Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
8

O Iisus sastearel ăc leproso, ăc sluga sutașoschi, le sastrunea le Petroschi hai avren nasvalen. Linistil e barval pa o baro pai hai sastearel dui manușen bengaile.

81Hai sar Ou avilo opral p‐oa plai, but manuș ghele pala Leste. 2Hai eta că ăc nasvalo lepratar, pașilo lestar, închinosailo hai phendea‐Lesche: Devla, cana tu camesa, daștis te dichis‐ma. 3Hai o Iisus înghiardia o vast leste, machleas‐les vastesa, hai phendea‐Lesche: Camau, au dichisine. Sar phendea i sas sasteardo le lepratar. 4Hai phendea‐lesche o Iisus: Dich, te na phen canicasche, gia ta sicadio c‐o rașai, an so trăbul sar phendea o Moise, te avel mărturia anda lende. 5Dă sar avelas and‐o Capernaumo, pașilo Lestar ăc sutașo hai rughisardea‐Les. 6Hai phenindos: Devla, mîri sluga pașliol and‐o cher nasvalo hai but chinuil‐pe. 7Hai o Iisus phendea‐lesche: Cana avaua si te sastearav‐les. 8Ta o sutașo boldea hai phendea‐Lesche: Devla, ni meritiu te aves cai beșau me, ta phen numa ăc duma hai mîri sluga sastiola. 9I me sem tela aver manuș hai si ma tela mande ostașa manuș hai phenau iechesche: Gia, hai gial; avresche: Au, hai avel; hai mîră slugache phenau: Cher caia, hai cherela. 10Așundinos, o Iisus minunisailo, hai phendea colenghe cai avenas pala Leste: Ceaces phenau‐tumenghe: canicaste, and‐o Israelo, ni arachlem cadichi pachiamos. 11Hai phenau‐tumenghe că but si te aven anda‐l thana cathar inclel o cham, hai cathar perel o cham, avena hai beșăna che sinia le Avraamosa, le Isaacosa hai le Iacovosa and‐o thagarimos le cerosco. 12Ta ăl ciave le thagarimasche avena ciudine avri and‐o calimos le rachiaco; othe avela roimos, hai bare ducha. 13Hai o Iisus phendea le sutașosche: Giatar, hai te cherdol‐tuche pala sar pachiaian. Leschi sluga sastili andă codoa ceaso. 14Ta avindos o Iisus and‐o cher le Petrosco, dichle lesche sastrunea cai pașliolas nasvali șilendar. 15Machleas la c‐o vast, hai muchle‐la ăl șila, uștili pala cadaia hai astardili te slujil‐Le. 16Cana peli e reat, ande Leste buten cai sas bengaile, dindos duma inclelas ăl nasulimata anda lende, hai sauărăn nasvalen sasteardea‐le, 17Caște maladiol so sas phendo catar o prooroco Isaia, cai phendea: «Amare covlimata lilea‐le, hai amare nas valimata phirardea‐le.» 18Hai dichindos o Iisus but manușen pașa peste, poruncisardea le ucenicenghe te nachen părdal o pai. 19Ăc manuș sicado pașilo pașa Leste, hai phendea‐lesche: Sicaitorina, me camau te avau pala Tute cai Tu giasa. 20Ta o Iisus boldea‐lesche: Ăl vulpi si le thanora garade hai ăl ciriclea si le cherora; ta o Ciao le Manușăsco nai cai te ciol pio șăro. 21Aver cai sas anda‐l ucenicea phendea‐Leste: Devla, much‐ma te giau mai anglal te prahau mîră dades. 22Ta o Iisus phendea‐lesche: Au pala Mande, hai much le mulen te prahon pe mulen. 23Ciutea‐pe and‐e corabia, hai Lesche ucenicea ghele pala Leste. 24Hai, eta, ăc bari barval vazdinaili p‐o pai, cadici dă bari că delas opral pă‐i corabia; ta Ou sovelas. 25Lesche ucenicea avile pașa Leste, vazde‐Les hai dine mui: Devla, hastra‐amen, că hasaos. 26O Iisus phendea‐lenghe: Sostar daran cadea, țîra pachian? Atuncea Ou uștilo, certosardea e barval hai o pai te acion hai acile. 27T‐ăl manuș mirinas‐pe hai phenenas: Con si Cadaua, cai e barval hai o pai așunen‐Lestar, hai cheren so Ou phenel? 28Hai nachindos Ou părdal and‐ăl thana le Gadarineanghe, avile angla Leste dui manuș bengaile, cai inclenas catar ăl thana muchle, sas cadea dă nasul manuș că naștinas coniva te nachen pa codo‐l thana. 29Hai astarde te den mui hai te phenen: So si‐tut amența, Iisuso, Ciao le Devlesco? Avilean cathe angla so si chio timpo, te duchaves‐amen? 30Mai dur lendar sas but bale cai hanas ciar. 31Ta ăl beng rughinas‐Les, hai phenenas: Cana incalaves‐amen avri, de‐ame drom andă col bale. 32Hai Ou phendea‐lenghe: Giantar. Hai on incliste hai ciute‐pe and‐ăl bale. Hai eta, că sauără bale ciudine‐pe and‐o pai hai sea tasile andă codou pai. 33Ta ăl manuș cai sas le balența, nașle andă foro ta phende sea so cherdilo bengailența. 34Hai eta sa o foro inclisto ta maladiol le Iisusosa; hai cana dichle‐Les, rughisarde‐Les te telearel pa lenghe thana.