Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Chivotul în casa lui Obed‐Edom

131Și David s‐a sfătuit cu mai marii peste mii și peste sute, cu fiecare povățuitor. 2Și David a zis către toată obștea lui Israel: Dacă vi se pare bine și este de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem peste tot, de jur împrejur, la frații noștri care au rămas

13.2
1 Sam. 31.1Is. 37.1
în toate țările lui Israel și cu ei la preoți și la leviții care sunt în cetățile lor și împrejurimile lor, ca să se adune la noi. 3Și să aducem iarăși chivotul Dumnezeului nostru la noi, căci
13.3
1 Sam. 7.1,2
nu l‐am întrebat în zilele lui Saul. 4Și toată obștea a zis că așa să facă; căci lucrul era drept în ochii întregului popor. 5Și David a adunat
13.5
1 Sam. 7.52 Sam. 6.1
tot Israelul de la Șihor
13.5
Ios. 13.3
în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă chivotul lui Dumnezeu de la
13.5
1 Sam. 6.21
7.1
Chiriat‐Iearim. 6Și David și tot Israelul s‐a suit la Baala
13.6
Ios. 15.9,60
, la Chiriat‐Iearim, care este în Iuda, ca să suie acolo chivotul lui Dumnezeu, al Domnului care șade
13.6
1 Sam. 4.42 Sam. 6.2
între heruvimi, care se cheamă după numele său. 7Și au suit chivotul lui Dumnezeu pe un car
13.7
Num. 4.15
nou din casa
13.7
1 Sam. 7.1
lui Abinadab. Și Uza și Ahio mânau carul. 8Și David
13.8
2 Sam. 6.5
și tot Israelul cântau înaintea Domnului cu toată puterea lor cu cântece și cu harfe și cu psalteri, cu timpane și cu chimvale și cu trâmbițe. 9Și au venit la aria lui Chidon și Uza a întins mâna ca să apuce chivotul, căci boii să poticniseră. 10Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Uza și l‐a lovit, pentru că
13.10
Num. 4.15
își întinsese mâna spre chivot și a murit
13.10
Lev. 10.2
acolo înaintea lui Dumnezeu. 11Și David s‐a scârbit pentru că Domnul făcuse o spărtură în Uza și a numit acel loc Pereț‐Uza, până în ziua de astăzi. 12Și David s‐a temut de Dumnezeu în ziua aceea zicând: Cum voi duce chivotul lui Dumnezeu la mine? 13Și David n‐a tras chivotul la sine în cetatea lui David, ci l‐a abătut în casa lui Obed‐Edom Gatitul. 14Și chivotul
13.14
2 Sam. 6.11
lui Dumnezeu a rămas trei luni cu familia lui Obed‐Edom în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed‐Edom
13.14
Gen. 30.27
și tot ce era al lui.

14

Casa lui David și copiii săi

141Și Hiram

14.1
2 Sam. 5.11
, împăratul Tirului, a trimis soli la David și lemn de cedri și pietrari și tâmplari să‐i zidească o casă. 2Și David a cunoscut că Domnul îl întărise împărat peste Israel, căci împărăția sa era foarte înălțată din pricina poporului său Israel. 3Și David și‐a mai luat neveste în Ierusalim și David a mai născut fii și fete. 4Și acestea sunt numele copiilor
14.4
Cap. 3.5.
săi, care i s‐au născut la Ierusalim: Șamua și Șobab, Natan și Solomon, 5și Ibhar și Elișua și Elfelet 6și Noga și Nefeg și Iafia 7și Elișama și Beeliada și Elifelet.

Biruințele lui David asupra filistenilor

8Și filistenii au auzit că David

14.8
2 Sam. 5.17
fusese uns împărat peste tot Israelul și toți filistenii s‐au suit să caute pe David. Și David a auzit și le‐a ieșit în întâmpinare. 9Și filistenii au venit și s‐au întins în valea
14.9
Cap. 11.15.
Refaim. 10Și David a întrebat pe Dumnezeu zicând: Să mă sui împotriva filistenilor și îi vei da în mâna mea? Și Domnul i‐a zis: Suie‐te, și‐i voi da în mâna ta. 11Și s‐au suit la Baal‐Perațim și David i‐a bătut acolo. Și David a zis: Dumnezeu a rupt pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca o rupere de apă. De aceea au pus numele locului aceluia: Baal‐Perațim. 12Și și‐au lăsat acolo dumnezeii lor și David a poruncit și i‐au ars cu foc. 13Și filistenii
14.13
2 Sam. 5.22
s‐au întins din nou în vale. 14Și David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i‐a zis: Nu te sui după ei; întoarce‐te în jurul lor și mergi
14.14
2 Sam. 5.23
asupra lor în dreptul duzilor. 15Și va fi așa: când vei auzi un foșnet de pași în vârful duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu a ieșit înaintea ta ca să bată tabăra filistenilor. 16Și David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu și au bătut tabăra filistenilor de la Gabaon
14.16
2 Sam. 5.25
până la Ghezer. 17Și numele
14.17
Ios. 6.272 Cron. 26.8
lui David a ieșit în toate țările și Domnul a pus spaima de
14.17
Deut. 2.25
11.25
el peste toate neamurile.

15

David aduce chivotul la Ierusalim

151Și David și‐a făcut case în cetatea lui David și a pregătit un loc pentru chivotul lui Dumnezeu și a întins un cort

15.1
Cap. 16.1.
pentru el. 2Și David a zis: Nimeni să nu poarte chivotul
15.2
Num. 4.2,15Deut. 10.8
31.9
lui Dumnezeu decât leviții, căci pe ei i‐a ales Domnul să poarte chivotul lui Dumnezeu și să‐i slujească în veac. 3Și David a adunat
15.3
1 Reg. 8.1
tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul său pe care i‐l pregătise. 4Și David a adunat pe fiii lui Aaron și pe leviți. 5Din fiii lui Chehat: Uriel, mai marele, și frații lui, o sută douăzeci. 6Din fiii lui Merari: Asaia, mai marele, și frații lui, două sute douăzeci. 7Din fiii lui Gherșom: Ioel, mai marele, și frații lui, o sută treizeci. 8Din fiii lui Elițafan
15.8
Ex. 6.22
: Șemaia, mai marele, și frații lui, două sute. 9Din fiii lui Hebron
15.9
Ex. 6.18
: Eliel, mai marele, și frații lui optzeci. 10Din fiii lui Uziel: Aminadab, mai marele, și frații lui, o sută doisprezece. 11Și David a chemat pe Țadoc și Abiatar, preoții, și pe leviții: Uriel, Asaia, și Ioel, Șemaia și Eliel și Aminadab; 12și le‐a zis: Voi sunteți capii caselor părintești ale leviților; sfințiți‐vă pe voi și pe frații voștri și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel în locul pe care i l‐am pregătit. 13Căci, fiindcă
15.13
2 Sam. 6.3
n‐ați făcut aceasta întâia dată, de aceea a făcut Domnul
15.13
Cap. 13.10, 11.
Dumnezeul nostru o spărtură peste noi, căci nu l‐am căutat după rânduială. 14Și preoții și leviții s‐au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeul lui Israel. 15Și copiii leviților au purtat chivotul lui Dumnezeu pe umerii lor cu pârghiile pe ei, cum poruncise
15.15
Ex. 25.11Num. 4.15
7.9
Moise, după cuvântul Domnului. 16Și David a vorbit mai marilor leviților să așeze pe frații lor, cântăreții, cu instrumente de cântare, cu psalteri, cu harfe și cu chimvale și să sune tare, ridicându‐și glasul cu bucurie. 17Și leviții au așezat pe Heman
15.17
Cap. 6.33.
, fiul lui Ioel; și din frații lui pe Asaf
15.17
Cap. 6.39.
, fiul lui Berechia; și din fiii lui Merari, frații lor, pe Etan
15.17
Cap. 6.44.
, fiul lui Cușaia; 18și cu ei de a doua treaptă, pe frații lor: Zaharia, Ben și Iaaziel și Șemiramot și Iehiel și Uni, Eliab și Banaia și Maaseia și Matitia și Elifele și Micneia și Obed‐Edom și Ieiel, ușierii. 19Și cântăreții Heman, Asaf și Etan, ca să sune tare cu chimvale de aramă; 20și Zaharia și Aziel și Șemiramot și Iehiel și Uni și Eliab și Maaseia și Benaia, cu harfe pe
15.20
Ps. 46
Alamot; 21și Matitia și Elifele și Micneia și Obed‐Edom și Ieiel și Azazia, cu harfe pe Șeminit, să cârmuiască cântarea. 22Și Chenania, mai marele peste cântări al leviților, dădea învățătura în cântare, căci era iscusit. 23Și Berechia și Elcana erau ușierii chivotului. 24Și Șebania și Iosafat și Netaneel și Amasai și Zaharia și Benaia și Eliezer, preoții, suflau în trâmbițe
15.24
Num. 10.8Ps. 81.3
înaintea chivotului lui Dumnezeu. Și Obed‐Edom și Iehia erau ușierii chivotului. 25Și David
15.25
2 Sam. 6.12,131 Reg. 8.1
și bătrânii lui Israel și mai marii peste mii au mers ca să suie chivotul legământului Domnului din casa lui Obed‐Edom cu bucurie. 26Și a fost așa: când Dumnezeu a ajutat pe leviții care purtau chivotul legământului Domnului au jertfit șapte viței și șapte berbeci. 27Și David era îmbrăcat cu un veșmânt de in subțire și toți leviții care purtau chivotul și cântăreții și Chenania, mai marele peste cântări al cântăreților, și David avea pe el un efod de in. 28Și tot Israelul suia
15.28
Cap. 13.8.
chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie și în sunetul cornurilor și cu trâmbițe și cu chimvale, făcând să răsune psalteri și harfe. 29Și a fost așa: când
15.29
2 Sam. 6.16
a venit chivotul legământului Domnului în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, s‐a uitat pe fereastră și a văzut pe împăratul David jucând și cântând din instrumente, și l‐a disprețuit în inima ei.