Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, rob al lui Hristos Iisus, chemat să fiu apostol, ales pentru evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care a făgăduit-o mai dinainte prin profeţii Săi în Sfintele Scripturi, 3evanghelia despre Fiul Său, care, după trup, s-a născut din sămânţa lui David, 4şi care, după Duhul sfinţeniei, prin învierea din morţi, a fost rânduit Fiul lui Dumnezeu cu putere, Iisus Hristos, Domnul nostru. 5Prin El noi am primit har şi apostolat, ca, în Numele Lui, să asculte de credinţă toate neamurile, 6între care sunteţi şi voi chemaţi să fiţi ai lui Iisus Hristos.

7Către toţi cei din Roma, iubiţi de Dumnezeu, chemaţi să fiţi sfinţi: har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

Rugăciune şi planuri de vestire a evangheliei în Roma

8Înainte de toate, îi mulţumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toţi, deoarece credinţa voastră este vestită în întreaga lume. 9Şi martor îmi este Dumnezeu, căruia îi slujesc în duhul meu prin evanghelia Fiului Său, că vă pomenesc neîncetat, 10şi cer întotdeauna în rugăciunile mele ca, prin voia lui Dumnezeu, să reuşesc în cele din urmă să vin la voi. 11Fiindcă doresc mult să vă văd ca să vă împărtăşesc vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, 12sau mai degrabă să fim încurajaţi împreună prin credinţa pe care o împărtăşim în comun, voi şi eu. 13Fraţilor, nu vreau să vă ascund că de multe ori mi-am pus în gând să vin la voi ca să am şi între voi roade, la fel ca între celelalte neamuri, însă am fost împiedicat până acum. 14Le sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor înţelepţi şi celor neînţelepţi, 15aşa că, în ceea ce mă priveşte, doresc să vă vestesc evanghelia şi vouă, celor din Roma.

16Căci eu nu mă ruşinez de evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede, mai întâi a iudeului, dar şi a grecului. 17Fiindcă în evanghelie se descoperă dreptatea lui Dumnezeu, din credinţă spre credinţă, după cum este scris: cel drept va fi viu prin credinţă.

Degradarea omenirii necredincioase

18Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei fărădelegi şi nedreptăţi a oamenilor care înăbuşă adevărul cu nedreptatea. 19Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este limpede, fiindcă Dumnezeu le-a arătat: 20puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, deşi nevăzute, se văd încă de la întemeierea lumii, fiind înţelese din lucrările Lui. Aşadar, ei nu se pot dezvinovăţi, 21pentru că, deşi L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu şi nici nu I-au mulţumit, ci au rătăcit în gândurile lor deşarte, iar inima lor necugetată s-a întunecat. 22Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni 23şi au schimbat slava lui Dumnezeu cel nepieritor cu chipuri asemenea omului supus putrezirii, păsărilor, dobitoacelor şi târâtoarelor.

24De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, după poftele inimii lor, aşa încât şi-au necinstit trupurile între ei, 25ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin! 26De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă unor patimi josnice, aşa încât femeile lor au schimbat relaţiile fireşti cu cele împotriva firii. 27În acelaşi fel şi bărbaţii, părăsind relaţiile fireşti cu femeile, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, săvârşind bărbaţi cu bărbaţi ceea ce este ruşinos, şi au primit în ei înşişi răsplata cuvenită rătăcirii lor. 28Şi după cum nu au încercat să Îl aibă pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minţii lor necugetate, să facă ceea ce nu se cuvine, 29plini de orice fel de nedreptate, viclenie, lăcomie, răutate, plini de invidie, ucidere, ceartă, înşelăciune şi obiceiuri rele, bârfitori, 30calomniatori, vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, batjocoritori, îngâmfaţi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31necugetaţi, fără cuvânt, fără inimă, fără milă. 32Aceştia, deşi cunosc hotărârea dreaptă a lui Dumnezeu, anume că cei care săvârşesc asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, nu numai că le săvârşesc ei înşişi, dar îi şi aprobă pe cei care le săvârşesc.

2

Nimeni nu este nevinovat

21De aceea, omule, tu care îl judeci pe altul, oricine ai fi, nu poţi să te dezvinovăţeşti cu nimic, fiindcă atunci când îl judeci, pe tine însuţi te condamni, pentru că tu, cel care judeci, faci aceleaşi lucruri. 2Noi ştim că judecata lui Dumnezeu împotriva celor care săvârşesc asemenea lucruri este după adevăr. 3Şi tu, omule, care îi judeci pe cei ce fac aceste lucruri, însă tu faci la fel, crezi oare că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4Sau dispreţuieşti bogăţia bunătăţii, a îngăduinţei şi a răbdării Lui? Nu ştii că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 5Dar prin împietrirea şi inima ta nepocăită îţi aduni mânie pentru ziua mâniei şi a descoperirii dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 6care îi va da fiecăruia după faptele lui: 7viaţă veşnică celor care stăruind în fapte bune caută slavă, cinste şi nestricăciune, 8însă mânie şi urgie celor care din iubire de ceartă nu se supun adevărului, ci nedreptăţii. 9Necaz şi strâmtorare se vor abate peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul, mai întâi peste iudeu, dar şi peste grec, 10însă slavă, cinste şi pace oricui săvârşeşte binele, mai întâi iudeului, dar şi grecului, 11pentru că Dumnezeu nu este părtinitor.

12Fiindcă toţi care au păcătuit fără să fie sub Lege, vor pieri fără Lege, iar câţi au păcătuit sub Lege, prin Lege vor fi judecaţi. 13Fiindcă nu cei care aud Legea sunt drepţi înaintea lui Dumnezeu, ci aceia care împlinesc Legea, ei vor fi îndreptăţiţi. 14Căci atunci când neamurile care nu au Legea împlinesc din fire cele spuse de Lege, aceştia, deşi nu au Legea, îşi sunt Lege lor înşişi. 15Ei arată că fapta poruncită de Lege este scrisă în inimile lor şi despre aceasta dau mărturie atât conştiinţa, cât şi gândurile lor, care fie îi vor acuza, fie îi vor apăra 16în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor, potrivit evangheliei mele, prin Iisus Hristos.

Iudeii nu sunt mai buni decât neamurile

17Dar tu, dacă te numeşti iudeu, te sprijini pe Lege, te lauzi cu Dumnezeu 18şi eşti învăţat de Lege să îi cunoşti voia şi să poţi deosebi ceea ce este de folos, 19dacă eşti convins că eşti călăuză pentru cei orbi, lumină pentru cei din întuneric, 20îndrumător pentru cei neştiutori, învăţător pentru copii, fiindcă ai în Lege măsura cunoaşterii şi a adevărului, 21tocmai tu, care îi înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care predici: Să nu furi!, tu furi? 22Tu, care spui: Să nu trăieşti în desfrâu!, tu trăieşti în desfrâu? Tu, care urăşti să te atingi de idoli, tu jefuieşti temple? 23Tu, care te lauzi cu Legea, tu Îl necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea Legii! 24Fiindcă din cauza voastră, Numele lui Dumnezeu este batjocorit între neamuri, aşa cum stă scris.

25Circumcizia, într-adevăr, este de folos dacă păzeşti Legea. Dar dacă încalci Legea, circumcizia ta a devenit necircumcizie. 26Aşadar, dacă cel necircumcis păzeşte hotărârile Legii, oare necircumcizia lui nu îi va fi considerată circumcizie? 27Şi el, care din fire este necircumcis, dar împlineşte Legea, te va judeca pe tine, care ai litera Legii şi ai circumcizia, însă încalci Legea. 28Fiindcă iudeu nu este cel care se arată pe dinafară şi nici circumcizie, aceea ce se arată pe dinafară, în trup, 29ci iudeu este cel în ascuns, iar circumcizia este a inimii, în duh, nu în literă, şi lauda lui nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu.

3

31Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul circumciziei? 2Este mare în toate privinţele! În primul rând, iudeilor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu. 3Şi ce dacă unii n-au crezut? Oare necredinţa lor va desfiinţa credincioşia lui Dumnezeu? 4Nicidecum! Dumnezeu trebuie să fie adevărat, iar orice om mincinos, după cum stă scris:

Ca să fii îndreptăţit în cuvintele tale

şi să biruieşti la judecată!

5Dar dacă nedreptatea noastră arată dreptatea lui Dumnezeu, ce vom spune? Nu cumva este nedrept Dumnezeu care-şi revarsă mânia? Vorbesc ca un om. 6Nicidecum! Căci altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? 7Şi, iarăşi, dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu a prisosit spre slava Lui, de ce mai sunt eu judecat ca păcătos? 8Oare nu aşa suntem noi defăimaţi şi spun unii că zicem noi: „Să facem cele rele ca să vină cele bune”? Pedeapsa lor este dreaptă.

Toţi sunt condamnaţi, dar sunt mântuiţi prin credinţa în Iisus

9Şi atunci? Avem noi vreo întâietate faţă de ei? Nicidecum! Fiindcă am dovedit mai înainte că şi iudeii şi grecii sunt toţi sub păcat, 10după cum stă scris:

Nimeni nu este drept, nici măcar unul.

11Nu este nici unul care să înţeleagă,

nu este nici unul care să-L caute pe Dumnezeu.

12Toţi s-au abătut, cu toţii s-au făcut netrebnici.

Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.

13Gâtlejul lor e un mormânt deschis,

cu limbile lor au urzit viclenii,

pe buzele lor au venin de aspidă.

14Gura lor este plină de blestem şi de cuvinte amare.

15Le sunt sprintene picioarele spre vărsarea de sânge,

16Pustiire şi nenorocire este pe căile lor,

17iar calea păcii nu au cunoscut-o.

18Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor.

19Dar ştim că toate cele spuse de Lege sunt spuse celor care sunt sub Lege, ca orice gură să fie închisă şi toată lumea să fie găsită vinovată faţă de Dumnezeu. 20Căci prin faptele Legii nimeni nu va fi îndreptăţit înaintea Lui, pentru că prin Lege vine cunoaşterea păcatului.

21Acum însă fără vreo legătură cu Legea, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de Lege şi de Profeţi, 22dreptatea lui Dumnezeu, prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi cei ce cred. Căci nu este nici o deosebire, 23fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24Şi sunt făcuţi drepţi printr-un dar, prin harul Lui, prin răscumpărarea în Hristos Iisus, 25pe care Dumnezeu L-a rânduit de mai înainte să fie ispăşire, prin credinţa noastră în sângele Său, ca să-şi arate dreptatea, trecând cu vederea păcatele de mai înainte. 26În îngăduinţa Lui, Dumnezeu a făcut aceasta ca să-şi arate dreptatea în vremea de acum, ca să fie El Însuşi drept şi să-l facă drept pe cel ce crede în Iisus.

27Prin urmare, unde este lauda? A fost înlăturată! Prin care lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei. 28Fiindcă noi credem că omul se îndreptăţeşte prin credinţă, fără faptele Legii. 29Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este şi al neamurilor? Ba da, şi al neamurilor! 30De vreme ce este un singur Dumnezeu care pe cei circumcişi îi va face drepţi prin credinţă, iar pe cei necircumcişi, tot prin credinţă. 31Aşadar, desfiinţăm noi Legea prin credinţă? Nicidecum! Dimpotrivă, noi întărim Legea!