Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Orânduirile privitoare la slujbă

161Și au adus

16.1
2 Sam. 6.17‐19
chivotul lui Dumnezeu și l‐au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el și au adus arderi de tot și jertfe de pace înaintea lui Dumnezeu. 2Și când a sfârșit David aducerea arderilor de tot și a jertfelor de pace, a binecuvântat poporul în numele Domnului. 3Și a împărțit la toți din Israel, bărbați și femei, fiecăruia o turtă de pâine și o bucată de carne și o turtă de stafide. 4Și a așezat înaintea chivotului Domnului pe unii din leviți să facă slujba și să aducă aminte
16.4
Ps. 38
70
și să mărească și să laude pe Domnul Dumnezeul lui Israel: 5Asaf, capul și Zaharia, al doilea după el; Ieiel și Șemiramot și Iehiel și Matitia și Eliab și Benaia și Obed‐Edom și Ieiel, cu instrumente, cu psalteri și cu harfe; și Asaf făcea să răsune chimvale. 6Și Benaia și Iahaziel, preoții, erau necontenit cu trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. 7Și în ziua aceea a rânduit David pentru întâia dată să
16.7
2 Sam. 23.1
laude pe Domnul prin mâna lui Asaf și frații lui.

Cântare de laudă

8Lăudați

16.8
Ps. 105.1‐15
pe Domnul, chemați numele lui. Faceți cunoscut printre popoare faptele lui. 9Cântați‐i, cântați‐i cântări. Vorbiți de toate lucrările lui minunate. 10Slăviți‐vă în numele său cel sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. 11Căutați pe Domnul și puterea sa, căutați totdeauna fața sa. 12Aduceți‐vă aminte de lucrările minunate ale sale pe care le‐a făcut, de minunile sale și de judecățile gurii sale. 13Voi, sămânța lui Israel, slujitorul său, voi copii ai lui Iacov, aleșii săi! 14El este Domnul Dumnezeul nostru, judecățile sale sunt în tot pământul. 15Aduceți‐vă aminte de legământul său în veac, de cuvântul pe care l‐a poruncit la o mie de neamuri, 16pe care l‐a făcut
16.16
Gen. 17.2
26.3
28.13
35.11
cu Avraam și de jurământul său către Isaac. 17Și l‐a întărit lui Iacov ca așezământ, lui Israel ca legământ veșnic. 18zicând: Ție îți voi da țara Canaan, funia moștenirii voastre. 19Când erați puțini oameni la număr, da foarte
16.19
Gen. 34.30
puțini și străini de loc în ea. 20Și mergeau de la neam la neam și de la o împărăție la un alt popor. 21El n‐a îngăduit nimănui să‐i apese și a mustrat
16.21
Gen. 12.17
20.3Ex. 7.15‐18
împărați pentru ei. 22Zicând: Nu
16.22
Ps. 105.15
vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei! 23Cântați
16.23
Ps. 96.1
Domnului, tot pământul; vestiți din zi în zi mântuirea sa! 24Spuneți prin popoare slava sa, printre toate neamurile lucrările sale minunate! 25Căci mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și înfricoșat mai mult decât toți dumnezeii. 26Căci toți dumnezeii popoarelor sunt
16.26
Lev. 19.1
idoli, dar Domnul a făcut cerurile. 27Strălucire și măreție sunt înaintea lui, putere și bucurii în locul său. 28Dați Domnului, voi familii de popoare, dați Domnului slavă și putere! 29Dați Domnului slavă numelui său, aduceți un dar și veniți înaintea lui. 30Închinați‐vă Domnului în podoabă sfântă, tremurați înaintea lui tot pământul! Lumea s‐a întărit și nu se va clătina. 31Să se bucure cerurile și să se veselească pământul și să se spună printre neamuri: Domnul împărățește! 32Mugească marea și plinătatea ei; să se bucure câmpul și tot ce este în el. 33Atunci copacii pădurii vor chiui înaintea Domnului, căci vine să judece pământul. 34Lăudați
16.34
Ps. 106.1
107.1
118.1
136.1
pe Domnul căci este bun, căci în veac este îndurarea lui. 35Și ziceți
16.35
Ps. 106.47,48
: Mântuiește‐ne, Dumnezeul mântuirii noastre, și adună‐ne și scapă‐ne dintre neamuri, ca să lăudăm numele tău cel sfânt și să ne slăvim în lauda ta. 36Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Și tot
16.36
1 Reg. 8.15
poporul
16.36
Deut. 27.15
a zis: Amin! și au lăudat pe Domnul. 37Și David a lăsat acolo înaintea chivotului legământului Domnului pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească înaintea chivotului necurmat, cum cerea lucrul fiecărei zile, 38și pe Obed‐Edom și pe frații lor în număr de șaizeci și opt; și pe Obed‐Edom, fiul lui Iedutun și pe Hosa, ca ușieri; 39și pe Țadoc preotul și pe frații lui preoții, înaintea
16.39
Cap. 21.29.
locașului Domnului, în înălțimea
16.39
1 Reg. 3.1
care era la Gabaon, 40ca să aducă Domnului arderi de tot pe altarul arderii de tot necurmat, dimineața și seara
16.40
Ex. 29.38Num. 28.3
, și după toate cele ce sunt scrise în legea Domnului, pe care a poruncit‐o lui Israel. 41Și cu ei Heman și Iedutun și ceilalți care erau aleși, care au fost numiți pe nume, ca să laude pe Domnul, căci în veac este îndurarea
16.41
Vers. 21.
lui. 42Și cu ei Heman și Iedutun cu trâmbițe și chimvale, pentru cei ce aveau să sune tare, și cu instrumentele de cântare ale lui Dumnezeu. Și fiii lui Iedutun erau la ușă. 43Și tot poporul
16.43
2 Sam. 6.19,20
s‐a dus fiecare la casa sa: și David s‐a întors să‐și binecuvânteze casa.

17

David vrea să zidească un templu

171Și a fost așa: pe când

17.1
2 Sam. 7.1
locuia David în casa sa, David a zis lui Natan, prorocul: Iată eu locuiesc într‐o casă de cedri și chivotul legământului Domnului sub covoare! 2Și Natan a zis lui David: Fă tot ce este în inima ta, căci Dumnezeu este cu tine. 3Și a fost așa: în aceeași noapte cuvântul lui Dumnezeu a fost către Natan, zicând: 4Mergi și spune lui David, slujitorul meu: Așa zice Domnul: Să nu‐mi zidești tu o casă de locuit; 5căci n‐am locuit într‐o casă din ziua în care am scos pe Israel până astăzi, ci am fost din cort în cort și din locaș în locaș. 6Pretutindeni unde am umblat cu tot Israelul, am vorbit eu oare vreun cuvânt către vreunul din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul meu zicând: De ce nu‐mi zidiți o casă de cedri? 7Și acum așa să zici slujitorului meu David: Așa zice Domnul oștirilor: Te‐am luat de la staule, dinapoia oilor, ca să fii domn peste poporul meu Israel. 8Și am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers și am stârpit dinaintea ta pe toți vrăjmașii tăi; și ți‐am făcut un nume asemenea numelui celor mari care sunt pe pământ. 9Și voi rândui poporului meu Israel un loc și‐i voi sădi ca să locuiască în locul lor și să nu mai fie mutați; și copiii răutății nu‐l vor mai pustii ca la început 10și din ziua în care am poruncit judecători peste poporul meu Israel. Și voi supune pe toți vrăjmașii tăi; și îți spun că Domnul îți va zidi o casă. 11Și va fi așa: când ți se vor împlini zilele și te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, care va fi din fiii tăi și voi întări împărăția sa. 12El îmi va zidi o casă și îi voi întări scaunul de domnie în veac. 13Eu îi voi
17.13
2 Sam. 7.14,15
fi tată și el îmi va fi fiu; și nu voi îndepărta de la el îndurarea mea, cum am îndepărtat‐o de la cel ce a fost înainte de tine. 14Și‐l
17.14
Lc. 1.33
voi așeza în casa mea și în împărăția mea în veac și scaunul său de domnie va fi întemeiat în veac.

Rugăciunea lui David

15Natan a vorbit așa lui David, după toate aceste cuvinte și după toată această vedenie. 16Și împăratul David

17.16
2 Sam. 7.18
a intrat și a șezut înaintea Domnului și a zis: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea că m‐ai făcut să ajung până aici? 17Și aceasta a fost puțin în ochii tăi, Dumnezeule, și ai vorbit de casa slujitorului
17.17
2 Sam. 7.19
tău pentru multă vreme în viitor și m‐ai privit după starea unui om foarte înălțat, Doamne Dumnezeule! 18Ce să‐ți mai zică David pentru slava slujitorului tău! 19Doamne, pentru slujitorul tău și după inima ta ai făcut toată această mărime și ai făcut cunoscut toate aceste lucruri mari. 20Doamne, nimeni nu este ca tine și nu este Dumnezeu afară de tine, după toate cele ce am auzit cu urechile noastre. 21Și cine este ca poporul tău Israel, singurul neam pe pământ, pe care s‐a dus Dumnezeu ca să‐l răscumpere, ca să fie un popor al lui, ca să‐ți faci un nume prin mărime și înfricoșare, alungând neamurile dinaintea poporului tău pe care l‐ai răscumpărat din Egipt? 22Și ai pus pe poporul tău Israel ca popor al tău în veac; și tu, Doamne, te‐ai făcut Dumnezeul lor. 23Și acum Doamne, cuvântul pe care l‐ai vorbit despre slujitorul tău și despre casa lui, să stea statornic în veac și fă cum ai zis! 24Și să fie statornic și numele tău și să fie mărit în veac zicându‐se: Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu pentru Israel. Și casa lui David, slujitorul tău, să fie întemeiată înaintea ta. 25Căci tu, Dumnezeul meu, tu ai descoperit urechii slujitorului tău că‐i vei zidi o casă; de aceea a găsit slujitorul tău să se roage înaintea ta. 26Și acum, Doamne, tu ești Dumnezeu și ai făgăduit bunătatea aceasta slujitorului tău. 27Și acum binevoiește și binecuvântează casa slujitorului tău, ca să fie în veac înaintea ta; căci tu, Doamne, ai binecuvântat‐o și va fi binecuvântată în veac.

18

Biruințele lui David

181Și a fost așa: după aceasta David a bătut

18.1
2 Sam. 8.1
pe filisteni și i‐a supus și a luat Gatul și cetățile sale din mâna filistenilor. 2Și a bătut pe Moab și moabiții au fost slujitori lui David și au adus daruri. 3Și David a bătut pe Hadarezer, împăratul din Țoba, la Hamat, când mergea să‐și întemeieze domnia la râul Eufrat. 4Și David i‐a luat o mie de care și șapte mii
18.4
2 Sam. 8.1
de călăreți și douăzeci de mii de oameni pedeștri. Și David a tăiat vinele tuturor cailor de care, dar a păstrat din ei pentru o sută de care. 5Și sirienii din Damasc au venit să ajute pe Hadarezer, împăratul din Țoba, și David a lovit din sirieni douăzeci și două de mii de oameni. 6Și David a pus străji în Siria Damascului și sirienii s‐au făcut slujitori lui David și au adus daruri. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 7Și David a luat scuturile de aur care erau pe slujitorii lui Hadarezer și le‐a adus la Ierusalim. 8Și din Tibhat și din Cun, cetăți ale lui Hadarezer, David a luat foarte multă aramă. Din ea a făcut
18.8
1 Reg. 7.15,232 Cron. 1.12,15,16
Solomon marea de aramă și stâlpii și vasele de aramă. 9Și Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oastea lui Hadarezer, împăratul din Toba, 10și a trimis pe Hadoram, fiul său, la împăratul David să‐l întrebe de sănătate și să‐l binecuvânteze pentru că s‐a luptat cu Hadarezer și l‐a bătut; căci Tohu era în război cu Hadarezer; și avea cu el tot felul de vase de aur și argint și aramă. 11Și pe ele împăratul David le‐a sfințit Domnului, cu argintul și aurul pe care‐l luase de la toate neamurile: de la Edom și de la Moab și de la copiii lui Amon și de la filisteni și de la Amalec. 12Și Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea‐Sării, optsprezece
18.12
2 Sam. 8.13
mii din Edom. 13Și a pus
18.13
2 Sam. 8.14
străji în Edom și toți edomiții s‐au făcut slujitori lui David. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 14Și David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 15Și Ioab, fiul Țeruiei, era peste oștire și Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici. 16Și Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; și Șavșa era scriitor; 17și Benaia
18.17
2 Sam. 8.18
, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiți și peletiți; și fiii lui David erau cei dintâi la îndemâna împăratului.