Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
15

Iisus înaintea lui Pilat

151Şi numaidecât dimineaţa, marii preoţi au făcut sfat împreună cu bătrânii şi cărturarii şi cu întreg sinedriul şi legându-L pe Iisus, L-au dus şi L-au predat lui Pilat. 2Iar Pilat L-a întrebat: „Tu eşti regele iudeilor?” El i-a răspuns: „Tu zici!” 3Atunci marii preoţi au început să-L învinuiască de multe lucruri. 4Şi iarăşi Pilat l-a întrebat: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte Te învinuiesc ei.” 5Dar Iisus n-a mai răspuns nimic, aşa încât Pilat s-a mirat.

Condamnarea lui Iisus

6Când era sărbătoare, el obişnuia să le elibereze un întemniţat pe care îl cereau ei. 7Şi era unul numit Baraba, întemniţat împreună cu nişte răzvrătiţi, care uciseseră oameni în timpul răscoalei. 8Iar mulţimea, urcându-se, a început să-i ceară să le facă după cum obişnuia. 9Pilat le-a răspuns: „Vreţi să-L eliberez pe regele iudeilor?”, 10fiindcă ştia că marii preoţi din invidie îl dăduseră în mâna lui. 11Dar marii preoţi au aţâţat mulţimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba. 12Din nou i-a întrebat Pilat: „Şi ce vreţi să fac cu Cel căruia îi ziceţi regele iudeilor?” 13Şi iarăşi ei au strigat: „Răstigneşte-L!” 14„Dar ce rău a făcut?” a spus Pilat. Dar ei strigau şi mai tare: „Răstigneşte-L!” 15Atunci Pilat, vrând să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit.

16Soldaţii L-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au chemat toată cohorta. 17L-au îmbrăcat în porfiră şi, împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap. 18Şi au început să se plece înaintea Lui, zicând: „Te salutăm,Lit.: „bucură-te!” regele iudeilor!” 19Şi Îl loveau în cap cu o trestie şi Îl scuipau şi, căzând în genunchi, I se închinau. 20Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de porfiră şi L-au îmbrăcat cu hainele Sale. Apoi L-au dus afară ca să-L răstignească.

Răstignirea lui Iisus

21Şi au silit pe un trecător, Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru şi Rufus, să-I poarte crucea. 22Şi L-au dus la locul numit Golgota, care se traduce Locul Căpăţânii. 23Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu a luat. 24Apoi L-au răstignit şi

şi-au împărţit hainele

aruncând sorţii pentru ele,

ca să vadă care ce să ia.

25Şi când L-au răstignit era ceasul al treilea. 26Iar pricina răstignirii Lui era scrisă deasupra: „Regele iudeilor!” 27Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga Lui.Unele manuscrise au v. 28: „Şi s-a împlinit Scriptura care zice: A fost socotit laolaltă cu cei fărădelege.” 29Iar trecătorii Îl huleau, plecându-şi capetele şi zicând: „Vai, Tu, cel ce distruge Templul şi-l zideşte la loc în trei zile, 30mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi coboară de pe cruce.” 31La fel şi marii preoţi îşi băteau joc între ei, împreună cu cărturarii, zicând: „Pe alţii i-a mântuit, dar pe Sine nu se poate mântui. 32Hristos, regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Şi cei răstigniţi împreună cu El îşi băteau joc de El. 33Şi când a venit ceasul al şaselea s-a făcut întuneric peste întreg pământul până la ceasul al nouălea. 34Iar în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas puternic: „Eloi, Eloi, lema sabahtani?” care tradus înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” 35Cei ce stăteau acolo, când au auzit, au zis: „Iată, îl strigă pe Ilie.” 36Şi a fugit unul din ei şi, umplând un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie să-L coboare de pe cruce.” 37Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, şi-a dat duhul. 38Atunci perdeaua Templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. 39Iar centurionul care stătea lângă El, văzând că şi-a dat duhul, a zis: „Cu adevărat, acest om era Fiul lui Dumnezeu!” 40Erau acolo şi femei care priveau de departe, între care şi Maria Magdalena, Maria a lui Iacov cel mic şi mama lui Iose şi Salomeea, 41cele care, pe când era în Galileea, îl urmau şi îi slujeau, şi multe altele care veniseră cu El la Ierusalim.

Înmormântarea lui Iisus

42Şi când s-a făcut seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei, 43Iosif din Arimateea, un sfetnic bine-văzut, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, s-a dus şi, îndrăznind să intre la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. 44Pilat s-a mirat că Iisus era deja mort şi a chemat un centurion să-l întrebe dacă a murit de mult. 45Aflând de la centurion că Iisus a murit, i-a dat lui Iosif trupul. 46Şi el a cumpărat un giulgiu, a coborât trupul lui Iisus şi L-a învelit în giulgiu. Apoi L-a aşezat într-un mormânt, care era săpat în piatră, şi a prăvălit o piatră peste uşa mormântului. 47Iar Maria Magdalena şi Maria lui Iose priveau unde L-au pus.

16

Învierea lui Iisus

161După ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena şi Maria a lui Iacov şi Salomeea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă. 2Şi, în prima zi de după sâmbătă, au venit la mormânt foarte de dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3Şi se întrebau între ele aşa: „Oare cine ne va răsturna piatra de pe uşa mormântului?” 4Căci piatra era foarte mare. Dar când şi-au ridicat ochii, au văzut că fusese răsturnată. 5Iar când au intrat în mormânt au văzut şezând la dreapta un tânăr îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au înspăimântat. 6Dar el le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Pe Iisus Nazarineanul cel răstignit Îl căutaţi? A înviat, nu este aici! Iată locul unde L-au pus. 7Dar mergeţi să spuneţi ucenicilor lui şi lui Petru că va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus.” 8Şi ele au ieşit şi au fugit de la mormânt, pentru că le era foarte frică şi se minunau. Şi n-au spus nimănui nimic fiindcă se temeau.

9În dimineaţa în care a înviat, în prima zi de după sâmbătă, Iisus s-a arătat prima dată Mariei Magdalena, cea din care alungase şapte demoni. 10Ea s-a dus şi a vestit celor ce erau cu El, care se tânguiau şi plângeau. 11Dar ei, când au auzit că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut.

12După aceea, s-a arătat la doi dintre ei care mergeau la câmp şi a mers pe drum cu ei în alt chip, necunoscut. 13Aceştia, când s-au întors, au vestit şi celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.

Trimiterea apostolilor

14Apoi, s-a arătat celor unsprezece care erau aşezaţi la masă şi i-a mustrat pentru necredinţa lor şi pentru împietrirea inimii, pentru că nu-i crezuseră pe cei care l-au văzut înviat. 15Şi le-a zis: „Mergeţi în lumea întreagă să vestiţi evanghelia oricărei făpturi. 16Cel ce va crede şi se va boteza va fi mântuit, iar cel ce nu va crede va fi osândit. 17Şi semnele acestea vor urma celor ce vor crede: în Numele Meu vor scoate demoni, vor grăi în limbi noi, 18vor lua în mâini şerpi şi chiar dacă vor bea ceva aducător de moarte nu vor fi vătămaţi; îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi se vor face bine.”

Înălţarea lui Iisus

19Astfel, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi adeverea cuvântul lor prin semnele care îi însoţeau.