Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
25

Ăl pilde le deșă ceianța hai le talanțenghe. E cris cai si te avel.

251O thagarimos anda o cero meala deșă ceianța barea, cai lile pe candele hai încliste te malaven le giamutres. 2Pangi anda lende sas bi‐goghiaco, hai pangi goghiasa. 3Cola le bi‐goghiache cana lile ăl candele, ni lile i uleio andă lende. 4Ta cola le goghiasa lile uleio and‐ăl vasuri, ăc data le candelența. 5Ta sar o giamutro mai beșălas, sea pele ta sute. 6Hai c‐o mașcar le rachiaco, dinea‐pe mui: Eta, avel o giamutro! Înclen te maladion lesa! 7Atuncea uștile anda‐i lindri ăl deș ceia barea hai lacearde pe candele. 8Cola cai nas‐len goghi phende colenghe le goghiache: Den amen anda o uleio tumaro, că meren amare candele. 9Ta ăl ceia le goghiasa bolde, hai phende: Ni, te na aresas te na aresela amen, hai niș tumen. Mai mișto gian că cola cai bichinen hai chinen tumenghe. 10Ta sar on ghele te chinen, avilo o giamutro hai cola cai sas gata întrisaile lesa andră c‐o abiau, hai o udar phandadilo. 11Hai mai încheal aresle i col‐aver ceia, hai phende: Devla, Devla, deschiar i amenghe. 12Hai ou boldea hai phendea: Ceaces phenau tumenghe: Tumen ni pringianau. 13Codolasche, beșăn giungade, că ni gianen o ghes hai niș o ceaso cana avel o Ciao le Manușăsco. 14Hai mai si că ăc manuș, cai telearindos dur, dinea mui pe slugen ta dinea pă lenghe vast pio barvalimos. 15Eches dinea‐les pangi talanțea, avres dui talanțea, avres ăc talanțo, fie saves sar daștila, hai teleardea. 16Sar teleardea, coua cai leas pangi talanțea cherdea buchi lența, hai mai lilea lența aver pangi talanțea. 17Sa cadea i coua le dui talanțeansa, mai lilea aver dui. 18Hai coua cai lias ăc talanțo ghelo hai hanadea and‐e phuî, ta ciutea‐les garado o arginto pe stăpînosco. 19Pala but ghesa, avilo o stăpîno codol slugengo hai socotisailo lența. 20Hai cana pașol coua cai leas pangi talanțea, andea aver pangi talanțea hai phendea: Devla, pangi talanțea dinean‐man, eta aver pangi talanțea lile lența. 21Ta o stăpîno phendea: Mișto, sluga laci hai pachiamasa, pă țîra sanas pachiamasa, pă but ceaua‐tut; întrisar hai fal‐tu mișto che raiesa. 22Pașîlo i coua le dui talanțeansa, phendea: Devla, dui talanțea dinean‐man, eta aver dui talanțea lile lența. 23Ta o stăpîno phendea‐lesche: Mișto, sluga laci hai pachiamasa, pă țîra sanas pachiamasa, pă but ceaua‐tut; întrisar hai fal‐tu mișto che raiesa. 24Pașîndos i coua cai leas ăc talanto, phendea: Devla, gianglem tut că san manuș nasul, cai seceris catar ni ciutean, hai chides catar ni ciordean. 25Darailem hai ghelem ta garadem chio talanto and‐e phuî; eta so si chiro. 26Ta o stăpîno boldea hai phendea‐lesche: Sluga vicleano hai chaili, gianeas că seceriu catar ni ciutem, hai chidau catar ni ciordem? 27Mișto sas te ciuteanas mîră love c‐ăl zarafea, hai me, cana avauas, lauas mîră love dobîndasa. 28Len lestar o talanto, hai den‐les colesche cai si‐les deș talanțea. 29Că sa coles cai si‐les dela‐pes lesche, hai colestar cai nai‐les, i so si‐les lela‐pe lestar. 30Hai pe sluga e nasul ciuden la and‐o calimos o mai baro. Othe avela roimos hai chidela and‐ăl dand duchendar. 31Cana avela o Ciao le Manușăsco andă Pio barimos, hai ăl îngerea ujă Lesa, beșăla pă Pio trono Pe barimasco. 32Hai chidena‐pe angla Leste sauără neamurea hai deschearena len echen avrendar, sar deschearel o păstoro le bacrean catar ăl buznea. 33Hai ciola le bacrean ch‐e ceaci, hai le buznean ch‐e banghi. 34Atuncea o thagar phenela colenghe catar e ceaci Leschi: Aven, mișto‐dine‐duma Mîră Dadesche, hai moștenin o thagarimos so sas cherdo tumenghe, dă cana cherdili e lumea. 35Că bochalo semas, hai dinen‐Man ta halem; trușalo semas hai dinen‐Man ta pilem; nas‐Man coniva hai tume lilen‐Man tumende. 36Nango semas hai hureaden‐Man; nasvalo semas hai roden‐Man; and‐o phandaimos semas hai avilen Mande. 37Atuncea ăl ceace phucena: Devla, cana dichleam‐Tut bochalo hai dineam‐Tut te has? Or trușalo hai dineam‐Tut te pes? 38Or cana dichleam‐Tut corcoro hai lileam‐Tut amende or nango hai hureadeam‐Tut? 39Or cana dichleam‐Tut nasvalo or and‐o phandaimos hai avileam‐Tute? 40Hai o thagar boldela, hai phenela: Ceaces phenau tumenghe, că atuncea cana cherden echesche anda cadal phral Mîră ăl mai țîcne, Manghe cherden. 41Atuncea phenela i colenghe catar e banghi: Telearen Mandar, cai sen dine armaia and‐e iag e bișăresco, cai si cherdi anda o beng hai lesche îngerea. 42Că bochalo semas, hai ni dinen‐Man ta halem; trușalo semas ta ni dinen‐Man ta pilem; 43Nas‐Man coniva, ta ni lilen‐Man coniva tumende; nango, ta ni hureaden‐Man; nasvalo hai phandado, ta ni avilen Mande. 44Atuncea i on boldena hai phucena: Devla, cana dichleam‐Tu bochalo, or trușalo, or corcoro, or nango, or nasvalo, or phandado hai ni slujisardeam‐Tuche? 45Ta Ou boldela lenghe hai phenela: Ceaces phenau tumenghe: Cana ni cherden niș echesche anda cadal prea țîcne, niș Manghe ni cherden. 46Hai cadala giana che osînda bișăresco, ta ăl ceace and‐o traio bișăresco.

26

E paluni vestea and‐ăl pătimi le Iisusosche. O machlimos anda‐i Betania. E cina le tainichi. Ăl chinuri anda‐l Ghetsimani. O bichinimos le Iudasco. O astarimos le Iisusosco. Sar avel c‐ăl rașaia. O ciudimos le Petrosco.

261Hai pala so phendea sea cadal dimata duma, o Iisus phendea Pe ucenicenghe: 2Gianen că pă dui ghesa si e Patraghi hai o Ciao le Manușăsco avela dino te avel umblado. 3Atuncea ăl rașaia hai ăl phurea anda o norodo chidine avile and‐e bar le rașasco le baresco, cai buciolas Caiafa. 4Hai and‐ăc than astardile te astaren le Iisusos ciorimasa, hai te mundaren‐Les. 5Ta phende: Na and‐o ghes o baro, te na holearas le manușăn anda o norodo. 6Ta sar o Iisus sas and‐e Betania, and‐o cher le Simonosco o leproso, 7Pașîli Leste ăc giuvli, cai sas‐lan ăc vaso alabastrosco chandimasco cai si cuci, hai ciordea‐les pă Lesco șăro, sar beșălas che sinia. 8Cana dichle ăl ucenicea Leste, holeaile hai phende: Sostar cadau hasarimos? 9Cadau chandimasco daștisailo te bichindol scumpo, hai ăl love te denpe c‐ăl cioră. 10Ta o Iisus pringiandea lengo ilo, phendea‐lenghe: Sostar cheren holi cadal giuvleache? Manghe cherdea ăc buchi laci. 11Ăl cioră sa tumența si te aven, Me nai te avau sa tumența; 12Că oi ciordea cadau chandimasco pă Muro corpo, cherdea‐la anda Muro prahomos. 13Ceaces phenau‐tumenghe: Or cai propovăduila‐pe cadai Evanghelia, andă sauără thana, phendola‐pe i so cherdea cadai giuvli, anda Ma te pomenil‐pe oi. 14Atuncea ech anda‐l deșudui, cai buciolas Iuda Iscarioteano, ghelo c‐ăl rașaia, 15Hai phendea: So camen te denma, hai me si te dav‐Les tumenghe and‐ăl vast? Hai on dine‐les treanda argințea. 16Hai d‐othar rodelas cana perela‐lesche mișto, te del‐Les andă lenghe vast. 17And‐o ghes o angluno le Azimengo, avile ăl ucenicea c‐o Iisus, hai phușle‐Les: cai cames te lacearas hai te has e Patraghi? 18Ta Ou phendea: Gean and‐o foro c‐ăc cutari manuș hai phenen‐lesche: O Sicaitori phenel: Mîră ghesa pașîle; Tute camau te cherau e Patraghi Mîră ucenicența. 19Lesche ucenicea cherde cadea sar dinea porunca o Iisus hai laciarde e Patraghi. 20Hai cana peli e reat, beșlo ch‐e sinia Pe deșudonța ucenicea. 21Sar hanas, o Iisus phendea: Ceaces phenau‐tumenghe, că ech anda tumende si te bichinel‐Ma. 22Hai on năcăjîsaile nasul, astardile te phucen‐Les fiesao: Ni avaua me, Devla? 23Ta Ou boldea hai phendea: Coua cai boldea Manța and ciaro, bichinela‐Ma. 24O Ciao le Manușăsco gial pala sar si hramome anda Leste. Ta nasul si te avela anda codou manuș cai bichindol o Ciao le Manușăsco! Sas mai mișto te na cherdolas. 25Hai o Iuda, cai bichindea‐Les, boldea‐Lesche hai phendea: Ni avaua me, Sicaitorina? Ta o Iisus phendea: Tu phendean. 26Sar on hanas o Iisus lilea ăc marno, manglea miștimos p‐o marno hai phaglea‐les ta dinea‐les că Pe ucenicea hai phendea: Len ta han cadaua si o corpo Muro. 27Hai lindos ăc paharo hai naisardea dinea‐les lenghe, hai phendea: Phen sea anda leste. 28Cadaua si o rat Muro, e Cris e nevi, hai ciordol anda but te aven iertime lenghe bezeha. 29Ta phenau tumenghe, că nai te mai peau dacanara anda o rodo le drachaco, gi and‐o ghes cana peaua-les tumența neo, and‐o thagarimos Mîră Dadesco. 30Hai pala so ghilabade, încliste p‐o Plai le Măslinengo. 31Atuncea o Iisus phendea lenghe: Tume sea poticnina‐tume anda Mande andă cadai reat, că hramome si: «Maraua le păstores, h‐ăl bacrea nașăna». 32Ta pala so giuvindiova, si te giau angla tumende and‐e Galilea. 33O Petro boldea hai phendea: Cana sea poticnina‐pe andă Tute, me niș ăc‐data ni poticnina‐ma. 34O Iisus phendea‐Lesche: Ceaces phenau‐Tuche c‐andă cadai reat mai anglal te ghilabel o bașno, trindrom si te ciudes‐tu Mandar. 35O Petro phendea‐lesche: I te avel te merau and‐ăc than Tusa, nai te ciuda‐man Tutar. Hai sauără ucenicea cadea phende. 36Atuncea o Iisus ghelo lența and‐ăc than cai buciolas Ghețimani, hai phendea Pe ucenicenghe: Beșăn cate gi cana giau mai ocote te rughi‐Ma. 37Lilea pesa le Petros hai ăl dui ciave le Zebedeosche, hai lea‐Les ăc pharimos hai mîhnimos. 38Atuncea phendea‐lenghe: Pharo si Muro ilo gi c‐o merimos. Acion cate hai beșăn giungade Manța and‐ăc than. 39Giandos ăc țîra mai angle, pelo le mosa che phuî, rughindos‐Pe hai phenel: Muro Dad, te daștila pe te nachel Mandar cadau paharo! Ta te na cherdol‐pe sar camau Me, hai sar cames Tu. 40Hai avilo că Pe ucenicea, hai arachlea‐le sute, Ou phendea le Petrosche: Cadea naștisailen ăc ceaso te beșăn Manța giungade? 41Beșăn giungade hai rughin‐tume, ca te na peren and‐e ispita. O duho camel, ta o corpo si bizoriaco. 42Pale ghelo, duar sas, hai rughisailo hai phendea: Muro Dad, cana daștil‐pe te nachel mandar cadau paharo te na peav‐les, te cherdol sar cames Tu. 43Hai avindos pale arachlea‐le sute, că lenghe iacha sas phare pharimastar. 44Muchlea‐le hai c‐ăl trin drom ghelo hai rughisailo sa codol dimasa duma. 45Avilo că Pe ucenicea hai phendea‐lenghe: Soven dacanara, hai hodinin‐tume. Eta pașîlo o ceaso hai o Ciao le Manușăsco avela dino and‐ăl vast le bezehalenghe. 46Ușten te giastar, eta pașîlo coua cai bichindea‐Ma. 47Hai sar Ou delas duma, eta că areslo o Iuda, ech anda‐l deșudui, hai lesa and‐ăc than avile but manuș săbiența, hai rovleanța catar ăl rașaia hai ăl phure and‐o norodo. 48Ta coua cai bichindea le Iisusos dinea‐le ăc semno, hai phendea: Saves ciumidava me, Codoua si: cion o vast pă Leste. 49Sar areslo, pașîlo c‐o Iisus hai phendea: Bucurisao, Sicaitorina! Hai ciumidea‐Les. 50Ta o Iisus phendea‐lesche: Amala, sostar avilean? Atuncea on pașîle Lestar, ciute o vast p‐o Iisus, hai astarde‐Les. 51Ta ech anda cola cai sas le Iisusosa, ciutea o vast, țîrdea pi săbia, hai dinea and‐e sluga le rașaschi hai cindea lesco can. 52Atuncea o Iisus phendea: Bolde chi săbia că laco than, că sea save încalena e săbia, săbiatar merena. 53Or fal‐tu ca ni daștiu te rughiu Mîră Dades hai te del‐Manghe drom, mai but dă deșudui legiunea îngerenghi? 54Atuncea sar mai maladiola so phenel o lil le Devlesco, că trăbul te cherdol? 55Andă codou ceaso, o Iisus phendea codol bute manușănghe: Sar pal‐ăc tîlharo înclisten săbiența hai rovleanța te astaren‐Ma. Anda orsao ghes beșlem and‐o templo hai sicavauas‐tumen, hai ni ciuten o vast pă Mande. 56Ta sea cadala cherdile, caște maladiol so sas hramome and‐o lil le Devlesco, hai ăl proorocea. Atuncea sauără ucenicea Lesche muchle‐Les, hai nașîle. 57Hai coua cai astarde le Iisusos înghiarde‐Les c‐o Caiafa cai sas rașai baro, hai othe sas chidine ăl sicadine hai ăl phure. 58O Petro gialas pala Leste ta dural gi‐cai areslo che bar le rașaieschi o baro, întrisailo andră hai beșălas le slugența othar, te dichel so cheren. 59Ta ăl rașaia, ăl phure hai sauără sinedrio rodenas manuș hohamne te pheren and‐o Iisus, caște mundaren‐Les. 60Ta ni arachle, chit că avile but manuș hohamne. Pala codoia avile dui gene hai phende: 61Cadaua phendea: Daștiu te peravau o templo le Devlesco hai andă trin ghes vazdav‐les c‐o than. 62O rașai baro uștilo hai phușlea‐Les: Ni phenes că niș anda so phenen cala anda Tute? 63Ta o Iisus aciolas. Hai o rașai o baro phendea‐Lesche: Dau‐Tut armaia p‐o Del o giungado, te phenes amenghe cana Tu san o Hristoso, o Ciao le Devlesco. 64O Iisus boldea‐lesche: Tu phendean. Hai mai phenau‐tumenghe: Dacanara dichena le Ciaves le Manușăsco beșîndos che ceaci le zuralimaschi hai avela p‐ăl nori le cerosche. 65Atuncea o rașai o baro cindea pe gada, hai phendea: Hulisardea! So mai rodas aver manuș te phenen? Eta acana așunden Leschi hula. 66Sar fal‐tumen? Hai on bolde, hai phende: Si doșalo merimasco. 67Hai ciungarde‐Les p‐o mui, marde‐Les le dumuchența, hai aver denas‐Les le palmența, 68Hai phenelas: Proorocisar amenghe Hristosona, sao si codoua cai dinea‐Tut dab. 69Hai o Petro beșălas avri and‐e bar, ăc slujnica pașîli leste, hai phendea: I tu sanas le Iisusosa o Galileano. 70Ta ou ciudineailo angla sea, hai phendea: Ni gianau so phenes. 71Hai înclindos che poarta, dichlea‐les aver hai phendea codolenghe othar: I caua sas le Iisusosa o Nazarineano. 72Hai pale ciudineailo armaiasa: Ni pringianau cadal manușăs. 73Pal‐ăc țîra, pașîle leste codol manuș othar hai phende le Petrosche: Ceacimos si că i tu san anda lende, că i chio dimos duma sar lengo pringiandol. 74Atuncea ou astardilo hai dinea‐pe armaia hai halea sovel: Ni pringianau cadal manușăs. Hai sa acana ghilabadea o bașno. 75Hai o Petro andea pesche goghi sar phendea lesche o Iisus, cai phendea: Gi cana ghilabela o bașno, cidesa‐tu Mandar trir drom. Înclisto avri, hai ruia kerkes.

27

O Iisus angla o Pilat. O Iuda umbladilo. O Iisus hai o Baraba. O Iisus dino te merel. E biciuirea, o prasamos, hai o umbladimos. O merimos, o prahomos, hai ăl paznicea c‐o mormînto.

271Ta cana sas detehara, sauără rașaia hai ăl phure and‐o norodo dine‐pe duma and‐o Iisus caște mundaren‐Les. 2Hai phangle‐Les ta înghiarde‐Les c‐o Ponțiu Pilat, cai sas dregătoro. 3Atuncea o Iuda, cai bichindea‐Les, cana așundea că sas osîndime, falea‐les nasul hai înghiardea palpale le rașaienghe hai le phurenghe ăl treanda argințea cai lileas‐len, 4Hai phendea: Thardilem bichindos rat bidoșalo. On phende‐lesche: So phenes‐amenghe? Tu si te diches. 5Ou ciudeas ăl argințea and‐o templo, teleardea othar, ta sar ghelo i umbladilo. 6Ăl rașaia lile ăl love, hai phende: Nai mișto te cias‐len and‐e visteria le templosche, că si pochin pă rateste. 7Hai sar dine duma, chinde ăc Than le Pirearengo, othe te prahon le streinen. 8Anda codolasche codou than buciol Than le Ratesco, gi p‐o ghes dă ghes. 9Atuncea maladilo so phendilo catar o prooroco Ieremia, cai phendea: «Hai lile codol treanda argințea, pochin cai pochinde‐les ăl ciave le Israelosche, 10Hai dine‐le p‐o Than le Pirearengo, pala sar phendea manghe o Rai.» 11Hai o Iisus beșălas angla o dregătoro, cai phușlea‐Les: Tu san o thagar le jîdaiengo? Hai o Iisus boldea‐lesche: Tu phenes. 12Ta c‐ăl doșa cai anenas‐Lesche ăl rașaia hai ăl phure, ni boldelas‐lenghe chanci. 13Atuncea phendea‐Lesche o Pilat: Ni așunes caborendar doșaren-Tut cadala? 14Ta Ou ni boldea‐lesche chanci, hai o dregătoro mirilas‐pe lestar. 15C‐ăl ghesa le Patraghiache, o dregătoro delas o drom ăc phandadesco save manghenas o norodo. 16Hai othe sas‐len ăc phandado anavesa, cai buciolas Baraba. 17Hai sar sas on chidine, o Pilat phendea‐lenghe: Saves camen te dau lesco drom, le Barabas or le Iisusos, cai phenen lesche Hristoso? 18Ou gianelas că holinatar dineas‐Les pă lesche vast. 19Hai sar beșălas o Pilat pă pio than le crisaco, leschi giuvli dinea lesche drom ta phendea: Te na cheres chanci codol ceacesche, că but pharo sas manghe and‐o suno, anda Leste. 20Ta ăl rașaia hai ăl phure denas‐pe pașal manuș caște manghen le Barabas, hai le Iisusos te hasaren. 21O dregătoro astardea, hai phușlea‐le: Saves anda‐l dui camen te dav‐les tumenghe? Ta on phenenas: Le Barabas. 22Ta o Pilat phendea‐lenghe: Ta so cherau le Iisusosa, cai buciol Hristoso? Hai sea bolde hai phende: Te avel umblado! 23Ta o Pilat pale phendea: Ta so nasulimos cherdea? Ta on mai zurales denas mui hai phenenas: Te avel umblado! 24Ta cana dichlea cadea o Pilat că ni cherel mișto chanci, hai mai nasul holiaile, lilea pai hai thodea pe p‐ăl vast angla sauără manuș, hai phendea: Bidoșaco sem anda o rat cadal manușăsco ceacio. Tume si te dichen. 25Hai sauără norodo bolde hai phende: Lesco rat te avel p‐amende hai p‐amare ciave! 26Atuncea dinea lenghe drom le Barabas, hai le Iisusos biciuisardea‐Les hai dinea‐Les te avel umblado. 27Atuncea ăl ostașa le dregătoresche lile le Iisusos hai înghiarde‐Les and‐o pretorio, hai chidine pașa o Iisus sauără manușen, 28Nanghiarde‐Les Lesche țoalendar, hai hureade‐Les ăc mantauasa loli. 29Cherde Lesche ăc coroana carenghi, ciutela‐Lesche p‐o șăro, hai and‐o vast ceacio ăc trestia: hai denas cocea angla Leste, prasanas‐pesche Lestar, phenindos: Bucurisao, thagara le jîdaiengo! 30Ciungarenas pă Leste, lile e trastia hai marenas‐Les andă o șăro. 31Hai pala so prasaile‐pesche Lestar, nanghiarde‐Les le mantauatar, hai hureade‐les Lesche țoalența hai înghiarde‐Les te umblaven‐Les. 32Hai cana încliste, arachle eche manușes anda‐i Cirena, cai buciolas Simono, hai silosarde‐Les te înghiarel Lesco trușul. 33Aresle c‐o than cai buciol Golgota, cai p‐aver cib hachiardol: o Than le Șăresco, 34Dine‐Les te pel mol hamime fiareasa; cana ciutea and‐o mui ni camnea te pel. 35Hai pala so umblade‐Les, hulade Lesche țoale mașcar peste, ta țîrde c‐o sorțo le zarosa, caște maladiol so sas phendo catar o prooroco: «Hulade Mîră țoale mașcar peste, hai anda Muro gad țîrde c‐o sorțo.» 36Ăl ostașea beșănas othe, hai păzinas‐Les. 37Opral pă Lesco șăro sas hramome Leschi doș: Cadaua si o Iisus, o thagar le jîdaiengo. 38And‐ăc than Lesa mai sas umblade i dui tîlharea, ech că Leschi ceaci, hai ech că Leschi bangi. 39Ăl manuș cai nachenas hulinas‐Les, hai denas anda o șăro, 40Hai phenenas: Tu, sao peravea o templo hai andă trin ghes vazdes‐les c‐o than, mîntuisao Tu Tut! Cana san Tu o Ciao le Devlesco, de Tu tele pa o trușul! 41Sa cadea ăl rașaia, prasanas‐Les, hai ăl sicadine hai le phurența, phenenas: 42Avren mîntuisardea, hai Pes ni daștil te mîntuil‐Pe! Cana si o thagar le Israelosco, te del‐Pe tele pa o trușul, atuncea pacheasa andă Leste. 43Pachiailo and‐o Del: Te hastral‐Les acana cana Ou camnea‐Les! Că Ou phendea: Sem o Ciao de Devlesco. 44Sa cadea prasanas‐Les ăl tîlharea cola cai sas umblade Lesa. 45Hai catar ăl șou ceaso, cherdili reat cali pă sauără phuî, ci c‐ăl înia ceaso. 46Hai c‐ăl înia ceaso o Iisus dinea mui zurales, hai phendea: Eli, Eli, lama sabahtani? p‐amari cib avel: Muro Del, Muro Del, sostar muchlean‐Ma corcoro? 47Ta manuș cai beșănas othe cana așunde, phende: Cadaua del mui le Ilias. 48Ech anda lende nașlo hai lilea ăc bureto, ta pherdea‐le șutesa, ciutea‐les and‐ăc trestia hai vazdea‐les opre te pel. 49Ta col‐aver phenenas: Muchen, te diches avel o Ilia te mîntuil‐Les? 50Hai o Iisus pale dinea mui zurales, hai dinea Pio duho. 51Hai eta că e perdeaua anda o templo cindili andă donde, d‐opral gi tele, e phuî izdraia, hai ăl bar parîle; 52Ăl mormîntea descheaile, hai but corpuri sfințenghe mule uștile. 53Hai pala o giuvindimos Lesco, on încliste anda‐l mormînturi, întrisaile and‐o foro hai sicadile butenghe. 54O sutașo colența cai păzinas le Iisusos and‐ăc than, cana dichle o izdramos hai sea so cherdilo, daraile nasul, hai phende: Ceaces, Cadaua sas o Ciao le Devlesco! 55Othe sas i but giuvlea, cai dichenas dural, hai avilenas anda‐i Galilea pala o Iisus, slujindo‐Les. 56Mașcar lende sas e Maria Magdalena, hai e Maria, e dei le Iacoboschi hai le Iosaschi, hai e dei le ciavenghi le Zevedeosche. 57Cana cherdili e reat, avilo ăc manuș barvalo anda‐i Arimatea, le anavesa dă Iosifo, cai i ou sas ăc ucenico le Iisusosco. 58Cadaua ghelo c‐o Pilat, ta manglea o corpo le Iisososco. Atuncea o Pilat poruncisardea te del‐les lesche. 59O Iosifo, cana lilea o corpo le Iisusosco, hureadea‐Les and‐ăc pohtan ujo inosco. 60Hai ciutea‐Les and‐ăc mormînto piro neo, cai cherdea‐les and‐o bar, hai pala so ciute ăc bar baro c‐o udar le mormîntosco, ou teleardea. 61Hai othe sas e Maria Magdalena hai coi‐aver Maria, beșănas angla o mormînto. 62Pala cadaua ghes, o ghes le dongo, chidineaile ăl rașaia hai ăl fariseia c‐o Pilat, 63Hai phende: Raiana, andeam amenghe goghi că o cior hai o taritori Codoua phendea, cana trăilas: Pa trin ghesa si te ușteau. 64Poruncisar acana, că o mormînto te avel păzime gi c‐ăl trin ghesa, te na aven pala cadaia Lesche ucenicea te cioren‐Les, hai te phenen sauărănghe: Uștilo and‐ăl mule. Cadaua tharimos avela mai nasul dă sar o angluno le manușănghe. 65O Pilat phendea: Si tumen straja; gian hai zurearen‐la sar gianen. 66Hai on ghele, zurearde e straja c‐o mormînto, hai ciute sigilio p‐o bar cai sas angla o mormînto.