Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

David se face împărat

111Și tot Israelul

11.1
2 Sam. 5.1
s‐a adunat la David în Hebron, zicând: Iată suntem osul tău și carnea ta. 2Și chiar și mai înainte, când era Saul împărat, tu erai acela care scoteai și aduceai pe Israel. Și Domnul Dumnezeul tău ți‐a zis: Tu să paști
11.2
Ps. 78.71
pe poporul meu Israel și tu să fii domn peste poporul meu Israel. 3Și toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și David a făcut legământ cu ei în Hebron înaintea Domnului și au uns
11.3
2 Sam. 5.3
pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului prin Samuel
11.3
1 Sam. 16.1,12,13
. 4Și David a plecat
11.4
2 Sam. 5.6
cu tot Israelul la Ierusalim, adică Iebus și acolo
11.4
Jud. 1.21
19.10
erau iebusiții, locuitorii țării. 5Și locuitorii din Iebus au zis lui David: Nu vei intra aici. Dar David a luat cetățuia Sion, adică cetatea lui David. 6Și David a zis: Cel ce va bate mai întâi pe iebusiți, va fi cap și mai mare. Și Ioab, fiul Țeruiei, s‐a suit cel dintâi și s‐a făcut cap. 7Și David a locuit în cetățuie; de aceea au numit‐o cetatea lui David. 8Și a zidit cetatea de jur împrejur, adică de la Milo de jur împrejur și Ioab a dres rămășița cetății. 9Și David se făcea tot mai mare și mai mare și Domnul oștirilor era cu el.

Vitejii lui David

10Și

11.10
2 Sam. 23.8
aceștia sunt capii vitejilor pe care‐i avea David, care s‐au arătat tari cu el, în împărăția sa, cu tot Israelul, ca să‐l facă împărat după cuvântul
11.10
1 Sam. 16.1,12
Domnului despre Israel. 11Și acesta este numărul vitejilor pe care‐i avea David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, capul celor treizeci; el și‐a învârtit sulița împotriva a trei sute, uciși dintr‐o dată. 12Și după el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul; el era unul dintre cei trei viteji. 13El a fost cu David la Pas‐Damim, unde s‐au adunat filistenii la luptă și era o țarină plină cu orz. Și poporul a fugit dinaintea filistenilor. 14Și au stătut în mijlocul țarinei și au apărat‐o și au bătut pe filisteni. Și Domnul i‐a mântuit cu o mare mântuire. 15Și trei din cei treizeci de capi s‐au
11.15
2 Sam. 23.13
pogorât la stâncă la David în peștera Adulam și oastea filistenilor era tăbărâtă în valea
11.15
Cap. 14.9.

Refaim. 16Și David era atunci în întăritură și straja filistenilor era atunci în Betleem. 17Și David a poftit și a zis: O, de‐mi va da cineva apă de băut din fântâna din Betleem, care este la poartă! 18Și cei trei au năvălit prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna Betleem care este la poartă și au luat și au adus la David. Dar David n‐a voit s‐o bea, ci a vărsat‐o ca dar de băutură Domnului. 19Și a zis: Să mă ferească Dumnezeul meu să fac aceasta! Oare voi bea eu sângele acestor oameni cu viețile lor? Căci cu viețile lor au adus‐o. Și n‐a voit s‐o bea. Acestea au făcut cei trei viteji. 20Și Abișai
11.20
2 Sam. 23.18
, fratele lui Ioab, era capul celor trei. Și el și‐a învârtit sulița împotriva a trei sute și i‐a ucis, și a avut un nume între cei trei. 21Din cei trei el
11.21
2 Sam. 23.19
a fost mai prețuit decât cei doi și a fost mai marele lor, dar n‐a ajuns pe cei dintâi trei. 22Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui bărbat viteaz din Cabțeel care făcuse fapte mari
11.22
2 Sam. 23.20
a ucis doi lei ai Moabului: și s‐a pogorât și a ucis un leu într‐o groapă într‐o zi pe zăpadă. 23Și a ucis pe egiptean, un bărbat de statură mare, de cinci coți de înalt. Și în mâna egipteanului era o suliță ca sulul țesătorului și s‐a pogorât la el cu un toiag și a smuls sulița din mâna egipteanului și l‐a ucis cu chiar sulița sa. 24Aceasta a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și a avut un nume între cei trei viteji. 25Iată el a fost mai prețuit decât cei treizeci dar n‐a ajuns la cei trei. Și David l‐a pus peste garda sa. 26Și vitejii oștirilor erau: Asael
11.26
2 Sam. 23.21
, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem, 27Șamot, Haroritul; Heleț, Palonitul; 28Ira, fiul lui Icheș, Tecoitul; Abiezer, Anatotitul; 29Sibecai, Hușatitul; Ilai, Ahohitul; 30Maharai, Netofatitul; Heled, fiul lui Baana, Netofatitul; 31Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea copiilor lui Beniamin; Benaia, Piratonitul; 32Hurai, din Nahale‐Gaaș; Abiel, Arbatitul; 33Azmavet, Baharumitul; Eliahba, Șaalbonitul; 34Bene‐Hașem, Ghizonitul; Ionatan, fiul lui Șaghe, Hararitul; 35Ahiam, fiul lui Sacar, Hararitul; Elifal, fiul lui Ur; 36Hefier, Mecheratitul; Ahia, Palonitul; 37Hețro, Carmelitul; Naarai, fiul lui Ezbai; 38Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 39Telec, Amonitul; Nahrai, Berotitul, purtătorul de arme al lui Ioab, fiul Țeruiei; 40Ira, Ieteritul; Gareb, Ieteritul; 41Urie, Hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai; 42Adina, fiul lui Șiza, Rubenitul, căpitan al Rubeniților, și cu el treizeci. 43Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat, Mitnitul; 44Ozia, Aștarotitul; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, Aroeritul; 45Iediael, fiul lui Șimri; și Ioha, fratele său, Tițitul; 46Eliel, Mahavimitul; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam și Itma, Moabitul, 47Eliel și Obed și Iaasiel, Mețobaitul.