Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
3

O Ioano cai bolelas. O bolimos le Iisusosco.

31And‐ăl ghesa codola, avilo o Ioano cai bolelas hai vestilas and‐ăc than mulano le Iudeiaco, 2Phenindos: Pocăin‐tumen că pașilo o thagarimos anda o cero. 3Ou si cadaua anda caste o prooroco Isaia phendea: «O dimos mui colesco and‐ăc than mulano: Laciaren o drom le Devlesco, orton sea Lesche dromora.» 4O Ioano phiravelas ăc cavaghi cherdi anda o bal le cămilaco, hai pio mașcar sas phanglo ăc haravleasa. Ou halas lacusta hai avghin cai cherenas ăl biromdea and‐ăl vășa. 5Atuncea avile leste manuș cai beșănas and‐o Ierusalimo andă sauără Iudeia hai sea ăl pașarimata le Iordanosche c‐o pai. 6Hai sas bolde lestar and‐o pai le Iordanosco, phenindos pe bezeha. 7O Ioano dichleas că but anda‐l fariseia ha‐l saducheia aven te len lesco bolimos, phendea‐lenghe: Sapora samneache, con sicadea‐tumen te nașăn catar e holi cai si te avel? 8Cheren buchea cai te dichiol că fal tume nasul că cheren bezeha, hai sen bezehale, 9Hai te na pachian că daștin te phenen andă tumende: Amaro Dad si o Avraamo, phenau tumenghe o Del anda cal bar daștil te cherel ciave le Avraamosche. 10Eta o tover sas pusado tele cathar inclel o pomo hai orsavo pomo cai ni cherel rodo, avela cindo hai șiudino and‐e iag. 11Cabor anda mande me bolau tume paiesa caring e pocăința; ta Con cai avela pala mande si mai zuralo sar mande; Lesche ni aresau te înghiarau Lesco poghimos; Codoua bolela tumen Duhosa Ujo hai iagasa. 12Codoles si‐Les Leschi lopata and‐o vast si te șîlavel mișto sauără thana hai chidela p‐o ghiu and‐ăc hambaro, ta ăl bur and‐o ghiu phabarela‐le and‐ăc iag, cai ni merel. 13Andă codol ghesa avilo vi o Iisus anda‐i Galilea c‐o Iordano, te avel boldino catar o Ioano. 14O Ioano rodelas te na muchel‐Les hai phenelas: Me trăbul te avau boldo Tutar, hai Tu aves‐mande? 15Ta o Iisus phendea‐lesche: Much te cheras acana sea so si te avel. Atuncea muchleas‐Les. 16Hai sar sas boldino o Iisus cana inclisto avri anda o pai, o cero deschiailo hai o Duho le Devlesco dichilo sar muchlea‐pe tele and‐ăc porumbelo, avindos opral po Leste. 17Hai and‐o cero așundilo ăc mui cai phenelas: «Cadaua si Muro Ciao cai închearau prea but Leste, hai arachau sauără lacimos.»