Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
13

Efta pildea and‐oa thagarimos le cerosco. O Iisus nai ciutino sama andă Po foro.

131Andă codou ghes, o Iisus înclisto and‐o cher hai ghelo pașa‐c pai baro. 2Hai chidinea‐pe Leste but manușa, cadichi că Ou beșălas and‐e corabia ha‐l manuș beșănas pe phuî. 3Hai dinea lenghe duma but, and‐ăl pildea, hai phendea: Eta o semănători înclisto te semănil. 4Hai pala sar semănilas, ăc partea and‐ăl cuchea peline pașa o drom hai avile ăl ciriclea hai hale‐le. 5Aver peline pă thaneste baralo, cai nas‐le phuî but hai sigo încliste avri, că nas‐le phuî mai andră; 6Hai cana înclisto o cham, pălisaile tatimastar, că nas‐len rădăcina, hai șuchile. 7Aver peline mașcar ăl canre, ta ăl canre barile hai tasarde‐le. 8Aver peline and‐ăl phuîate laci hai dine rodo: Ech ăc șăl, aver șouardeș, aver treanda. 9Saves si can așunimasche, te așunel. 10Hai ăl ucenicea avile pașa Leste, hai phende‐Lesche: Sostar des lenghe duma and‐ăl pildea? 11Ta Ou, boldindos, phendea‐lenghe: Codolatar că tumenghe sas dino te pringianen ăl buchea ăl garade le thagarimasche and‐o cero, ta col‐avrenghe nas dino. 12Coles cai si‐les mai del‐pe lesche, ta si te avel‐les opral, ta coles cai nai‐les, lela lesche vi so si les. 13Codolatar dav‐lenghe duma and‐ăl pildea, că on, dichindos, ni dichen, hai, așunindos, ni așunen, nici ni hachiaren. 14Hai lența maladiol so phendea o prooroco o Isaia, cai phenel: «Așunena tumare canența, ta nai te hachiaren, hai dichena tumare iachența, ta nai te dichen». 15Că o ilo cadal manușăngo thulilo, hai le canența așunen phares hai lenghe iacha phandadile, te na aresel te dichen le iachența, te na așunen le canența, hai le ilesa te na hachiaren, hai te bolden‐pes, hai Me te sastearav‐len. 16Ta mișto si tumare iachendar că dichen, hai tumare canendar că așunen. 17Ceaces phenau‐tumenghe, că but proorocea hai manuș ceace camline te dichen ăl buche cai dichen‐le tume, ta ni dichle‐le, hai te așunen cai așunen‐le tume, ta ni așunde‐le. 18Tume, acana, așunen e pilda le semănătoreschi: 19Catar orsao cai așunel dimos duma le thagarimasche hai ni hachiardea‐les, avel o nasulimos hai lel so sas semănime andă lesco ilo; cadaia si e sămînța cai peli pașa o drom. 20Codoia cai peli pașa‐c thana baralo si coua cai așunel o dimos duma, hai sigo lel‐les hai placiol‐les. 21Ta nai‐les rădăcina andă leste, hai închiarel gi‐cana avel ăc nasulimos pă leste or ăc nașimos anda‐i duma, atunci ciudel‐pe. 22Coia cai peli mașcar ăl canre si coua cai așunel e duma, ta că daral cadal lumea hai o tharimos le barvalimasco tasearel e duma hai ni aresel te avel rodo. 23Ta e sămînța cai sas ciutini and‐e phuî laci si coua cai așunel e duma hai hachiarel‐la, hai anel rodo, ech cherel ăc șal, aver șouardeș, aver treanda. 24Aver pilda ciutea‐la lenghe anglal, hai phendea: Cadea si o thagarimos and‐o cero sar echesa manuș cai semănisardea sămînța laci andă po bar. 25Ta cana ăl manuș sovenas, avilo o dușmano lesco, hai ciutea e neghina mașcar o ghiu hai ghelo. 26Hai cana cherdili e sulum hai dinea rodo, atunci sicadili e neghina. 27Cana avile ăl slugi cai o rast le cheresco, phendea‐lenghe: Raia, ni semănisardean tu sămînța laci andă chi bar? Catar avile e neghina? 28Ta ou boldea‐lenghe: Ăc dușmano manuș cherdea cadea. Ăl slugi phende‐lesche: Cames te gias hai te țîrdas‐la avri and‐o ghiu? 29Ta ou phendea‐lenghe: Na, cana sar țîrdena e neghina, te na țîrdena‐la sa vi o ghiu. 30Muchen te barion and‐ăc than vi o ghiu vi e neghina, gi c‐o chidimos le ghivesco, atunci phenaua le manușănghe cai chidena o ghiu: Încalaven mai anglal e neghina, phanden‐la dreza te thabaras‐la, hai o ghiu chiden‐les and‐ăl hambarea mîră. 31Aver pilda ciutea angla lende: O thagarimos and‐o cero meal ăc cucheasa muștareschi, cai lea‐la o manuș hai semănisardea‐la and‐o bar, 32Cadai si e mai țîcni anda sauără cuchea, ta cana barili si mai bari anda sauără hamata hai cherdol rucno, ta aven ăl ciriclea opral ta beșăn andă late. 33Aver pilda phendea‐lenghe: Cadea meal o thagarimos and‐o cero le aluatosa, cai can lea‐les ăc guivli, garavel‐le andă trin phirea aro, gi cana dospisailo sea. 34Sea cadla o Iisus phendeas le manușănghe and‐ăl pildea, hai bi‐pildengo ni delas‐langhe duma chanci, 35Caște maladiol so sas phendo catar o prooroco cai phenel: «Deschearaua and‐ăl pilde Muro mui, phenaua so si garado dă‐cana si cherdi e lumea». 36Pala codoia muchlea le bute manușăn, hai avilo and‐o cher, hai Lesche ucenicea pașîndos Lestar, phende: Cher‐ame te hachiaras e pilda le neghinasa anda‐i bar. 37Ou boldea, hai phendea: Coua savo semănil e sămînța e laci si o Ciao le Manușăsco. 38E bar si e lumea; e sămînța e laci si ăl ciave anda o thagarimos; e neghina si ăl ciave le nasulimasche. 39O dușmano cai semănisardeas si o beng; o chidimos le ghiveșco si cana terminil‐pe le manușănța, hai cola cai chiden o ghiu si ăl îngerea. 40Hai, pala so alol‐pe e neghina hai thabol and‐e iag, cadea si te avel i cana terminila‐pe le manușănța pala cadala ghesa. 41Bicearela o Ciao le Manușăsco Pesche îngeren, chidena anda Lesco thagarimos sea le dilimata hai codolen so cheren o nasulimos, 42Hai ciudena‐len and‐o cuptori le iagaco; othe avel roimos hai bare ducha. 43Atunci cola ăl orta luminina sar o cham and‐o thagarimos tumare Dadesco. Saves si‐les can, te așunel. 44Sa cadea meal o thagarimos and‐o cero ăc comoarasa garadi and‐ăl bar, cai cana arachlea‐la ăc manuș, garadea‐la, hai cadichi dă but placioiala latar, că ghelo ta bichindea dea co sas‐les hai chindea codoi bar. 45Hai pale o thagarimos and‐o cero meal ăc manușăsa cai rodel mărgăritarea lace. 46Hai cana arachlea ech cai si cuci, ghelo, ta bichindea sea so sas‐les hai chindea‐la. 47Sa cadea meal o thagarimos and‐o cero ăc năvodosa cai si ciudino and‐o pai hai astearel sauără feluri macesche. 48Hai cana pherdilo, țîrden‐les ăl macearia, hai beșîndos alon anda phirea ăl mace lace, hai save nai lace ciuden‐le avri. 49Cadea si te avel cana terminila‐pe le manușănța: înclena ăl îngerea hai încalena le nasulen and‐o mașcar le manușăngo orta. 50Hai ciudena‐le and‐o cuptori le iagaco; othe si te avel roimos hai bare ducha. 51Hachiarden tume sea cadala? On phende‐Lesche: Va, Raia. 52Hai Ou phendea‐lenghe: Codolasche, orsao sicado anda o thagarimos and‐o cero meal ăc gospodaresa, cai încalel anda pe barvalimos buchea neve hai phurane. 53Hai pala so phendea o Iisus cadal pildea, telearda othar. 54Hai avindos andă pio them, sicavelas‐len and‐e sinagogoa, cadea că acenas mirime hai phenenas: Cathar si‐Les cadichi goghi hai zuralimos? 55Nai Cadaua o ciao colesco cai cherela udara? Leschi dei ni buciol‐pe Maria, hai Lesche phral: o Iacovo, o Iosifo o Simono hai o Iuda? 56Hai Lesche pheia nai sea mașcar amende? Atunci, cathar si‐Les sea cadala? 57Hai poticninas‐pe andă Leste. Ta o Iisus phendea‐lenghe: Nai prooroco biciuto sama numa andă pio them hai andă pio cher. 58Hai ni cerdea othe but minuni, că codloa ni pachinanas.

14

O șăro le Ioanosco o Bolitori si cindo. O Iisus ceailiarel pangi mii manuș, phirel p‐o plai, sastearel le nasvalen cai machen‐pe Lestar.

141Andă codol ghesa, așundea o cîrmuitoro o Irod anda o anau le Iisusosco cai phendilo anda Leste. 2Hai phendea pe slujenghe: Cadaua si o Ioano o Bolitori; ou uștilo anda‐l mule, hai codolasche cherdon minuni lesa. 3O Irodo, cana astardea le Ioanos, phanglea‐les hai ciutea‐les and‐o phandaimos, anda‐i Irodiada, e giuvli le Filiposchi, lesco phral. 4O Ioano phendeas‐lesche: Nai mișto te avel tuche dă romni. 5Hai ou camindos te mundarel‐les, ta daralas catar ăl but manușa, că on phenenas că si prooroco. 6Ta sar înghiarelas pio ghes cana cherdilo, e cei le Irodiachi cheldeas andă lengo mașcar hai le Irodos placioial‐les. 7Hai phanglilo sovleasa că dela la so oi camela. 8Ta oi, ciutini catar pi dei, phendea: De‐man, cathe and‐ăc ciaro, o șăro le Ioanosco o Bolitori. 9O thagar mîhnosailo, ta, că phanglilo sovleasa and‐ăl manuș cai as othe che sinia, poruncisardea te anelles. 10Hai dinea drom hai cindea o șăro le Ioanosco, and‐o phandaimos. 11Lesco șăro sas andino and‐ăc ciaro hai dino che cei, hai oi înghiardea‐les că pi dei. 12Hai, avindos lesche ucenice, lile lesco corpo hai prahosarde‐les hai ghele ta phende le Iisusosche. 13Cana așundea o Iisus, teleardea othar corcoro, le corabiasa, and‐ăc than mulano, ta, cana așunde, but manușa avile pala Leste, telal, and‐ăl foruri. 14Cana înclisto, dichlea manuș but, hai cherdea‐Pesche mila lendar hai sasteardea lenghe nasvalen. 15Ta cana cherdili e reat, ăl ucenice avile pala Leste hai phende‐Lesche: O than si mulano, o ghes nachlo; much hai de drom le manușănghe te gian and‐ăl gaua, te chinen hamos. 16O Iisus boldea‐lenghe: Ni trăbul te gian; den‐le tume te han. 17Ta on phende‐Lesche: Nai amen cathe numa pangi marne hai dui mace. 18Hai Ou phendea: Anen‐le Mande cathe. 19Hai poruncindos te cion‐pe ăl manuș tele p‐e ciar, lilea ăl pangi marne hai ăl dui mace, ciutea‐Pe iacha opre, dinea duma mișto, phaglea ăl marne hai dinea că Pe ucenicenghe, hai ăl ucenice că codol but manușa. 20Hai hale sea hai ceailile ta mai lile pala lende prușuca, deșudui tîrne pherde. 21Codola cai hale sas sar c‐ăl pangi mii murș, afer anda‐l giuvlea hai ăl ciauăra. 22Pala codoia, o Iisus ciutea Pe ucenicen te ușten and‐e corabia hai te nachen angla Leste, părdal o pai, gi cana Ou dela o drom codol bute manușănghe. 23Pala so dinea o drom le manușănghe, uștilo opre p‐o plai, te rughil‐Pe corcoro. Peli e reat hai Ou sas corcoro othe. 24E corabia sas acana cam dur catar e phuî, sas bare valurea, hai barval marelas angla lende. 25Hai che straja le ștarenghi anda‐i reat avilo lende o Iisus, phirindos p‐o pai. 26Dichindos‐Les phirindos p‐o pai, Lesche ucenicea daraile, hai phende că si năluca, hai daratar astarde te den mui. 27Ta Ou sigo dea duma lența, phenindos: Îndrăznin, Me sem; na daran! 28Ta o Petro, boldindos‐Lesche, phendea: Devla, cana Tu san, poruncisar‐manghe te avau Tute p‐o pai. 29Ou phendea‐lesche: Au. Hai o Petro dinea‐pe tele anda‐i corabia, hai phirdea p‐o pai hai ghelo c‐o Iisus. 30Ta dichindos e barval, darailo, hai astardea te tasiol and‐o pai, ta dinea mui, hai phendea: Raia, hastrama! 31O Iisus dinea‐les vast, astardea‐les hai phendea: Ţîra tu cai pachias, anda soste îndoisailean? 32Uștindos and‐e corabia, acili e barval. 33Hai cola anda‐i corabia dine‐Lesche cocea, hai phende: Ceacimasa Tu san o Ciao le Devlesco. 34Hai nachindos închealtar, avile p‐o than le Ghenezaretosco. 35Hai pringiande‐Les ăl manuș othar dine drom andă sauără them ta ande sauără nasvalen. 36Hai rughinas‐Les numa te machen‐pe catar Lesche poghea; hai sea cai machenas‐pe Lestar sastionas.

15

O thoimos le vastengo. Ăc giuvli Canaaneanca. Ștar mii manuș si ceailiarde.

151Atunci avile catar o Ierusalimo, c‐o Iisus, ăl fariseia hai ăl sicadine, hai phende: 2Sostar Che ucenicea ușteaven e datina le phurengo? On ni thoven‐pe p‐ăl vast cana han marno. 3Ta Ou boldea, hai phendea‐lenghe: Ta sostar vi tume ușteaven e porunca le Devleschi, anda tumari datina? 4Că o Del phendea: Cinstisar che dades hai che da, hai sao dela armaia pe dades or pe da, te terminil merimasa. 5Ta tume phenen: Codoua sao phenela pe dadesche, or pe da che: Sosa daștiuas te ajutiv‐tu si o daro le Devlesco, 6Codoua ni cinstil pe dades or pe da; hai dinen rigate so phenel o Del anda tumari datina. 7Cior garade, mișto proorocisardea o Isaia anda tumende, cana phendea: 8«Cadal manuș cinstin‐Man le mosa, ta lengo ilo si dur Mandar. 9Hai si chanci că on cinstin‐Man, sichindos sicavimata so si porunci manușănghe». 10Hai dindos mui Peste le manușăn but, phendea‐lenghe: Așunen hai hachiaren: 11Na so ciol o manuș and‐o mui macril‐les hai so înclel anda o mui le manușăsco, codoia macril‐les. 12Atunci pașîle Leste Lesche ucenice, hai phende: Gianes c‐ăl fariseia, cana așunde so phendean, pedechisaile dă chio dimos duma, hai holeaile? 13Hai Ou boldea hai phendea: Orso răsado cai nas ciutino cathar Muro Dad opral, avel țîrdino anda‐i phuî. 14Muchen‐len; si manuș coră cai înghiaren avre corăn; hai cana ăc coro înghiarel avre corăs, el dui peren and‐ăc than hanado. 15Ta o Petro astardea hai phendea: Cher‐amen te hachiaras cadai pilda. 16Ou phendea: Acana i tume sen bi‐hachiarde? 17Ni hachiaren că sea so gial and‐o mui gial and‐o păr hai pala codoia des‐les avri? 18Hai cola so încalaves and‐o mui aven anda o ilo, hai codola macrin le manușăs. 19Anda o ilo înclen: ăl gîndurea ăl nasul, ăl mundarimata, ăl traimata avre giuvleasa, ăl buchea lajeaveste, ăl ciorimata, ăl phenimata ăl hohamne, ăl hule. 20Cadala si cai macrin le manușăs, ta te has le vastența bithode ni macril le manușăs. 21Înclindos othar o Iisus teleardea and‐ăl thana le Tirosche hai le Sidonosche. 22Hai eta c‐ăc giuvli Canaaneanca anda codol thana înclindos mui, hai phenelas: Aven‐Tu mila mandar, Devla, Ciao le Davidosco! Mîri cei nasul si chinuime catar ăc beng. 23Ou ni dea duma lasa chanci: Pașîndos, Lesche ucenice rughisarde‐Les, hai phende: Much‐la, că eta del mui pala amende. 24Ou boldea hai phendea: Nai sem dino drom numa c‐ăl bacrea ăl hasardea and‐o cher le Israelosco. 25Ta oi, avindos Leste, dinea cocea, hai phendea: Devla, na muchma. 26Ta Ou boldea hai phendea: Nai mișto te les o marno le ciauărănghe hai te ciudes‐les c‐ăl giuchel. 27Ta oi phendea: Cadea si, Devla, ta i ăl giuchel han and‐ăl prușuca cai pheren catar e sinia lenghe stăpînenghi. 28Atunci, boldindos, o Iisus phendea‐lache: Giuvlie, baro si chio pachiamos; cherdol‐pe tuche sar tu cames, hai sastil lachi cei andă codou ceaso. 29Hai nachindos o Iisus othar, avilo pașa o pai le Galileaco, uștilo p‐o plai, hai beșlo othe. 30Hai but manuș avile Leste, mașcar lende sas banghe, coră, aver ni denas duma, bi‐vastengo, but hai but ciute‐le cai Lesche pîrne, hai Ou sasteardea‐le. 31Codol but manuș mirinas‐pe dichindos colen cai ni dine duma acana denas duma, colen bi‐vastengo sastearde, ăl banghe phirenas, ăl coră dichenas, hai slăvinas le Devles le Israelosco. 32O Iisus, dindos mui Peste Pe ucenicen, phendea: Mila si Manghe catar cadal but manuș, că eta si trin ghesa dă cana ajuchearen pașa Mande hai nai so te han; te dau lenghe drom bocailo ni camau, caște na peren tele chinimastar. 33Hai ăl ucenicea phende‐Lesche: Cathar te avel‐ame, and‐ăl thana mulane, cadichi marne, te ceailiaras cadichi manuș? 34Hai o Iisus pușlea‐le: Cabor marne si tumen? Hai on phende: Efta hai țîra maciora. 35Poruncisardea le bute manușănghe te beșăn tele pe phuî. 36Lilea ăl efta marne hai codol mace, hai naisarindos, phaglea hai dinea că Pe ucenice, hai Lesche ucenicea le manușăn. 37Hai hale sea ta ceailile hai lile efta tîrne pherde sosa acilo h‐ăl prușuca. 38Hai codola cai hale ghindolaspe c‐ăl ștar mii murș, afer anda‐l ciauără hai ăl giuvlea. 39Pala cadaia dinea o drom codol manușănghe, uștilo and‐ăc corabia hai ghelo and‐ăl thana Magdala.