Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel şi Timotei, slujitori ai lui Hristos Iisus, către toţi sfinţii în Hristos Iisus care sunt în Filipi împreună cu episcopii şi diaconii. 2Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

Rugăciune de mulţumire

3Îi mulţumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi amintesc de voi. 4Întotdeauna, în fiecare rugăciune a mea, mă rog cu bucurie pentru voi toţi, 5pentru participarea voastră la vestirea evangheliei, din prima zi până acum, 6fiind convins că Cel care a început în voi lucrarea aceasta bună o va desăvârşi până în ziua lui Hristos Iisus. 7Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, pentru că vă am în inima mea; atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea evangheliei, voi toţi sunteţi părtaşi cu mine la har. 8Căci Dumnezeu îmi este martor că mi-e dor de voi toţi din adâncul iubirii lui Hristos Iisus. 9Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoaştere şi în orice pricepere, 10ca să discerneţi lucrurile mai de preţ, ca să fiţi curaţi şi nevinovaţi în ziua lui Hristos Iisus, 11plini de roadele dreptăţii care vine prin Iisus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Viaţa lui Pavel în Hristos

12Vreau să ştiţi, fraţilor, că ceea ce mi s-a întâmplat a fost pentru răspândirea evangheliei, 13astfel încât toţi cei din pretoriu şi toţi ceilalţi au cunoscut că lanţurile mele sunt pentru Hristos, 14şi cei mai mulţi dintre fraţii în Domnul, încurajaţi de lanţurile mele, îndrăznesc tot mai mult să vestească fără teamă cuvântul.

15Unii Îl vestesc pe Hristos din invidie şi duşmănie, pe când alţii din bunăvoinţă. 16Iar cei care-L vestesc pe Hristos din iubire, ştiu că pentru apărarea evangheliei stau eu aici, 17pe când cei care o fac din duşmănie, cu rea voinţă, cred că măresc suferinţa lanţurilor mele. 18Dar ce contează? Oricum ar fi, cu făţărnicie sau cu sinceritate, Hristos este vestit, şi de aceea mă bucur. Şi cu atât mai mult mă voi bucura, 19cu cât ştiu că aceasta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunea voastră şi cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, 20după dorinţa adâncă şi nădejdea mea că nu voi fi ruşinat de nimic; ci cu toată îndrăznealaSau: „în văzul tuturor”., ca întotdeauna, şi acum Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viaţă fie prin moarte. 21Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. 22Dar dacă trăind în trup lucrarea mea aduce roade, nu ştiu ce să aleg. 23Sunt prins între acestea două, între dorinţa de a pleca şi a fi împreună cu Hristos, ceea ce ar fi mult mai bine, 24şi dorinţa de a rămâne în trup, lucru de care voi aveţi mai multă nevoie. 25Şi încredinţat de aceasta, ştiu că voi rămâne şi vă voi sluji spre creşterea şi bucuria credinţei voastre, 26pentru ca lauda voastră în Hristos Iisus să crească prin mine, prin revenirea mea la voi.

Perseverenţă în lupta creştină

27Numai să vă purtaţi în chip vrednic de evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni şi vă voi vedea, fie că voi fi departe, să aud despre voi că rămâneţi într-un singur duh, lucrând împreună ca un singur suflet pentru credinţa în evanghelie. 28Şi să nu vă temeţi deloc de cei care vă stau împotrivă. Acesta este semnul pieirii lor şi al mântuirii voastre. Şi aceasta este de la Dumnezeu. 29Pentru că vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu doar să credeţi în El, ci şi să pătimiţi pentru El, 30ducând aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi despre care auziţi şi acum că o duc.

2

Modelul smereniei şi glorificării lui Hristos

21Aşadar, dacă există vreo încurajare în Hristos, vreo mângâiere a iubirii, vreo împărtăşire a Duhului, dragoste şi îndurare, 2faceţi-mi bucuria deplină şi gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget. 3Nu faceţi nimic din duşmănie sau pentru slavă deşartă ci, cu smerenie, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de el. 4Nimeni să nu aibă grijă doar de ale sale, ci şi de cele ale altora. 5Gândiţi şi voi la fel ca Hristos Iisus, 6care fiind din fire Dumnezeu, nu a profitat de egalitatea Sa cu Dumnezeu, 7ci s-a golit pe Sine şi a luat chipLit.: „formă”. de rob, făcându-se asemenea oamenilor, fiind cunoscut după înfăţişare ca om. 8S-a smerit pe Sine, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce. 9De aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Numele, care este mai presus de orice nume, 10pentru ca în Numele lui Iisus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt 11şi toată lumeaLit.: „toată limba”. să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre slava lui Dumnezeu Tatăl.

Mărturia creştină

12Astfel, preaiubiţilor, după cum aţi fost întotdeauna ascultători, nu doar atunci când eram eu de faţă, ci mai ales acum, când lipsesc, duceţi până la capăt, cu frică şi cutremur, mântuirea voastră, 13fiindcă Dumnezeu este Cel care lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să înfăptuiţi totul după bunăvoinţa sa. 14Să faceţi totul fără murmur şi fără ceartă, 15ca să fiţi fără vină şi curaţi, copii neprihăniţi ai lui Dumnezeu, în mijlocul unor oameni nedrepţi şi rătăciţi, în care voi să străluciţi ca nişte lumini în lume, 16păzind cuvântul vieţii, spre lauda mea în ziua lui Hristos, fiindcă nu am alergat şi nici nu m-am trudit în zadar. 17Şi chiar dacă îmi voi vărsa sângele peste jertfa şi slujirea credinţei voastre, mă bucur, mă bucur împreună cu voi toţi. 18De aceea, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă şi voi împreună cu mine!

Misiunea lui Timotei şi Epafrodit

19Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vi-l trimit curând pe Timotei ca să fiu şi eu cu inima uşoară, aflând veşti despre voi. 20Căci nu am pe nimeni atât de apropiat sufleteşte, care să se îngrijească de voi cu adevărat. 21De fapt, toţi îşi văd de treburile lor şi nu de cauza lui Hristos. 22Dar ştiţi cât a fost de încercat, fiindcă a slujit evanghelia împreună cu mine, asemenea unui copil cu tatăl său. 23Aşadar, sper să-l trimit îndată ce voi afla ce se va întâmpla cu mine. 24Am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu.

25M-am gândit că e necesar să vi-l trimit pe Epafrodit, fratele meu, cel care lucrează şi luptă împreună cu mine, cel pe care voi l-aţi trimis să mă slujească la nevoie. 26Îi era dor de voi toţi şi era mâhnit fiindcă aflaserăţi că a fost bolnav. 27A fost foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu s-a îndurat de el şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste întristare. 28Aşadar, l-am trimis mai repede pentru ca văzându-l, să vă bucuraţi din nou, iar eu să fiu mai puţin mâhnit. 29Primiţi-l în Domnul, cu toată bucuria şi preţuiţi astfel de oameni, 30fiindcă el a fost aproape de moarte şi şi-a riscat viaţa pentru lucrarea lui Hristos, slujindu-mă pe mine ca să suplinească lipsa voastră.

3

31În rest, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Pentru mine nu este o povară să vă scriu aceste lucruri, în timp ce vouă vă este de folos.

Adevăratul câştig al creştinului

2Feriţi-vă de câini! Feriţi-vă de cei care fac răul! Feriţi-vă de cei ce se circumcid!Lit.: „se mutilează”. 3Căci noi suntem adevăraţii circumcişiLit.: „adevărata circumcizie”; adică: „adevăraţii iudei”., cei care slujim în Duhul lui Dumnezeu şi ne lăudăm în Hristos Iisus şi nu ne încredem în trup, 4cu toate că eu aş putea să mă încred în trup. Dacă altcineva este de părere că se poate încrede în semnul trupului săuLit.: „în carne”, adică „în circumcizie”., cu atât mai mult eu. 5Am fost circumcis la opt zile, sunt din neamul lui Israel, tribul lui Beniamin, evreu dintre evrei, fariseu după Lege, 6după zel, prigonitor al Bisericii iar după dreptatea care ţine de Lege, fără cusur. 7Dar cele care erau pentru mine câştig, le socotesc acum pierdere datorită lui Hristos. 8Ba mai mult, cred că totul este pierdere pe lângă binele mai mare care este cunoaşterea lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am lăsat totul. Şi socotesc că totul este gunoi ca să-L câştig pe Hristos 9şi să fiu găsit în El, fără să am dreptatea mea, care vine de la Lege, ci pe cea care vine prin credinţa în Hristos, dreptate de la Dumnezeu întemeiată pe credinţă, 10ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, să iau parte la patimile Lui, să mă fac asemenea Lui în moarte, 11ca să ajung, cumva, la învierea din morţi.

Îndemn la viaţă sfântă

12Nu spun că deja am dobândit ceva sau că am ajuns desăvârşit, dar mă străduiesc să o câştig, pentru că şi eu am fost câştigat de Hristos Iisus. 13Fraţilor, eu însumi nu cred că am câştigat, dar fac un singur lucru: uit ce este în urmă şi mă îndrept spre ce este înainte. 14Alerg spre ţintă, spre răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. 15Aşadar, cei care suntem desăvârşiţi, să avem acest gând, iar dacă gândiţi altfel, Dumnezeu vă va dezvălui aceasta. 16Totuşi, dacă am ajuns undeva împreună, să mergem la fel.

17Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi priviţi la cei care se poartă după exemplul nostru. 18Căci mulţi, despre care v-am spus de nenumărate ori, iar acum vă spun iarăşi, plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. 19Sfârşitul lor este pieirea, pântecele este dumnezeul lor, mărirea lor stă în ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile pământeşti. 20Dar cetatea noastră este în ceruri de unde Îl aşteptăm, ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, 21care va schimba trupul smereniei noastre, făcându-l asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea Sa prin care poate să-şi supună toate.