Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Spițele de neam de la Adam până la Avraam

11Adam, Set

1.1
Gen. 4.25,26
5.3,6
, Enoș, 2Chenan, Mahalaleel, Iered, 3Enoh, Metușelah, Lemec, 4Noe, Sem, Ham și Iafet. 5Fiii
1.5
Gen. 10.2
lui Iafet: Gomer și Magog și Madai și Iavan și Tubal și Meșec și Tiras. 6Și fiii lui Gomer: Așchenaz și Difat și Togarma. 7Și fiii lui Iavan: Elișa și Tarsisa, Chitim și Rodanim. 8Fiii
1.8
Gen. 10.6
lui Ham: Cuș și Mițraim, Put și Canaan. 9Și fiii lui Cuș: Saba și Havila și Sabta și Raema și Sabteca. Și fiii lui Raema: Seba și Dedan. 10Și Cuș
1.10
Gen. 10.8
a născut pe Nimrod: el a început să fie puternic pe pământ. 11Și Mițraim a născut pe ludimi și pe ananimi și pe lehabimi și pe naftuhimi, 12și pe patrusimi și pe casluhimi, din care au ieșit filistenii, și pe caftorimi
1.12
Deut. 2.23
. 13Și Canaan
1.13
Gen. 10.15
a născut pe Sidon, întâiul născut al său, și pe Het, 14și pe iebusit și pe amorit și pe ghirgasit, 15și pe hevit și pe archit și pe sinit, 16și pe arvadit și pe țemarit și pe hamatit. 17Fiii lui Sem
1.17
Gen. 10.22
11.10
: Elam și Asur și Arpacșad și Lud și Aram și Uț și Hul și Gheter și Meșec. 18Și Arpacșad a născut pe Șelah și Șelah a născut pe Heber. 19Și lui Heber i s‐au născut doi fii: numele unuia era Peleg, căci în zilele lui s‐a împărțit pământul și numele fratelui său era Ioctan. 20Și Ioctan
1.20
Gen. 10.26
a născut pe Almodad și pe Șelef și pe Hațarmavet și pe Ierah, 21și pe Hadoram și pe Uzal și pe Dicla, 22și pe Ebal și pe Abimael și pe Seba, 23și pe Ofir și pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. 24Sem
1.24
Gen. 11.10Lc. 3.36
, Arpacșad, Șelah, 25Heber
1.25
Gen. 11.15
, Peleg, Rehu, 26Serug, Nahor, Terah, 27Avram
1.27
Gen. 17.5
, adică Avraam.

Fiii lui Avraam. Fiii lui Isaac și Esau

28Fiii lui Avraam: Isaac

1.28
Gen. 21.2,3
și Ismael
1.28
Gen. 16.11,15
. 29Acestea sunt neamurile lor: întâiul născut
1.29
Gen. 25.13‐16
al lui Ismael, Nebaiot și Chedar și Adbeel și Mibsam; 30Mișma și Duma, Masa, Hadad și Tema, 31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. 32Și fiii Cheturei
1.32
Gen. 25.1,2
, țiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zimran și pe Iocșan și pe Medan și pe Madian și pe Ișbac și pe Șuah. Și fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. 33Și fiii lui Madian: Efa și Efier și Enoh și Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost fiii Cheturei. 34Și Avraam
1.34
Gen. 21.2,3
a născut pe Isaac
1.34
Gen. 25.25,26
. Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel. 35Fiii lui
1.35
Gen. 36.9,10
Esau: Elifaz, Reuel și Ieuș și Iaelam și Core. 36Fiii lui Elifaz: Teman și Omar, Țefi și Gaetam, Chenaz și Timna și Amalec. 37Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. 38Și fiii
1.38
Gen. 36.20
lui Seir: Lotan și Șobal și Tibeon și Ana și Dișon și Ețer și Dișan. 39Și fiii lui Lotan: Hori și Homam; și sora lui Lotan: Timna. 40Fiii lui Șobal: Alian și Manahat și Ebal, Șefi și Onam. Și fiii lui Țibeon: Aia și Ana. 41Fiii lui Ana: Dișon
1.41
Gen. 36.25
. Și fiii lui Dișon: Hamran și Eșban și Itran și Cheran. 42Fiii lui Ețer: Bilhan și Zaavan, Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran.

Domnitorii Edomului

43Și aceștia sunt împărații

1.43
Gen. 36.31
care au domnit în țara Edomului înainte de a domni un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; și numele cetății sale era Dinhaba. 44Și Bela a murit și în locul său a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. 45Și Iobab a murit și în locul său a domnit Hușam din țara temaniților. 46Și Hușam a murit și în locul său a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpiile Moabului; și numele cetății sale era Avit. 47Și Hadad a murit și în locul său a domnit Samla din Masreca. 48Și Samla
1.48
Gen. 36.37
a murit și în locul său a domnit Saul din Rehobot pe Râu. 49Și Saul a murit și în locul său a domnit Baal‐Hanan, fiul lui Acbor. 50Și Baal‐Hanan a murit și în locul său a domnit Hadad; și numele cetății sale era Pahi și numele nevestei sale era Mehetabeel, fata Matredei, fata lui Mezahab. 51Și Hadad a murit. Și domnitorii lui Edom
1.51
Gen. 36.40
au fost: domnitorul Timna, domnitorul Alia, domnitorul Ietet, 52domnitorul Oholibama, domnitorul Ela, domnitorul Pinon, 53domnitorul Chenaz, domnitorul Teman, domnitorul Mibțar, 54domnitorul Magdiel, domnitorul Iram. Aceștia au fost domnitorii Edomului.