Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
23

O Iisus kușel fariseen hai le sicadinen. Ou kușel o Ierusalimo, coles cai mundarel le proorocen, hai proorocil lengo perimos.

231Atuncea o Iisus dinea duma le manușănța hai Pe ucenicența, 2Hai phendea: Ăl sicadinea hai ăl fariseia ciute‐pe and‐o scamina le Moisesco; 3Ta anda sea so phenen on te cheren, cheren, hai păzin; ta so cheren on tume te na cheren, că on phenen ta ni cheren. 4On phanden pharimata phare, hai phares nasul phiraemasche hai cion‐le p‐ăl dume le manușănghe, ta on niș le naiesa le țîcnesa ni den‐le rigate. 5Sauără buchea lenghe on cheren‐le te aven dichle le manușăndar; că buhlearen ăl poghea că pe gada, hai barearen ăl ciucurea lende. 6Placiol‐le te beșăn and‐o șăro le siniengo, c‐ăl abiaua hai p‐ăl scamina anglal, andă‐l sinagogi, 7Hai te banghiol‐pe lenghe ăl manuș andă‐l piețuri hai te phenen lenghe ăl manuș: Rabi. 8Tume te na phenen tumenghe «rabi», că iech corcoro si tumaro Sicaitori: o Hristoso, hai tume sen sea phral. 9Hai «dad» te na phenen canicasche pe phuî, că ăc Dad si tume, coua and‐oa cero. 10Ta niș sicaitoria te na phenen tumenghe, că tumaro Sicaitori si iech corcoro: o Hristoso. 11Hai sao si mai baro mașcar tumende, te avel tumaro slujitoro. 12Sao uciola‐pe andă peste, avela țîcneardo, hai sao țîcneardola codoua uciola‐pe. 13Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume phandaven o thagarimos and‐o cero opral anda‐l manuș; niș tume ni întrin, ta niș save camen te întrin ni muchen‐le. 14Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume han ăl chera le phivleanghe ta cioriasa cheren rugăciunea bari; anda cadaia lena mai bari osînda. 15Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Phiren pe phuî hai p‐ăl paia te cheren ăc ucenicos, hai cana cheren‐les, cheren‐les ăc cioa le gheenaco duar mai nasul tumendar. 16Nasul tumendar, înghiaritoria coră, cai phenen: Sao hala sovel p‐o templo nai chancesa phanglo, ta sao hala sovel p‐o sumnacai p‐oa templo, si phanglo. 17Dile hai coră! So si mai baro, o sumnacai or o templo cai cherel o sumnacai ujo? 18Hai pale phenen: Sao hala sovel p‐o altaro nai phanglo chancesa, ta sao hala sovel p‐o daro so si opral p‐oa altaro si phanglo. 19Dile hai coră! So si mai baro, o daro or o altaro cai cherel o daro ujo? 20Sao hal sovel p‐o altaro, hal sovel pă leste hai pă sea so arachadiol pă leste. 21Sao hal sovel p‐o templo, hal sovel pă leste hai i pă Coua cai beșăn andă leste. 22Sao hal sovel p‐o cero hal sovel p‐o scauno le Devlesco hai pă Coua cai beșăl pă leste. 23Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume den deș părți anda‐i izma, anda o mărari, anda o chimeno, ta muchen bidine ăl mai phare buchea anda‐i Cris: o ceacimos, e mila hai o pachiamos; cadala trăbunas te cheren‐le, hai colaver te na muchen‐le bi‐cherde. 24Înghiaritoria coră cai strecurin e mach ta înghițin e cămila! 25Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume cosăn avreal o paharo hai o cearo, ta andră si pherdo ciorimos hai hașbalimos. 26Fariseona coro! Chos anglal andral o paharo hai o cearo, caște avel ujo i avreal. 27Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Tume mean mormînturența văruime, cai avreal sicadion șucar, ta andral si pherde cocalea mulenghe hai but melearimos. 28Cadea i tume, avreal sicadion le manușănghe ceace, ta andă tumende sen pherde cioria hai bezehale. 29Nasul tumendar, sicadinea hai fariseia cior garade! Că tume vazden ăl mormîntea le proorocenghe, cheren‐le șucar cola le ceacenghe, 30Hai phenen: Te siamas ame andă codol ghesa amare dadenghe, nas te cherdol codo i nasulimos ta ciorde o rat le proorocengo. 31Cadalasa, sicaven că sen ăl ceave codolengo cai mundarde le proorocen. 32Ta tume nachaven tumare daden and‐o nasulimos! 33Sapa, puia viperache, sar hastrana catar e osînda le gheenache? 34Codolasche, eta Me dau drom tumende proorocea goghiaver hai sicadine; anda lende si te mundaren hai si te umbladen; anda lende si te maren le biciosa and‐ăl sinagogi, hai nașavena‐le anda foro and‐aver foro, 35Caște perel pă tumende sauără rat le ceacengo ciordino pe phuî dă catar o rat le ceacesco o Abel, gi c‐o rat le Zahariasco, o ciao le Varahiasco, cai mundarden‐les mașcar o templo hai o altaro. 36Ceaces phenau tumende, si te avel sea cadala opral pă cadau neamo. 37Ierusalimona, Ierusalimona, cai mundares le proorocen hai barănța mundares colen cai si dine drom tute; cabor drom camnem te chidau che ceaven, sar chidel e caini pe ciriclen tela pe pachea, ta ni camnen. 38Eta, tumaro cher aciol mulano; 39Că phenau tumende: Dacanara nai te mai dichen‐Ma gi‐cai ni phenena: Mișto‐dino‐duma si or Sao avel and‐o anau le Raiesco.

24

O perimos le Ierusalimosco. Duvar o avimos le Hristososco hai sar terminel‐pe e lumea. Cana avela codou ceaso?

241Hai înclindos o Iisus anda o templo, ghelo hai pașîle Lestar Lesche ucenicea, te sicaven‐Lesche o templo. 2Ta Ou boldea hai phendea: Dichen tume sea cadala? Ceaces phenau tumende: Ni aciola bar pă barăste, caște ni avel perado. 3Hai beșîndos Ou p‐o Plai le Măslinengo, avile Leste ăl ucenicea d‐ăc rig, hai phende: Phen amenghe cana si te aven cadala hai so sicadiola cana avesa Tu c‐o terminimos la lumeaco. 4Boldindos, o Iisus phendea lenghe: Dichen, te na tharel‐tume da coniva. 5Că si te aven but andă Muro anau, hai phenena: Me sem o Hristoso, hai tharena buten. 6Si te așunen anda războiende hai dimos duma anda‐l războia; len sama te na daran, că sea cadala trăbun te aven, ta nai te avel o terminimos. 7Că si te ușten neamo pă neamoste, ăc thagarimos p‐aver thagarimos, si te avel boch hai ciuma hai p‐aver thana izdrala e phuî. 8Ta sea cadala si te aven numa ăl ducha anglune. 9Atuncea tumen si te den‐tume c‐o nasulimos, mundarena‐tumen hai avena urîme sauără neamurendar Muro anau. 10Atuncea but si te poticnin‐pe, bichinina‐pe ech p‐aver; hai urîna‐pe ech p‐aver. 11Hai but proorocea hohamne uștena te hohaven hai te tharen buten. 12Hai anda‐l but bezeha, e dragostea butenghi șudreola. 13Ta sao răbdilo gi‐co șăro, codoa avela mîntuime. 14Hai si te phendol cadai Evanghelia le thagarimaschi andă sauără lumea, sar mărturia că sauără neamurea; hai pala cadaia termininape ăl manuș. 15Tume cana dichena le nasules o mulano, sar phendol and‐o prooroco Daniel and‐o than o ujo‐con cetil te hachiarel. 16Atuncea cola anda‐i Iudeia te nașăn p‐ăl plaia. 17Sao avela opre p‐o cher, te na hulistiol te lel pe buchea anda o cher. 18Hai sao avela avri p‐o cîmpo te na boldel‐pe parpale, te lel pe gada. 19Nasul colendar save avena chamnea, hai cola save dena ciuci pe ceaven andă codol ghesa. 20Rughin‐tume te na avel ivend, hai ghesa savatosco cana trăbula te nașăn. 21Si te avel atuncea ăc tanghiarimos baro sar nas dă‐cana si ăl manuș gi acana, hai niș nai te mai avel. 22Hai te na harniardileas codol ghesa, ni astrala niș ăc manuș, ta anda cola ăl alome harniardeona codol ghesa. 23Atunci te phenela da coniva: Eta, o Mesia si cathe or închialtar, te na pachian‐les. 24Si te ușten hristoșia hohamne hai proorocea hohamne hai sicavena semnea ta i minunea, caște tharen, te daștina, i colen cai si alome. 25Eta, phendem tumenghe mai anglal. 26Cadea, că te phenena tumenghe: Eta si and‐ăc than mulano, te na înclel; eta si and‐ăl chera, te na pachian. 27Că sar înclel o strafeamos, cathar înclel o cham hai sicadiol cai perel o cham, cadea sicadiola cana avela o Ciao le Manușăsco. 28Othe cai avela o stîrvo, othe avena ăl vulturea. 29Palal ghesa le tanghiarimasche, o cham cherdola calo hai o cionot ni mai luminila, h‐ăl cerhaia perena anda o cero hai ăl zurealimata anda o cero izdrana. 30Atuncea sicadiola p‐o cero o semno le Ciavesco le Manușăsco hai rovena sauără neamurea p‐ai phuî hai dichena le Ciaves le Manușăsco p‐ăl norea le cerosche, avindos zuralimasa hai bute slavasa. 31Hai dela drom Pe îngeren, dena mui anda‐i trîmbița on chidena sauără alome Lesche anda‐l ștar barvalea, and‐ăc than gi caver than le cerosco. 32Sichion e pilda catar o smochino: Cana lesche raia si crudo hai den lesche patrea, pringianen că o milai si pașă. 33Sa cadea i tume, cana dichena sea cadala, te gianen că si pașă, si c‐o udar. 34Ceaces phenau tumenghe că ni nachela cadau neamo, gi‐cana ni avena sea cadala. 35O cero hai phuî nachena, ta so Me phenau ni nachela. 36Hai anda codou ghes hai codou ceaso ni gianel coniva, niș ăl îngerea anda o cero, niș o Ciao, hai numa o Dad. 37Hai cadea sar sas and‐ăl ghesa le Noesche, cadea avela i c‐o avimos le Ciavesco le Manușăsco. 38Cadea sar and‐ăl ghesa angla o potopo, ăl manuș hanas hai penas, însurinas‐pe hai măritinas‐pe, gi and‐o ghes cana o Noe întrisailo and‐e corabia. 39Hai ni gi angle gi‐cai avilo o potopo, hai lilea‐le sauărăn, sa cadea avela i c‐o avimos le Ciavesco le Manușăsco. 40Atuncea, anda dui cai avena avri p‐o cîmpo, ech avela lilo, hai coaver avela muchlo. 41Anda dui giuvlea cai avena c‐o aseau te măcinin, ech avela lili hai coi‐aver avela muchli. 42Beșăn giungade, că ni gianen andă sao ghes avel tumaro Rai. 43Coia gianen, că te gianel o manuș andă so straja anda‐i reat avel o cior, beșălas giungado hai ni muchelas te paravel lesco cher. 44Codolasche i tume beșăn te aven gata, că and‐o ceaso cai ni cion goghi si te avel o Ciao le Manușăsco. 45Savi, avela e sluga e ceaci hai gogheali, cai sas ciutini catar o stăpîno pă lesche slugi, te del‐le o hamos cana trăbul? 46Fericime avela codoi sluga, cai cana avela o stăpîno arachela‐la cherindos cadea. 47Ceaces phenau‐tumenghe că ciola‐la pă sauără barvalimata lesche. 48Ta cana codoi sluga avela nasul, hai phenela andă pio ilo: muro stăpîno ni avel acana mai beșăl, 49Hai asteardiola te marel colen cai slujin and‐ăc than lesa, hai hala hai pela le machearnența, 50Si te avel o stăpîno codol slugengo, and‐o ghes cai ni ajuchearen hai and‐o ceaso cai ni pringianen‐les, 51Hai si te cinela anda‐i slujba, hai si te avel lachi partea le ciorența garade. Othe avela roimos hai duch ta chidesa and‐ăl dand.

25

Ăl pilde le deșă ceianța hai le talanțenghe. E cris cai si te avel.

251O thagarimos anda o cero meala deșă ceianța barea, cai lile pe candele hai încliste te malaven le giamutres. 2Pangi anda lende sas bi‐goghiaco, hai pangi goghiasa. 3Cola le bi‐goghiache cana lile ăl candele, ni lile i uleio andă lende. 4Ta cola le goghiasa lile uleio and‐ăl vasuri, ăc data le candelența. 5Ta sar o giamutro mai beșălas, sea pele ta sute. 6Hai c‐o mașcar le rachiaco, dinea‐pe mui: Eta, avel o giamutro! Înclen te maladion lesa! 7Atuncea uștile anda‐i lindri ăl deș ceia barea hai lacearde pe candele. 8Cola cai nas‐len goghi phende colenghe le goghiache: Den amen anda o uleio tumaro, că meren amare candele. 9Ta ăl ceia le goghiasa bolde, hai phende: Ni, te na aresas te na aresela amen, hai niș tumen. Mai mișto gian că cola cai bichinen hai chinen tumenghe. 10Ta sar on ghele te chinen, avilo o giamutro hai cola cai sas gata întrisaile lesa andră c‐o abiau, hai o udar phandadilo. 11Hai mai încheal aresle i col‐aver ceia, hai phende: Devla, Devla, deschiar i amenghe. 12Hai ou boldea hai phendea: Ceaces phenau tumenghe: Tumen ni pringianau. 13Codolasche, beșăn giungade, că ni gianen o ghes hai niș o ceaso cana avel o Ciao le Manușăsco. 14Hai mai si că ăc manuș, cai telearindos dur, dinea mui pe slugen ta dinea pă lenghe vast pio barvalimos. 15Eches dinea‐les pangi talanțea, avres dui talanțea, avres ăc talanțo, fie saves sar daștila, hai teleardea. 16Sar teleardea, coua cai leas pangi talanțea cherdea buchi lența, hai mai lilea lența aver pangi talanțea. 17Sa cadea i coua le dui talanțeansa, mai lilea aver dui. 18Hai coua cai lias ăc talanțo ghelo hai hanadea and‐e phuî, ta ciutea‐les garado o arginto pe stăpînosco. 19Pala but ghesa, avilo o stăpîno codol slugengo hai socotisailo lența. 20Hai cana pașol coua cai leas pangi talanțea, andea aver pangi talanțea hai phendea: Devla, pangi talanțea dinean‐man, eta aver pangi talanțea lile lența. 21Ta o stăpîno phendea: Mișto, sluga laci hai pachiamasa, pă țîra sanas pachiamasa, pă but ceaua‐tut; întrisar hai fal‐tu mișto che raiesa. 22Pașîlo i coua le dui talanțeansa, phendea: Devla, dui talanțea dinean‐man, eta aver dui talanțea lile lența. 23Ta o stăpîno phendea‐lesche: Mișto, sluga laci hai pachiamasa, pă țîra sanas pachiamasa, pă but ceaua‐tut; întrisar hai fal‐tu mișto che raiesa. 24Pașîndos i coua cai leas ăc talanto, phendea: Devla, gianglem tut că san manuș nasul, cai seceris catar ni ciutean, hai chides catar ni ciordean. 25Darailem hai ghelem ta garadem chio talanto and‐e phuî; eta so si chiro. 26Ta o stăpîno boldea hai phendea‐lesche: Sluga vicleano hai chaili, gianeas că seceriu catar ni ciutem, hai chidau catar ni ciordem? 27Mișto sas te ciuteanas mîră love c‐ăl zarafea, hai me, cana avauas, lauas mîră love dobîndasa. 28Len lestar o talanto, hai den‐les colesche cai si‐les deș talanțea. 29Că sa coles cai si‐les dela‐pes lesche, hai colestar cai nai‐les, i so si‐les lela‐pe lestar. 30Hai pe sluga e nasul ciuden la and‐o calimos o mai baro. Othe avela roimos hai chidela and‐ăl dand duchendar. 31Cana avela o Ciao le Manușăsco andă Pio barimos, hai ăl îngerea ujă Lesa, beșăla pă Pio trono Pe barimasco. 32Hai chidena‐pe angla Leste sauără neamurea hai deschearena len echen avrendar, sar deschearel o păstoro le bacrean catar ăl buznea. 33Hai ciola le bacrean ch‐e ceaci, hai le buznean ch‐e banghi. 34Atuncea o thagar phenela colenghe catar e ceaci Leschi: Aven, mișto‐dine‐duma Mîră Dadesche, hai moștenin o thagarimos so sas cherdo tumenghe, dă cana cherdili e lumea. 35Că bochalo semas, hai dinen‐Man ta halem; trușalo semas hai dinen‐Man ta pilem; nas‐Man coniva hai tume lilen‐Man tumende. 36Nango semas hai hureaden‐Man; nasvalo semas hai roden‐Man; and‐o phandaimos semas hai avilen Mande. 37Atuncea ăl ceace phucena: Devla, cana dichleam‐Tut bochalo hai dineam‐Tut te has? Or trușalo hai dineam‐Tut te pes? 38Or cana dichleam‐Tut corcoro hai lileam‐Tut amende or nango hai hureadeam‐Tut? 39Or cana dichleam‐Tut nasvalo or and‐o phandaimos hai avileam‐Tute? 40Hai o thagar boldela, hai phenela: Ceaces phenau tumenghe, că atuncea cana cherden echesche anda cadal phral Mîră ăl mai țîcne, Manghe cherden. 41Atuncea phenela i colenghe catar e banghi: Telearen Mandar, cai sen dine armaia and‐e iag e bișăresco, cai si cherdi anda o beng hai lesche îngerea. 42Că bochalo semas, hai ni dinen‐Man ta halem; trușalo semas ta ni dinen‐Man ta pilem; 43Nas‐Man coniva, ta ni lilen‐Man coniva tumende; nango, ta ni hureaden‐Man; nasvalo hai phandado, ta ni avilen Mande. 44Atuncea i on boldena hai phucena: Devla, cana dichleam‐Tu bochalo, or trușalo, or corcoro, or nango, or nasvalo, or phandado hai ni slujisardeam‐Tuche? 45Ta Ou boldela lenghe hai phenela: Ceaces phenau tumenghe: Cana ni cherden niș echesche anda cadal prea țîcne, niș Manghe ni cherden. 46Hai cadala giana che osînda bișăresco, ta ăl ceace and‐o traio bișăresco.