Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
22

E pilda le abiaveschi le raclesa le thagaresco. O dinaro le Cezarosco. E mai bari porunca anda‐i Cris. O Mesia: o Ciao hai o Rai le Davidosco.

221Astardea o Iisus hai dinea duma pale and‐ăl pilde, hai phendea: 2O thagarimos and‐o cero meal ăc thagaresa cai cherdea abiau pe raclesche. 3Hai dinea drom pe slugen că cola cai sas dine mui, ta on ni camne te aven. 4Pale dinea drom pe slugen, hai phendea: Phenen le manușănghe cai si dine mui: Eta că sea cherden so trăbul and‐o abiau mîrî; gurumneora ăl parvarde sea si gata. Aven c‐o abiau. 5Ta on ni camne te gianen lestar, hai ghele: ech că pe barea, aver te cherel negoțo; 6Hai col‐aver ciute o vast p‐ăl slugi, marde‐le hai mundarde‐le. 7O thagar cana așundea cadea, pherdilo holi, dinea drom pe ostașăn hai mundardea sauără codola nasul, hai dinea iag lengo foro. 8Hai phendea pe slugenghe: O abiau si gata, ta ăl dine mui ni meritisarde te aven. 9Gian c‐ăl droma, p‐ăl ulițe, hai caboren arachena, den‐le mui c‐o abiau. 10Hai încliste ăl slugi c‐ăl droma, chidea sauărăn cai arachle‐le, i lace i nasul, hai pherdilo o cher le abiavesco manușănța. 11Hai cana întrisailo o thagar te dichel le manușăn, dichlea othe ăc manuș cai nas hureado rahamiasa abiaveschi. 12Hai phendea‐lesche: Amala, sar întrisailean cathe bi‐rahami abiaveschi? Ou acilo, ni phendea chanci. 13Atunci o thagar phendea le slugenghe: Phanden‐les pirnengar hai vastendar, hai ciuden‐les and‐o calimos rachiaco avri. Othe avela roimos hai bare ducha. 14Că but si dine mui, ta țîra si alome. 15Atunci ghele ăl fariseia ta dine‐pe duma te astaren le Iisusos and‐o dimos duma. 16Hai dine drom Leste lenghe ucenicen and‐ăc than le Irodianența, hai phende: Sicaitorina, gianas că san manuș ceacio, hai sicaves o drom le Devlesco, hai ni încheares sama catar o manuș. 17Phen‐amenghe: So Tu pachias? Trăbul te das biro le Cezares or ni trăbul? 18Hai o Iisus, cai pringianelas lenghi cioria, phendea‐lenghe: Sostar ispitin‐Ma, fățarnici cai sen? 19Sicaven Manghe o lovo cai den biro. Hai on ande Lesche ăc dinari. 20O Iisus pușlea‐le: O chipo hai ăl hramomata pă leste casche si? 21On phende: Le Cezarosche. Atunci Ou phendea: Den le Cezaros so si le Cezarosco, hai le Devles so si le Devlesco. 22Sostar așunde, mirime, muchle‐Les hai telearde. 23Andă codou ghes pașîle Leste ăl saducheia, cai phenen c‐o manuș ni jiuvindol, hai on pușle‐Les: 24Sicaitorina, o Moise phendea: Cana merela coniva hai ni avelas‐les ciave, lesco phral te lel le giuvlea pe phralesca, te vazdel urmașo. 25Hai sas amende efta phral; o angluno însurisailo hai mulo, hai că nas‐les ciave, muchlea pe giuvlea pe phralesche. 26Sa cadea i le dongo, i le trinengo gi c‐ăl eftanghe. 27Palal pala lende sea, muli i oi e giuvli. 28Cana jiuvindona, saveschi anda‐l efta phral avela e giuvli? Că sea trăisaile lasa. 29O Iisus phendea‐lenghe: Rătăciun‐tume, că ni pringianen nici o lil le Devlesco, ta nici Lesco zuralimos. 30Cana avela o jiuvindimos, nai te mai însurin‐pe nici te măritin‐pe, hai si te aven sar ăl îngerea le Devlesche and‐o cero. 31And‐e buchi că giuvindon ăl mule, ni citisarden so phenel o Del, cana phenel: 32«Me sem o Del le Avraamosco, o Del le Isaacosco, hai o Del le Iacovosco»? Ou nai ăc Del le mulengo, hai le jiungadengo. 33Ăl but manuș, cai așunenas, acile mirime sar sicavelas‐len. 34Cana așunde ăl fariseia că Ou phandea o mui le saducheengo, chidineaile and‐ăc than. 35Ta ech anda lende, sicaitori Crisaco, caș‐te ispitil le Iisusos, te phucel‐Les: 36Sicaitorina, savi si e mai bari porunca anda‐i Cris? 37Ou phendea: Te iubis che Devles sauără ilesa, sauără sufletosa, hai sauără pachiamasa chiri. 38Cadaia si e angluni hai e mai bari porunca. 39Hai le donghi, cai meal lasa si: Te iubis che manușăs pașa‐l sar iubis‐tu tut. 40Andă cada‐l dui porunci si astarde sauără Legea h‐ăl proorocea. 41Sar sas chidine and‐ăc than ăl fariseia, o Iisus phușlea‐le, 42Phenindos: Tume so pachian and‐o Hristoso? Casco Ciao si Ou? On phende: Le Davidosco. 43Ou phendea: Sar atunci o Davido îndrumome catar o duho, numil‐Les Del cana phenel: 44«O Del phendea mîră Devlesche: Beș că Mîrî ceacio, gi cai ciaua Che dușmanen tala Che pîrne». 45Atunci cana o Davido numil-Les Del, sar si ou Lesco ciao? 46Coniva ni mai daștisailo te phenel ăc vorba hai, d‐anda codou ghes, ma nas curajo te mai phucen‐Les daici.