siria şi îi aduceau la El pe toţi cei care aveau diferite boli, pe cei suferinzi, pe demonizaţi, lunatici şi paralitici, iar El îi vindeca. 25Mulţimile îl urmau, venind din Galileea şi din Decapolis, din Ierusalim şi din Iudeea şi din cealaltă parte a Iordanului.

5

Predica de pe munte

51Când a văzut mulţimile, Iisus a urcat pe munte şi s-a aşezat. Ucenicii s-au apropiat, 2iar El a început să le spună:

Fericirile

3„Fericiţi cei săraci în duh,

pentru că a lor este Împărăţia cerurilor.

4Fericiţi cei întristaţi,

pentru că vor fi mângâiaţi.

5Fericiţi cei blânzi,

pentru că ei vor moşteni pământul.

6Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate,

pentru că ei vor fi săturaţi.

7Fericiţi cei milostivi,

pentru că ei vor avea parte de milă.

8Fericiţi cei cu inima curată,

pentru că ei Îl vor vedea pe Dumnezeu.

9Fericiţi aducătorii de pace,

pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu.

10Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,

pentru că a lor este Împărăţia cerurilor.

11Fericiţi veţi fi când veţi fi învinuiţi, persecutaţi şi se vor spune lucruri rele împotriva voastră din cauza Mea. 12Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă pentru că mare este răsplata voastră în ceruri. Tot aşa au fost persecutaţi şi profeţii care au fost înaintea voastră.

Sarea şi lumina

13Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cum va mai săra? Nu mai e bună de nimic, aşa că va fi aruncată şi călcată în picioare de către oameni.

14Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. 15Când se aprinde o făclie nimeni nu-i pune deasupra un obroc, ci e pusă într-un sfeşnic şi luminează în toată casa. 16Tot aşa să strălucească şi lumina voastră înaintea oamenilor pentru ca, văzând ei faptele voastre bune, să dea slavă Tatălui vostru care este în ceruri.

Despre Lege

17Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea şi Profeţii. N-am venit să le desfiinţez, ci să le aduc împlinirea. 18Adevărat vă spun, că, atâta vreme cât nu vor trece cerul şi pământul, nici o literăLit.: „iota”. şi nici o virgulăLit.: „linie”. din Lege nu vor trece, înainte să se întâmple toate. 19Aşa că oricine va înlătura chiar şi cea mai mică dintre aceste porunci şi îi va învăţa pe alţii să facă la fel, va fi socotit cel mai mic în Împărăţia cerurilor, însă oricine le va păzi şi îi va învăţa şi pe alţii să facă la fel, va fi socotit mare în Împărăţia cerurilor. 20De aceea vă spun: Dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Despre mânie

21Aţi auzit ce s-a spus celor din trecut: Să nu ucizi! Oricine ucide va fi judecat. 22Eu însă vă spun: Oricine se mânie pe fratele său va fi judecat. Oricine va zice fratelui său: Prostule! va fi condamnat de Sinedriu, şi oricine îi va zice: Nebunule! va fi condamnat la focul gheenei. 23Când îţi duci darul la altar, dacă îţi aminteşti că fratele tău are ceva cu tine, 24lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, mergi şi împacă-te cu fratele tău şi vino apoi şi adu-ţi darul. 25Împacă-te cu duşmanul tău repede, pe când eşti încă pe drum cu el, înainte să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă. 26Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până când nu vei plăti şi ultimul bănuţ.

Despre adulter

27Aţi auzit că s-a zis: Să nu comiţi adulter. 28Eu însă vă spun că oricine se uită cu jind la o femeie, a comis deja adulter în inima lui. 29Dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi aruncă-l, pentru că e mai bine să piară unul din mădularele tale, decât să-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 30Dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o şi arunc-o, pentru că e mai bine să piară unul din mădularele tale decât să-ţi fie nimicit în gheenă întregul trup.

Despre divorţ

31Şi s-a mai zis: Oricine va dori să-şi lase soţia, să-i dea o carte de despărţire. 32Eu vă spun însă că oricine îşi părăseşte soţia, în afară de cazul în care ea trăieşte în desfrâu, îi dă prilej să devină adulteră. Iar cine ia de soţie pe cea divorţată, devine adulter.

Despre jurământ

33Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: Să nu juri strâmb, ci să-ţi împlineşti jurămintele faţă de Domnul! 34Dar Eu vă spun: Să nu juraţi deloc, nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, 35nici pe pământ, fiindcă este aşternutul picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui Împărat. 36Să nu juri nici pe capul tău, fiindcă nu poţi face nici măcar un fir de păr alb sau negru. 37Vorbirea voastră să fie aşa: da, să fie da; nu, să fie nu. Ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel Rău.

Despre răzbunare

38Aţi auzit că s-a zis: Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte. 39Eu vă zic însă: Nu vă împotriviţi celui Rău. Ci, dacă te loveşte peste obrazul drept, întoarce-l şi pe celălalt. 40Celui ce vrea să se judece cu tine, ca să-ţi ia haina, dă-i şi cămaşa. 41Tot aşa, dacă cineva te obligă să mergi cu el o milă, mergi două. 42Celui ce-ţi cere dă-i, şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.

Iubirea duşmanilor

43Aţi auzit ce s-a zis: Iubeşte-l pe aproapele tău şi urăşte-l pe duşmanul tău! 44Eu însă vă spun: Iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, 45ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, pentru că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni, şi face să plouă şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46Dacă îi iubiţi doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu tot aşa fac şi vameşii? 47Şi dacă îi salutaţi doar pe fraţii voştri, ce lucru deosebit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? 48Voi fiţi aşadar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel din ceruri este desăvârşit!