Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Războinicii lui David în timpul lui Saul

121Și

12.1
1 Sam. 27.2
aceștia sunt cei care au venit la David în Țiclag
12.1
1 Sam. 27.6
, pe când se ținea încă închis de fața lui Saul, fiul lui Chis, și erau între vitejii care‐l ajutau în luptă! 2Erau înarmați cu arcuri și cu dreapta și cu stânga
12.2
Jud. 20.16
aruncau pietre și săgetau din arc. Ei erau din frații lui Saul din Beniamin, 3capul era Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa, Ghibeatitul; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; și Beraca și Iehu, Anatotitul; 4și Ișmaia, Gabaonitul, un viteaz din cei treizeci, și el era peste cei treizeci; și Ieremia și Iahaziel și Iohanan și Iozabad, Ghederatitul, 5Eluzai și Ierimot și Bealia și Șemaria și Șefatia, Harofitul; 6Elcana și Ișia și Azareel și Ioezer și Iașobeam, coreiți; 7și Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor. 8Și din gadiți s‐au despărțit la David în întăritură în pustie, viteji din oaste, bărbați deprinși la luptă, înzestrați cu scut și cu sulițe și fețele lor erau ca fețele de lei și erau iuți ca și
12.8
2 Sam. 2.18
căprioarele pe munți; 9Ezer, capul; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; 10Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; 11Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea; 12Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; 13Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea. 14Aceștia erau din fiii lui Gad, capi ai oastei; cel mai mic era peste o sută și cel mai mare peste o mie de bărbați. 15Aceștia sunt cei ce au trecut peste Iordan în luna întâi, când a ieșit
12.15
Ios. 3.15
peste malurile lui și au pus pe fugă pe toți cei din văi spre răsărit și spre apus. 16Și au venit din copiii lui Beniamin și Iuda, în întăritură la David. 17Și David a ieșit în întâmpinarea lor și a răspuns și le‐a zis: Dacă veniți la mine cu pace ca să mă ajutați, inima mea va fi unită cu voi; dar dacă veniți ca să mă dați vrăjmașilor mei deși nu este niciun rău în mâinile mele, să vadă Dumnezeul părinților noștri și să mustre. 18Și Duhul a îmbrăcat pe Amasai
12.18
2 Sam. 17.25
, capul celor treizeci și a zis: Ai tăi suntem, Davide, și cu tine, fiu al lui Isai! Pace, pace ție și pace ajutătorilor tăi, căci Dumnezeul tău te ajută. Și David i‐a primit și i‐a făcut capi de cete. 19Și unii din Manase au trecut la David, când
12.19
1 Sam. 29.2
venea cu filistenii împotriva lui Saul la luptă, dar nu l‐au ajutat pentru că domnii filistenilor, ținând sfat, îl trimiseseră, zicând: El va trece la Saul, domnul său, cu capetele
12.19
1 Sam. 29.4
noastre. 20Și când mergea la Țiclag, au trecut la el din Manase: Adnah și Iozabad și Iediael și Micael și Iozabad și Elihu și Țiltai, capi peste miile din Manase. 21Și ei au ajutat pe David împotriva cetei
12.21
1 Sam. 30.1,9,10
: căci toți erau viteji și erau mai mari în oaste. 22Căci din zi în zi veneau la David ca să‐l ajute până a fost o tabără mare, ca tabăra lui Dumnezeu.

Războinicii celor douăsprezece seminții

23Și acesta este numărul bărbaților înarmați de luptă care

12.23
2 Sam. 2.3,4
5.1
au venit la David în Hebron, ca să mute
12.23
Cap. 10.14.
împărăția lui Saul asupra lui, după
12.23
1 Sam. 16.1,3
porunca Domnului. 24Copiii lui Iuda care purtau scut și suliță erau șase mii opt sute, înarmați pentru luptă. 25Din copiii lui Simeon, voinici, viteji la luptă, șapte mii o sută. 26Din copiii lui Levi, patru mii șase sute. 27Și Iehoiada era mai marele lui Aaron și cu el erau trei mii șapte sute. 28Și Țadoc
12.28
2 Sam. 8.17
, tânăr, voinic și viteaz și casa tatălui său, douăzeci și doi mai mari. 29Și din copiii lui Beniamin, frații lui Saul, trei mii; dar până atunci cea mai mare
12.29
2 Sam. 2.8,9
parte din ei ținea cu casa lui Saul. 30Și din copiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute de bărbați voinici, viteji cu nume în casele părinților lor. 31Și din jumătatea seminției lui Manase, optsprezece mii, care fuseseră numiți pe nume, ca să vină și să facă pe David împărat. 32Și din copiii lui Isahar, care aveau priceperea
12.32
Est. 1.13
vremurilor ca să știe ce trebuia să facă Israel, capii lor erau două sute și toți frații lor erau sub porunca lor. 33Din Zabulon, care ieșeau la oaste, înarmați pentru luptă cu tot felul de arme de război, cincizeci de mii, ținându‐și șirul lor, nu cu inimă împărțită. 34Și din Neftali o mie de mai mari, și cu ei treizeci și șapte de mii cu scuturi și sulițe. 35Și din daniți, înarmați de luptă, douăzeci și opt de mii șase sute. 36Și din Așer cei ce ieșeau la oaste și ca să se înșiruie de bătaie, patruzeci de mii. 37Și din cei de dincolo de Iordan, din rubeniți și din gadiți și din jumătatea seminției lui Manase, cu tot felul de arme de război pentru luptă, o sută douăzeci de mii. 38Toți aceștia, oameni de război, ținându‐și șirurile de bătaie, au venit cu o inimă desăvârșită la Hebron ca să facă pe David împărat peste tot Israelul. Și toată rămășița lui Israel era o inimă ca să facă împărat pe David. 39Și au fost acolo cu David trei zile și au mâncat și au băut, căci frații lor pregătiseră pentru ei. 40Și cei ce erau aproape de ei până la Isahar, Zabulon și Neftali au adus pâine pe măgari și pe cămile și pe catâri și pe boi și provizii de mâncare, turte de smochine și ciorchine de struguri și vin și untdelemn și boi și oi în mulțime; căci era bucurie în Israel.

13

Chivotul în casa lui Obed‐Edom

131Și David s‐a sfătuit cu mai marii peste mii și peste sute, cu fiecare povățuitor. 2Și David a zis către toată obștea lui Israel: Dacă vi se pare bine și este de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem peste tot, de jur împrejur, la frații noștri care au rămas

13.2
1 Sam. 31.1Is. 37.1
în toate țările lui Israel și cu ei la preoți și la leviții care sunt în cetățile lor și împrejurimile lor, ca să se adune la noi. 3Și să aducem iarăși chivotul Dumnezeului nostru la noi, căci
13.3
1 Sam. 7.1,2
nu l‐am întrebat în zilele lui Saul. 4Și toată obștea a zis că așa să facă; căci lucrul era drept în ochii întregului popor. 5Și David a adunat
13.5
1 Sam. 7.52 Sam. 6.1
tot Israelul de la Șihor
13.5
Ios. 13.3
în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă chivotul lui Dumnezeu de la
13.5
1 Sam. 6.21
7.1
Chiriat‐Iearim. 6Și David și tot Israelul s‐a suit la Baala
13.6
Ios. 15.9,60
, la Chiriat‐Iearim, care este în Iuda, ca să suie acolo chivotul lui Dumnezeu, al Domnului care șade
13.6
1 Sam. 4.42 Sam. 6.2
între heruvimi, care se cheamă după numele său. 7Și au suit chivotul lui Dumnezeu pe un car
13.7
Num. 4.15
nou din casa
13.7
1 Sam. 7.1
lui Abinadab. Și Uza și Ahio mânau carul. 8Și David
13.8
2 Sam. 6.5
și tot Israelul cântau înaintea Domnului cu toată puterea lor cu cântece și cu harfe și cu psalteri, cu timpane și cu chimvale și cu trâmbițe. 9Și au venit la aria lui Chidon și Uza a întins mâna ca să apuce chivotul, căci boii să poticniseră. 10Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Uza și l‐a lovit, pentru că
13.10
Num. 4.15
își întinsese mâna spre chivot și a murit
13.10
Lev. 10.2
acolo înaintea lui Dumnezeu. 11Și David s‐a scârbit pentru că Domnul făcuse o spărtură în Uza și a numit acel loc Pereț‐Uza, până în ziua de astăzi. 12Și David s‐a temut de Dumnezeu în ziua aceea zicând: Cum voi duce chivotul lui Dumnezeu la mine? 13Și David n‐a tras chivotul la sine în cetatea lui David, ci l‐a abătut în casa lui Obed‐Edom Gatitul. 14Și chivotul
13.14
2 Sam. 6.11
lui Dumnezeu a rămas trei luni cu familia lui Obed‐Edom în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed‐Edom
13.14
Gen. 30.27
și tot ce era al lui.

14

Casa lui David și copiii săi

141Și Hiram

14.1
2 Sam. 5.11
, împăratul Tirului, a trimis soli la David și lemn de cedri și pietrari și tâmplari să‐i zidească o casă. 2Și David a cunoscut că Domnul îl întărise împărat peste Israel, căci împărăția sa era foarte înălțată din pricina poporului său Israel. 3Și David și‐a mai luat neveste în Ierusalim și David a mai născut fii și fete. 4Și acestea sunt numele copiilor
14.4
Cap. 3.5.
săi, care i s‐au născut la Ierusalim: Șamua și Șobab, Natan și Solomon, 5și Ibhar și Elișua și Elfelet 6și Noga și Nefeg și Iafia 7și Elișama și Beeliada și Elifelet.

Biruințele lui David asupra filistenilor

8Și filistenii au auzit că David

14.8
2 Sam. 5.17
fusese uns împărat peste tot Israelul și toți filistenii s‐au suit să caute pe David. Și David a auzit și le‐a ieșit în întâmpinare. 9Și filistenii au venit și s‐au întins în valea
14.9
Cap. 11.15.
Refaim. 10Și David a întrebat pe Dumnezeu zicând: Să mă sui împotriva filistenilor și îi vei da în mâna mea? Și Domnul i‐a zis: Suie‐te, și‐i voi da în mâna ta. 11Și s‐au suit la Baal‐Perațim și David i‐a bătut acolo. Și David a zis: Dumnezeu a rupt pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca o rupere de apă. De aceea au pus numele locului aceluia: Baal‐Perațim. 12Și și‐au lăsat acolo dumnezeii lor și David a poruncit și i‐au ars cu foc. 13Și filistenii
14.13
2 Sam. 5.22
s‐au întins din nou în vale. 14Și David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i‐a zis: Nu te sui după ei; întoarce‐te în jurul lor și mergi
14.14
2 Sam. 5.23
asupra lor în dreptul duzilor. 15Și va fi așa: când vei auzi un foșnet de pași în vârful duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu a ieșit înaintea ta ca să bată tabăra filistenilor. 16Și David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu și au bătut tabăra filistenilor de la Gabaon
14.16
2 Sam. 5.25
până la Ghezer. 17Și numele
14.17
Ios. 6.272 Cron. 26.8
lui David a ieșit în toate țările și Domnul a pus spaima de
14.17
Deut. 2.25
11.25
el peste toate neamurile.