Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

Scrisori către Biserici: Sardes

31Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i:

Aşa spune Cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale. Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 2Veghează şi întăreşte ceea ce a mai rămas şi stă să moară, fiindcă nu am găsit desăvârşite faptele tale înaintea Dumnezeului Meu. 3Aşadar, adu-ţi aminte cum ai primit şi ai ascultat, păzeşte şi pocăieşte-te. Iar dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei ştii ceasul când voi veni asupra ta. 4Însă ai în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat veşmintele. Ei vor umbla împreună cu Mine, înveşmântaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. 5Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe, iar Eu nu-i voi şterge numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 6Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor.

Scrisori către Biserici: Filadelfia

7Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i:

Aşa spune Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel care deschide şi nimeni nu închide şi Cel care închide şi nimeni nu deschide: 8Ştiu faptele tale. Iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni nu o poate închide fiindcă, deşi ai puţină putere, ai păzit cuvântul Meu şi nu mi-ai tăgăduit Numele. 9Iată, ţi-i dau din sinagoga Satanei pe cei care îşi spun iudei dar nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine la picioarele tale şi vor cunoaşte că te-am iubit. 10Pentru că ai păzit porunca Mea de a fi statornic, şi Eu te voi păzi de ceasul încercării care urmează să vină peste toată lumea ca să îi încerce pe locuitorii lumii. 11Eu vin curând! Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. 12Pe cel care învinge îl voi face stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, şi voi scrie pe el Numele Meu cel nou. 13Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor.

Scrisori către Biserici: Laodiceea

14Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i:

Aşa spune Cel ce este Amin, martorul credincios şi adevărat, începutulSau: „conducătorul”. creaţiei lui Dumnezeu: 15Îţi ştiu faptele: tu nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, măcar de ai fi fost rece sau fierbinte! 16Aşa, pentru că eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te scuip din gura mea, 17fiindcă spui: Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic – şi nu ştii că, de fapt, tu eşti nenorocit, vrednic de plâns, sărac, orb şi gol. 18Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur purificat în foc, ca să te îmbogăţeşti, veşminte albe, ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi alifie, ca să îţi ungi ochii şi să vezi. 19Pe cei pe care îi iubesc, îi mustru şi îi pedepsesc; fii plin de râvnă, aşadar, şi pocăieşte-te! 20Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă cineva va auzi glasul Meu şi va deschide uşa, Eu voi intra la el şi voi cina împreună cu el şi el cu Mine. 21Celui care învinge îi voi da să stea împreună cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am învins şi stau împreună cu Tatăl Meu pe tronul Său. 22Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor.”

4

Viziunea tronului ceresc

41Apoi am privit şi, iată, o uşă era deschisă în cer. Iar glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca pe o trâmbiţă când vorbea cu mine, mi-a spus: „Urcă aici şi îţi voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea”. 2Deodată am fost în duh şi, iată, era un tron în cer, iar pe tron şedea cineva. 3Iar Cel care şedea semăna la înfăţişare cu piatra de jasp şi de sardiu, iar în jurul tronului era un curcubeu cu înfăţişarea smaraldului. 4Şi în jurul tronului erau alte douăzeci şi patru de tronuri, iar pe ele şedeau douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi în haine albe şi având pe capetele lor cununi de aur. 5Iar din tron ieşeau fulgere şi glasuri şi tunete, iar înaintea tronului ardeau şapte făclii de foc, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. 6Şi în faţa tronului era ceva ce semăna cu o mare de sticlă asemenea cristalului.

În mijloc şi în jurul tronului, erau patru fiinţe acoperite cu ochi în faţă şi în spate. 7Prima fiinţă era ca un leu, a doua fiinţă era ca un viţel, a treia fiinţă avea faţa ca de om, iar a patra fiinţă era ca un vultur zburând. 8Fiecare din cele patru fiinţe avea câte şase aripi şi erau pline de ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte, ele strigau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, Cel care era, care este şi care vine”. 9De câte ori fiinţele dădeau slavă şi cinste şi mulţumire Celui aşezat pe tron, Celui Viu în vecii vecilor, 10cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea celui aşezat pe tron şi i se închinau Celui Viu în vecii vecilor şi îşi aruncau cununile înaintea tronului spunând:

11Vrednic eşti Tu, Domnul şi Dumnezeul nostru,

să primeşti slava şi cinstea şi puterea,

pentru că Tu ai creat toate

şi prin voinţa Ta erau şi au fost create.

5

Mielul divin şi cele şapte peceţi

51Şi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron o carte scrisă şi pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi. 2Şi am văzut un înger puternic vestind cu glas răsunător: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-I desfacă peceţile?” 3Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu era în stare să deschidă cartea şi nici să se uite în ea. 4Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea şi nici să se uite în ea. 5Şi unul din bătrâni mi-a spus: „Nu plânge! Iată, Leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David, El a învins ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.”

6Şi am văzut un Miel stând ca înjunghiat în mijlocul tronului şi al celor patru fiinţe şi în mijlocul bătrânilor, având şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în toată lumea. 7El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron. 8Şi când a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare o harpă şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor. 9Ei cântau o cântare nouă, spunând:

Vrednic eşti să iei cartea

şi să-I desfaci peceţile,

pentru că ai fost înjunghiat

şi cu sângele Tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu

oameni din fiecare seminţie şi limbă şi neam şi popor

10şi i-ai făcut împărăţie şi preoţi ai Dumnezeului nostru

şi ei vor domni peste pământ.

11M-am uitat şi am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor, iar numărul lor era miriade de miriade şi mii de mii. 12Ei spuneau cu glas răsunător:

Vrednic este Mielul cel înjunghiat să primească

puterea şi bogăţia şi înţelepciunea şi tăria

şi cinstea şi slava şi binecuvântarea.

13Şi am auzit toate făpturile care sunt în cer şi pe pământ şi sub pământ şi în mare, pe toate câte sunt în ele zicând:

Celui care şade pe tron şi Mielului

să fie binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea,

în vecii vecilor!

14Şi cele patru fiinţe spuneau: „Amin!”, iar bătrânii au căzut la pământ şi s-au închinat.