Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Iisus Hristos – ca să vestesc aleşilor lui Dumnezeu credinţa şi cunoaşterea adevărului dreptei credinţeLit.: „cel potrivit cu evlavia”., 2ca toţi să aibă nădejdea vieţii veşnice pe care Dumnezeu, care nu minte, a făgăduit-o mai înainte de toţi vecii; 3El, la timpul potrivit, şi-a făcut cunoscut cuvântul prin propovăduirea încredinţată mie, după porunca Mântuitorului nostru, Dumnezeu – 4către Tit, adevărat fiu în credinţa pe care o avem noi toţi împreună,Lit.: „potrivit credinţei comune”. har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Iisus, Mântuitorul nostru.

Calităţile slujitorilor spirituali

5Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine lucrurile care au mai rămas de făcut şi să numeşti prezbiteri în fiecare cetate, aşa cum ţi-am poruncit. 6Prezbiterul trebuie să fie fără vină, bărbat al unei singure femei, având copii credincioşi, în afara oricărei învinuiri de depravare sau nesupunere. 7Căci episcopul trebuie să fie fără vină, ca administrator al lui Dumnezeu; să nu fie arogant, mânios, beţiv, violent sau lacom de câştig necinstit. 8Dimpotrivă, el trebuie să fie ospitalierLit.: „iubitor de străini”, sau: „primitor de oaspeţi”., iubitor de bine, cumpătat, drept, cuvios, înfrânat, 9să se ţină cu tărie de cuvântul demn de încredere – cel învăţatLit.: „potrivit cu învăţătura”., ca să fie în stare să îndemne în învăţătura sănătoasă şi să-i înfrunte pe cei care vorbesc împotriva ei.

10Pentru că sunt mulţi, mai ales dintre cei circumcişi, care sunt nesupuşi, palavragii şi înşelători; 11acestora trebuie să li se închidă gura, fiindcă pentru un câştig necinstit, ei răvăşesc familii întregi, învăţând ceea ce nu trebuie. 12Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus: „Cretanii sunt întotdeauna mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe”. 13Mărturia aceasta este adevărată. De aceea ceartă-i cu asprime, ca să fie sănătoşi în credinţă 14şi să nu se ia după basme iudaice şi după poruncile oamenilor care întorc spatele adevărului. 15Toate sunt curate pentru cei curaţi; însă pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu este curat, ci şi mintea şi conştiinţa le sunt întinate. 16Ei pretindLit.: „mărturisesc”. că-L cunosc pe Dumnezeu, însă prin faptele lor Îl neagă, fiind dezgustători,Sau: „respingători”; ori: „stârnind repulsia”. nesupuşi şi incapabili de vreun lucru bun.

2

Învăţătura sănătoasă

21Tu însă spune lucrurile care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. 2Bătrânii să fie treji, demni de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. 3Bătrânele, de asemenea, să aibă o purtare cum se cuvine sfinţilor, să nu fie bârfitoare şi nici robite de vin mult. Ele trebuie să îndemne la bine, 4să le îndrume pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi iubească copiii, 5să fie cumpătate, curate, să aibă grijă de casa lor, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu. 6Pe cei tineri, de asemenea, îndeamnă-i să fie cumpătaţi, 7în toate arătându-te că tu însuţi eşti model de fapte bune. Dă dovadă de învăţătură neschimbătoare, demnă, 8arată că ai cuvânt sănătos, ireproşabil, pentru ca cei ce se împotrivesc să fie ruşinaţi şi să nu aibă nimic rău de spus despre noi. 9Îndeamnă-i pe sclavi să se supună stăpânilor lor în toate privinţele, să fie plăcuţi, să nu le întoarcă vorba, 10să nu fure nimic, ci să arate pe deplin bună credinţă, ca în toate să facă cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

11Pentru că harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, 12învăţându-ne să părăsim fărădelegea şi poftele lumeşti, şi să trăim în veacul acesta în chip cumpătat, cu dreptate şi cucernicie, 13aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Iisus Hristos, 14care s-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne răscumpere din nelegiuire şi să curăţească pentru Sine un popor ales, plin de râvnă pentru fapte bune. 15Spune aceste lucruri, îndeamnă şi mustră cu toată autoritatea. Nimeni să nu te dispreţuiască!