Evanghelia pala o Marco 1996 (căldărarilor România) (ROMCAL)
6

O Isus and‐o Nazareto. O bi‐pachiamo codolengo save bășăn othe

61O Isus găleatar othar, ta vi găleas andă Pesco them. Lescă ucenice găle pala Leste. 2Cana arăsleas o ghes le Sabatosco, astardeas te sîcavel le bute manușăn and‐e sinagoga. But jene, cana așunenas, von ci mai așunde cadea varăso vi phenenas: „Cathar sîn‐Les cadala buchea? Savo gogheaverimo sîn cado, savo sas‐Les dino? Vi sar cărghion cădăsave buchea so von ci dichle butăr pa Lescă vast? 3Ci sîn cado o bucheari le caștesco, o șeavo le Mariaco, o phraloro le Iacovosco, le Iosesco, le Iudasco vi le Simonosco? Vi ci sîn Lescă pheia cothe mașcar amende?“ Ta arachănas andă Leste iech doș. 4O Isus phendeas‐lengă: „Iech prooroco ci sîn mișto dichlino andă Pesco them, mașcar Pescă phraloră, sar vi andă Pesco chăr!“ 5Ci daștisardeas te cărăl ci iech buchi so von ci dichle butăr othe, ta numa thodeas Pescă vasta pă varăsode nasvale, vi sastardeas len. 6Vo mirilas‐pe pa lengo bi‐pachiamo.

Tradel le dășudonen

O Isus phirelas sa ăl gava pașal vi sîcavelas le bute manușăn. 7Atunci o Isus charăl le dășudonen, vi astardeas te tradel len sa pă dui, vi deas‐len zor pă‐l duhuri bi‐ujome. 8Deas‐len porunca te ci len pența chanci p‐o drom numa iech rovli; te ci avel len manro, ci gono, ci love harcune and‐o șărpari; 9te poghin‐pe sandarența, ci te hureaven‐pe done rahamența. 10Pala codea phendeas‐lengă: „Andă fărsavo chăr jian andră, te bășăn othe ji cana jiantar othar pa codo than. 11Ta, te avela andă varăsavo than te ci len‐tumen pende, vi te ci așunen‐tumen so phenen, te jiantar othar, sîgo te chinon e pulberia pa tumare pînră, sar mărturie anda lende. Ceaces phenav‐tumengă că, and‐o ghes le crisînimasco, ci avela cadea pharo le Sodomacă vi le Gomoracă phuveacă sar codole foroscă.“ 12Ăl ucenice găletar, vi cărde prinjeanimo pa o ceacimo. 13Incalavenas bute bengăn sar vi machănas caștescă uleiosa bute nasvalen, sar vi sastearnas‐len.

O merimo le Ioanosco le Bolimascăresco

14O împărato Irod așundeas că denas duma pa o Isus, savesco anav arăsleas te avel prinjeandino; vi phendeas: „O Ioano savo bolelas uștileas anda o merimo, anda codea cărăl buchi cadala zorasa pa Leste.“ 15Aver phenenas: „Sîn o Ilie“. Ta aver phenenas: „Sîn iech prooroco sar o iech anda‐l prooroce.“ 16Ta o Irod, cana așundeas cadea buchi, phenelas: „Codo Ioano, savesco șăro șindem tele, uștileas anda o merimo.“ 17Că vi o Irod tradeas te hutilen le Ioanos, vi phangleas‐les and‐o phanglimo, anda e Irodiana, e jiuvli lescă phraleschi le Filiposchi, sostar leas la pescă jiuvleacă. 18Cadea că o Ioano phenelas le Irodoscă: „Ci daștis te jiuves chire phralescă jiuvleasa!“ 19E Irodiana ci daștilas te dichăl le Ioanos, vi camelas te mudarăl‐les. Ta ci daștilas, 20sostar o Irod daralas catar o Ioano, vo jianelas les manuș ceacimasco vi sfinto; sostar fai les lestar, ta, cana așunelas‐les, butivar așelas and‐o jiungalimo, ci jianelas so te cărăl; ta așunelas leste mișto failimasa. 21Ta sa cadea avileas iech ghes lașio, cana o Irod încărălas pesco ghes cana cărghileas, sar vi deas iech habe pescă bare raien, le baren pa le cătanie vi le baren anda e Galilea. 22E racli le Irodianachi andră găleas and‐o ospățo, vi chăldeas, cealeas le Irodos sar vi lescă chardinen. O împărato phendeas le racleacă: „Te mangăs mandar fărso, vi avela te dav‐tut.“ 23Pala codea mai phendeas țolahaimasa: „Fărso avela te mangăs mandar, avela te dav‐tut, te vi avelas dopaș anda mînri împărăție.“ 24E racli inclisteas avri, vi phenel pesca devoracă: „So te mangav?“ Ta e devorî phenel‐lacă: „O șăro le Ioanosco savo bolel.“ 25Cadea că voi sîgo camelas te arăsăl c‐o împărato: „Camav te des‐man eto, o șăro le Ioanosco savo bolel, andă iech cearo.“ 26O împărato hachiarghileas zurales pharimasa; ta, anda pesco țolah sar vi anda‐l chardine, ci camleas te phenel na. 27Vi tradeas eto iecha cătana savo dichălas lendar, te anel o șăro le Ioanosco savo bolel. E cătana găleas vi șindeas o șăro le Ioanosco and‐o phanglimo, 28andeas‐les andă iech cearo, deas‐les le racleacă, ta e racli deas‐les pesca devoracă. 29Ăl ucenice le Ioanoscă, cana așunde cadea buchi, avile vi line lescă stato, vi thode‐les andă iech than murmunto.

Buteaivol o manro

30Ăl apostoli chidineaile c‐o Isus, vi phende‐Lescă sa so cărde vi sa so sîcade le manușăn. 31O Isus phendeas‐lengă: „Te aven corcoro mai ocothe, andă iech than cai ci bășăl chonic, te hodinin tumen iech țîra“. Sostar sas but jene save avenas vi save jianastar, cadea zurales sas hutildine că ci daștinas ci te han. 32Cadea că găleatar le parahodosa, te jian andă iech than cai ci bășăl chonic, mai ocothe. 33Ăl manușa dichle‐len că găleatar, cadea că vi prinjeande‐len; nașle phuveatar andă savoră foro, sar vi avile angla lende cai sas te aven vi von. 34Cana avri inclisteas o Isus anda o parahodo, o Isus dichleas bute manușăn; vi cărghileas Lescă mila anda lende, sostar sas sar varăsave bacre saven ci sas bacriari; vi astardeas te sîcavel‐len but buchea. 35Sostar o ghes pașolas te rachiol, ăl ucenice pașule pașa Leste, sar vi phende‐Lescă: „Cado than si cadea că ci bășăl chonic othe vi anda o ghes ci sîn but. 36Te muchas‐len te jian andă‐l gavora vi andă‐l gava orde pașal, te chinen‐pengă manro, sostar ci sîn len so te han.“ 37„Te den‐len tume te han“, phenel‐lengă o Isus. Ta von phende‐Lescă: „Voră te jias te chinas manro pă dui șăla rupune, te das‐len te han?“ 38Ta Vo pușleas lendar: „Sode manră sîn tumen? Te jian te dichăn.“ Von găle te dichăn sode manră sîn len, vi phende: „Pangi, vi dui mașe.“ 39Atunci cadea phenel‐lengă te bășaven len savoră tele, sa andă gruponende pe zeleno cear. 40Vi bășle tele pă gruposte andă iech șăl vi andă pangivardeș. 41Vo leas ăl pangi manră vi le dui mașe. Vazdeas Pescă iacha le cereste, vi phendeas o mișto lașiarimo. Pala codea, phagleas ăl manră vi deas‐le cai ăl ucenice, cai von te den savorăn anda‐l but manușa, sa cadea anda‐l dui mașe, deas savorăn. 42Savoră hale sar vi ceailile; 43vi chide opră dășudui coșuri anda‐l purșuca le manrăscă vi so mai așileas anda‐l mașe. 44Codola save hale anda‐l manră, sas pangi mii manușa.

O Isus phirel p‐o baro pai

45Eto, o Isus phenel Pescă ucenicengă te jian and‐o parahodo, te nachăn angla Leste p‐o col‐aver rig, caring e Betsaida. Andă cadea vremea, Vo te muchăl te jian dromeste ăl but manușa. 46Pala soste leas Pescă ghes lașio catar ăl but manușa, găleas p‐o plai, te rughil‐Pe. 47Cana rachileas, o parahodo sas and‐o mașcar le bare paiesco, ta o Isus sas corcoro p‐o șuchimo. 48Dichleas le ucenicen că sîn lengă baio le tradimasa, sostar e balval sas zurali. Ta and‐o ștarto ceaso le racheaco, găleas lende, phirelas p‐o baro pai, ta camelas te nachăl pașa lende. 49Cana dichle‐Les că phirel p‐o baro pai, fai‐leas len că sîn varăso iech fantoma, vi astarde te den mui; 50sostar savoră dichle‐Les, ta vi daraile. O Isus sîgo deas duma lența vi phenel‐lengă: „Te troman, Me sîm, te ci daraivon!“ 51Pala codea opră inclel lende and‐o parahodo, vi torghileas e balval. Von așile sar pahome sar vi morțome, 52sostar von ci hachiarde e bari buchi le manrăsa, sostar sas lengo ilo baraslo.

Sastearimata and‐o Ghenezareto

53Pala soste nachleas o baro pai, avileas p‐ăl thana le Ghenezaretosco, vi trade pașa e șuchi phuv o parahodo. 54Cana avri incliste anda o parahodo, iech manuș eto prinjeandeas le Isusăs, 55nașleas sa bithanal pașa codola thana vi astarde te anen le nasvalen p‐ăl paturi, sa bithanal cai așundineaileas că sîn Vo. 56Fărcai jialas Vo andră, andă‐l gava, andă‐l foruri, vi andă‐l gavora, thonas le nasvalen p‐o marșevo, rughinas‐Les te muchăl te arăsăn Lescă rahamende. Ta sode arăsănas Leste savoră, sas sasteardine.

7

Ăl Fariseie vi o sîcaimo le phurengo

71Ăl Fariseie vi varăsode rai sîcadine, save avile anda o Ierusalimo, chidineaile c‐o Isus. 2Von dichle varăsaven anda Lescă ucenice cai hale bi‐ujimască vastența, sar vi bi‐halade. 3Ăl Fariseie, ta sa ăl Iudeie ci han bi‐codolaco te halaven mișto pengă vast, cadea sar sichile ăl phure. 4Vi cana asban pa o marșevo, ci han ji cana ci naion. Sîn but aver buchea save von sichile te încărăn, sar: o halaimo le paharengo, le chorengo, le vidrengo sar vi le patonengo. 5Cadea ăl Fariseie sar vi ăl sîcadine rai pușle Lestar: „Sostar ci încărghion Chire ucenice le phurengă sîcaimastar, ta han bi‐halade vastența?“ 6O Isus palpale phenel: Tume save camen te aven dichline, mișto proorocisardeas o Isaia pa tumende, sar sîn ramome: „Cadala but manușa del‐man e pachiv le ustența, ta lengo ilo sîn dur Mandar. 7Ta bi‐chancimasco den‐Man e pachiv von, den sîcaimo savo ci sîn aver‐cola numa varăsave sîcaimata le manușăndar.“ 8Tume muchăn e crisî le Devleschi, te încărăn o sîcaimo le manușăngo, sar le chorengo halaimo, vi le paharengo, vi cărăn but buchea cadalendar. 9Vo mai phendeas‐lengă: „Șucar rimosardean e crisî le Devleschi, cai te încărăn tumare sîcaimata le phurengo. 10Sostar o Moise phendeas: ‘Te des e pachiv chire dades vi chire devora;’ ta: ‘Codo savo del duma jiungalimasa pescă dades vi pesca devora, te avel doșalo merimasco.’ 11Tume, sa anda codea, phenen: ‘Te avela iech manuș te phenel pescă dadescă sar vi pesca devoracă: „Voră sosa daștisardeas te vazdav tucă“, sîn Corbano’, sar sîn dino le Devlescă, vi cărăl mișto; 12ta ci mai muchăn‐les te cărăl chanci anda pesco dad vi anda peschi devorî. 13Ta cadea, rimosardean o Divano le Devlesco, pa tumare phurengo sîcaimo. Vi cărăn but aver buchea!“

So melearăl le manușăs

14Pala codea, chardeas peste le bute manușăn, vi phenel‐lengă: „Așunen Man savoră te hachiarăn. 15Avri anda o manuș ci sîn chanci savo, te jial andă leste, te daștil te melearăl‐les; ta so inclel anda o manuș, codo melearăl‐les. 16Te sîn varăcas cana te așunel, te așunel.“ 17Pala soste andră găleas and‐o chăr, cana sas dur le bute manușăndar, Lescă ucenice pușle‐Les pa cadea pilda. 18Vo phenel‐lengă: „Vi tume san cadea bi‐hachiarimască? Ci hachiarăn că chanci so jial avreal and‐o manuș, ci daștil te melearăl‐les? 19Sostar ci jial andă lesco ilo, ta andă lesco păr, pala codea sîn avri dini and‐e hazna?“ Phendeas cadea, Vo cărdeas sa ăl habenata ujo. 20Vo mai phendeas‐lengă: „So avel avri anda o manuș, codea melearăl le manușăs. 21Sostar andral, anda o ilo le manușăngo, inclen ăl jiungalimata, curvișago, curvie, mudarimata, 22ciorimata, butimata, garaimata, tharimata, buchea lajeavescă, iach jiungali, tele dichlimo, barimo, dilimo. 23Sa cadala buchea jiungale aven andral, von melearăn le manușăs.“

E jiuvli anda‐o Canaano

24O Isus găleatar othar, vo găleatar othar p‐ăl thana le Tiroscă vi le Sidonoscă. Andră găleas andă iech chăr, camelas te ci jianel chonic că sîn othe; ta ci daștisardeas te așel garadines. 25Sa acana, iech jiuvli, saveschi racli sas hutildini catar iech duho savo ci sas ujo, așundeas că den duma pa Leste, voi avileas vi șiudeas pes angla Lescă pînră. 26Cadea jiuvli sas iech grecoica, anda o neamo Siro‐fenicianuri. Voi rughilas‐Les te lel avri le bengăs anda lachi racli. 27O Isus phendeas‐lacă: „Te mechăs mai anglal te ceailon ăl șeavoră: sostar ci sîn mișto te les o manro le șeavorăngo, te șiudes‐les le riconengă.“ 28„Cadea, Raie“, phenel‐Lescă palpale voi: „ta vi ăl ricone tela e sinia han ăl purșuca le șeavorăngă.“ 29Acana o Isus phenel‐lacă: „Anda cadea duma, te jiastar, avri inclisteas o beng anda chiri racli.“ 30Ta cana andră găleas e jiuvli andă pesco chăr, arachleas le raclea tele peli and‐o pato; sar vi avri inclisteas o beng anda late.

Sastearghiol iech cașuco‐muto

31O Isus găleatar anda‐l than le Tiroscă, pale avileas p‐o Sidono pașa o baro pai le Galileaco, nachleas p‐ăl thana le Decapole. 32Ande‐Leste iechă cașucăs, savo delas duma phares, vi rughisarde‐Les te thol Pescă vast pă leste. 33Vo leas‐les mai ocothe le bute manușăndar, thodeas Pescă naie andă lescă can, vi arăsleas lesca șibate Pescă șiungaresa. 34Pala codea, vazdeas Pescă iacha cai o ceri, vi phenel: „Efata“, sar: „Putărghio!“ 35Sa acana, putărghile lescă can, avri phanglinaileas leschi șib, sar vi deas duma zurales mișto. 36O Isus poruncil‐lengă te ci phenen chanicască; ta sodesa poruncil‐lengă mai but, cărnas‐Les prinjeandino mai but. 37Von așenas sar pahome zurales but, vi phenenas: „Savoră cola cărăl‐le zurales ciudimasa; vi le cașucăn cărăl te așunen, save ci den duma cărăl‐le te den duma.“

8

O duito butiarimo le manrăngo

81Andă codola ghesa, sostar pale chidineaile but manușa, vi ci sas‐len so te han, o Isus chardeas Pescă ucenicen, savengă phenel: 2„Mangă sîn mila anda cadala but manușa; sostar trine ghesăndar bășăn pașa Mande, vi ci sîn‐len so te han. 3Te avela te muchav‐len te jian chără bochale avela te peren le phuveate bochatar p‐o drom, sostar but jene anda lende avile dural.“ 4Ăl ucenice palpale phenen‐Lescă: „Sar daștilas varăcon te ceailarăl manrăsa cadale manușăn, orde andă cado than cai ci bășăl chonic?“ 5„Sode manră sîn tumen?“ pușleas‐lendar o Isus. „Iefta“, palpale phenen‐Lescă von. 6Atunci phenel le bute manușăngă te bășăn tele pe phuv; leas ăl iefta manră; ta, pala soste andeas naisimo le Devlescă, phagleas‐le vi deas‐le cai Pescă ucenice te den savorăn; von dine savorăn anda‐l but manușa. 7Mai sas‐len varăsode mașioră: ta o Isus, pala soste lașiardeas‐le, phenel te den savorăn anda lende. 8Hale vi savoră ceailile; vi opră chide iefta coșuri, pherde so așile purșucănța. 9Sas pașal ștar mii jene. Mai pala codea o Isus muchleas te telearăn dromeste.

O humer le Fariseiengo

10O Isus sa atunci eto andră găleas and‐o parahodo Pescă ucenicența, vi avileas p‐ăl thana le Dalmanuteaco. 11Ăl Fariseie sîgo atunci avile, vi astarde iech hamo dumengo le Isusăsa; ta, te thon‐Les tela ăl prăbăluimata, mangle Lestar iech sămno anda o ceri. 12O Isus zurales țîrdeas opră Pesco Duho, vi phendeas: „Anda soste mangăl cado neamo iech sămno? Ceaces phenav‐tumengă că cadale neamos ci avela te den‐les iech sămno.“ 13Pala codea muchleas‐len, pale andră găleas and‐o parahodo, te nachăl p‐o col‐aver rig. 14Ăl ucenice bistărde te len manro pența and‐o parahodo sostar ci sas len numa iech manro. 15O Isus delas len te dichăn lendar, vi phenelas‐lengă: „Te len sama, te roden mișto te durion le Fariseiengă humerestar vi le Irodoscă!“ 16Ăl ucenice cadea thode andă pende vi phenenas mașcar pende: „Sostar ci sas len manro.“ 17O Isus hachiardeas cadea buchi, vi phenel‐lengă: „Sostar thon andă tumende că ci sîn tumen manro? Sa ci hachiarăn? Sostar tumaro ilo sîn sar o bar? 18Sîn tumen iacha, ta ci dichăn? Sîn tumen can, ta ci așunen? Ta ci anen tumengă aminte chanci? 19Cana phagleas o manro le pangi mii manușăngă, sode coșuri pherde purșucănța len opră?“ „Dășudui“, phende‐Lescă palpale von. 20„Ta cana phagle ăl iefta manră le ștară mii manușăngă, sode coșuri pherde le purșucănța len opră?“ „Iefta,“ phende‐Lescă palpale von. 21Ta Vo phenel‐lengă: „Sa ci hachiarăn?“

Sastearghiol iech coro and‐e Betsaida

22Avile and‐e Betsaida; ande c‐o Isus iechă corăs, vi mangleas‐Les te arăsăl Lestar. 23O Isus leas le corăs vastestar, vi leas‐les avri anda o gav; pala codea thodeas lescă șiungar p‐ăl iacha, vi thodeas Pescă vast p‐ăl leste, ta vi pușleas lestar: „Dichăs varăso?“ 24Vo dichleas, ta vi phenel: „Dichav varăsave manușăn save phiren, ta fai‐man că sîn sar varăsave copaci.“ 25O Isus pale thodeas Pescă vasta pă lescă iacha; phenel‐lescă te dichăl orta anglal; ta cana dichleas, sas sasteardino, vi dichălas savoră buchea mișto. 26Atunci o Isus tradel‐les chără, ta vo phenel‐lescă: „Te ci jias andră and‐o gav, vi te ci phenes varăcască and‐o gav.“

O mărturie le Petreschi

27O Isus găleas Pescă ucenicența andă‐l gava le Cezariecă le Filiposcă. P‐o drom thodeas lengă cado pușlimo: „So phenen ăl manușa că sîm Me?“ 28Von palpale phenen‐Lescă: „o Ioano le Bolimasco; aver: o Ilie; aver: o iech anda‐l prooroce.“ 29„Ta tume“, pușleas‐len Vo, „Con phenen că sîm Me?“ „Tu san o Hristoso!“ phenel‐Lescă o Petro. 30O Isus zurales deas‐len porunca te ci phenen chanicască cadea buchi pa Leste.

O Isus cărăl prinjeandino Pescă pharimata vi Pesco merimo

31Atunci astardeas te sîcavel len că o Șeavo le manușăsco sîn te nachăl pa but pharimata, te avel șiudino catar ăl phure, le mai bare rașandar vi le sîcadine rai, te avel mudardino, ta pa trin ghesa te uștel opră anda o merimo. 32Phenelas‐lengă cadala buchea bi-garadimasa. Ta o Petro leas‐Les mai ocothe, vi astardeas te mustrol‐Les. 33Ta o Isus asbal vi dichleas cai Pescă ucenice, vi mustrol le Petros, sar vi phenel‐Lescă: „Jiatar pala Mande, Satano! Sostar tu ci thos andă tute le Devlescă buchea, ta buchea le manușăngă.“ 34Pala codea charăl‐Peste le bute manușăn vi Pescă ucenicen, ta vi phenel‐lengă: „Te camela varăsavo te avel pala Mande, te phenel tele corcoro pa peste, te lel pesco trușul, vi te avel pala Mande. 35Sostar fărsavo ci camela te hasarăl pesco traio, avela te hasarăl‐les; ta varăcon te avela te hasarăl pesco traio anda Mande sar vi anda e Evanghelia, avela te ci hasarăl‐le. 36Ta so avelas te avel‐les sa e lumea, ta te avela te hasarăl pesco ghi? 37Ta vi so avelas te del iech manuș te paruvel anda pesco ghi? 38Sostar fărsavo avela te leajeal Mandar sar vi Mînră dumendar, andă cado neamo zurales curvișago vi bezehalo, avela te leajeal vi o Șeavo le manușăsco, cana avela and‐e slava Pescă Dadeschi sa Pescă sfinți anghelența.“