Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
26

E paluni vestea and‐ăl pătimi le Iisusosche. O machlimos anda‐i Betania. E cina le tainichi. Ăl chinuri anda‐l Ghetsimani. O bichinimos le Iudasco. O astarimos le Iisusosco. Sar avel c‐ăl rașaia. O ciudimos le Petrosco.

261Hai pala so phendea sea cadal dimata duma, o Iisus phendea Pe ucenicenghe: 2Gianen că pă dui ghesa si e Patraghi hai o Ciao le Manușăsco avela dino te avel umblado. 3Atuncea ăl rașaia hai ăl phurea anda o norodo chidine avile and‐e bar le rașasco le baresco, cai buciolas Caiafa. 4Hai and‐ăc than astardile te astaren le Iisusos ciorimasa, hai te mundaren‐Les. 5Ta phende: Na and‐o ghes o baro, te na holearas le manușăn anda o norodo. 6Ta sar o Iisus sas and‐e Betania, and‐o cher le Simonosco o leproso, 7Pașîli Leste ăc giuvli, cai sas‐lan ăc vaso alabastrosco chandimasco cai si cuci, hai ciordea‐les pă Lesco șăro, sar beșălas che sinia. 8Cana dichle ăl ucenicea Leste, holeaile hai phende: Sostar cadau hasarimos? 9Cadau chandimasco daștisailo te bichindol scumpo, hai ăl love te denpe c‐ăl cioră. 10Ta o Iisus pringiandea lengo ilo, phendea‐lenghe: Sostar cheren holi cadal giuvleache? Manghe cherdea ăc buchi laci. 11Ăl cioră sa tumența si te aven, Me nai te avau sa tumența; 12Că oi ciordea cadau chandimasco pă Muro corpo, cherdea‐la anda Muro prahomos. 13Ceaces phenau‐tumenghe: Or cai propovăduila‐pe cadai Evanghelia, andă sauără thana, phendola‐pe i so cherdea cadai giuvli, anda Ma te pomenil‐pe oi. 14Atuncea ech anda‐l deșudui, cai buciolas Iuda Iscarioteano, ghelo c‐ăl rașaia, 15Hai phendea: So camen te denma, hai me si te dav‐Les tumenghe and‐ăl vast? Hai on dine‐les treanda argințea. 16Hai d‐othar rodelas cana perela‐lesche mișto, te del‐Les andă lenghe vast. 17And‐o ghes o angluno le Azimengo, avile ăl ucenicea c‐o Iisus, hai phușle‐Les: cai cames te lacearas hai te has e Patraghi? 18Ta Ou phendea: Gean and‐o foro c‐ăc cutari manuș hai phenen‐lesche: O Sicaitori phenel: Mîră ghesa pașîle; Tute camau te cherau e Patraghi Mîră ucenicența. 19Lesche ucenicea cherde cadea sar dinea porunca o Iisus hai laciarde e Patraghi. 20Hai cana peli e reat, beșlo ch‐e sinia Pe deșudonța ucenicea. 21Sar hanas, o Iisus phendea: Ceaces phenau‐tumenghe, că ech anda tumende si te bichinel‐Ma. 22Hai on năcăjîsaile nasul, astardile te phucen‐Les fiesao: Ni avaua me, Devla? 23Ta Ou boldea hai phendea: Coua cai boldea Manța and ciaro, bichinela‐Ma. 24O Ciao le Manușăsco gial pala sar si hramome anda Leste. Ta nasul si te avela anda codou manuș cai bichindol o Ciao le Manușăsco! Sas mai mișto te na cherdolas. 25Hai o Iuda, cai bichindea‐Les, boldea‐Lesche hai phendea: Ni avaua me, Sicaitorina? Ta o Iisus phendea: Tu phendean. 26Sar on hanas o Iisus lilea ăc marno, manglea miștimos p‐o marno hai phaglea‐les ta dinea‐les că Pe ucenicea hai phendea: Len ta han cadaua si o corpo Muro. 27Hai lindos ăc paharo hai naisardea dinea‐les lenghe, hai phendea: Phen sea anda leste. 28Cadaua si o rat Muro, e Cris e nevi, hai ciordol anda but te aven iertime lenghe bezeha. 29Ta phenau tumenghe, că nai te mai peau dacanara anda o rodo le drachaco, gi and‐o ghes cana peaua-les tumența neo, and‐o thagarimos Mîră Dadesco. 30Hai pala so ghilabade, încliste p‐o Plai le Măslinengo. 31Atuncea o Iisus phendea lenghe: Tume sea poticnina‐tume anda Mande andă cadai reat, că hramome si: «Maraua le păstores, h‐ăl bacrea nașăna». 32Ta pala so giuvindiova, si te giau angla tumende and‐e Galilea. 33O Petro boldea hai phendea: Cana sea poticnina‐pe andă Tute, me niș ăc‐data ni poticnina‐ma. 34O Iisus phendea‐Lesche: Ceaces phenau‐Tuche c‐andă cadai reat mai anglal te ghilabel o bașno, trindrom si te ciudes‐tu Mandar. 35O Petro phendea‐lesche: I te avel te merau and‐ăc than Tusa, nai te ciuda‐man Tutar. Hai sauără ucenicea cadea phende. 36Atuncea o Iisus ghelo lența and‐ăc than cai buciolas Ghețimani, hai phendea Pe ucenicenghe: Beșăn cate gi cana giau mai ocote te rughi‐Ma. 37Lilea pesa le Petros hai ăl dui ciave le Zebedeosche, hai lea‐Les ăc pharimos hai mîhnimos. 38Atuncea phendea‐lenghe: Pharo si Muro ilo gi c‐o merimos. Acion cate hai beșăn giungade Manța and‐ăc than. 39Giandos ăc țîra mai angle, pelo le mosa che phuî, rughindos‐Pe hai phenel: Muro Dad, te daștila pe te nachel Mandar cadau paharo! Ta te na cherdol‐pe sar camau Me, hai sar cames Tu. 40Hai avilo că Pe ucenicea, hai arachlea‐le sute, Ou phendea le Petrosche: Cadea naștisailen ăc ceaso te beșăn Manța giungade? 41Beșăn giungade hai rughin‐tume, ca te na peren and‐e ispita. O duho camel, ta o corpo si bizoriaco. 42Pale ghelo, duar sas, hai rughisailo hai phendea: Muro Dad, cana daștil‐pe te nachel mandar cadau paharo te na peav‐les, te cherdol sar cames Tu. 43Hai avindos pale arachlea‐le sute, că lenghe iacha sas phare pharimastar. 44Muchlea‐le hai c‐ăl trin drom ghelo hai rughisailo sa codol dimasa duma. 45Avilo că Pe ucenicea hai phendea‐lenghe: Soven dacanara, hai hodinin‐tume. Eta pașîlo o ceaso hai o Ciao le Manușăsco avela dino and‐ăl vast le bezehalenghe. 46Ușten te giastar, eta pașîlo coua cai bichindea‐Ma. 47Hai sar Ou delas duma, eta că areslo o Iuda, ech anda‐l deșudui, hai lesa and‐ăc than avile but manuș săbiența, hai rovleanța catar ăl rașaia hai ăl phure and‐o norodo. 48Ta coua cai bichindea le Iisusos dinea‐le ăc semno, hai phendea: Saves ciumidava me, Codoua si: cion o vast pă Leste. 49Sar areslo, pașîlo c‐o Iisus hai phendea: Bucurisao, Sicaitorina! Hai ciumidea‐Les. 50Ta o Iisus phendea‐lesche: Amala, sostar avilean? Atuncea on pașîle Lestar, ciute o vast p‐o Iisus, hai astarde‐Les. 51Ta ech anda cola cai sas le Iisusosa, ciutea o vast, țîrdea pi săbia, hai dinea and‐e sluga le rașaschi hai cindea lesco can. 52Atuncea o Iisus phendea: Bolde chi săbia că laco than, că sea save încalena e săbia, săbiatar merena. 53Or fal‐tu ca ni daștiu te rughiu Mîră Dades hai te del‐Manghe drom, mai but dă deșudui legiunea îngerenghi? 54Atuncea sar mai maladiola so phenel o lil le Devlesco, că trăbul te cherdol? 55Andă codou ceaso, o Iisus phendea codol bute manușănghe: Sar pal‐ăc tîlharo înclisten săbiența hai rovleanța te astaren‐Ma. Anda orsao ghes beșlem and‐o templo hai sicavauas‐tumen, hai ni ciuten o vast pă Mande. 56Ta sea cadala cherdile, caște maladiol so sas hramome and‐o lil le Devlesco, hai ăl proorocea. Atuncea sauără ucenicea Lesche muchle‐Les, hai nașîle. 57Hai coua cai astarde le Iisusos înghiarde‐Les c‐o Caiafa cai sas rașai baro, hai othe sas chidine ăl sicadine hai ăl phure. 58O Petro gialas pala Leste ta dural gi‐cai areslo che bar le rașaieschi o baro, întrisailo andră hai beșălas le slugența othar, te dichel so cheren. 59Ta ăl rașaia, ăl phure hai sauără sinedrio rodenas manuș hohamne te pheren and‐o Iisus, caște mundaren‐Les. 60Ta ni arachle, chit că avile but manuș hohamne. Pala codoia avile dui gene hai phende: 61Cadaua phendea: Daștiu te peravau o templo le Devlesco hai andă trin ghes vazdav‐les c‐o than. 62O rașai baro uștilo hai phușlea‐Les: Ni phenes că niș anda so phenen cala anda Tute? 63Ta o Iisus aciolas. Hai o rașai o baro phendea‐Lesche: Dau‐Tut armaia p‐o Del o giungado, te phenes amenghe cana Tu san o Hristoso, o Ciao le Devlesco. 64O Iisus boldea‐lesche: Tu phendean. Hai mai phenau‐tumenghe: Dacanara dichena le Ciaves le Manușăsco beșîndos che ceaci le zuralimaschi hai avela p‐ăl nori le cerosche. 65Atuncea o rașai o baro cindea pe gada, hai phendea: Hulisardea! So mai rodas aver manuș te phenen? Eta acana așunden Leschi hula. 66Sar fal‐tumen? Hai on bolde, hai phende: Si doșalo merimasco. 67Hai ciungarde‐Les p‐o mui, marde‐Les le dumuchența, hai aver denas‐Les le palmența, 68Hai phenelas: Proorocisar amenghe Hristosona, sao si codoua cai dinea‐Tut dab. 69Hai o Petro beșălas avri and‐e bar, ăc slujnica pașîli leste, hai phendea: I tu sanas le Iisusosa o Galileano. 70Ta ou ciudineailo angla sea, hai phendea: Ni gianau so phenes. 71Hai înclindos che poarta, dichlea‐les aver hai phendea codolenghe othar: I caua sas le Iisusosa o Nazarineano. 72Hai pale ciudineailo armaiasa: Ni pringianau cadal manușăs. 73Pal‐ăc țîra, pașîle leste codol manuș othar hai phende le Petrosche: Ceacimos si că i tu san anda lende, că i chio dimos duma sar lengo pringiandol. 74Atuncea ou astardilo hai dinea‐pe armaia hai halea sovel: Ni pringianau cadal manușăs. Hai sa acana ghilabadea o bașno. 75Hai o Petro andea pesche goghi sar phendea lesche o Iisus, cai phendea: Gi cana ghilabela o bașno, cidesa‐tu Mandar trir drom. Înclisto avri, hai ruia kerkes.