Evanghelia pala o Marco 1996 (căldărarilor România) (ROMCAL)
6

O Isus and‐o Nazareto. O bi‐pachiamo codolengo save bășăn othe

61O Isus găleatar othar, ta vi găleas andă Pesco them. Lescă ucenice găle pala Leste. 2Cana arăsleas o ghes le Sabatosco, astardeas te sîcavel le bute manușăn and‐e sinagoga. But jene, cana așunenas, von ci mai așunde cadea varăso vi phenenas: „Cathar sîn‐Les cadala buchea? Savo gogheaverimo sîn cado, savo sas‐Les dino? Vi sar cărghion cădăsave buchea so von ci dichle butăr pa Lescă vast? 3Ci sîn cado o bucheari le caștesco, o șeavo le Mariaco, o phraloro le Iacovosco, le Iosesco, le Iudasco vi le Simonosco? Vi ci sîn Lescă pheia cothe mașcar amende?“ Ta arachănas andă Leste iech doș. 4O Isus phendeas‐lengă: „Iech prooroco ci sîn mișto dichlino andă Pesco them, mașcar Pescă phraloră, sar vi andă Pesco chăr!“ 5Ci daștisardeas te cărăl ci iech buchi so von ci dichle butăr othe, ta numa thodeas Pescă vasta pă varăsode nasvale, vi sastardeas len. 6Vo mirilas‐pe pa lengo bi‐pachiamo.

Tradel le dășudonen

O Isus phirelas sa ăl gava pașal vi sîcavelas le bute manușăn. 7Atunci o Isus charăl le dășudonen, vi astardeas te tradel len sa pă dui, vi deas‐len zor pă‐l duhuri bi‐ujome. 8Deas‐len porunca te ci len pența chanci p‐o drom numa iech rovli; te ci avel len manro, ci gono, ci love harcune and‐o șărpari; 9te poghin‐pe sandarența, ci te hureaven‐pe done rahamența. 10Pala codea phendeas‐lengă: „Andă fărsavo chăr jian andră, te bășăn othe ji cana jiantar othar pa codo than. 11Ta, te avela andă varăsavo than te ci len‐tumen pende, vi te ci așunen‐tumen so phenen, te jiantar othar, sîgo te chinon e pulberia pa tumare pînră, sar mărturie anda lende. Ceaces phenav‐tumengă că, and‐o ghes le crisînimasco, ci avela cadea pharo le Sodomacă vi le Gomoracă phuveacă sar codole foroscă.“ 12Ăl ucenice găletar, vi cărde prinjeanimo pa o ceacimo. 13Incalavenas bute bengăn sar vi machănas caștescă uleiosa bute nasvalen, sar vi sastearnas‐len.

O merimo le Ioanosco le Bolimascăresco

14O împărato Irod așundeas că denas duma pa o Isus, savesco anav arăsleas te avel prinjeandino; vi phendeas: „O Ioano savo bolelas uștileas anda o merimo, anda codea cărăl buchi cadala zorasa pa Leste.“ 15Aver phenenas: „Sîn o Ilie“. Ta aver phenenas: „Sîn iech prooroco sar o iech anda‐l prooroce.“ 16Ta o Irod, cana așundeas cadea buchi, phenelas: „Codo Ioano, savesco șăro șindem tele, uștileas anda o merimo.“ 17Că vi o Irod tradeas te hutilen le Ioanos, vi phangleas‐les and‐o phanglimo, anda e Irodiana, e jiuvli lescă phraleschi le Filiposchi, sostar leas la pescă jiuvleacă. 18Cadea că o Ioano phenelas le Irodoscă: „Ci daștis te jiuves chire phralescă jiuvleasa!“ 19E Irodiana ci daștilas te dichăl le Ioanos, vi camelas te mudarăl‐les. Ta ci daștilas, 20sostar o Irod daralas catar o Ioano, vo jianelas les manuș ceacimasco vi sfinto; sostar fai les lestar, ta, cana așunelas‐les, butivar așelas and‐o jiungalimo, ci jianelas so te cărăl; ta așunelas leste mișto failimasa. 21Ta sa cadea avileas iech ghes lașio, cana o Irod încărălas pesco ghes cana cărghileas, sar vi deas iech habe pescă bare raien, le baren pa le cătanie vi le baren anda e Galilea. 22E racli le Irodianachi andră găleas and‐o ospățo, vi chăldeas, cealeas le Irodos sar vi lescă chardinen. O împărato phendeas le racleacă: „Te mangăs mandar fărso, vi avela te dav‐tut.“ 23Pala codea mai phendeas țolahaimasa: „Fărso avela te mangăs mandar, avela te dav‐tut, te vi avelas dopaș anda mînri împărăție.“ 24E racli inclisteas avri, vi phenel pesca devoracă: „So te mangav?“ Ta e devorî phenel‐lacă: „O șăro le Ioanosco savo bolel.“ 25Cadea că voi sîgo camelas te arăsăl c‐o împărato: „Camav te des‐man eto, o șăro le Ioanosco savo bolel, andă iech cearo.“ 26O împărato hachiarghileas zurales pharimasa; ta, anda pesco țolah sar vi anda‐l chardine, ci camleas te phenel na. 27Vi tradeas eto iecha cătana savo dichălas lendar, te anel o șăro le Ioanosco savo bolel. E cătana găleas vi șindeas o șăro le Ioanosco and‐o phanglimo, 28andeas‐les andă iech cearo, deas‐les le racleacă, ta e racli deas‐les pesca devoracă. 29Ăl ucenice le Ioanoscă, cana așunde cadea buchi, avile vi line lescă stato, vi thode‐les andă iech than murmunto.

Buteaivol o manro

30Ăl apostoli chidineaile c‐o Isus, vi phende‐Lescă sa so cărde vi sa so sîcade le manușăn. 31O Isus phendeas‐lengă: „Te aven corcoro mai ocothe, andă iech than cai ci bășăl chonic, te hodinin tumen iech țîra“. Sostar sas but jene save avenas vi save jianastar, cadea zurales sas hutildine că ci daștinas ci te han. 32Cadea că găleatar le parahodosa, te jian andă iech than cai ci bășăl chonic, mai ocothe. 33Ăl manușa dichle‐len că găleatar, cadea că vi prinjeande‐len; nașle phuveatar andă savoră foro, sar vi avile angla lende cai sas te aven vi von. 34Cana avri inclisteas o Isus anda o parahodo, o Isus dichleas bute manușăn; vi cărghileas Lescă mila anda lende, sostar sas sar varăsave bacre saven ci sas bacriari; vi astardeas te sîcavel‐len but buchea. 35Sostar o ghes pașolas te rachiol, ăl ucenice pașule pașa Leste, sar vi phende‐Lescă: „Cado than si cadea că ci bășăl chonic othe vi anda o ghes ci sîn but. 36Te muchas‐len te jian andă‐l gavora vi andă‐l gava orde pașal, te chinen‐pengă manro, sostar ci sîn len so te han.“ 37„Te den‐len tume te han“, phenel‐lengă o Isus. Ta von phende‐Lescă: „Voră te jias te chinas manro pă dui șăla rupune, te das‐len te han?“ 38Ta Vo pușleas lendar: „Sode manră sîn tumen? Te jian te dichăn.“ Von găle te dichăn sode manră sîn len, vi phende: „Pangi, vi dui mașe.“ 39Atunci cadea phenel‐lengă te bășaven len savoră tele, sa andă gruponende pe zeleno cear. 40Vi bășle tele pă gruposte andă iech șăl vi andă pangivardeș. 41Vo leas ăl pangi manră vi le dui mașe. Vazdeas Pescă iacha le cereste, vi phendeas o mișto lașiarimo. Pala codea, phagleas ăl manră vi deas‐le cai ăl ucenice, cai von te den savorăn anda‐l but manușa, sa cadea anda‐l dui mașe, deas savorăn. 42Savoră hale sar vi ceailile; 43vi chide opră dășudui coșuri anda‐l purșuca le manrăscă vi so mai așileas anda‐l mașe. 44Codola save hale anda‐l manră, sas pangi mii manușa.

O Isus phirel p‐o baro pai

45Eto, o Isus phenel Pescă ucenicengă te jian and‐o parahodo, te nachăn angla Leste p‐o col‐aver rig, caring e Betsaida. Andă cadea vremea, Vo te muchăl te jian dromeste ăl but manușa. 46Pala soste leas Pescă ghes lașio catar ăl but manușa, găleas p‐o plai, te rughil‐Pe. 47Cana rachileas, o parahodo sas and‐o mașcar le bare paiesco, ta o Isus sas corcoro p‐o șuchimo. 48Dichleas le ucenicen că sîn lengă baio le tradimasa, sostar e balval sas zurali. Ta and‐o ștarto ceaso le racheaco, găleas lende, phirelas p‐o baro pai, ta camelas te nachăl pașa lende. 49Cana dichle‐Les că phirel p‐o baro pai, fai‐leas len că sîn varăso iech fantoma, vi astarde te den mui; 50sostar savoră dichle‐Les, ta vi daraile. O Isus sîgo deas duma lența vi phenel‐lengă: „Te troman, Me sîm, te ci daraivon!“ 51Pala codea opră inclel lende and‐o parahodo, vi torghileas e balval. Von așile sar pahome sar vi morțome, 52sostar von ci hachiarde e bari buchi le manrăsa, sostar sas lengo ilo baraslo.

Sastearimata and‐o Ghenezareto

53Pala soste nachleas o baro pai, avileas p‐ăl thana le Ghenezaretosco, vi trade pașa e șuchi phuv o parahodo. 54Cana avri incliste anda o parahodo, iech manuș eto prinjeandeas le Isusăs, 55nașleas sa bithanal pașa codola thana vi astarde te anen le nasvalen p‐ăl paturi, sa bithanal cai așundineaileas că sîn Vo. 56Fărcai jialas Vo andră, andă‐l gava, andă‐l foruri, vi andă‐l gavora, thonas le nasvalen p‐o marșevo, rughinas‐Les te muchăl te arăsăn Lescă rahamende. Ta sode arăsănas Leste savoră, sas sasteardine.