Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Spițele de neam de la Adam până la Avraam

11Adam, Set

1.1
Gen. 4.25,26
5.3,6
, Enoș, 2Chenan, Mahalaleel, Iered, 3Enoh, Metușelah, Lemec, 4Noe, Sem, Ham și Iafet. 5Fiii
1.5
Gen. 10.2
lui Iafet: Gomer și Magog și Madai și Iavan și Tubal și Meșec și Tiras. 6Și fiii lui Gomer: Așchenaz și Difat și Togarma. 7Și fiii lui Iavan: Elișa și Tarsisa, Chitim și Rodanim. 8Fiii
1.8
Gen. 10.6
lui Ham: Cuș și Mițraim, Put și Canaan. 9Și fiii lui Cuș: Saba și Havila și Sabta și Raema și Sabteca. Și fiii lui Raema: Seba și Dedan. 10Și Cuș
1.10
Gen. 10.8
a născut pe Nimrod: el a început să fie puternic pe pământ. 11Și Mițraim a născut pe ludimi și pe ananimi și pe lehabimi și pe naftuhimi, 12și pe patrusimi și pe casluhimi, din care au ieșit filistenii, și pe caftorimi
1.12
Deut. 2.23
. 13Și Canaan
1.13
Gen. 10.15
a născut pe Sidon, întâiul născut al său, și pe Het, 14și pe iebusit și pe amorit și pe ghirgasit, 15și pe hevit și pe archit și pe sinit, 16și pe arvadit și pe țemarit și pe hamatit. 17Fiii lui Sem
1.17
Gen. 10.22
11.10
: Elam și Asur și Arpacșad și Lud și Aram și Uț și Hul și Gheter și Meșec. 18Și Arpacșad a născut pe Șelah și Șelah a născut pe Heber. 19Și lui Heber i s‐au născut doi fii: numele unuia era Peleg, căci în zilele lui s‐a împărțit pământul și numele fratelui său era Ioctan. 20Și Ioctan
1.20
Gen. 10.26
a născut pe Almodad și pe Șelef și pe Hațarmavet și pe Ierah, 21și pe Hadoram și pe Uzal și pe Dicla, 22și pe Ebal și pe Abimael și pe Seba, 23și pe Ofir și pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. 24Sem
1.24
Gen. 11.10Lc. 3.36
, Arpacșad, Șelah, 25Heber
1.25
Gen. 11.15
, Peleg, Rehu, 26Serug, Nahor, Terah, 27Avram
1.27
Gen. 17.5
, adică Avraam.

Fiii lui Avraam. Fiii lui Isaac și Esau

28Fiii lui Avraam: Isaac

1.28
Gen. 21.2,3
și Ismael
1.28
Gen. 16.11,15
. 29Acestea sunt neamurile lor: întâiul născut
1.29
Gen. 25.13‐16
al lui Ismael, Nebaiot și Chedar și Adbeel și Mibsam; 30Mișma și Duma, Masa, Hadad și Tema, 31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. 32Și fiii Cheturei
1.32
Gen. 25.1,2
, țiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zimran și pe Iocșan și pe Medan și pe Madian și pe Ișbac și pe Șuah. Și fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. 33Și fiii lui Madian: Efa și Efier și Enoh și Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost fiii Cheturei. 34Și Avraam
1.34
Gen. 21.2,3
a născut pe Isaac
1.34
Gen. 25.25,26
. Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel. 35Fiii lui
1.35
Gen. 36.9,10
Esau: Elifaz, Reuel și Ieuș și Iaelam și Core. 36Fiii lui Elifaz: Teman și Omar, Țefi și Gaetam, Chenaz și Timna și Amalec. 37Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. 38Și fiii
1.38
Gen. 36.20
lui Seir: Lotan și Șobal și Tibeon și Ana și Dișon și Ețer și Dișan. 39Și fiii lui Lotan: Hori și Homam; și sora lui Lotan: Timna. 40Fiii lui Șobal: Alian și Manahat și Ebal, Șefi și Onam. Și fiii lui Țibeon: Aia și Ana. 41Fiii lui Ana: Dișon
1.41
Gen. 36.25
. Și fiii lui Dișon: Hamran și Eșban și Itran și Cheran. 42Fiii lui Ețer: Bilhan și Zaavan, Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran.

Domnitorii Edomului

43Și aceștia sunt împărații

1.43
Gen. 36.31
care au domnit în țara Edomului înainte de a domni un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; și numele cetății sale era Dinhaba. 44Și Bela a murit și în locul său a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. 45Și Iobab a murit și în locul său a domnit Hușam din țara temaniților. 46Și Hușam a murit și în locul său a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpiile Moabului; și numele cetății sale era Avit. 47Și Hadad a murit și în locul său a domnit Samla din Masreca. 48Și Samla
1.48
Gen. 36.37
a murit și în locul său a domnit Saul din Rehobot pe Râu. 49Și Saul a murit și în locul său a domnit Baal‐Hanan, fiul lui Acbor. 50Și Baal‐Hanan a murit și în locul său a domnit Hadad; și numele cetății sale era Pahi și numele nevestei sale era Mehetabeel, fata Matredei, fata lui Mezahab. 51Și Hadad a murit. Și domnitorii lui Edom
1.51
Gen. 36.40
au fost: domnitorul Timna, domnitorul Alia, domnitorul Ietet, 52domnitorul Oholibama, domnitorul Ela, domnitorul Pinon, 53domnitorul Chenaz, domnitorul Teman, domnitorul Mibțar, 54domnitorul Magdiel, domnitorul Iram. Aceștia au fost domnitorii Edomului.

2

Fiii lui Iacor. Urmașii lui Iuda și locurile așezării lor

21Aceștia sunt fiii lui Israel: Ruben

2.1
Gen. 29.32
30.535.18,22
46.8
, Simeon, Levi și Iuda, Isahar și Zabulon, 2Dan, Iosif și Beniamin, Neftali, Gad și Așer. 3Fiii lui Iuda
2.3
Gen. 38.3
46.12Num. 26.19
: Er și Onan și Șela; acești trei i s‐au născut din fata Șuei
2.3
Gen. 38.2
, Cananita. Și Er
2.3
Gen. 38.7
, întâiul născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului și l‐a ucis. 4Și Tamar
2.4
Gen. 38.29,30Mat. 1.3
, nora lui, i‐a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda erau cinci. 5Fiii lui Pereț
2.5
Gen. 46.12Rut 4.18
: Hețron și Hamul. 6Și fiii lui Zerah: Zimri și Etan
2.6
1 Reg. 4.31
și Heman și Calcol și Dara; de toți cinci. 7Și fiii lui
2.7
Cap. 4.1.
Carmi: Acar, care a tulburat pe Israel, și a păcătuit
2.7
Ios. 6.18
7.1
în lucrul sortit nimicirii. 8Și fiii lui Etan: Azaria. 9Și fiii lui Hețron, care i s‐au născut: Ierahmeel și Ram și Chelubai. 10Și Ram a născut
2.10
Rut 4.19,20Mat. 1.1
pe Aminadab și Aminadab a născut pe Nahșon, capul
2.10
Num. 1.7
2.3
fiilor lui Iuda, 11și Nahșon a născut pe Salma și Salma a născut pe Boaz 12și Boaz a născut pe Obed și Obed a născut pe Isai 13și Isai
2.13
1 Sam. 6.16
a născut pe întâiul său născut, pe Eliab, și pe Abinadab, al doilea, și pe Șimea, al treilea; 14pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea; 15pe Oțem, al șaselea; pe David, al șaptelea. 16Și surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Și fiii Țeruiei
2.16
2 Sam. 2.18
: Abișai și loab și Asael, trei. 17Și Abigail
2.17
2 Sam. 17.25
a născut pe Amasa; și tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul. 18Și Caleb, fiul lui Hețron, a născut copii cu nevasta sa Azuba și cu Ieriot; și aceștia sunt fiii lor: Ieșer și Sobab și Ardon. 19Și Azuba a murit și Caleb și‐a luat pe Efrat
2.19
Vers. 50.
și ea i‐a născut pe Hur. 20Și Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Bețaleel
2.20
Ex. 31.2
. 21Și Hețron a intrat după aceasta la fata lui Machir
2.21
Num. 27.1
, tatăl lui Galaad, și a luat‐o, când era el de șaizeci de ani; și ea i‐a născut pe Segub. 22Și Segub a născut pe Iair și el a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului. 23Și Gheșur
2.23
Num. 32.41Deut. 3.14Ios. 13.30
și Aram au luat târgurile lui Iair de la ei cu Chenatul și cetățile lui, șaizeci de cetăți. Toți aceștia au fost fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24Și după moartea lui Hețron la Caleb‐Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i‐a mai născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa
2.24
Cap. 4.5.
. 25Și fiii lui Ierahmeel, întâiulnăscut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut și Buna și Oren și Oțem din Ahia. 26Și Ierahmeel a avut o altă nevastă și numele ei era Atara: ea a fost mama lui Onam. 27Și fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț și Iamin și Echer. 28Și fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Și fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29Și numele nevestei lui Abișur era Abihail; și ea i‐a născut pe Ahban și Molid. 30Și fiii lui Nadab: Seled și Apaim; și Seled a murit fără copii. 31Și fiii lui Apaim: Ișei; și fiii lui Ișei: Șeșan; și fiii
2.31
Vers. 34.35.
lui Șeșan: Ahlai. 32Și fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Și Ieter a murit fără copii. 33Și fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia au fost fiii lui Ierahmeel. 34Și Șeșan n‐a avut fii ci fete. Și Șeșan avea un slujitor egiptean, al cărui nume era Iarha. 35Și Șeșan a dat pe fata sa de nevastă lui Iarha, slujitorul său, și ea i‐a născut pe Atai. 36Și Atai a născut pe Natan și Natan a născut pe
2.36
Cap. 11.41.
Zabad; 37și Zabad a născut pe Eflal și Eflal a născut pe Obed; 38și Obed a născut pe Iehu și Iehu a născut pe Azaria; 39și Azaria a născut pe Haleț și Haleț a născut pe Elasa; 40și Elasa a născut pe Sismai și Sismai a născut pe Șalum; 41și Șalum a născut pe Iecamia și Iecamia a născut pe Elișama. 42Și fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meșa, întâiu‐născut al său, el este tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43Și fiii lui Hebron: Core și Tapuah și Rechem și Șema. 44Și Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam; și Rechem a născut pe Șamai. 45Și fiul lui Șamai a fost Maon; și Maon a fost tatăl lui Bet‐Tur. 46Și Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran și Moța și Gazez. Și Haran a născut pe Gazez. 47Și fiii lui Iahdai au fost: Reghem și Iotam și Gheșan și Pelet și Efa și Șaaf. 48Tiitoarea lui Caleb, Maaca, a născut pe Șeber și Tirhana. 49Și a născut și pe Șaaf, tatăl lui Madmana, pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Și fiica lui Caleb a fost Acsa
2.49
Ios. 15.17
. 50Aceștia sunt fiii lui Caleb: fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei: Șobal, tatăl lui Chiriat‐Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet‐Gader. 52Și fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat‐Iearim, au fost: Haroe și Hați Harmenuhot. 53Și familiile lui Chiriat‐Iearim au fost: ietriții și putiții și șumatiții și mișraiții; din ei au ieșit țoreatiții și eștaoliții. 54Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot‐Bet‐Ioab și hați‐hamanahtiții, țoreiții. 55Și familiile cărturarilor care locuiau în Iaebeț: tireatiții, șimeatiții, sucatiții. Aceștia sunt cheniții
2.55
Jud. 1.16
, care au ieșit din Hamat, tatăl casei lui Recab
2.55
Ier. 35.2
.