Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)
8

O Iisus sastearel ăc leproso, ăc sluga sutașoschi, le sastrunea le Petroschi hai avren nasvalen. Linistil e barval pa o baro pai hai sastearel dui manușen bengaile.

81Hai sar Ou avilo opral p‐oa plai, but manuș ghele pala Leste. 2Hai eta că ăc nasvalo lepratar, pașilo lestar, închinosailo hai phendea‐Lesche: Devla, cana tu camesa, daștis te dichis‐ma. 3Hai o Iisus înghiardia o vast leste, machleas‐les vastesa, hai phendea‐Lesche: Camau, au dichisine. Sar phendea i sas sasteardo le lepratar. 4Hai phendea‐lesche o Iisus: Dich, te na phen canicasche, gia ta sicadio c‐o rașai, an so trăbul sar phendea o Moise, te avel mărturia anda lende. 5Dă sar avelas and‐o Capernaumo, pașilo Lestar ăc sutașo hai rughisardea‐Les. 6Hai phenindos: Devla, mîri sluga pașliol and‐o cher nasvalo hai but chinuil‐pe. 7Hai o Iisus phendea‐lesche: Cana avaua si te sastearav‐les. 8Ta o sutașo boldea hai phendea‐Lesche: Devla, ni meritiu te aves cai beșau me, ta phen numa ăc duma hai mîri sluga sastiola. 9I me sem tela aver manuș hai si ma tela mande ostașa manuș hai phenau iechesche: Gia, hai gial; avresche: Au, hai avel; hai mîră slugache phenau: Cher caia, hai cherela. 10Așundinos, o Iisus minunisailo, hai phendea colenghe cai avenas pala Leste: Ceaces phenau‐tumenghe: canicaste, and‐o Israelo, ni arachlem cadichi pachiamos. 11Hai phenau‐tumenghe că but si te aven anda‐l thana cathar inclel o cham, hai cathar perel o cham, avena hai beșăna che sinia le Avraamosa, le Isaacosa hai le Iacovosa and‐o thagarimos le cerosco. 12Ta ăl ciave le thagarimasche avena ciudine avri and‐o calimos le rachiaco; othe avela roimos, hai bare ducha. 13Hai o Iisus phendea le sutașosche: Giatar, hai te cherdol‐tuche pala sar pachiaian. Leschi sluga sastili andă codoa ceaso. 14Ta avindos o Iisus and‐o cher le Petrosco, dichle lesche sastrunea cai pașliolas nasvali șilendar. 15Machleas la c‐o vast, hai muchle‐la ăl șila, uștili pala cadaia hai astardili te slujil‐Le. 16Cana peli e reat, ande Leste buten cai sas bengaile, dindos duma inclelas ăl nasulimata anda lende, hai sauărăn nasvalen sasteardea‐le, 17Caște maladiol so sas phendo catar o prooroco Isaia, cai phendea: «Amare covlimata lilea‐le, hai amare nas valimata phirardea‐le.» 18Hai dichindos o Iisus but manușen pașa peste, poruncisardea le ucenicenghe te nachen părdal o pai. 19Ăc manuș sicado pașilo pașa Leste, hai phendea‐lesche: Sicaitorina, me camau te avau pala Tute cai Tu giasa. 20Ta o Iisus boldea‐lesche: Ăl vulpi si le thanora garade hai ăl ciriclea si le cherora; ta o Ciao le Manușăsco nai cai te ciol pio șăro. 21Aver cai sas anda‐l ucenicea phendea‐Leste: Devla, much‐ma te giau mai anglal te prahau mîră dades. 22Ta o Iisus phendea‐lesche: Au pala Mande, hai much le mulen te prahon pe mulen. 23Ciutea‐pe and‐e corabia, hai Lesche ucenicea ghele pala Leste. 24Hai, eta, ăc bari barval vazdinaili p‐o pai, cadici dă bari că delas opral pă‐i corabia; ta Ou sovelas. 25Lesche ucenicea avile pașa Leste, vazde‐Les hai dine mui: Devla, hastra‐amen, că hasaos. 26O Iisus phendea‐lenghe: Sostar daran cadea, țîra pachian? Atuncea Ou uștilo, certosardea e barval hai o pai te acion hai acile. 27T‐ăl manuș mirinas‐pe hai phenenas: Con si Cadaua, cai e barval hai o pai așunen‐Lestar, hai cheren so Ou phenel? 28Hai nachindos Ou părdal and‐ăl thana le Gadarineanghe, avile angla Leste dui manuș bengaile, cai inclenas catar ăl thana muchle, sas cadea dă nasul manuș că naștinas coniva te nachen pa codo‐l thana. 29Hai astarde te den mui hai te phenen: So si‐tut amența, Iisuso, Ciao le Devlesco? Avilean cathe angla so si chio timpo, te duchaves‐amen? 30Mai dur lendar sas but bale cai hanas ciar. 31Ta ăl beng rughinas‐Les, hai phenenas: Cana incalaves‐amen avri, de‐ame drom andă col bale. 32Hai Ou phendea‐lenghe: Giantar. Hai on incliste hai ciute‐pe and‐ăl bale. Hai eta, că sauără bale ciudine‐pe and‐o pai hai sea tasile andă codou pai. 33Ta ăl manuș cai sas le balența, nașle andă foro ta phende sea so cherdilo bengailența. 34Hai eta sa o foro inclisto ta maladiol le Iisusosa; hai cana dichle‐Les, rughisarde‐Les te telearel pa lenghe thana.

9

O sastearimos ăc manușăsco covlo and‐o Capernaum. O Matei. Ăl ucenicea le Ioanosche o Bolitori. E cei le Iairoschi hai e giuvli nasvali. Dui coră hai ăc cibalo. Ăl manuș cai chiden o ghiu.

91Ciutindos‐pe and‐e corabia, o Iisus nachlo o pai ta avilo andă pescho foro. 2Hai eta, că ande‐Lesche eches șuco dă nasvalo cai pașliolas sa p‐o pato. Cana dichlea o Iisus că pachial, phendea le covlesche: Înghiardo, zuralo ciaveia! Iertime si che bezeha! 3Sas othe manuș sicade, cai phenenas andă peste: Cadaua hulil. 4O Iisus, cai gianelas so sas andă lengo ilo, phendea‐lenghe: Sostar pachian nasulimata andă tumaro ilo? 5So si mai feder te phenau: Iertime si che bezeha, or te phenau: Vazde‐tut hai phir? 6Ta te gianen că o Ciao le Manușăsco daștil so si pe phuî te iertil ăl bezeha, phendea le covlesche: Vazde‐tut, le chio pato hai gia tuche chere. 7Hai sar uștilo, ghelo că pio cher. 8Cana dichle ăl manuș cada‐l buchea, daraile hai lăudisarde le Devles, Cai dinea le manușăs cadea zuralimos. 9Cana o Iisus teleardea othar, dichlea ăc manușăs cai beșălas che vama, ou buciolas Matei, hai phendea‐lesche: Au pala Mande. Hai vazdindos‐pe, ghelo pala Leste. 10Hai sar beșălas Ou ch‐e sinia, and‐o cher, eta că but manuș vameș hai bezehale avile hai beșle ch‐e sinia le Iisusosa hai Lesche ucenicența. 11Ăl fariseia cana dichle, phende le ucenicenghe: Sostar hal tumaro Sicaitori le vameșența hai le bezehalența? 12Ta cana Ou așundea, phendea: Na le sastevesten trăbul‐le doctoro, hai le nasvalen. 13Gian hai sichion so hachiardiol‐pe cana phendilo: Mila camau, hai na jîrtfa; că ni avilem te dau mui ch‐e pocăința colen cai si orta ta colen cai si bezehale. 14Atuncea avile Leste ăl ucenicea le Ioanosche, phenindos: Sostar ame h‐ăl fariseia postis butivar, hai Che ucenicea ni postin? 15Hai o Iisus boldea‐lenghe: Roven‐pe cola cai si c‐o abiau, so si o jiamutro lența? Ta avena i codol ghesa cana o jiamutro avela lilo lendar, atuncea postina i on. 16Coniva ni ciol ăc pohtan neo c‐ăc zăbuno phurano, că o cinimos avelas mai baro. 17Hai ni ciol mol nevi andă niște braghia cherne; ăl braghia paron: e mol ciordol hai hasaol; hai e mol e nevi ciol‐pe and‐ăl braghia neve ta înghiardon e mol hai ăl braghia. 18Pala sar delas‐lenghe duma o Iisus, eta că avilo ăc mai baro manuș, hai dinea Lesche cocea hai phendea: Mîri racli ăc țîra mai anglal muli, dă au Tu ta ciu Che vast pă late, hai si te giuvindol‐pe. 19O Iisus uștilo hai teleardea pala Leste Pe ucenicența. 20Hai eta c‐ăc giuvli cai dă deșudui bărș tabdelas lache rat but, avili palal hai numa machlea pe pașal poghea Lesche. 21Oi phenelas andă peste: Numa te macha‐ma catar Lesche poghea hai si te sasteou; 22O Iisus boldinailo, hai dichlea‐lan, ta phendea‐lache: Na dara, ceione, pala sar pachian sastilean. Codoi giuvli gheli sastevesti and‐o codou ceaso. 23Cana areslo o Iisus and‐o cher colesco mai baro manuș, hai cana dichlea colen cai ghilabenas anda o flauto, hai mai but cai jălinas, phendea‐lenghe: 24Den‐tumen rigate, e racliori ni muli, hai sovel. On asanas Lestar. 25Ou incaldea sauărăn avri and‐o cher, întrisailo andră, lea le racliora vastestar hai uștili. 26Hai gheli e vestea cadai minuneachi anda sauără thana codola. 27Cana teleardea othar, lile‐pe p‐oa Iisus dui coră cai denas mui hai phenenas: Avel‐Tut mila amendar, Ciao le Davidosco. 28Pala so ghelo and‐o cher, ăl coră aviletar Leste hai o Iisus pușlea‐le: Pachian că daștiu te cherau so manghen? On phende Lesche: Pacheas, Devla! 29Atuncea Ou machlilo catar lenghe iacha hai phendea‐lenghe: Cherdol pe tumenghe pala sar pachiaen! 30Hai deschiaile lenghe iacha. Hai o Iisus phendea‐lenghe, poruncindos: Dichen te na gianen coniva. 31Ta on, sar incliste avri, phende sauărănghe anda Leste, andă sauără thana codola. 32Cana telearde on, eta că ande Lesche ăc cibalo hai bengailo. 33Pala so sas incalado o beng anda leste, o cibalo dinea i duma. But manuș mirinas‐pe hai phenenas: Dă cana siam ni dichinailo cadea daici and‐o Israelo. 34Ta ăl fariseia phenenas: O mai baro le benghesco dinea‐le te incalavel ăl beng. 35O Iisus marelas phirindos sauără forosa hai ăl gava, sicavelas le manușăn and‐ăl sinagogi dindos duma e Evanghelia le thagarimaschi, sastearindos orso nasvalimos cai sas and‐ăl manuș. 36Ou dichindos cadichi manuș, lea‐Les mila lendar, că sas năcăjime hai hasarde, sar ăl bacrea cai nai le pastori. 37Atuncea phendea Pe ucenicenghe: Bari si e buchi cai chidel‐pes o ghiu, hai si ame țîra manuș bucheache. 38Rughin le Raies le bucheaco, te încalel Ou manușen bucheache caște chiden o ghiu.

10

O dimos mui le apostolengo hai dine drom te predichin.

101Dindos mui Pesche deșudui ucenicea, dinea‐le zuralimos pa orso duho benghesco cai nai ujo, caște încalaven‐le hai te sastearen orso nasvalimos hai covlimos. 2O anau le deșudonghe ucenicea si cala: Anglal o Simono, cai phendea‐lesche Petro, hai o Andrei, lesco phral; o Iacovo le Zevedeosco hai o Ioano, lesco phral; 3O Filipo hai o Vartolomeo, o Toma hai o Matei o vameșo, o Iacovo le Alfeosco hai o Levi cai phendol lesche i Tadeo; 4O Simono Canaanito hai o Iuda Iscarioteano, coua cai bichindea‐Les. 5Cadala deșudon dine‐le drom o Iisus, poruncisardea hai phendea‐lenghe: Te na gian and‐ăc than colența cai ni pachian and‐o Del, hai te na intrin and‐o foro c‐ăl Samariteaia; 6Ta mai sigo gian caring ăl bacrea ăl hasarde le Israelosche. 7Hai giandos te phenen: O thagarimos and‐o cero si pașă. 8Sastearen colen cai si covle, giuvinden colen cai si mule, na muchen lepra p‐ăl manuș, încalel le benghen anda lende; bi‐lovengo lilen, bi‐lovengo te den. 9Te na len tumende nici sumnacai, nici arginto, nici love andă tumare chisea; 10Nici gono, nici dui cavaghea, nici poghimos, nici rovli; că perel le manușăsche cai cherel buchi o hamos. 11Andă orso foro hai orso gau intrina, roden te dichen savo meritil, hai acion othe gi cana avela te telearen. 12Hai cana tume giana and‐o codoua cher, phenen‐lesche: «O acipen te avel tumare cheresche». 13Hai cana andă codou cher si manuș lace, tumaro acipen te muchen‐la pă lende. Hai cana ni avena manuș lace, tumaro acipen te boldel‐pe tumende. 14Cana ni dela tume mui dăconiva, hai nici ni camena te așunen tumende, te inclen avri and‐oa cher hai codou foro, hai te chinion o praho pa tumare pîrne. 15Ceaces phenau‐tumenghe, and‐o ghes le crisaco, e Sodoma hai Gomora nai te aven cadea doșale sar codo‐l forosche. 16Eta me dau‐tume drom sar le bacrean and‐o mașcar le ruvengo; aven goghiasa sar ăl sap hai bi‐doșaco sar ăl porumbeia. 17Garadion catar ăl manuș, că on dena‐tume and‐o vast le sinedriesco hai marena‐tume le biciosa andă lenghe sinagogea. 18Anda Mande avena înghiarde angla‐l barimata hai angla‐l thagara, te phenel o ceacimos lende hai and‐ăl păgînea. 19Hai cana dena tumen pă penghe vast, te nai îngrijorin‐tume so te den duma, că so trăbula te phenen avela tume dino andă codou ceaso; 20Că nai sen tume codoua cai den duma, hai o Duho tumaro Dadesco si te del duma tumende. 21Ăc phral dela te merel pe phrales, hai o dad pe ciaves hai ăl ciave vazdena‐pe contra pe deanghe hai pe dadenghe hai mundarena‐le. 22Avena urîme sauărăndar anda Muro anau; da con înghiarela gi c‐o șăro avela mîntuime. 23Cana nașavela tume and‐o codou foro, te nașăn and‐o col‐aver; ceaces phenau‐tumenghe: nai te ter‐menil‐pe ăl foruri le Israelosche, gi cana avela o Ciao le Manușăsco. 24O ucenico nai mai opre sar pio sicaitori, hai nici e sluga mai bari catar pio rast. 25Aresel o ucenico te avel sar sicaitori, hai e sluga sar o rast. Cana o rast le cheresco phendea‐lesche Beelzebul, cabor mai but cheren colen cai si and‐o cher. 26Te na daran lendar, că nai chanci garado te n‐avel sicado, hai chanci tăinuime caște n‐avel pringiando. 27So phenau‐tumenghe and‐o tunerico, phenen ch‐e momeli, hai so așunen phendo c‐ăl can, tume te predichin opral p‐ăl chera. 28Na daran colendar cai mundaren o corpo, da ni daștin te mundaren o duho; hai mai sigo te daran colestar cai daștil te hasarel i o duho hai o corpo and‐e gheena. 29Ni bichindon dui ciriclea c‐ăc parețo? Hai sa ni perel ch‐e phuî bi le gianimasco le Devleschi. 30Tumende i ăl bal le șăreschi sea si ghinde. 31Cadea că na daran; tume sen but mai scump dă sar but ciriclea. 32Orcon mărturisila anda Mande angla ăl manuș, mărturisiva‐les i Me anda lende angla Muro Dad, Cai si and‐o ceri. 33Hai orsao ciudela‐pe Mandar angl‐ăl manuș, ciudau‐Ma i Me lestar angla Muro Dad, Cai si and‐o cero. 34Te na pachian că avilem te anau o acipen pe phuî; ni avilem te anau o acipen, hai e sabia. 35Avilem te deschiarau le ciaves pe dadestar, le cea catar pi dei hai le borea catar pi soacra. 36Hai le manușăs avena‐les dușmaia colen cai si lesa and‐o cher. 37Coua cai iubil le dades hai le da mai but dă sar Mande, ni meritil Mandar; coua cai iubil le cea or le ciaves mai but dă sar Mande, ni arăsăl Mande. 38Hai coua cai ni lel pio trușul te avel pala Mande ni arăsăl Mande. 39Sao rodela te hastral pio ghi hasarela‐les, hai sao hasarela‐les anda Mande arachela‐les. 40Con primil‐tumen primil‐Man, hai con primil‐Man primil Coles cai dinea Man drom. 41Sao primil ăc prooroco and‐o anau avre prooroco primil pochin ăc proorocoschi, hai sao primil ăc manuș ujo and‐o anau avre manușăsco ujo lela pochin manușăsco ujo. 42Hai coua cai del pimos eches anda cadala țîcnore numa ăc paharo paiesa șudro, and‐o anau le ucenicosco, ceacimos phenau‐tumenghe: nai te hasarel pi pochin.