Evanghelia pala o Marco 1996 (căldărarilor România) (ROMCAL)
13

Pharaighiol o Ierusalimo vi avel o Șeavo le manușăsco

131Cana avri inclisteas o Isus anda o Templo, o iech anda Lescă ucenice phendeas: „Sîcade raie, Te dichăs vi savo bar, vi savo zidimo sîn!“ 2O Isus palpale phenel‐lescă: „Dichăs tu cadala bare ziduri? Ci avela te așel bar pă barăste, savo te ci avel muial dino.“ 3Pala codea tele bășleas p‐o plai le Măslinengo angla o Templo. Ta o Petro, o Iacovo, o Ioano vi o Andrei pușle‐Lestar mai dur iech țîra: 4„Te phenes‐amengă sa cadala buchea, vi savo avela o sămno cana cărghiona sa cadala buchea?“ 5Atunci o Isus astardeas te phenel‐lengă: „Te dichăn mișto te ci tharăl‐tumen varăcon. 6Sostar avela te aven but jene andă Munro Anav, vi avela te phenen: ‘Me sîm o Hristoso!’ Vi avela te tharăn buten. 7Cana avela te așunen p‐ăl marimata vi p‐ăl așunimata le marimască, te ci daraivon, sostar cadala buchea sîn te cărghion. Ta ci sas savoră cola cărdine. 8Iechă themescă manușa avela te vazden‐pe pă col‐averă themescă manușa, sar vi iech împărăția pe col‐aver împărăția; andă varăsave thana avela te chinol‐pe e phuv, bocha sar vi turburimata. Cadala buchea sîn o astarimo le duchai-mango. 9Te roden te dichăn tumendar corcoro. Avela te den‐tumen p‐o vast le Soboronengo crisînimască, vi avela te aven mardine andă‐l sinagoghe; anda Mande avela te aven îngărdine angla ăl rai le themescă vi angla ăl împărați, te slujîn‐lengă sar mărturie. 10Ta mai anglal sîn te cărăn phenimo prinjeanimasco pa e Evanghelia savoră themescă manușăngă. 11Cana avela te îngărăn‐tumen te aven dine andă lengă vasta, te ci daran mai anglal so avela te den duma, ta den duma sa so avela te den tumen andă codo ceaso; sostar ci avela te den duma tume, ta o Duho Sfinto. 12O phraloro avela te del le merimască pescă phralorăs, o dad pescă șeavorăn; ăl șeavoră avela te vazden‐pe pă pengă phure, avela te mudarăn‐len. 13Ci avela te daștin te dichăn tumen anda Munro Anav; ta codo savo avela zuralo ji cana avilo te cărghion savoră‐cola, ci avela mîntuime.“

Te așeas sar cana ci sovas

14„Cana avela te dichăn e ‘urîciu-nea le pustieachi’ că bășăl cai ci sîn te bășăl othe, — con ghinel te hachiarăl — andă codola ghesa save sîn ande Iudeia, te nașăn p‐ăl bare plaie. 15Codo savo avela pă o titi le chărăsco, te ci del‐pe tele, vi te ci jial andră and‐o chăr, te lel pescă varăso anda leste. 16Ta vi codo savo avela and‐e mal, te ci asbal palpale te lel peschi thalic. 17Pharo avela te avel codolengă jiuvleandar save phiraven andă pende șeavorăn, vi codolendar save avela te den ciuci andă codola ghesa! 18Te rughin‐tumen, cadala buchea te ci cărghion ivende. 19Sostar andă codola ghesa avela te avel cădăsavo pharimo baro, sar ci sas butăr ji catar astarghileas e lumea, savi cărdeas o Del, ji aghes, sar ci avela butăr varăcana. 20Ta te ci avilo te cărăl mai țînoră codola ghesa o Rai, chonic ci scăpilas; ta cărdeas‐len mai țînoră anda codola save sîn alome. 21Te avela te phenel‐tumengă varăcon atunci: ‘Eta, o Hristoso sîn cothe’, voi ‘Eta‐Lo, ocothe’, te ci pachian les. 22Sostar avela te ușten hohamne Hristosa vi hohamne prooroce. Von avela te cărăn sămnuri vi bare buchea so ci dichle butăr, te tharăn, te daștilas, vi codolen save sîn alome. 23Te roden te dureaivon; eta că phendem‐le tumengă mai anglal. 24Ta, andă codola ghesa, pala codo pharimo, o cham avela te tunecil-pe, o șionoto ci avela te mai del vedarie, 25ăl cerhaie avela te peren anca o ceri, vi ăl zora save sîn and‐o ceri avela te aven clătinime. 26Atunci avela te diciol o Șeavo le manușăsco că avel p‐ăl nori bare zorasa vi le slavasa. 27Atunci avela te tradel Pescă anghelen, vi avela te chiden codolen save sîn alome anda‐l ștar balvalea, ji catar ci sîn butăr phuv vi ji catar ci sîn butăr ceri. 28Te len sîcaimo catar o smochino pa leschi pilda. Cana astarăl leschi crăcuța te paiarăl vi te cărăl patrea, jianen că o milai sîn pașă. 29Sa cadea, cana avela te dichăn cadala buchea cărdine, te jianen că o Șeavo le manușăsco sîn pașal, sîn sar vi le udarănde. 30Ceaces phenav‐tumengă, că ci naciola cado neamo ji cana ci cărghiona sa cadala buchea. 31O ceri vi e phuv naciona, ta Mînră dume ci avela te nacion. 32Sode pa codo ghes, voi codo ceaso, ci jianel chonic, ci ăl angheli anda o ceri, ci o Șeavo, ta numa o Dad. 33Te len sama, te aven sar cana ci soven ta vi te rughin‐tume; anda soste ci jianen cana avena codola ghesa. 34Avela te cărghiol cadea sar cana iech manuș jialtar andă aver them, savo mechăl pesco chăr, del pescă robașen zor, sîcavel savorăscă so sîn te cărăl, vi del porunca le portarăs te ci sovel. 35Cadea că te aven sar ci soven, sostar ci jianen cana avel o rai codo casco sîn o chăr: sar racheaco, voi pe mașcar le racheachi, voi cana ghilabal o bașno, sar vi detehara. 36Te daraivon te ci avel bi‐codolaco, te ci sas cărdino prinjeandino te arachăl tumen sutinde. 37So phenav‐tumengă, phenav savorăngă: Te așen sar cana ci soven!“

14

O hachiarimo pa o Isus

141Pala dui ghesa cărghiolas o ghes le Patragheaco vi le Bocolengo. Ăl bare rașa vi ăl sîcadine rai rodenas sar te hutilen le Isusăs jiungalimasa, vi te mudarăn‐Les. 2Sostar phenenas: „Na and‐o ghes le praznicosco, te ci cuva cărghiol turburimo, mașcar ăl but manușa.“

O miro șiorghiol p‐o șăro le Isusăsco

3Ta cana o Isus bășălas le siniate, and‐e Betanie, and‐o chăr le Simonosco o leproso, avileas iech jiuvli, save sas iech choro alabastro mirosa le nardosco ujo, zurales cuci: vi, pala soste pharadeas o choro, șiordeas o miro p‐o șăro le Isusăsco. 4Varăsavengă anda lende sas‐lengă pharimasa, vi phenenas: „Sostar sas te șiudas cado miro? 5Cado miro daștisardemas te bichinas‐les pă mai but sar trin șăla rupune, vi te aven dine le ciorăngă.“ Ta sas‐lengă zurales pharo pă codea jiuvli. 6Ta o Isus phendeas‐lengă: „Te muchăn‐la le paceasa; sostar cărănlacă ghi pharimo? Voi cărdeas iech șucar buchi Mangă; 7sostar le ciorăn avela te avenvon sa dăiech tumența, vi daștin te cărăn lengă mișto cana camena: ta Man ci aven sa dăiech. 8Voi cărdeas so daștisardeas; machleas Munro stato mai anglal le prahomasco. 9Ceaces phenav‐tumengă că, fărcai avela te phenen pa cadea Evanghelia, sa and‐e lumea, avela te phenen so cărdeas cadea jiuvli, te ci avel bistărdini.“ 10O Iuda Iscarioteano, o iech anda‐l dășudui, găleas cai ăl mai bare rașa, te bichinel‐lengă le Isusăs. 11Cana așunde von cadea buchi, bucurisaile, vi phende că den‐les rupune. O Iuda rodelas iech cădăsavo ghes, te del‐Les andă lengă vast.

Încărghiol e Patraghi

12And‐o întușdino ghes le Bocolengo, cana sacrificinas e Patraghi, Lescă ucenice phende‐Lescă: „Cai cames te jias te lașiaras‐Tucă te has e Patraghi?“ 13Vo tradeas donen anda Pescă ucenice, vi phendeas‐lengă: „Te jian and‐o foro; othe avela te arachăn iechă manușăș savo îngărăl iech choro paiesa: te jian pala leste. 14Othe cai jiala vo andră, te phenen codolescă savesco sîn o chăr: ‘O Sîcado Rai phendeas: Cai sîn o chăr cai avena ăl chardine, andă savo te hav e Patraghi Mînră ucenicența?’ 15Vi avela te sîcavel‐tumengă iech baro chăr opral, cărdino lașiardino: othe te lașiarăn‐amengă.“ 16Ăl ucenice găletar, vi arăsle and‐o foro, vi arachle sar Vo phendeas‐lengă; othe te lașiarăn Patraghi. 17Racheaco, o Isus avileas le dășudonența. 18Ta cana bășănas le siniate sar vi hanas, o Isus phendeas: „Ceaces phenav că o iech anda tumende, savo han Manța, avela te bichinel‐Man.“ 19Len astardeas te fai‐len pharo, vi te phenen‐Lescă iech pala iech‐avrăste: „Ci cuva sîm me?“ 20„Sîn o iech anda ăl dășudui“, phendeas‐lengă Vo; „ta anume, savo bolel Manța and‐o ciaro. 21O Șeavo le manușăsco, bi-doșaco, jialtar cadea sar sîn ramome pa Leste. Ta pharo avela codole manușăstar, pa savo sîn bichindino o Șeavo le manușăsco! Mai feder avilo lestar, te ci cărghilo.“

O habe le racheaco le tainaco

22Ta cana hanas, o Isus leas iech manro; ta, pala soste mișto lașeardeas, phagleas‐les, vi deas‐len, ta phenel: „Len, han, cado sîn Munro stato.“ 23Pala codea leas iech paharo, ta, andeas naisimo le Devlescă, deas‐lengă, ta savoră pile anda leste. 24Vi phendeas‐lengă: „Cado sîn Munro rat, o rat le neve phanglimasco, savo șiorghiol anda butende. 25Ceaces phenav‐tumengă că, ji acanara mai pala codea, ci avela te mai peav anda o rodo le drachango, ji and‐o ghes cana avela te peav les nevo and‐o Raimo le Devlesco.“

Cărăl prinjeandino le Petrescă

26Pala soste ghilabade ăl ghile le laudimască, avri ta opră găle p‐o plai le Măslinengo. 27O Isus phendeas‐lengă: „Andă cadea rachi savorăn avela te avel tumen te arachăn andă Mande iech cățîmasco; sostar sîn ramome: ‘Avela te marav le Bacraries vi ăl bacre avena rîsipime.’. 28Ta, pala soste avela te ușteav anda o merimo, avela te jiav angla tumende and‐e Galileia.“ 29O Petro phendeas‐Lescă: „Ta savorăn te avela varăso pharimo cățîmasco, man ci avela!“ 30Ta o Isus phendeas‐lescă: „Ceaces phenav‐tucă că aghes, andă cadea rachi, mai anglal te ghilabal bașno duvar, avela te phenes că ci prinjeanes‐Man trivar.“ 31Ta o Petro phenel‐Lescă vi mai bare zorasa: „Ta te avelas te trăbul te merav Tusa, sa ci phenav că ci prinjeanav‐Tut.“ Savoră sa cadea phende.

Ghetsimani

32Pala codea găleatar andă iech than savo baresa sas phandado, savo bușiol Ghetsimani. Ta o Isus phenel Pescă ucenicengă: „Te bășăn cothe ji cana te rughi‐Ma.“ 33Leas Pesa le Petros, le Iacovos, vi le Ioanos, ta vi astardeas te daraivol vi te hachiargiol zurales phares. 34Vo phendeas‐lengă: „Munro ghi sîn hutildino merimască pharimastar; bășăn cothe, sar cana ci soven!“ 35Pala codea găleas iech țîra mai anglal, Vo șiudeas‐Pes le phuveate, vi rughilas‐Pe, sar te daștilas te avel, te nachăl Lestar cado ceaso. 36Vo phenelas: „Ava, anume: Dada, — Tucă sa ăl buchea daștil‐pe te cărghinon; te durearăs Mandar cado paharo! Ta sa cadea, te ci cărghion sar Me camav, ta sar Tu cames.“ 37Ta vi avileas cai ăl ucenice, saven arachleas sutinde. Ta vi phenel le Petroscă: „Simone, tu soves? Iech ceaso ci daștisardean te așes sar cana ci soves? 38Te așen sar cana ci soven ta te vi rughin‐tumen, te ci peren tela o pharimo le jiungalesco; o duho sîn pherdo camlimasa, ta o stato sîn bi‐zoraco.“ 39Pale găleas, Vi rughisaileas, phendeas sa codola dume. 40Pala codea pale asbal ta arachleas‐len sutinde; sostar pharile lengă iacha le lindratar. Von ci jianenas so te phenen‐Lescă. 41Ta pale, jial o tritovar, vi phenel‐lengă: „Acana soven, vi te hodinin‐tumen! Aliciol! Avileas o ceaso! Eta că o Șeavo le Manușăsco sîn dino andă‐l vast le bezehalengo. 42Ușten opră; te aven te jiastar; eta că pașol o bichinitori!“

O Isus sîn hutildino

43Ta sa acana, cana Vo încă delas duma, avileas o Iuda, o iech anda‐l dășudui, ta sa lesa avile zurales but manușa săbiența vi rovlența, tradine le bare rașandar, vi le sîcadine randar sar vi catar ăl phure. 44O bichinitori deas‐len cado sămno: „Saves avela te ciumidav Me, codo sîn; te hutilen‐Les vi te îngărăn te dichăn Lestar.“ 45Cana avileas o Iuda, eto pașuleas pașa o Isus, ta vi phendeas‐Lescă: „Sîcade Raie!“ Vi ciumideas‐Les but. 46Atunci codola manușa thode o vast p‐o Isus, vi hutilde‐Les. 47O iech savo bășălas pașa Leste, avri leas e sabia, maladeas le bare rașasca robașăs, vi tele șindeas lesco can. 48O Isus leas te del duma, vi phendeas‐lengă: „Avri avilean sar pala iech manuș savo mudarăl, săbiența vi rovlența, te hutilen‐Man. 49Andă savoră ghes simas‐tumende, vi sîcavas le manușăn and‐o Templo, ta ci hutilden‐Man. Ta sa cadala buchea cărghile te cărghion sar phenel o Divano.“ 50Atunci sa ăl ucenice găletar sar vi nașletar. 51Pala Leste jialas iech tărno, pă savo ci sas chanci uredimasco numa iech cotor. Thode o vast pă leste; 52ta vo muchleas pesco cotor, vi nașlotar and‐e morci nanghi.

O Isus sîn doșalo merimască catar o Sinedrio

53Le Isusăs îngărăn cai o baro rașai, othe chidineaile sa ăl bare rașa, vi ăl phure sar vi ăl sîcadine rai. 54O Petre jialas dural pala Leste ji andră and‐e avlin le bare rașașchi: tele bășleas sa le aprozănța, sar vi tatiolas le iagate. 55Ăl bare rașa vi sa o Soboro rodenas iech mărturie p‐o Isus, te mudarăn‐Les; ta ci arachaighileas ci iech. 56Sostar but jene thonas mărturie hohamni pă Leste, ta lenghi mărturie ci sas lași. 57Varăsave uștile vi cărde iech mărturie hohamni pă Leste, vi phende: 58„Ame așundeam‐Les cana phendeas: ‘Me avela te rimov cado Templo, cărdino le manușăngă vastendar, ta andă trin ghesa, avela te vazdav aver, savo ci avela cărdino le manușăngă vastendar.’.“ 59Ci andă cado fealo nas lenghi mărturie lași. 60Atunci o baro rașai uștileas pă pescă pînră mașcar lende, pușleas catar o Isus, vi phendeas‐Lescă: „Ci phenes chanci? Pa soste phenen cadala manușa pa Tute?“ 61O Isus așelas, vi ci phenelas chanci. O baro rașai pușleas pale, vi phenel‐Lescă: „San Tu, o Hristoso, o Șeavo Codolesco savo sîn mișto lașiardino?“ 62„Cadea, codo sîm“, phendeas‐lescă o Isus. „Vi avele te dichăn le manușăscă Șeaves sar avela te bășăl pă o ceacio vast le zoraco sar avela te avel p‐ăl nori le cerescă.“ 63Atunci o baro rașai șindeas pescă rahami pa peste, vi phendeas: „Soste mai trăbul‐amen aver martori? 64Așundean e hula. Sar fai‐tumen?“ Savoră arachle‐Les doșalo te avel merimasco. 65Ta varăsave astarde te șiungarden‐Les, te pachiarăn Leschi fața, te marăn‐Les le dumuchănța, vi te phenen‐Lescă: „Proorocisar!“ Ta ăl aproze line‐Les andă‐l pălmi.

O Petro tăgăduil

66Ta cana bășălas tele and‐e avlin o Petro, avileas e iech anda‐l slujnice le bare rașască. 67Cana dichleas le Petros că tatiolas, dichleas orta Leste, vi phendeas: „Vi tu sanas le Isusăsa anda o Nazareto!“ 68Vo lepădil‐pe, vi phendeas: „Ci jianav, vi ci hachiarav so cames te phenes.“ Pala codea avileas avri and‐o pridvoro. Ta vi ghilabal o bașno. 69Cana dichleas‐les e slujnica, astardeas te phenel codolengă save bășănas othe: „Cado sîn o iech anda codola manușa.“ 70Vo pale lepădisailo. Pala iech țîra vremea, codola save bășănas othe, phende pale le Petroscă: „Ci daștis te phenes chanci că san o iech anda codola manușa; sostar san Galileiano, vi chiro dumaimo meazol‐pe lengărența.“ 71Atunci vo astardeas te del pes armaia vi te țolahal pe: „Ci prinjeanav cadale manușăs, pa savo den duma!“ 72Sa acana eto ghilabadeas o bașno o duitovar. Ta o Petro andeas pescă aminte pa e duma, savi phendeas‐lescă o Isus: „Mai anglal te ghilabal o bașno duvar, te lepădisatut că ci prinjeanes‐Man trivar.“ Sar gîndilas pe thodeas andă peste cadala bucheate, astardeas te rovel.

15

O Isus angla o Pilato

151Detehara, ăl mai bare rașa sîgo cărdes sfato le phurența, le sîcadine ranța vi sa o Soboro. Pala soste phangle le Isusăs, îngărde‐les vi dine‐Les andă‐l vast le Pilatoscă. 2O Pilato pușleas Lestar: „San Tu o Împărato le Iudeiengo?“ „Codo sîm“, phendeas‐lescă o Isus. 3Ăl mai bare rașa cărnas‐Les doșalo bute bucheandar. 4O Pilato pușleas Lestar pale: „Ci phenes palpale chanci? Dich sode bucheandar doșarăn‐Tut von!“ 5O Isus ci phendeas butăr palpale chanci, cadea buchi cărdeas le Pilatos te miril‐pe.

O hachiarimo le merimasco sîn zurardino

6Andă savoră praznico le Patraghengo, o Pilato mechălas‐lengă iechăs anda o phanglimo te jial pescă chără, saves mangănas von. 7And‐o phanglimo sas iech manuș savo bușiolas Baraba, phandado pescă ortacența, soste cărdeas iech mudarimo, savo cărdeas cana sas iech turburimo andă but manușa. 8Ăl but manușa avile, vi astarde te mangăn catar o Pilato, te del‐len so sa den sa dăiech. 9O Pilato palpale phenel‐lengă: „Camen te dav‐tumengă le Iudeiengă Împăratos?“ 10Sostar hachiardeas c‐ăl mai bare rașa dine‐Les anda o jiungalimo andă lescă vast. 11Ta ăl mai bare rașa phenenas le bute manușăngă te mangăn catar o Pilato, te del‐len te jial chără mai feder o Baraba. 12O Pilato pale leas te del duma, vi phenel‐lengă: „Ta tume so camen te cărav codolesa, savescă phenen că bușiol o Împărato le Iudeiengo?“ 13Von pale dine mui zurales: „Carfosar‐Les!“ 14Ta savo jiungalimo cărdeas? phendeas‐lengă o Pilato. Ta von astarde te den mui vi mai zurales: „Carfosar‐Les!“ 15O Pilato camleas te cărăl p‐o celimo le bute manușăngo, deas‐len că te jialtar chără o Baraba; ta le Isusăs, pala soste thodeas te marăn‐Les le raiența, Les deas te avel carfome. 16Ăl cătane ande le Isusăs and‐e avlin, and‐o palato, vi chide sa le cătanen. 17Hureade‐Les andă iech rahami loli, chude iech cununa canrănghi, sar vi thodena pă Lesco șăro. 18Pala codea astarde te bariarăn‐Les, vi te phenen‐Lescă: „Telearimo, o Împărato le Iudeiengo!“ 19Sar vi malavenas‐Les pa o șăro iecha trestieasa, șiungardenas‐Les, denas cianga angla Leste vi rughinas‐pe Lescă. 20Pala soste marde pengă mui cadea Lestar, nanghiarde‐Les le lole rahamendar, hureade‐Les andă Pescă rahami, vi îngărde‐Les te carfon‐Les.

O carfomo

21Zorasa thode te îngărăn o trușul le Isusăsco iechă manușăs savo nachăl othar, savo asbalas anda e mal, savo bușiolas o Simono and‐e Cirena, o dad le Alesandresco vi le Rufosco. 22Ta vi ande le Isusăs p‐o than savo bușiol Golgota, savo, tălmăcime, cadea sîn: „O than le șăresco.“ 23Dine‐Les te piel hamime mol le smirnasa, ta Vo ci leas te piel. 24Pala soste carfosarde‐Les, dine Lescă rahami iech‐avrăscă, țîrde lila, savo so te lel. 25Cana carfosarde‐Les, sas o trito ceaso. 26Opral Lestar sas ramome Leschi doș: „O Împărato le Iudeiengo.“ 27Sa Lesa carfosarde done mudarimascăren le iechăs p‐o ceacio vast le col‐averes p‐o col‐aver vast. 28Cadea sas te cărghiol sar phenel o Divano: „Sas thodino sa andă codo than save sîn bi‐crisînacă.“

O prasaimo codolengo save nachăn othar

29Codola save nachănas othar prasanas‐pe Lestar, cărnas anda o șăro, vi phenenas: „Ha! Tu, savo rimos o Templo, vi zidis‐les palpale andă trin ghesa, 30te mîntuis‐Tut, vi te hules tele pa o trușul!“ 31Sa cadea vi ăl mai bare rașa, le sîcadine ranța save prasanas‐pe Lestar mașcar pende vi phenenas: „Avres mîntuisardeas, ta Pes ci daștisardeas te mîntuil! 32O Hristoso, o Împărato le Izraielesco, te hulel acana pa o trușul, te dichas vi te pachias!“ Codola save sas carfome Lesa, vi codola prasanas‐pe Lestar.

O merimo le Isusosco

33And‐o șovto ceaso, cărghileas o tunearico pă sa o them, ji and‐o ceaso îniato. 34Ta and‐o ceaso îniato, o Isus deas mui zurales: „Eloi, Eloi, lama sabactani“ savo, tălmăcime cadea sîn: „Munro Del, Munro Del, sostar muchlean‐Man?“ 35Varăsave save bășănas othe, cana așunde‐Les, phenenas: „Eta, charăl le Ilies!“ 36Ta o iech anda lende nașleas te pherel iech bureto șutesa, thodeas‐les andă iech trestia, vi deas‐Les te piel, phenel: „Te mucăn te dichas, avel o Ilie te lel‐Les tele pa o trușul!“ 37Ta o Isus încaladeas iech mui zurales, vi deas Pesco duho. 38O pohtan andral anda o Templo șinghileas andă dui dă opral ji telal. 39O ofițero savo sîn baro pă iech șăl cătane, savo bășălas angla o Isus, cana dichleas că cadea deas Pesco duho, phendeas: „Ceacimasa, cado manuș sas o Șeavo le Devlesco!“ 40Othe sas vi varăsave jiuvlea, save dichănas dural. Mașcar lende sas e Maria Magdalina, e Maria, e devorî le țîne Iacovoschi vi le Ioseschi, vi e Salome, 41save, cana sas Vo and‐e Galeleia, jianas pala Leste vi slujinas‐Lescă; sar vi aver jiuvlea, save găle Lesa and‐o Ierusalimo.

Prahon le Isusăs

42Cana astardeas te rachiol — sostar sas o ghes le Lașiarimasco, sar o ghes angla o Sabato, — 43avileas o Iosifo and‐e Arimatea, savo sas o iech baro anda o Soboro, savo vi vo ajuchiarălas o Raimo le Devlesco. Vo tromaileas te jial c‐o Pilato te mangăl o stato le Isusăsco. 44O Pilato mirilas‐pe că muleas cadea eto; chardeas codoles savo sîn baro pă iech șăl cătane, vi pușleas‐les, muleas bute sa anglal. 45Pala soste dichleas le pachiamasa catar codo savo sîn baro pă iech șăl cătane că muleas, deas le Iosifos o stato. 46Ta o Iosifo chindeas iech sano pohtan anda inoste, vi thodeas‐Les andă iech nevo than le mulesco hanado and‐o zuralo bar. Pala codea thodeas iech bar angla o udar. 47E Maria Magdalina, vi e Maria, e devorî le Ioseschi, dichănas cai thode‐Les.