Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Prolog

11Revelaţia lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să le arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând, şi pe care a făcut-o cunoscută robului Său Ioan, trimiţând-o prin îngerul Său. 2Ioan a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, tot ce a văzut. 3Fericit este cel care citeşte şi cei care ascultă cuvintele profeţiei şi păzesc cele scrise în ea, fiindcă timpul este aproape.

Salutări din partea lui Ioan

4Ioan, către cele şapte Biserici din Asia: Har vouă şi pace de la Cel care este, Cel care era şi Cel care vine, şi de la cele şapte duhuri care sunt înaintea tronului Său 5şi de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, Întâiul Născut din morţi şi Stăpânul împăraţilor pământului.

Celui care ne iubeşte şi ne-a eliberat de păcatele noastre prin sângele Său 6şi a făcut din noi Împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu, Tatăl Său – a Lui să fie slava şi puterea, în vecii vecilor! Amin!

7Iată, El vine pe nori

şi orice ochi Îl va vedea,

chiar şi cei care L-au străpuns,

şi se vor tângui din pricina Lui

toate seminţiile pământului.

Da! Amin!

8„Eu sunt Alfa şi Omega”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel care este, Cel care era şi Cel care vine, Cel Atotputernic.”

Viziunea lui Hristos cel Înviat

9Eu, Ioan, fratele vostru şi părtaş împreună cu voi la suferinţa, la Împărăţia şi răbdarea în Iisus, eram, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi mărturisirea lui Iisus, în insula numită Patmos. 10În ziua Domnului am fost în duh şi am auzit în spatele meu un glas puternic, ca de trâmbiţă, 11care spunea: „Ceea ce vezi scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”

12Iar eu m-am întors să văd al cui era glasul care vorbea cu mine, şi când m-am întors am văzut şapte sfeşnice de aur, 13iar în mijlocul lor pe cineva asemenea Fiului Omului, îmbrăcat cu un veşmânt lung până la pământ şi încins la piept cu un brâu de aur. 14Capul şi părul Lui erau strălucitoare ca lâna albă, ca zăpada, iar ochii Lui erau ca para focului, 15picioarele Lui asemenea aramei topite în cuptor, iar glasul Lui ca vuietul multor ape. 16Ţinea în mâna dreaptă şapte stele şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea Lui. 17Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. Dar El şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi mi-a spus:

„Nu te teme, Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, 18Cel viu! Am fost mort şi, iată, sunt viu în vecii vecilor şi am cheile morţii şi ale sălaşului morţilor. 19Aşadar, scrie ceea ce ai văzut, cele ce sunt şi cele ce vor fi după acestea. 20Cât despre taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar cele şapte sfeşnice sunt cele şapte Biserici.”

2

Scrisori către Biserici: Efes

21„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i:

Aşa spune Cel care ţine în mâna dreaptă cele şapte stele, Cel care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: 2Ştiu faptele tale, strădania şi răbdarea ta şi că nu-i poţi suferi pe cei răi şi că i-ai pus la încercare pe cei care se dau drept apostoli, dar nu sunt, ci i-ai dovedit mincinoşi. 3Ai răbdat şi ai suferit de dragul Numelui Meu şi nu ai obosit. 4Dar am ceva împotriva ta: nu mai ai dragostea de la început. 5Aminteşte-ţi deci de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă iar faptele dinainte. Iar dacă nu te pocăieşti, voi veni la tine şi îţi voi muta sfeşnicul din locul lui. 6Totuşi ai ceva bun: urăşti faptele nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc. 7Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor: celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii care este în raiul lui Dumnezeu.

Scrisori către Biserici: Smirna

8Iar îngerului Bisericii din Smirna scrie-i:

Aşa spune Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat: 9Îţi ştiu necazul şi sărăcia – dar eşti bogat – şi batjocura din partea celor care se numesc iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. 10Nu te teme de ceea ce vei suferi. Iată, diavolul îi va arunca în închisoare pe unii dintre voi, ca să fiţi puşi la încercare, şi veţi avea zece zile de necaz. Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii. 11Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor: cel ce va birui nu va fi vătămat de a doua moarte!

Scrisori către Biserici: Pergam

12Iar îngerului Bisericii din Pergam scrie-i:

Aşa spune Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: 13Ştiu unde locuieşti, acolo unde este tronul Satanei. Tu ţii cu tărie Numele Meu şi nu ai tăgăduit credinţa în Mine nici chiar în zilele lui Antipa, martorul Meu, cel credincios mie, care a fost ucis acolo, la voi, unde locuieşte Satana. 14Însă am împotriva ta câteva lucruri: ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaam, cel care îl învăţa pe Balac să pună piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce carne jertfită idolilor şi să se desfrâneze. 15De asemenea, ai şi tu câţiva care ţin învăţătura nicolaiţilor. 16Aşadar, pocăieşte-te! Iar dacă nu, Eu voi veni îndată la tine şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele. 17Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor: celui care învinge îi voi da din mana cea ascunsă şi îi voi da o pietricică albă, iar pe pietricică va fi scris un nume nou, pe care nimeni nu-l cunoaşte, decât cel care-l primeşte.

Scrisori către Biserici: Tiatira

18Iar îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i:

Aşa spune Fiul lui Dumnezeu, Cel ce are ochii ca para focului, iar picioarele asemenea aramei: 19Îţi cunosc faptele şi dragostea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea, iar faptele tale din urmă sunt mai mari decât cele dintâi. 20Însă am ceva împotriva ta: o îngădui pe Izabela, femeia care se pretinde profet şi îi învaţă şi îi amăgeşte pe robii Mei să se desfrâneze şi să mănânce carne jertfită idolilor. 21Şi i-am dat timp să se pocăiască, dar ea nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei. 22Iată, o arunc bolnavă la pat, iar pe cei ce se desfrânează cu ea îi arunc într-o mare suferinţă, dacă nu se pocăiesc de faptele ei, 23iar pe copiii ei îi voi lovi cu moarte. Şi vor cunoaşte toate Bisericile că Eu sunt Cel care cercetează lăuntrul şi inima omului şi vă voi da fiecăruia după faptele voastre. 24Însă celorlalţi din Tiatira, vouă, care nu ţineţi această învăţătură şi nu aţi cunoscut „adâncurile Satanei”, aşa cum zic ei, vă spun: Nu mai pun peste voi altă greutate, 25doar să ţineţi cu tărie ceea ce aveţi până când voi veni. 26Iar celui ce învinge şi păzeşte până la sfârşit faptele Mele

îi voi da stăpânire asupra neamurilor

27şi le va păstori cu un toiag de fier

şi ca pe nişte vase de lut le va sfărâma.

28Aşa îi voi da, după cum şi Eu am primit de la Tatăl Meu. Şi îi voi da Steaua dimineţii. 29Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor.
3

Scrisori către Biserici: Sardes

31Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i:

Aşa spune Cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale. Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 2Veghează şi întăreşte ceea ce a mai rămas şi stă să moară, fiindcă nu am găsit desăvârşite faptele tale înaintea Dumnezeului Meu. 3Aşadar, adu-ţi aminte cum ai primit şi ai ascultat, păzeşte şi pocăieşte-te. Iar dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei ştii ceasul când voi veni asupra ta. 4Însă ai în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat veşmintele. Ei vor umbla împreună cu Mine, înveşmântaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. 5Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe, iar Eu nu-i voi şterge numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 6Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor.

Scrisori către Biserici: Filadelfia

7Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i:

Aşa spune Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel care deschide şi nimeni nu închide şi Cel care închide şi nimeni nu deschide: 8Ştiu faptele tale. Iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni nu o poate închide fiindcă, deşi ai puţină putere, ai păzit cuvântul Meu şi nu mi-ai tăgăduit Numele. 9Iată, ţi-i dau din sinagoga Satanei pe cei care îşi spun iudei dar nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine la picioarele tale şi vor cunoaşte că te-am iubit. 10Pentru că ai păzit porunca Mea de a fi statornic, şi Eu te voi păzi de ceasul încercării care urmează să vină peste toată lumea ca să îi încerce pe locuitorii lumii. 11Eu vin curând! Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. 12Pe cel care învinge îl voi face stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, şi voi scrie pe el Numele Meu cel nou. 13Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor.

Scrisori către Biserici: Laodiceea

14Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i:

Aşa spune Cel ce este Amin, martorul credincios şi adevărat, începutulSau: „conducătorul”. creaţiei lui Dumnezeu: 15Îţi ştiu faptele: tu nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, măcar de ai fi fost rece sau fierbinte! 16Aşa, pentru că eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te scuip din gura mea, 17fiindcă spui: Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic – şi nu ştii că, de fapt, tu eşti nenorocit, vrednic de plâns, sărac, orb şi gol. 18Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur purificat în foc, ca să te îmbogăţeşti, veşminte albe, ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi alifie, ca să îţi ungi ochii şi să vezi. 19Pe cei pe care îi iubesc, îi mustru şi îi pedepsesc; fii plin de râvnă, aşadar, şi pocăieşte-te! 20Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă cineva va auzi glasul Meu şi va deschide uşa, Eu voi intra la el şi voi cina împreună cu el şi el cu Mine. 21Celui care învinge îi voi da să stea împreună cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am învins şi stau împreună cu Tatăl Meu pe tronul Său. 22Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor.”