Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
1

O lil cai sicavel catar țîrdel‐pe o Iisus Hristos, e zămislirea, Lesco anau hai Lesco cherimos.

11O lil cai sicavel catar țîrdel‐pe o Iisus Hristos, o ciao le Davidosco, o ciao le Avraamosco. 2O Avraamo cherdea le Isaacos; o Isaac cherdea le Iacovos; o Iacovo cherdea le Iudas hai lesche phralen; 3O Iuda cherdea le Faresos hai le Zaras anda‐i Tamar; o Fares cherdea le Esromos; o Esrom cherdea le Aramos; 4O Aramo cherdea le Aminadavos; o Aminadav cherdea le Naasonos; o Naason cherdea le Salmonos; 5O Salmon cherdea le Boozos anda‐i Rahav; o Booz cherdea le Iobedos anda‐i Rut; o Iobed cherdea le Iesos; 6O Iese cherdea le thagares o David; o David cherdea le Solomonos anda‐i phivli le Uriaschi; 7O Solomon cherdea le Roboamos; o Roboam cherdea le Abias; o Abia cherdea le Asas; 8O Asa cherdea le Iosafatos; o Iosafat cherdea le Ioramos; o Ioram cherdea le Ozias; 9O Ozia cherdea le Iotamos; o Iotam cherdea le Ahazias; o Ahaz cherdea le Iezechias; 10O Iezechia cherdea le Manases; o Manase cherdea le Amonos; o Amon cherdea le Iosias; 11O Iosia cherdea le Iehonias hai lesche phralen, cana muchisaile and‐o Babilono. 12Pala so muchisaile and‐o Babilono, o Iehonia cherdea le Salatielos; o Salatiel cherdea le Zorobabelos; 13O Zorobabel cherdea le Abiudas; o Abiud cherdea le Eliachimos; o Eliachim cherdea le Azoros; 14O Azor cherdea le Sadocos; o Sadoc cherdea le Achimos; o Achim cherdea le Eliudas; 15O Eliud cherdea Eliazaros; o Eliazar cherdea le Matanos; o Matan cherdea le Iacovos; 16O Iacovo cherdea le Iosifos, o murș le Mariaco, cai cherdea le Iisusos, cai buciol Hristoso. 17Catar o Avraamo gi c‐o David si dă sea deșuștar neamuri; catar o David gi cai na muchisaile and‐o Babilono si deșuștar neamuri; hai dă cana muchisaile and‐o Babilono gi c‐o Hristoso si deșuștar neamuri. 18Cana cherdilo o Iisus sas cadea: e Maria, Leschi dei, sas logodime le Iosifosa; gi cai te beșăn on and‐ăch than, oi acili chamni catar o Duho Ujo. 19O Iosifo, laco murș, sas ăc manuș ujo, hai ni camelas te cherel‐lan lagiaveschi mașcar ăl manuș. Codolasche camelas te muchel‐lan cioreal. 20Sar beșălas ou hai gîndilas cadala bucheande, sicadilo‐pes and‐o suno că avilo ăc îngero catar o Del, ta phendea‐lesche: Iosife, Ciao le Davidosco, na dara te les‐tute le Maria che logodnica, că so astardilo andă late si catar o Duho Ujo. 21Oi si te cherel ăc Ciaves, hai va ciosa Lesco anau Iisus, că Ou astrala pe neamos lesche bezehăstar. 22Sea cada‐l buchea cherdile caște maladiol so phendea o Del mai anglal and‐o mui le prooroco, cai phendea: 23«Eta, e Cei e Bari aciola chamni ta cherela ăc Ciaves, ciola Lesco anau Emanuel, cai phenindos and‐aver felo avel cadea: O Del si amența.» 24Cana uștilo o Iosifo anda‐i lindri, cherdea sar phendea‐lesche o îngero le Devlesco hai lea pe giuvlea chere. 25Ta ni pringiandea‐lan gi cana cherdilo o Ciao, hai ciute Lesco anau Iisus.

2

Ăl magi avile cathar înclel o cham. O nașîmos and‐o Egipto. O Irod mundarel le ciauărăn. O boldimos and‐o Egipto hai o beșimos and‐o Nazareto.

21Pala so cherdilo o Iisus and‐o Betleemo le Iudeiaco, p‐o timpo cana sas thagar o Irod, ita că avile dural ăl magi cathar inclel o cham c‐o Ierusalimo, hai pușle: 2Cai si o thagar le Iudeiengo, Cai acana biandilo? Că othe catar avileam ame dichleam Leschi cerhan hai avileam te das‐Lesche cocea. 3Cana așundea o thagar o Irod anda cadaia, holeailo hai sea o Ierusalimo holeailo lesa. 4Hai chidindos sauără rașan, save sas mai ciutine sama, hai aver manuș cai si sicadine lilesche anda o them, rodelas te gianel lendar: Cai trăbulas te cherdol‐pe o Hristoso? 5Ta on phende‐lesche: And‐o Betleemo le Iudeiaco, si hramome catar o prooroco: 6«Hai tu, Betleemona, phuî le Iudaschi, nai san o mai țîcno anda‐l thana le Iudasche; că anda tute inclela ăc Manuș Baro cai si te dichel Mîră manușăndar and‐o Israelo.» 7Atuncea o Irod dinea mui cioreal le magen, te phenen‐lesche andă save ghes dichline e cerhan. 8Dinea‐len drom c‐o Betleemo, hai phendea‐lenghe: Gian ta roden gi cana arachena le Ciauărăs; cana arachena‐les, aven ta phenen‐manghe, te avau te dav‐Lesche i me cocea. 9Pala so așunde so phendea‐lenghe o thagar teleardine hai eta, că e cerhan cai dichle la anglal othar cathe avile on, gialas angla lende gi cana aresli opral p‐o than cai sas o Ciauără. 10Cana dichle on e cerhan, ni mai daștinas dragostar. 11Ghele andră and‐o cher, dichle le Ciauărăs and‐ăc than le Mariasa, Leschi dei, hai perindos le mosa ch‐e phuî, dine‐Lesche cocea; camen cu fața ta descheardindos pe chisea, dine‐Les daruri: sumnacai, tămîia, drab cai handel șucar. 12Pala cadaia phendea‐lenghe and‐o suno te na mai nachen catar o Irod, hai boldinaile chere p‐aver drom. 13Pala so telearde ăl magi, ăc îngero le Devlesco sicadilo and‐o suno le Iosifosche, phenindos: Uști, le le Ciauărăs hai Lesche da hai naș and‐o Egipto, acio othe gi cana phenaua‐tuche me, c‐o Irod rodel te mundarel le Ciauărăs. 14O Iosifo uștilo, lea le Ciauărăs hai Lesche da, e reat, hai teleardo and‐o Egipto. 15Othe acilo gi pala so mulo o Irod, caște maladiol so phendeas o Del, andar o prooroco: «Anda o Egipto dem mui Mîră Ciaves.» 16Ta cana dichleas o Irod că sas thardo catar ăl magi, holeailo nasul, hai dinea drom te mundarel sauără ciauărăn cai sas and‐o Betleemo hai andă săuără gaua pașa, catar dui bărșa hai mai tele, pala‐l ghesa cai phendeas‐lesche ăl magi. 17Atuncea arachadilo so sas phendo catar o prooroco Ieremia: 18«Ăc dimos mui așundilo and‐e Rama, roimata hai jălimata but; e Rahela jălil pe ciauărăn, hai ni camel te mîngîila coniva că lache ciave mule.» 19Pala so mulo o Irod, ăc îngero le Devlesco sicadilo and‐o suno le Iosifosche cai sas and‐o Egipto, 20Hai phendea‐lesche: Uști, le le Ciauărăs hai Lesche da hai gian and‐o them le Israelosco, că mule codola save rodenas te mundaren le Ciauărăs. 21O Iosifo uștilo, lea le Ciaurăs hai Lesche da, hai avile p‐o than le Israelosco. 22Cana așundea că and‐e Iudeia si thagar o Arhelau and‐o than pe dadesco, le Irodosco, darailo te gial othe, o Del poruncisardea and‐o suno, hai ghelo and‐ăl thana le Galileache. 23Avile hai beșle and‐ăc foro, cai buciolas Nazareto, caște maladiol so sas phendo catar ăl proorocea poruncisardea că Ou buciola Nazarineano.