Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
23

O Iisus kușel fariseen hai le sicadinen. Ou kușel o Ierusalimo, coles cai mundarel le proorocen, hai proorocil lengo perimos.

231Atuncea o Iisus dinea duma le manușănța hai Pe ucenicența, 2Hai phendea: Ăl sicadinea hai ăl fariseia ciute‐pe and‐o scamina le Moisesco; 3Ta anda sea so phenen on te cheren, cheren, hai păzin; ta so cheren on tume te na cheren, că on phenen ta ni cheren. 4On phanden pharimata phare, hai phares nasul phiraemasche hai cion‐le p‐ăl dume le manușănghe, ta on niș le naiesa le țîcnesa ni den‐le rigate. 5Sauără buchea lenghe on cheren‐le te aven dichle le manușăndar; că buhlearen ăl poghea că pe gada, hai barearen ăl ciucurea lende. 6Placiol‐le te beșăn and‐o șăro le siniengo, c‐ăl abiaua hai p‐ăl scamina anglal, andă‐l sinagogi, 7Hai te banghiol‐pe lenghe ăl manuș andă‐l piețuri hai te phenen lenghe ăl manuș: Rabi. 8Tume te na phenen tumenghe «rabi», că iech corcoro si tumaro Sicaitori: o Hristoso, hai tume sen sea phral. 9Hai «dad» te na phenen canicasche pe phuî, că ăc Dad si tume, coua and‐oa cero. 10Ta niș sicaitoria te na phenen tumenghe, că tumaro Sicaitori si iech corcoro: o Hristoso. 11Hai sao si mai baro mașcar tumende, te avel tumaro slujitoro. 12Sao uciola‐pe andă peste, avela țîcneardo, hai sao țîcneardola codoua uciola‐pe. 13Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume phandaven o thagarimos and‐o cero opral anda‐l manuș; niș tume ni întrin, ta niș save camen te întrin ni muchen‐le. 14Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume han ăl chera le phivleanghe ta cioriasa cheren rugăciunea bari; anda cadaia lena mai bari osînda. 15Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Phiren pe phuî hai p‐ăl paia te cheren ăc ucenicos, hai cana cheren‐les, cheren‐les ăc cioa le gheenaco duar mai nasul tumendar. 16Nasul tumendar, înghiaritoria coră, cai phenen: Sao hala sovel p‐o templo nai chancesa phanglo, ta sao hala sovel p‐o sumnacai p‐oa templo, si phanglo. 17Dile hai coră! So si mai baro, o sumnacai or o templo cai cherel o sumnacai ujo? 18Hai pale phenen: Sao hala sovel p‐o altaro nai phanglo chancesa, ta sao hala sovel p‐o daro so si opral p‐oa altaro si phanglo. 19Dile hai coră! So si mai baro, o daro or o altaro cai cherel o daro ujo? 20Sao hal sovel p‐o altaro, hal sovel pă leste hai pă sea so arachadiol pă leste. 21Sao hal sovel p‐o templo, hal sovel pă leste hai i pă Coua cai beșăn andă leste. 22Sao hal sovel p‐o cero hal sovel p‐o scauno le Devlesco hai pă Coua cai beșăl pă leste. 23Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume den deș părți anda‐i izma, anda o mărari, anda o chimeno, ta muchen bidine ăl mai phare buchea anda‐i Cris: o ceacimos, e mila hai o pachiamos; cadala trăbunas te cheren‐le, hai colaver te na muchen‐le bi‐cherde. 24Înghiaritoria coră cai strecurin e mach ta înghițin e cămila! 25Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume cosăn avreal o paharo hai o cearo, ta andră si pherdo ciorimos hai hașbalimos. 26Fariseona coro! Chos anglal andral o paharo hai o cearo, caște avel ujo i avreal. 27Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume mean mormînturența văruime, cai avreal sicadion șucar, ta andral si pherde cocalea mulenghe hai but melearimos. 28Cadea i tume, avreal sicadion le manușănghe ceace, ta andă tumende sen pherde cioria hai bezehale. 29Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Că tume vazden ăl mormîntea le proorocenghe, cheren‐le șucar cola le ceacenghe, 30Hai phenen: Te siamas ame andă codol ghesa amare dadenghe, nas te cherdol codo i nasulimos ta ciorde o rat le proorocengo. 31Cadalasa, sicaven că sen ăl ceave codolengo cai mundarde le proorocen. 32Ta tume nachaven tumare daden and‐o nasulimos! 33Sapa, puia viperache, sar hastrana catar e osînda le gheenache? 34Codolasche, eta Me dau drom tumende proorocea goghiaver hai sicadine; anda lende si te mundaren hai si te umbladen; anda lende si te maren le biciosa and‐ăl sinagogi, hai nașavena‐le anda foro and‐aver foro, 35Caște perel pă tumende sauără rat le ceacengo ciordino pe phuî dă catar o rat le ceacesco o Abel, gi c‐o rat le Zahariasco, o ciao le Varahiasco, cai mundarden‐les mașcar o templo hai o altaro. 36Ceaces phenau tumende, si te avel sea cadala opral pă cadau neamo. 37Ierusalimona, Ierusalimona, cai mundares le proorocen hai barănța mundares colen cai si dine drom tute; cabor drom camnem te chidau che ceaven, sar chidel e caini pe ciriclen tela pe pachea, ta ni camnen. 38Eta, tumaro cher aciol mulano; 39Că phenau tumende: Dacanara nai te mai dichen‐Ma gi‐cai ni phenena: Mișto‐dino‐duma si or Sao avel and‐o anau le Raiesco.