Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
1

O lil cai sicavel catar țîrdel‐pe o Iisus Hristos, e zămislirea, Lesco anau hai Lesco cherimos.

11O lil cai sicavel catar țîrdel‐pe o Iisus Hristos, o ciao le Davidosco, o ciao le Avraamosco. 2O Avraamo cherdea le Isaacos; o Isaac cherdea le Iacovos; o Iacovo cherdea le Iudas hai lesche phralen; 3O Iuda cherdea le Faresos hai le Zaras anda‐i Tamar; o Fares cherdea le Esromos; o Esrom cherdea le Aramos; 4O Aramo cherdea le Aminadavos; o Aminadav cherdea le Naasonos; o Naason cherdea le Salmonos; 5O Salmon cherdea le Boozos anda‐i Rahav; o Booz cherdea le Iobedos anda‐i Rut; o Iobed cherdea le Iesos; 6O Iese cherdea le thagares o David; o David cherdea le Solomonos anda‐i phivli le Uriaschi; 7O Solomon cherdea le Roboamos; o Roboam cherdea le Abias; o Abia cherdea le Asas; 8O Asa cherdea le Iosafatos; o Iosafat cherdea le Ioramos; o Ioram cherdea le Ozias; 9O Ozia cherdea le Iotamos; o Iotam cherdea le Ahazias; o Ahaz cherdea le Iezechias; 10O Iezechia cherdea le Manases; o Manase cherdea le Amonos; o Amon cherdea le Iosias; 11O Iosia cherdea le Iehonias hai lesche phralen, cana muchisaile and‐o Babilono. 12Pala so muchisaile and‐o Babilono, o Iehonia cherdea le Salatielos; o Salatiel cherdea le Zorobabelos; 13O Zorobabel cherdea le Abiudas; o Abiud cherdea le Eliachimos; o Eliachim cherdea le Azoros; 14O Azor cherdea le Sadocos; o Sadoc cherdea le Achimos; o Achim cherdea le Eliudas; 15O Eliud cherdea Eliazaros; o Eliazar cherdea le Matanos; o Matan cherdea le Iacovos; 16O Iacovo cherdea le Iosifos, o murș le Mariaco, cai cherdea le Iisusos, cai buciol Hristoso. 17Catar o Avraamo gi c‐o David si dă sea deșuștar neamuri; catar o David gi cai na muchisaile and‐o Babilono si deșuștar neamuri; hai dă cana muchisaile and‐o Babilono gi c‐o Hristoso si deșuștar neamuri. 18Cana cherdilo o Iisus sas cadea: e Maria, Leschi dei, sas logodime le Iosifosa; gi cai te beșăn on and‐ăch than, oi acili chamni catar o Duho Ujo. 19O Iosifo, laco murș, sas ăc manuș ujo, hai ni camelas te cherel‐lan lagiaveschi mașcar ăl manuș. Codolasche camelas te muchel‐lan cioreal. 20Sar beșălas ou hai gîndilas cadala bucheande, sicadilo‐pes and‐o suno că avilo ăc îngero catar o Del, ta phendea‐lesche: Iosife, Ciao le Davidosco, na dara te les‐tute le Maria che logodnica, că so astardilo andă late si catar o Duho Ujo. 21Oi si te cherel ăc Ciaves, hai va ciosa Lesco anau Iisus, că Ou astrala pe neamos lesche bezehăstar. 22Sea cada‐l buchea cherdile caște maladiol so phendea o Del mai anglal and‐o mui le prooroco, cai phendea: 23«Eta, e Cei e Bari aciola chamni ta cherela ăc Ciaves, ciola Lesco anau Emanuel, cai phenindos and‐aver felo avel cadea: O Del si amența.» 24Cana uștilo o Iosifo anda‐i lindri, cherdea sar phendea‐lesche o îngero le Devlesco hai lea pe giuvlea chere. 25Ta ni pringiandea‐lan gi cana cherdilo o Ciao, hai ciute Lesco anau Iisus.