Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
17

O parubdimos c‐o mui. O sastearímos ăc nasvalesco bengailo. Duvar phenel anda Pe Pătimi. Ăl love anda o Templo.

171Hai pala șou ghesa, o Iisus lilea pesa le Petros, le Iacovos hai le Ioanos, lesche phrales, hai înghiardea‐le p‐ăc plai baro, and‐ăc rig. 2Hai Ou parubdilo c‐o mui, angla lende, hai cadea luminilas sar o cham, hai Lesco hureaimos cherdilo parno sar e lumina. 3Hai eta că o Moisea hai o Ilia sicadile che lenghe, hai dine duma Lesa. 4Ta o Petro phendea le Iisusosche: Devla, mișto si te avas ame cathe; cana cames si te cherau trin coverci: Tuche ech, le Moiseasche ech, hai le Ilias ech. 5Sar ou delas duma, eta c‐ăc noro luminime uceardea‐len hai ăc dimos duma așundilo anda o noro: «Cadaua si Muro Ciao camno Cai Muro ghi camlea‐Les; cadea Lestar te ascultin». 6Așunindos, Lesche ucenice pele le mosa ch‐e phuî hai daraile zurales. 7Hai o Iisus pașîndos lendar, nachlo pașa lende hai phendea: Ușten hai na daran. 8Hai, vazdindos on pe iacha, ni mai dichle canicas, numa le Iisusos corcoro. 9Sar hulistonas pa o plai, o Iisus poruncisardea hai phendea: Te na phenen canicasche so dichlen, gi cana o Ciao le Manușăsco uștela and‐ăl mule. 10Ta Lesche ucenice pușle‐Les: Sostar phenen ăl sicadine că mai anglal trăbul te avel o Ilia? 11Hai Ou boldea hai phendea: O Ilia ceaces si te avel hai ciola sea că lengo than. 12Ta Me phenau‐tumenghe că o Ilia i avilo, ta on ni pringiande‐les, hai cherde lesa so camne: Cadea i o Ciao le Manușăsco si te pătimil lendar. 13Atunci hachiarde ăl ucenice că o Iisus dinea‐lenghe duma anda o Ioano o Bolitori. 14Hai giandos on caring ăl but manuș, pașîlo Leste ăc manuș hai pelo andă cociande angla Leste, 15Hai phenel: Devla, avel‐Tu mila catar muro ciao că si‐les nasvalimos ceauărăngo, pătimil but, că butivar perel and‐e iag hai butivar and‐o pai. 16Hai andem‐les că Che ucenice ta naștisaile te sastearen‐les. 17O Iisus boldea hai phendea: Oh, neamo cai ni pachial hai teleardea p‐o nasulimos, gi cana si te avau tumența? Gi cana suferiva tume? Anen‐les Mande cathe. 18Hai o Iisus certosardea le benghes hai înclisto avri anda leste hai o ciao sastilo. 19Lesche ucenice pașîle Lestar hai pușle le Iisus and‐ăc rig: Sostar ame ni daștisaileam te încalavas le benghes? 20Hai o Iisus phendea‐lenghe: Anda tumaro țîra pachiamos. Că ceaces phenau‐tumenghe: Cana avela tumen pachiamos cabor ăc cuchin muștareschi, phenena c‐ăl plaiesche: Muchisao cathar închealtar, hai si te muchil‐pe; hai chanci nai te avel cai tume te na cheren. 21Ta cadau neamo benghengo ni înclel avri numa rughimasa hai postosa. 22Dă sar phirelas and‐e Galilea, o Iisus phendea‐lenghe: O Ciao le Manușăsco si te avel dino and‐ăl vast le manușănghe. 23Hai mundarena‐Les, ta c‐ăl trin ghesa giuvindola. Ta on mîhnisaile zurales! 24Avindos on and‐o Capernaumo, pașîle catar o Petro cola cai chiden ăl love anda o Templo, hai phende‐lesche: Tumaro sicaitori ni pochinel anda o Templo? 25Pochinel, phendea ou. Ta sar întrisailo andră and‐o cher, o Iisus lea mai anglal hai pușlea‐les: Tu sar pachias, Simone? Ăl thagara pă‐i phuî cathar len biro? Catar pe ciave or catar ăl streinea? 26Ou phendea‐Lesche: Catar ăl streinea. O Iisus phendeas: Atunci ăl ciave ni trăbul te den biro. 27Ta te na cheras te peren and‐o bezeh, gia tu c‐o pai baro, ciu e undița hai o macio cai avela mai anglal, le‐les, deschear lesco mui hai othe arachesa ăc lovo argintosco. Le‐les hai de‐les lenghe anda Mande hai anda tute.