Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
14

Complotul împotriva lui Iisus şi ungerea sa în Betania

141După două zile erau Paştele şi Sărbătoarea Azimelor. Iar marii preoţi şi cărturarii căutau cu vicleşug cum să-L prindă şi să-L omoare, 2dar ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să fie tulburare în popor.”

3Pe când era în Betania, Iisus a şezut la masă în casa lui Simon leprosul. Atunci a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, de mare preţ, şi, spărgând vasul de alabastru, a vărsat mirul pe capul Lui. 4Unii s-au revoltat din pricina aceasta şi discutau între ei: „De ce s-a făcut aşa o risipă de mir? 5Acest mir putea fi vândut cu peste trei sute de dinari şi banii să fie daţi săracilor.” Şi cârteau împotriva ei. 6Dar Iisus a zis: „Lăsaţi-o! De ce o necăjiţi? Ea a făcut un lucru bun faţă de Mine. 7Fiindcă pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi oricând voiţi puteţi să le faceţi bine, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 8Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai dinainte mi-a uns trupul pentru înmormântare. 9Adevărat vă spun, oriunde se va vesti evanghelia, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut ea, spre pomenirea ei.”

Trădarea lui Iuda

10Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, a mers la marii preoţi ca să-L dea pe Iisus în mâinile lor. 11Când au auzit, s-au bucurat şi i-au făgăduit că îi vor da bani. Iar el căuta cum să-L dea în mâinile lor într-un moment potrivit.

12Iar în prima zi a Sărbătorii Azimelor, când se jertfea Paştele, ucenicii l-au întrebat: „Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paştele?” 13Şi a trimis pe doi din ucenicii Lui, zicându-le: „Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om purtând un vas de lut cu apă. Mergeţi după el. 14Şi unde va intra, spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul zice, Unde este odaia Mea unde voi mânca Paştele împreună cu ucenicii Mei? 15Iar el vă va arăta un foişor mare, gata pregătit. Acolo să pregătiţi pentru noi.” 16Apoi ucenicii au plecat şi s-au dus în cetate. Acolo au găsit aşa cum le-a spus lor Iisus şi au pregătit Paştele. 17Când s-a făcut seară Iisus a venit împreună cu cei doisprezece. 18Şi au şezut la masă şi au mâncat, iar Iisus le-a zis: „Adevărat vă spun, că unul dintre voi Mă va vinde: cel ce mănâncă împreună cu Mine.” 19Ei au început să se întristeze şi să-şi zică unul câte unul: „Nu cumva eu?” 20El le-a zis: „Unul din cei doisprezece, cel ce întinge cu Mine în vas. 21Pentru că Fiul Omului merge aşa cum stă scris despre El, dar vai de omul acela prin care Fiul Omului va fi vândut. Mai bine i-ar fi fost omului aceluia să nu se mai fi născut.”

Instituirea Cinei Domnului

22Pe când mâncau, Iisus a luat pâine şi, binecuvântând, a frânt şi le-a dat, zicând: „Luaţi, acesta este trupul Meu.” 23A luat şi paharul şi, mulţumind, le-a dat şi toţi au băut din el. 24Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, al Legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi. 25Adevărat vă spun: De acum nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea, când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.” 26Apoi, după ce au cântat cântări de laudă, au mers afară, pe Muntele Măslinilor.

27Iisus le-a zis: „Toţi vă veţi poticni, căci stă scris:

Voi bate păstorul

şi oile se vor risipi.

28Dar după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea.” 29Atunci Petru I-a zis: „Chiar dacă toţi se vor poticni, eu nu.” 30Dar Iisus i-a zis: „Adevărat îţi spun, că astăzi, în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoşul de două ori, tu te vei fi lepădat de Mine de trei ori.” 31El însă spunea şi mai tare: „Chiar dacă ar fi să mă ucidă împreună cu Tine, eu nu mă voi lepăda de Tine.” Şi la fel ziceau toţi ceilalţi.

Iisus pe Muntele Măslinilor

32Apoi au venit într-un loc al cărui nume era Ghetsimani. Acolo le-a zis ucenicilor Săi: „Aşezaţi-vă aici până ce Mă voi ruga.” 33Şi l-a luat pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan împreună cu El şi a început să se tulbure şi să se mâhnească. 34Apoi le-a zis: „Sufletul Meu este întristat tare, până la moarte. Rămâneţi aici şi vegheaţi.” 35Şi s-a dus puţin mai departe. Acolo a căzut la pământ şi se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acesta. 36El zicea: „Părinte, Avva, toate îţi sunt cu putinţă. Îndepărtează paharul acesta de la Mine. Dar să nu fie ceea ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu!” 37Când a venit înapoi şi i-a găsit dormind, i-a zis lui Petru: „Simon, dormi? N-ai avut tărie să veghezi un singur ceas? 38Vegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită! Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” 39Apoi a mers şi s-a rugat din nou, zicând aceleaşi cuvinte. 40Şi din nou s-a întors şi i-a găsit dormind, fiindcă ochii lor erau îngreunaţi şi nici nu ştiau ce să-i răspundă. 41A treia oară a venit şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! E gata! Ceasul a sosit. Iată, Fiul Omului este dat în mâinile păcătoşilor. 42Sculaţi-vă să mergem. Iată, cel ce m-a vândut s-a apropiat.”

Arestarea lui Iisus

43Pe când El încă vorbea, îndată a apărut Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el o mulţime de oameni cu săbii şi ciomege, de la marii preoţi, de la cărturari şi de la bătrâni. 44Iar vânzătorul le dăduse un semn de recunoaştere, zicându-le: „Cel pe care Îl voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază.” 45Deci când a venit, imediat s-a apropiat de El şi I-a zis: „Rabbi!” apoi L-a sărutat. 46Iar ei au pus mâna pe El şi L-au prins. 47Atunci unul din cei ce se aflau acolo, scoţând sabia, a lovit pe sluga marelui preot şi i-a tăiat urechea. 48Iisus le-a spus: „Ca la un tâlhar aţi venit, cu săbii şi cu bâte, ca să Mă prindeţi? 49În fiecare zi am fost la voi în Templu, învăţând, şi nu M-aţi prins. Dar asta se întâmplă ca să se împlinească Scripturile.” 50Atunci toţi L-au părăsit şi au fugit.

51Un tânăr îl urma înfăşurat numai într-o pânză pe trupul gol. Şi pe acela au pus mâna. 52Dar el, lăsând pânza, a fugit dezbrăcat.

Iisus în faţa Sinedriului

53Iar pe Iisus L-au dus la marele preot. Acolo s-au strâns toţi preoţii de seamă, bătrânii şi cărturarii. 54Petru a mers după El, ţinându-se departe, până ce a intrat înăuntru în curtea marelui preot. Şi s-a aşezat împreună cu slugile la foc ca să se încălzească. 55Marii preoţi şi întreg sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Iisus, ca să-L dea morţii. Dar nu găseau, 56fiindcă mulţi dădeau mărturie mincinoasă împotriva Lui, iar mărturiile lor nu se potriveau. 57Atunci s-au ridicat unii care au dat mărturie mincinoasă împotriva Lui, zicând: 58„Noi L-am auzit pe acesta spunând: Eu voi distruge acest Templu făcut de mână şi după trei zile voi zidi altul, nefăcut de mână omenească.” 59Dar nici mărturiile lor nu se potriveau. 60Atunci s-a ridicat marele preot în mijlocul lor şi L-a întrebat pe Iisus: „Nu răspunzi nimic la ce mărturisesc aceştia împotriva ta?” 61Iisus tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou: „Eşti Tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” 62Iisus i-a zis: „Eu sunt –

şi veţi vedea pe Fiul Omului

şezând de-a dreapta puterii

şi venind pe norii cerului.

63Atunci marele preot şi-a rupt veşmântul şi a zis: „De ce mai avem nevoie de martori? 64Aţi auzit blasfemia. Cum judecaţi?”Lit.: „ce vi se pare?” sau: „ce credeţi?” Toţi L-au judecat ca vinovat de moarte. 65Unii au început să-L scuipe şi să-I acopere faţa şi să-L bată cu pumnii, zicându-I: „Profeţeşte!” Iar slugile L-au luat apoi ca să Îl pălmuiască.

66Pe când Petru era jos, în curte, a venit la el una dintre slujnicele marelui preot. 67Aceea, când l-a văzut pe Petru încălzindu-se la foc, i-a zis: „Şi tu erai cu Iisus Nazarineanul.” 68El a negat, zicând: „Nici nu-L ştiu, nici nu înţeleg ce spui.” Şi a ieşit afară, înaintea curţii. Atunci a cântat un cocoş. 69Dar slujnica, văzându-l, a început din nou să spună celor ce erau acolo: „El este unul dintre aceia!” 70Iar el iarăşi a negat. După puţin timp, cei ce erau acolo i-au zis din nou lui Petru: „Cu adevărat eşti unul din ei, fiindcă şi tu eşti galileean.” 71Atunci el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu-L cunosc pe omul acesta despre care vorbiţi voi.” 72Şi imediat cocoşul a cântat a doua oară. Iar Petru şi-a adus aminte de cuvintele pe care i le-a spus Iisus că: „Înainte de a cânta cocoşul de trei ori te vei lepăda de Mine.” Şi a început să plângă.

15

Iisus înaintea lui Pilat

151Şi numaidecât dimineaţa, marii preoţi au făcut sfat împreună cu bătrânii şi cărturarii şi cu întreg sinedriul şi legându-L pe Iisus, L-au dus şi L-au predat lui Pilat. 2Iar Pilat L-a întrebat: „Tu eşti regele iudeilor?” El i-a răspuns: „Tu zici!” 3Atunci marii preoţi au început să-L învinuiască de multe lucruri. 4Şi iarăşi Pilat l-a întrebat: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte Te învinuiesc ei.” 5Dar Iisus n-a mai răspuns nimic, aşa încât Pilat s-a mirat.

Condamnarea lui Iisus

6Când era sărbătoare, el obişnuia să le elibereze un întemniţat pe care îl cereau ei. 7Şi era unul numit Baraba, întemniţat împreună cu nişte răzvrătiţi, care uciseseră oameni în timpul răscoalei. 8Iar mulţimea, urcându-se, a început să-i ceară să le facă după cum obişnuia. 9Pilat le-a răspuns: „Vreţi să-L eliberez pe regele iudeilor?”, 10fiindcă ştia că marii preoţi din invidie îl dăduseră în mâna lui. 11Dar marii preoţi au aţâţat mulţimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba. 12Din nou i-a întrebat Pilat: „Şi ce vreţi să fac cu Cel căruia îi ziceţi regele iudeilor?” 13Şi iarăşi ei au strigat: „Răstigneşte-L!” 14„Dar ce rău a făcut?” a spus Pilat. Dar ei strigau şi mai tare: „Răstigneşte-L!” 15Atunci Pilat, vrând să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit.

16Soldaţii L-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au chemat toată cohorta. 17L-au îmbrăcat în porfiră şi, împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap. 18Şi au început să se plece înaintea Lui, zicând: „Te salutăm,Lit.: „bucură-te!” regele iudeilor!” 19Şi Îl loveau în cap cu o trestie şi Îl scuipau şi, căzând în genunchi, I se închinau. 20Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de porfiră şi L-au îmbrăcat cu hainele Sale. Apoi L-au dus afară ca să-L răstignească.

Răstignirea lui Iisus

21Şi au silit pe un trecător, Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru şi Rufus, să-I poarte crucea. 22Şi L-au dus la locul numit Golgota, care se traduce Locul Căpăţânii. 23Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu a luat. 24Apoi L-au răstignit şi

şi-au împărţit hainele

aruncând sorţii pentru ele,

ca să vadă care ce să ia.

25Şi când L-au răstignit era ceasul al treilea. 26Iar pricina răstignirii Lui era scrisă deasupra: „Regele iudeilor!” 27Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga Lui.Unele manuscrise au v. 28: „Şi s-a împlinit Scriptura care zice: A fost socotit laolaltă cu cei fărădelege.” 29Iar trecătorii Îl huleau, plecându-şi capetele şi zicând: „Vai, Tu, cel ce distruge Templul şi-l zideşte la loc în trei zile, 30mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi coboară de pe cruce.” 31La fel şi marii preoţi îşi băteau joc între ei, împreună cu cărturarii, zicând: „Pe alţii i-a mântuit, dar pe Sine nu se poate mântui. 32Hristos, regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Şi cei răstigniţi împreună cu El îşi băteau joc de El. 33Şi când a venit ceasul al şaselea s-a făcut întuneric peste întreg pământul până la ceasul al nouălea. 34Iar în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas puternic: „Eloi, Eloi, lema sabahtani?” care tradus înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” 35Cei ce stăteau acolo, când au auzit, au zis: „Iată, îl strigă pe Ilie.” 36Şi a fugit unul din ei şi, umplând un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie să-L coboare de pe cruce.” 37Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, şi-a dat duhul. 38Atunci perdeaua Templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. 39Iar centurionul care stătea lângă El, văzând că şi-a dat duhul, a zis: „Cu adevărat, acest om era Fiul lui Dumnezeu!” 40Erau acolo şi femei care priveau de departe, între care şi Maria Magdalena, Maria a lui Iacov cel mic şi mama lui Iose şi Salomeea, 41cele care, pe când era în Galileea, îl urmau şi îi slujeau, şi multe altele care veniseră cu El la Ierusalim.

Înmormântarea lui Iisus

42Şi când s-a făcut seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei, 43Iosif din Arimateea, un sfetnic bine-văzut, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, s-a dus şi, îndrăznind să intre la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. 44Pilat s-a mirat că Iisus era deja mort şi a chemat un centurion să-l întrebe dacă a murit de mult. 45Aflând de la centurion că Iisus a murit, i-a dat lui Iosif trupul. 46Şi el a cumpărat un giulgiu, a coborât trupul lui Iisus şi L-a învelit în giulgiu. Apoi L-a aşezat într-un mormânt, care era săpat în piatră, şi a prăvălit o piatră peste uşa mormântului. 47Iar Maria Magdalena şi Maria lui Iose priveau unde L-au pus.

16

Învierea lui Iisus

161După ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena şi Maria a lui Iacov şi Salomeea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă. 2Şi, în prima zi de după sâmbătă, au venit la mormânt foarte de dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3Şi se întrebau între ele aşa: „Oare cine ne va răsturna piatra de pe uşa mormântului?” 4Căci piatra era foarte mare. Dar când şi-au ridicat ochii, au văzut că fusese răsturnată. 5Iar când au intrat în mormânt au văzut şezând la dreapta un tânăr îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au înspăimântat. 6Dar el le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Pe Iisus Nazarineanul cel răstignit Îl căutaţi? A înviat, nu este aici! Iată locul unde L-au pus. 7Dar mergeţi să spuneţi ucenicilor lui şi lui Petru că va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus.” 8Şi ele au ieşit şi au fugit de la mormânt, pentru că le era foarte frică şi se minunau. Şi n-au spus nimănui nimic fiindcă se temeau.

9În dimineaţa în care a înviat, în prima zi de după sâmbătă, Iisus s-a arătat prima dată Mariei Magdalena, cea din care alungase şapte demoni. 10Ea s-a dus şi a vestit celor ce erau cu El, care se tânguiau şi plângeau. 11Dar ei, când au auzit că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut.

12După aceea, s-a arătat la doi dintre ei care mergeau la câmp şi a mers pe drum cu ei în alt chip, necunoscut. 13Aceştia, când s-au întors, au vestit şi celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.

Trimiterea apostolilor

14Apoi, s-a arătat celor unsprezece care erau aşezaţi la masă şi i-a mustrat pentru necredinţa lor şi pentru împietrirea inimii, pentru că nu-i crezuseră pe cei care l-au văzut înviat. 15Şi le-a zis: „Mergeţi în lumea întreagă să vestiţi evanghelia oricărei făpturi. 16Cel ce va crede şi se va boteza va fi mântuit, iar cel ce nu va crede va fi osândit. 17Şi semnele acestea vor urma celor ce vor crede: în Numele Meu vor scoate demoni, vor grăi în limbi noi, 18vor lua în mâini şerpi şi chiar dacă vor bea ceva aducător de moarte nu vor fi vătămaţi; îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi se vor face bine.”

Înălţarea lui Iisus

19Astfel, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi adeverea cuvântul lor prin semnele care îi însoţeau.