Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Moartea lui Saul și a lui Ionatan

101Și filistenii

10.1
1 Sam. 31.1,2
s‐au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au fugit dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa. 2Și filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și filistenii au lovit pe Ionatan și pe Abinadab și pe Malchi‐Șua, fiii lui Saul. 3Și lupta s‐a îndârjit în jurul lui Saul și l‐au ajuns arcașii și a fost îngrozit de arcași. 4Și Saul a zis purtătorului său de arme: Trage‐ți sabia și străpunge‐mă cu ea ca să nu vină acești netăiați împrejur și să‐și bată joc de mine. Dar purtătorul său de arme n‐a voit căci se temea mult. Atunci Saul a luat sabia și s‐a aruncat în ea. 5Și purtătorul său de arme a văzut că Saul era mort și s‐a aruncat și el în sabia sa și a murit. 6Și Saul a murit și cei trei fii ai săi și toată casa lui a murit împreună. 7Și toți bărbații lui Israel, care erau în vale, au văzut că fugeau și că Saul și fiii săi au murit; și au părăsit cetățile lor, și au fugit. Și filistenii au venit și au locuit în ele. 8Și a fost așa: a doua zi filistenii au venit să dezbrace pe cei uciși și au găsit pe Saul și fiii săi căzuți pe muntele Ghilboa. 9Și l‐au dezbrăcat și i‐au luat capul și armele și au trimis în țara filistenilor de jur împrejur să dea de știre idolilor lor și poporului. 10Și i‐au
10.10
1 Sam. 31.10
pus armele în casa dumnezeilor lor și i‐au pironit capul în templul lui Dagon. 11Și toți din Iabes‐Galaad au auzit tot ce făcuseră filistenii lui Saul. 12Și toți bărbații viteji s‐au sculat și au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor săi și le‐au adus la Iabes și au înmormântat oasele lor sub stejarul din Iabes și au postit șapte zile. 13Și Saul a murit pentru necredincioșia sa, pe care o săvârșise împotriva Domnului din pricina cuvântului
10.13
1 Sam. 13.13
15.23
Domnului pe care nu l‐a ținut și pentru că întrebase
10.13
1 Sam. 28.7
pe una care cheamă duhurile morților ca să ia sfat 14și n‐a întrebat pe Domnul; de aceea l‐a omorât și a
10.14
1 Sam. 15.282 Sam. 3.9,10
5.3
mutat împărăția asupra lui David, fiul lui Isai.

11

David se face împărat

111Și tot Israelul

11.1
2 Sam. 5.1
s‐a adunat la David în Hebron, zicând: Iată suntem osul tău și carnea ta. 2Și chiar și mai înainte, când era Saul împărat, tu erai acela care scoteai și aduceai pe Israel. Și Domnul Dumnezeul tău ți‐a zis: Tu să paști
11.2
Ps. 78.71
pe poporul meu Israel și tu să fii domn peste poporul meu Israel. 3Și toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și David a făcut legământ cu ei în Hebron înaintea Domnului și au uns
11.3
2 Sam. 5.3
pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului prin Samuel
11.3
1 Sam. 16.1,12,13
. 4Și David a plecat
11.4
2 Sam. 5.6
cu tot Israelul la Ierusalim, adică Iebus și acolo
11.4
Jud. 1.21
19.10
erau iebusiții, locuitorii țării. 5Și locuitorii din Iebus au zis lui David: Nu vei intra aici. Dar David a luat cetățuia Sion, adică cetatea lui David. 6Și David a zis: Cel ce va bate mai întâi pe iebusiți, va fi cap și mai mare. Și Ioab, fiul Țeruiei, s‐a suit cel dintâi și s‐a făcut cap. 7Și David a locuit în cetățuie; de aceea au numit‐o cetatea lui David. 8Și a zidit cetatea de jur împrejur, adică de la Milo de jur împrejur și Ioab a dres rămășița cetății. 9Și David se făcea tot mai mare și mai mare și Domnul oștirilor era cu el.

Vitejii lui David

10Și

11.10
2 Sam. 23.8
aceștia sunt capii vitejilor pe care‐i avea David, care s‐au arătat tari cu el, în împărăția sa, cu tot Israelul, ca să‐l facă împărat după cuvântul
11.10
1 Sam. 16.1,12
Domnului despre Israel. 11Și acesta este numărul vitejilor pe care‐i avea David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, capul celor treizeci; el și‐a învârtit sulița împotriva a trei sute, uciși dintr‐o dată. 12Și după el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul; el era unul dintre cei trei viteji. 13El a fost cu David la Pas‐Damim, unde s‐au adunat filistenii la luptă și era o țarină plină cu orz. Și poporul a fugit dinaintea filistenilor. 14Și au stătut în mijlocul țarinei și au apărat‐o și au bătut pe filisteni. Și Domnul i‐a mântuit cu o mare mântuire. 15Și trei din cei treizeci de capi s‐au
11.15
2 Sam. 23.13
pogorât la stâncă la David în peștera Adulam și oastea filistenilor era tăbărâtă în valea
11.15
Cap. 14.9.
Refaim. 16Și David era atunci în întăritură și straja filistenilor era atunci în Betleem. 17Și David a poftit și a zis: O, de‐mi va da cineva apă de băut din fântâna din Betleem, care este la poartă! 18Și cei trei au năvălit prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna Betleem care este la poartă și au luat și au adus la David. Dar David n‐a voit s‐o bea, ci a vărsat‐o ca dar de băutură Domnului. 19Și a zis: Să mă ferească Dumnezeul meu să fac aceasta! Oare voi bea eu sângele acestor oameni cu viețile lor? Căci cu viețile lor au adus‐o. Și n‐a voit s‐o bea. Acestea au făcut cei trei viteji. 20Și Abișai
11.20
2 Sam. 23.18
, fratele lui Ioab, era capul celor trei. Și el și‐a învârtit sulița împotriva a trei sute și i‐a ucis, și a avut un nume între cei trei. 21Din cei trei el
11.21
2 Sam. 23.19
a fost mai prețuit decât cei doi și a fost mai marele lor, dar n‐a ajuns pe cei dintâi trei. 22Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui bărbat viteaz din Cabțeel care făcuse fapte mari
11.22
2 Sam. 23.20
a ucis doi lei ai Moabului: și s‐a pogorât și a ucis un leu într‐o groapă într‐o zi pe zăpadă. 23Și a ucis pe egiptean, un bărbat de statură mare, de cinci coți de înalt. Și în mâna egipteanului era o suliță ca sulul țesătorului și s‐a pogorât la el cu un toiag și a smuls sulița din mâna egipteanului și l‐a ucis cu chiar sulița sa. 24Aceasta a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și a avut un nume între cei trei viteji. 25Iată el a fost mai prețuit decât cei treizeci dar n‐a ajuns la cei trei. Și David l‐a pus peste garda sa. 26Și vitejii oștirilor erau: Asael
11.26
2 Sam. 23.21
, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem, 27Șamot, Haroritul; Heleț, Palonitul; 28Ira, fiul lui Icheș, Tecoitul; Abiezer, Anatotitul; 29Sibecai, Hușatitul; Ilai, Ahohitul; 30Maharai, Netofatitul; Heled, fiul lui Baana, Netofatitul; 31Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea copiilor lui Beniamin; Benaia, Piratonitul; 32Hurai, din Nahale‐Gaaș; Abiel, Arbatitul; 33Azmavet, Baharumitul; Eliahba, Șaalbonitul; 34Bene‐Hașem, Ghizonitul; Ionatan, fiul lui Șaghe, Hararitul; 35Ahiam, fiul lui Sacar, Hararitul; Elifal, fiul lui Ur; 36Hefier, Mecheratitul; Ahia, Palonitul; 37Hețro, Carmelitul; Naarai, fiul lui Ezbai; 38Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 39Telec, Amonitul; Nahrai, Berotitul, purtătorul de arme al lui Ioab, fiul Țeruiei; 40Ira, Ieteritul; Gareb, Ieteritul; 41Urie, Hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai; 42Adina, fiul lui Șiza, Rubenitul, căpitan al Rubeniților, și cu el treizeci. 43Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat, Mitnitul; 44Ozia, Aștarotitul; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, Aroeritul; 45Iediael, fiul lui Șimri; și Ioha, fratele său, Tițitul; 46Eliel, Mahavimitul; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam și Itma, Moabitul, 47Eliel și Obed și Iaasiel, Mețobaitul.

12

Războinicii lui David în timpul lui Saul

121Și

12.1
1 Sam. 27.2
aceștia sunt cei care au venit la David în Țiclag
12.1
1 Sam. 27.6
, pe când se ținea încă închis de fața lui Saul, fiul lui Chis, și erau între vitejii care‐l ajutau în luptă! 2Erau înarmați cu arcuri și cu dreapta și cu stânga
12.2
Jud. 20.16
aruncau pietre și săgetau din arc. Ei erau din frații lui Saul din Beniamin, 3capul era Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa, Ghibeatitul; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; și Beraca și Iehu, Anatotitul; 4și Ișmaia, Gabaonitul, un viteaz din cei treizeci, și el era peste cei treizeci; și Ieremia și Iahaziel și Iohanan și Iozabad, Ghederatitul, 5Eluzai și Ierimot și Bealia și Șemaria și Șefatia, Harofitul; 6Elcana și Ișia și Azareel și Ioezer și Iașobeam, coreiți; 7și Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor. 8Și din gadiți s‐au despărțit la David în întăritură în pustie, viteji din oaste, bărbați deprinși la luptă, înzestrați cu scut și cu sulițe și fețele lor erau ca fețele de lei și erau iuți ca și
12.8
2 Sam. 2.18
căprioarele pe munți; 9Ezer, capul; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; 10Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; 11Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea; 12Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; 13Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea. 14Aceștia erau din fiii lui Gad, capi ai oastei; cel mai mic era peste o sută și cel mai mare peste o mie de bărbați. 15Aceștia sunt cei ce au trecut peste Iordan în luna întâi, când a ieșit
12.15
Ios. 3.15
peste malurile lui și au pus pe fugă pe toți cei din văi spre răsărit și spre apus. 16Și au venit din copiii lui Beniamin și Iuda, în întăritură la David. 17Și David a ieșit în întâmpinarea lor și a răspuns și le‐a zis: Dacă veniți la mine cu pace ca să mă ajutați, inima mea va fi unită cu voi; dar dacă veniți ca să mă dați vrăjmașilor mei deși nu este niciun rău în mâinile mele, să vadă Dumnezeul părinților noștri și să mustre. 18Și Duhul a îmbrăcat pe Amasai
12.18
2 Sam. 17.25
, capul celor treizeci și a zis: Ai tăi suntem, Davide, și cu tine, fiu al lui Isai! Pace, pace ție și pace ajutătorilor tăi, căci Dumnezeul tău te ajută. Și David i‐a primit și i‐a făcut capi de cete. 19Și unii din Manase au trecut la David, când
12.19
1 Sam. 29.2
venea cu filistenii împotriva lui Saul la luptă, dar nu l‐au ajutat pentru că domnii filistenilor, ținând sfat, îl trimiseseră, zicând: El va trece la Saul, domnul său, cu capetele
12.19
1 Sam. 29.4
noastre. 20Și când mergea la Țiclag, au trecut la el din Manase: Adnah și Iozabad și Iediael și Micael și Iozabad și Elihu și Țiltai, capi peste miile din Manase. 21Și ei au ajutat pe David împotriva cetei
12.21
1 Sam. 30.1,9,10
: căci toți erau viteji și erau mai mari în oaste. 22Căci din zi în zi veneau la David ca să‐l ajute până a fost o tabără mare, ca tabăra lui Dumnezeu.

Războinicii celor douăsprezece seminții

23Și acesta este numărul bărbaților înarmați de luptă care

12.23
2 Sam. 2.3,4
5.1
au venit la David în Hebron, ca să mute
12.23
Cap. 10.14.
împărăția lui Saul asupra lui, după
12.23
1 Sam. 16.1,3
porunca Domnului. 24Copiii lui Iuda care purtau scut și suliță erau șase mii opt sute, înarmați pentru luptă. 25Din copiii lui Simeon, voinici, viteji la luptă, șapte mii o sută. 26Din copiii lui Levi, patru mii șase sute. 27Și Iehoiada era mai marele lui Aaron și cu el erau trei mii șapte sute. 28Și Țadoc
12.28
2 Sam. 8.17
, tânăr, voinic și viteaz și casa tatălui său, douăzeci și doi mai mari. 29Și din copiii lui Beniamin, frații lui Saul, trei mii; dar până atunci cea mai mare
12.29
2 Sam. 2.8,9
parte din ei ținea cu casa lui Saul. 30Și din copiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute de bărbați voinici, viteji cu nume în casele părinților lor. 31Și din jumătatea seminției lui Manase, optsprezece mii, care fuseseră numiți pe nume, ca să vină și să facă pe David împărat. 32Și din copiii lui Isahar, care aveau priceperea
12.32
Est. 1.13
vremurilor ca să știe ce trebuia să facă Israel, capii lor erau două sute și toți frații lor erau sub porunca lor. 33Din Zabulon, care ieșeau la oaste, înarmați pentru luptă cu tot felul de arme de război, cincizeci de mii, ținându‐și șirul lor, nu cu inimă împărțită. 34Și din Neftali o mie de mai mari, și cu ei treizeci și șapte de mii cu scuturi și sulițe. 35Și din daniți, înarmați de luptă, douăzeci și opt de mii șase sute. 36Și din Așer cei ce ieșeau la oaste și ca să se înșiruie de bătaie, patruzeci de mii. 37Și din cei de dincolo de Iordan, din rubeniți și din gadiți și din jumătatea seminției lui Manase, cu tot felul de arme de război pentru luptă, o sută douăzeci de mii. 38Toți aceștia, oameni de război, ținându‐și șirurile de bătaie, au venit cu o inimă desăvârșită la Hebron ca să facă pe David împărat peste tot Israelul. Și toată rămășița lui Israel era o inimă ca să facă împărat pe David. 39Și au fost acolo cu David trei zile și au mâncat și au băut, căci frații lor pregătiseră pentru ei. 40Și cei ce erau aproape de ei până la Isahar, Zabulon și Neftali au adus pâine pe măgari și pe cămile și pe catâri și pe boi și provizii de mâncare, turte de smochine și ciorchine de struguri și vin și untdelemn și boi și oi în mulțime; căci era bucurie în Israel.