Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
15

Lucrarea spre binele celorlalţi

151Noi, cei tari, suntem datori să purtăm neputinţele celor slabi şi să nu căutăm plăcerea noastră. 2Fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său în ceea ce este bine, spre zidire, 3fiindcă nici Hristos nu a căutat ceea ce-I era pe plac, ci precum stă scris: ocările celor care Te ocărăsc au căzut asupra mea. 4Căci toate câte au fost scrise mai înainte, au fost scrise pentru învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. 5Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să gândiţi la fel unii pentru alţii, ca Iisus Hristos, 6ca toţi împreună, într-un singur glas, să-L slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.

Evanghelia aceasta este pentru toţi

7De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, după cum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. 8Vă spun că Hristos s-a făcut slujitor al circumciziei, pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să adeverească făgăduinţele date părinţilor, 9iar neamurile să-L slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui, după cum stă scris:

Pentru aceasta Te voi lăuda între Neamuri

şi Numelui Tău voi cânta.

10Şi iarăşi:

Veseliţi-vă neamuri împreună cu poporul Său

11Şi iar:

Lăudaţi-L pe Domnul toate neamurile

şi pe El să-L laude toate popoarele!

12Şi tot Isaia spune:

Va fi rădăcina lui Iesei

şi Cel care se ridică să domnească peste neamuri,

în El vor nădăjdui neamurile.

13Iar Dumnezeul nădejdii să reverse peste voi bucurie deplină şi pace în credinţă, ca să fiţi îmbogăţiţi în nădejde, prin puterea Duhului Sfânt.

Motivele epistolei lui Pavel; proiecte de viitor

14Sunt încredinţat eu însumi, fraţii mei, că şi voi sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoaşterea, în stare să vă îndrumaţi unii pe alţii. 15Însă v-am scris pe alocuri mai cu îndrăzneală, aducându-vă aminte de harul dăruit mie de Dumnezeu, 16ca să fiu slujitor al lui Hristos Iisus la neamuri, slujind ca un preot evanghelia lui Dumnezeu, ca ofranda neamurilor să fie bine primită, sfinţită în Duhul Sfânt. 17Prin urmare ceea ce fac eu pentru Dumnezeu îmi este laudă în Hristos Iisus. 18Căci nu voi îndrăzni să spun altceva decât ceea ce a lucrat Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultare, prin cuvânt şi faptă, 19cu puterea semnelor şi a minunilor, cu puterea Duhului lui Dumnezeu. Aşa am împlinit evanghelia lui Hristos, de la Ierusalim şi din împrejurimile lui până în Iliria, 20râvnind astfel să vestesc evanghelia acolo unde Numele lui Hristos nu fusese rostit, ca să nu zidesc pe temelie străină, 21ci, precum stă scris:

Cei cărora nu li s-a vestit despre El Îl vor vedea

şi cei care nu au auzit vor înţelege.

22Tocmai de aceea, de multe ori am fost împiedicat să vin la voi. 23Acum însă, nemaiavând unde să vestesc în aceste ţinuturi şi fiindcă doream de mai mulţi ani să vin la voi, 24dacă voi merge în Spania, nădăjduiesc să vă văd când voi trece pe acolo şi să fiu însoţit de voi, după ce mă voi bucura mai întâi cu voi pentru o vreme. 25Acum însă merg la Ierusalim, ca să slujesc sfinţilor. 26Căci Macedonia şi Ahaia au dorit cu bunăvoinţă să strângă ajutoare pentru cei săraci dintre sfinţii de la Ierusalim. 27Au dorit cu bunăvoinţă, dar le sunt şi datori, fiindcă dacă neamurile s-au împărtăşit din bunurile lor duhovniceşti, sunt şi ele datoare să le slujească în nevoile lor trupeşti. 28Aşadar, după ce voi face aceasta şi le voi încredinţa acest rod, voi pleca spre Spania, trecând pe la voi. 29Şi ştiu că atunci când voi veni, voi veni în deplinătatea binecuvântării lui Hristos.

30Dar, fraţilor, vă rog prin Domnul nostru Iisus Hristos şi prin iubirea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, 31ca să fiu scăpat de necredincioşii din Iudeea, iar slujirea mea la Ierusalim să fie bine primită de către sfinţi, 32astfel încât, venind cu bucurie la voi, prin voia lui Dumnezeu, să mă odihnesc împreună cu voi. 33Dumnezeul păcii să fie cu voi toţi. Amin!

16

Salutări personale

161V-o încredinţez pe Febe, sora noastră, care este diaconiţă a Bisericii din Kenchrea, 2ca să o primiţi în Domnul, cum se cuvine sfinţilor, şi să o ajutaţi cu tot ce va avea nevoie din partea voastră, căci şi ea a ajutat pe mulţi, chiar şi pe mine.

3Salutaţi-i pe Priscila şi Acvila, care lucrează împreună cu mine în Hristos Iisus, 4care s-au pus în primejdie pentru viaţa mea şi cărora nu numai eu le mulţumesc, ci şi toate Bisericile dintre neamuri. 5Salutaţi şi Biserica din casa lor. Salutaţi-l pe Epenet, cel drag mie, care este cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos. 6Salutaţi-o pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi. 7Salutaţi-i pe Andronic şi Iunia, cei de un neam cu mine care au fost închişi împreună cu mine, care sunt vestiţi între apostoli şi care au venit la Hristos înainte de mine. 8Salutaţi-l pe Ampliat, preaiubitul meu în Domnul. 9Salutaţi-l pe Urban, care lucrează împreună cu mine în Hristos, şi pe Stahis, cel pe care-l îndrăgesc. 10Salutaţi-l pe Apelles, cel încercat în Hristos. Salutaţi-i pe cei din casa lui Aristobul. 11Salutaţi-l pe Irodion, cel de un neam cu mine. Salutaţi-i pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. 12Salutaţi-le pe Trifena şi Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. Salutaţi-o pe Persida cea preaiubită, care s-a ostenit mult în Domnul. 13Salutaţi-l pe Rufus, cel ales în Domnul, şi pe mama lui, care mi-a fost şi mie ca o mamă. 14Salutaţi-i pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrobas, pe Herma şi pe fraţii care sunt împreună cu ei. 15Salutaţi-i pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui, pe Olimpa şi pe toţi sfinţii care sunt împreună cu ei. 16Salutaţi-vă unii pe alţii cu o îmbrăţişare sfântă. Vă salută şi pe voi toate Bisericile lui Hristos.

Îndemnuri finale

17Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei care aduc dezbinări şi scandaluri împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Feriţi-vă de ei, 18fiindcă astfel de oameni nu slujesc Domnului nostru Hristos, ci pântecelui lor, şi prin vorbe frumoase şi cuvântări plăcute înşeală inimile celor simpli. 19Într-adevăr, ascultarea voastră le este cunoscută tuturor. Mă bucur de voi şi doresc să fiţi înţelepţi la bine şi nepricepuţi la rău. 20Iar Dumnezeul păcii îl va zdrobi curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus să fie cu voi!

21Vă salută Timotei, cel care lucrează împreună cu mine şi Lucius, Iason şi Sosipater, cei de un neam cu mine. 22Vă salut în Domnul şi eu, Tertius, cel care am scris epistola. 23Vă salută Gaius, gazda mea şi a întregii Biserici. Vă salută Erastos, vistierul cetăţii, şi fratele Quartus.

24Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi. 25Iar celui care vă poate întări după evanghelia mea şi după vestirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei ascunse din veşnicie, 26însă arătată acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veşnic, şi făcută cunoscută tuturor neamurilor spre ascultarea credinţei, 27Lui, unicului, înţeleptului Dumnezeu, prin Iisus Hristos, să-I fie slava în vecii vecilor. Amin!