Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
22

E pilda le abiaveschi le raclesa le thagaresco. O dinaro le Cezarosco. E mai bari porunca anda‐i Cris. O Mesia: o Ciao hai o Rai le Davidosco.

221Astardea o Iisus hai dinea duma pale and‐ăl pilde, hai phendea: 2O thagarimos and‐o cero meal ăc thagaresa cai cherdea abiau pe raclesche. 3Hai dinea drom pe slugen că cola cai sas dine mui, ta on ni camne te aven. 4Pale dinea drom pe slugen, hai phendea: Phenen le manușănghe cai si dine mui: Eta că sea cherden so trăbul and‐o abiau mîrî; gurumneora ăl parvarde sea si gata. Aven c‐o abiau. 5Ta on ni camne te gianen lestar, hai ghele: ech că pe barea, aver te cherel negoțo; 6Hai col‐aver ciute o vast p‐ăl slugi, marde‐le hai mundarde‐le. 7O thagar cana așundea cadea, pherdilo holi, dinea drom pe ostașăn hai mundardea sauără codola nasul, hai dinea iag lengo foro. 8Hai phendea pe slugenghe: O abiau si gata, ta ăl dine mui ni meritisarde te aven. 9Gian c‐ăl droma, p‐ăl ulițe, hai caboren arachena, den‐le mui c‐o abiau. 10Hai încliste ăl slugi c‐ăl droma, chidea sauărăn cai arachle‐le, i lace i nasul, hai pherdilo o cher le abiavesco manușănța. 11Hai cana întrisailo o thagar te dichel le manușăn, dichlea othe ăc manuș cai nas hureado rahamiasa abiaveschi. 12Hai phendea‐lesche: Amala, sar întrisailean cathe bi‐rahami abiaveschi? Ou acilo, ni phendea chanci. 13Atunci o thagar phendea le slugenghe: Phanden‐les pirnengar hai vastendar, hai ciuden‐les and‐o calimos rachiaco avri. Othe avela roimos hai bare ducha. 14Că but si dine mui, ta țîra si alome. 15Atunci ghele ăl fariseia ta dine‐pe duma te astaren le Iisusos and‐o dimos duma. 16Hai dine drom Leste lenghe ucenicen and‐ăc than le Irodianența, hai phende: Sicaitorina, gianas că san manuș ceacio, hai sicaves o drom le Devlesco, hai ni încheares sama catar o manuș. 17Phen‐amenghe: So Tu pachias? Trăbul te das biro le Cezares or ni trăbul? 18Hai o Iisus, cai pringianelas lenghi cioria, phendea‐lenghe: Sostar ispitin‐Ma, fățarnici cai sen? 19Sicaven Manghe o lovo cai den biro. Hai on ande Lesche ăc dinari. 20O Iisus pușlea‐le: O chipo hai ăl hramomata pă leste casche si? 21On phende: Le Cezarosche. Atunci Ou phendea: Den le Cezaros so si le Cezarosco, hai le Devles so si le Devlesco. 22Sostar așunde, mirime, muchle‐Les hai telearde. 23Andă codou ghes pașîle Leste ăl saducheia, cai phenen c‐o manuș ni jiuvindol, hai on pușle‐Les: 24Sicaitorina, o Moise phendea: Cana merela coniva hai ni avelas‐les ciave, lesco phral te lel le giuvlea pe phralesca, te vazdel urmașo. 25Hai sas amende efta phral; o angluno însurisailo hai mulo, hai că nas‐les ciave, muchlea pe giuvlea pe phralesche. 26Sa cadea i le dongo, i le trinengo gi c‐ăl eftanghe. 27Palal pala lende sea, muli i oi e giuvli. 28Cana jiuvindona, saveschi anda‐l efta phral avela e giuvli? Că sea trăisaile lasa. 29O Iisus phendea‐lenghe: Rătăciun‐tume, că ni pringianen nici o lil le Devlesco, ta nici Lesco zuralimos. 30Cana avela o jiuvindimos, nai te mai însurin‐pe nici te măritin‐pe, hai si te aven sar ăl îngerea le Devlesche and‐o cero. 31And‐e buchi că giuvindon ăl mule, ni citisarden so phenel o Del, cana phenel: 32«Me sem o Del le Avraamosco, o Del le Isaacosco, hai o Del le Iacovosco»? Ou nai ăc Del le mulengo, hai le jiungadengo. 33Ăl but manuș, cai așunenas, acile mirime sar sicavelas‐len. 34Cana așunde ăl fariseia că Ou phandea o mui le saducheengo, chidineaile and‐ăc than. 35Ta ech anda lende, sicaitori Crisaco, caș‐te ispitil le Iisusos, te phucel‐Les: 36Sicaitorina, savi si e mai bari porunca anda‐i Cris? 37Ou phendea: Te iubis che Devles sauără ilesa, sauără sufletosa, hai sauără pachiamasa chiri. 38Cadaia si e angluni hai e mai bari porunca. 39Hai le donghi, cai meal lasa si: Te iubis che manușăs pașa‐l sar iubis‐tu tut. 40Andă cada‐l dui porunci si astarde sauără Legea h‐ăl proorocea. 41Sar sas chidine and‐ăc than ăl fariseia, o Iisus phușlea‐le, 42Phenindos: Tume so pachian and‐o Hristoso? Casco Ciao si Ou? On phende: Le Davidosco. 43Ou phendea: Sar atunci o Davido îndrumome catar o duho, numil‐Les Del cana phenel: 44«O Del phendea mîră Devlesche: Beș că Mîrî ceacio, gi cai ciaua Che dușmanen tala Che pîrne». 45Atunci cana o Davido numil-Les Del, sar si ou Lesco ciao? 46Coniva ni mai daștisailo te phenel ăc vorba hai, d‐anda codou ghes, ma nas curajo te mai phucen‐Les daici.

23

O Iisus kușel fariseen hai le sicadinen. Ou kușel o Ierusalimo, coles cai mundarel le proorocen, hai proorocil lengo perimos.

231Atuncea o Iisus dinea duma le manușănța hai Pe ucenicența, 2Hai phendea: Ăl sicadinea hai ăl fariseia ciute‐pe and‐o scamina le Moisesco; 3Ta anda sea so phenen on te cheren, cheren, hai păzin; ta so cheren on tume te na cheren, că on phenen ta ni cheren. 4On phanden pharimata phare, hai phares nasul phiraemasche hai cion‐le p‐ăl dume le manușănghe, ta on niș le naiesa le țîcnesa ni den‐le rigate. 5Sauără buchea lenghe on cheren‐le te aven dichle le manușăndar; că buhlearen ăl poghea că pe gada, hai barearen ăl ciucurea lende. 6Placiol‐le te beșăn and‐o șăro le siniengo, c‐ăl abiaua hai p‐ăl scamina anglal, andă‐l sinagogi, 7Hai te banghiol‐pe lenghe ăl manuș andă‐l piețuri hai te phenen lenghe ăl manuș: Rabi. 8Tume te na phenen tumenghe «rabi», că iech corcoro si tumaro Sicaitori: o Hristoso, hai tume sen sea phral. 9Hai «dad» te na phenen canicasche pe phuî, că ăc Dad si tume, coua and‐oa cero. 10Ta niș sicaitoria te na phenen tumenghe, că tumaro Sicaitori si iech corcoro: o Hristoso. 11Hai sao si mai baro mașcar tumende, te avel tumaro slujitoro. 12Sao uciola‐pe andă peste, avela țîcneardo, hai sao țîcneardola codoua uciola‐pe. 13Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume phandaven o thagarimos and‐o cero opral anda‐l manuș; niș tume ni întrin, ta niș save camen te întrin ni muchen‐le. 14Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume han ăl chera le phivleanghe ta cioriasa cheren rugăciunea bari; anda cadaia lena mai bari osînda. 15Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Phiren pe phuî hai p‐ăl paia te cheren ăc ucenicos, hai cana cheren‐les, cheren‐les ăc cioa le gheenaco duar mai nasul tumendar. 16Nasul tumendar, înghiaritoria coră, cai phenen: Sao hala sovel p‐o templo nai chancesa phanglo, ta sao hala sovel p‐o sumnacai p‐oa templo, si phanglo. 17Dile hai coră! So si mai baro, o sumnacai or o templo cai cherel o sumnacai ujo? 18Hai pale phenen: Sao hala sovel p‐o altaro nai phanglo chancesa, ta sao hala sovel p‐o daro so si opral p‐oa altaro si phanglo. 19Dile hai coră! So si mai baro, o daro or o altaro cai cherel o daro ujo? 20Sao hal sovel p‐o altaro, hal sovel pă leste hai pă sea so arachadiol pă leste. 21Sao hal sovel p‐o templo, hal sovel pă leste hai i pă Coua cai beșăn andă leste. 22Sao hal sovel p‐o cero hal sovel p‐o scauno le Devlesco hai pă Coua cai beșăl pă leste. 23Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume den deș părți anda‐i izma, anda o mărari, anda o chimeno, ta muchen bidine ăl mai phare buchea anda‐i Cris: o ceacimos, e mila hai o pachiamos; cadala trăbunas te cheren‐le, hai colaver te na muchen‐le bi‐cherde. 24Înghiaritoria coră cai strecurin e mach ta înghițin e cămila! 25Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume cosăn avreal o paharo hai o cearo, ta andră si pherdo ciorimos hai hașbalimos. 26Fariseona coro! Chos anglal andral o paharo hai o cearo, caște avel ujo i avreal. 27Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume mean mormînturența văruime, cai avreal sicadion șucar, ta andral si pherde cocalea mulenghe hai but melearimos. 28Cadea i tume, avreal sicadion le manușănghe ceace, ta andă tumende sen pherde cioria hai bezehale. 29Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Că tume vazden ăl mormîntea le proorocenghe, cheren‐le șucar cola le ceacenghe, 30Hai phenen: Te siamas ame andă codol ghesa amare dadenghe, nas te cherdol codo i nasulimos ta ciorde o rat le proorocengo. 31Cadalasa, sicaven că sen ăl ceave codolengo cai mundarde le proorocen. 32Ta tume nachaven tumare daden and‐o nasulimos! 33Sapa, puia viperache, sar hastrana catar e osînda le gheenache? 34Codolasche, eta Me dau drom tumende proorocea goghiaver hai sicadine; anda lende si te mundaren hai si te umbladen; anda lende si te maren le biciosa and‐ăl sinagogi, hai nașavena‐le anda foro and‐aver foro, 35Caște perel pă tumende sauără rat le ceacengo ciordino pe phuî dă catar o rat le ceacesco o Abel, gi c‐o rat le Zahariasco, o ciao le Varahiasco, cai mundarden‐les mașcar o templo hai o altaro. 36Ceaces phenau tumende, si te avel sea cadala opral pă cadau neamo. 37Ierusalimona, Ierusalimona, cai mundares le proorocen hai barănța mundares colen cai si dine drom tute; cabor drom camnem te chidau che ceaven, sar chidel e caini pe ciriclen tela pe pachea, ta ni camnen. 38Eta, tumaro cher aciol mulano; 39Că phenau tumende: Dacanara nai te mai dichen‐Ma gi‐cai ni phenena: Mișto‐dino‐duma si or Sao avel and‐o anau le Raiesco.

24

O perimos le Ierusalimosco. Duvar o avimos le Hristososco hai sar terminel‐pe e lumea. Cana avela codou ceaso?

241Hai înclindos o Iisus anda o templo, ghelo hai pașîle Lestar Lesche ucenicea, te sicaven‐Lesche o templo. 2Ta Ou boldea hai phendea: Dichen tume sea cadala? Ceaces phenau tumende: Ni aciola bar pă barăste, caște ni avel perado. 3Hai beșîndos Ou p‐o Plai le Măslinengo, avile Leste ăl ucenicea d‐ăc rig, hai phende: Phen amenghe cana si te aven cadala hai so sicadiola cana avesa Tu c‐o terminimos la lumeaco. 4Boldindos, o Iisus phendea lenghe: Dichen, te na tharel‐tume da coniva. 5Că si te aven but andă Muro anau, hai phenena: Me sem o Hristoso, hai tharena buten. 6Si te așunen anda războiende hai dimos duma anda‐l războia; len sama te na daran, că sea cadala trăbun te aven, ta nai te avel o terminimos. 7Că si te ușten neamo pă neamoste, ăc thagarimos p‐aver thagarimos, si te avel boch hai ciuma hai p‐aver thana izdrala e phuî. 8Ta sea cadala si te aven numa ăl ducha anglune. 9Atuncea tumen si te den‐tume c‐o nasulimos, mundarena‐tumen hai avena urîme sauără neamurendar Muro anau. 10Atuncea but si te poticnin‐pe, bichinina‐pe ech p‐aver; hai urîna‐pe ech p‐aver. 11Hai but proorocea hohamne uștena te hohaven hai te tharen buten. 12Hai anda‐l but bezeha, e dragostea butenghi șudreola. 13Ta sao răbdilo gi‐co șăro, codoa avela mîntuime. 14Hai si te phendol cadai Evanghelia le thagarimaschi andă sauără lumea, sar mărturia că sauără neamurea; hai pala cadaia termininape ăl manuș. 15Tume cana dichena le nasules o mulano, sar phendol and‐o prooroco Daniel and‐o than o ujo‐con cetil te hachiarel. 16Atuncea cola anda‐i Iudeia te nașăn p‐ăl plaia. 17Sao avela opre p‐o cher, te na hulistiol te lel pe buchea anda o cher. 18Hai sao avela avri p‐o cîmpo te na boldel‐pe parpale, te lel pe gada. 19Nasul colendar save avena chamnea, hai cola save dena ciuci pe ceaven andă codol ghesa. 20Rughin‐tume te na avel ivend, hai ghesa savatosco cana trăbula te nașăn. 21Si te avel atuncea ăc tanghiarimos baro sar nas dă‐cana si ăl manuș gi acana, hai niș nai te mai avel. 22Hai te na harniardileas codol ghesa, ni astrala niș ăc manuș, ta anda cola ăl alome harniardeona codol ghesa. 23Atunci te phenela da coniva: Eta, o Mesia si cathe or închialtar, te na pachian‐les. 24Si te ușten hristoșia hohamne hai proorocea hohamne hai sicavena semnea ta i minunea, caște tharen, te daștina, i colen cai si alome. 25Eta, phendem tumenghe mai anglal. 26Cadea, că te phenena tumenghe: Eta si and‐ăc than mulano, te na înclel; eta si and‐ăl chera, te na pachian. 27Că sar înclel o strafeamos, cathar înclel o cham hai sicadiol cai perel o cham, cadea sicadiola cana avela o Ciao le Manușăsco. 28Othe cai avela o stîrvo, othe avena ăl vulturea. 29Palal ghesa le tanghiarimasche, o cham cherdola calo hai o cionot ni mai luminila, h‐ăl cerhaia perena anda o cero hai ăl zurealimata anda o cero izdrana. 30Atuncea sicadiola p‐o cero o semno le Ciavesco le Manușăsco hai rovena sauără neamurea p‐ai phuî hai dichena le Ciaves le Manușăsco p‐ăl norea le cerosche, avindos zuralimasa hai bute slavasa. 31Hai dela drom Pe îngeren, dena mui anda‐i trîmbița on chidena sauără alome Lesche anda‐l ștar barvalea, and‐ăc than gi caver than le cerosco. 32Sichion e pilda catar o smochino: Cana lesche raia si crudo hai den lesche patrea, pringianen că o milai si pașă. 33Sa cadea i tume, cana dichena sea cadala, te gianen că si pașă, si c‐o udar. 34Ceaces phenau tumenghe că ni nachela cadau neamo, gi‐cana ni avena sea cadala. 35O cero hai phuî nachena, ta so Me phenau ni nachela. 36Hai anda codou ghes hai codou ceaso ni gianel coniva, niș ăl îngerea anda o cero, niș o Ciao, hai numa o Dad. 37Hai cadea sar sas and‐ăl ghesa le Noesche, cadea avela i c‐o avimos le Ciavesco le Manușăsco. 38Cadea sar and‐ăl ghesa angla o potopo, ăl manuș hanas hai penas, însurinas‐pe hai măritinas‐pe, gi and‐o ghes cana o Noe întrisailo and‐e corabia. 39Hai ni gi angle gi‐cai avilo o potopo, hai lilea‐le sauărăn, sa cadea avela i c‐o avimos le Ciavesco le Manușăsco. 40Atuncea, anda dui cai avena avri p‐o cîmpo, ech avela lilo, hai coaver avela muchlo. 41Anda dui giuvlea cai avena c‐o aseau te măcinin, ech avela lili hai coi‐aver avela muchli. 42Beșăn giungade, că ni gianen andă sao ghes avel tumaro Rai. 43Coia gianen, că te gianel o manuș andă so straja anda‐i reat avel o cior, beșălas giungado hai ni muchelas te paravel lesco cher. 44Codolasche i tume beșăn te aven gata, că and‐o ceaso cai ni cion goghi si te avel o Ciao le Manușăsco. 45Savi, avela e sluga e ceaci hai gogheali, cai sas ciutini catar o stăpîno pă lesche slugi, te del‐le o hamos cana trăbul? 46Fericime avela codoi sluga, cai cana avela o stăpîno arachela‐la cherindos cadea. 47Ceaces phenau‐tumenghe că ciola‐la pă sauără barvalimata lesche. 48Ta cana codoi sluga avela nasul, hai phenela andă pio ilo: muro stăpîno ni avel acana mai beșăl, 49Hai asteardiola te marel colen cai slujin and‐ăc than lesa, hai hala hai pela le machearnența, 50Si te avel o stăpîno codol slugengo, and‐o ghes cai ni ajuchearen hai and‐o ceaso cai ni pringianen‐les, 51Hai si te cinela anda‐i slujba, hai si te avel lachi partea le ciorența garade. Othe avela roimos hai duch ta chidesa and‐ăl dand.