Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

David vrea să zidească un templu

171Și a fost așa: pe când

17.1
2 Sam. 7.1
locuia David în casa sa, David a zis lui Natan, prorocul: Iată eu locuiesc într‐o casă de cedri și chivotul legământului Domnului sub covoare! 2Și Natan a zis lui David: Fă tot ce este în inima ta, căci Dumnezeu este cu tine. 3Și a fost așa: în aceeași noapte cuvântul lui Dumnezeu a fost către Natan, zicând: 4Mergi și spune lui David, slujitorul meu: Așa zice Domnul: Să nu‐mi zidești tu o casă de locuit; 5căci n‐am locuit într‐o casă din ziua în care am scos pe Israel până astăzi, ci am fost din cort în cort și din locaș în locaș. 6Pretutindeni unde am umblat cu tot Israelul, am vorbit eu oare vreun cuvânt către vreunul din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul meu zicând: De ce nu‐mi zidiți o casă de cedri? 7Și acum așa să zici slujitorului meu David: Așa zice Domnul oștirilor: Te‐am luat de la staule, dinapoia oilor, ca să fii domn peste poporul meu Israel. 8Și am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers și am stârpit dinaintea ta pe toți vrăjmașii tăi; și ți‐am făcut un nume asemenea numelui celor mari care sunt pe pământ. 9Și voi rândui poporului meu Israel un loc și‐i voi sădi ca să locuiască în locul lor și să nu mai fie mutați; și copiii răutății nu‐l vor mai pustii ca la început 10și din ziua în care am poruncit judecători peste poporul meu Israel. Și voi supune pe toți vrăjmașii tăi; și îți spun că Domnul îți va zidi o casă. 11Și va fi așa: când ți se vor împlini zilele și te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, care va fi din fiii tăi și voi întări împărăția sa. 12El îmi va zidi o casă și îi voi întări scaunul de domnie în veac. 13Eu îi voi
17.13
2 Sam. 7.14,15
fi tată și el îmi va fi fiu; și nu voi îndepărta de la el îndurarea mea, cum am îndepărtat‐o de la cel ce a fost înainte de tine. 14Și‐l
17.14
Lc. 1.33
voi așeza în casa mea și în împărăția mea în veac și scaunul său de domnie va fi întemeiat în veac.

Rugăciunea lui David

15Natan a vorbit așa lui David, după toate aceste cuvinte și după toată această vedenie. 16Și împăratul David

17.16
2 Sam. 7.18
a intrat și a șezut înaintea Domnului și a zis: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea că m‐ai făcut să ajung până aici? 17Și aceasta a fost puțin în ochii tăi, Dumnezeule, și ai vorbit de casa slujitorului
17.17
2 Sam. 7.19
tău pentru multă vreme în viitor și m‐ai privit după starea unui om foarte înălțat, Doamne Dumnezeule! 18Ce să‐ți mai zică David pentru slava slujitorului tău! 19Doamne, pentru slujitorul tău și după inima ta ai făcut toată această mărime și ai făcut cunoscut toate aceste lucruri mari. 20Doamne, nimeni nu este ca tine și nu este Dumnezeu afară de tine, după toate cele ce am auzit cu urechile noastre. 21Și cine este ca poporul tău Israel, singurul neam pe pământ, pe care s‐a dus Dumnezeu ca să‐l răscumpere, ca să fie un popor al lui, ca să‐ți faci un nume prin mărime și înfricoșare, alungând neamurile dinaintea poporului tău pe care l‐ai răscumpărat din Egipt? 22Și ai pus pe poporul tău Israel ca popor al tău în veac; și tu, Doamne, te‐ai făcut Dumnezeul lor. 23Și acum Doamne, cuvântul pe care l‐ai vorbit despre slujitorul tău și despre casa lui, să stea statornic în veac și fă cum ai zis! 24Și să fie statornic și numele tău și să fie mărit în veac zicându‐se: Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu pentru Israel. Și casa lui David, slujitorul tău, să fie întemeiată înaintea ta. 25Căci tu, Dumnezeul meu, tu ai descoperit urechii slujitorului tău că‐i vei zidi o casă; de aceea a găsit slujitorul tău să se roage înaintea ta. 26Și acum, Doamne, tu ești Dumnezeu și ai făgăduit bunătatea aceasta slujitorului tău. 27Și acum binevoiește și binecuvântează casa slujitorului tău, ca să fie în veac înaintea ta; căci tu, Doamne, ai binecuvântat‐o și va fi binecuvântată în veac.

18

Biruințele lui David

181Și a fost așa: după aceasta David a bătut

18.1
2 Sam. 8.1
pe filisteni și i‐a supus și a luat Gatul și cetățile sale din mâna filistenilor. 2Și a bătut pe Moab și moabiții au fost slujitori lui David și au adus daruri. 3Și David a bătut pe Hadarezer, împăratul din Țoba, la Hamat, când mergea să‐și întemeieze domnia la râul Eufrat. 4Și David i‐a luat o mie de care și șapte mii
18.4
2 Sam. 8.1
de călăreți și douăzeci de mii de oameni pedeștri. Și David a tăiat vinele tuturor cailor de care, dar a păstrat din ei pentru o sută de care. 5Și sirienii din Damasc au venit să ajute pe Hadarezer, împăratul din Țoba, și David a lovit din sirieni douăzeci și două de mii de oameni. 6Și David a pus străji în Siria Damascului și sirienii s‐au făcut slujitori lui David și au adus daruri. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 7Și David a luat scuturile de aur care erau pe slujitorii lui Hadarezer și le‐a adus la Ierusalim. 8Și din Tibhat și din Cun, cetăți ale lui Hadarezer, David a luat foarte multă aramă. Din ea a făcut
18.8
1 Reg. 7.15,232 Cron. 1.12,15,16
Solomon marea de aramă și stâlpii și vasele de aramă. 9Și Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oastea lui Hadarezer, împăratul din Toba, 10și a trimis pe Hadoram, fiul său, la împăratul David să‐l întrebe de sănătate și să‐l binecuvânteze pentru că s‐a luptat cu Hadarezer și l‐a bătut; căci Tohu era în război cu Hadarezer; și avea cu el tot felul de vase de aur și argint și aramă. 11Și pe ele împăratul David le‐a sfințit Domnului, cu argintul și aurul pe care‐l luase de la toate neamurile: de la Edom și de la Moab și de la copiii lui Amon și de la filisteni și de la Amalec. 12Și Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea‐Sării, optsprezece
18.12
2 Sam. 8.13
mii din Edom. 13Și a pus
18.13
2 Sam. 8.14
străji în Edom și toți edomiții s‐au făcut slujitori lui David. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 14Și David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 15Și Ioab, fiul Țeruiei, era peste oștire și Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici. 16Și Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; și Șavșa era scriitor; 17și Benaia
18.17
2 Sam. 8.18
, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiți și peletiți; și fiii lui David erau cei dintâi la îndemâna împăratului.

19

Războiul împotriva amoniților

191Și a fost așa: după aceasta

19.1
2 Sam. 10.1
a murit Nahaș, împăratul copiilor lui Amon, și fiul său a domnit în locul său. 2David a zis: Voi face îndurare lui Hanun, fiul lui Nahaș, pentru că tatăl său mi‐a făcut îndurare. Și David a trimis soli să‐l mângâie pentru tatăl său. Și slujitorii lui David au venit în țara copiilor lui Amon, la Hanun, să‐l mângâie. 3Și mai marii copiilor lui Amon au zis lui Hanun: Socotești tu în ochii tăi că David a trimis la tine mângâietori, ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n‐au venit slujitorii săi la tine ca să cerceteze țara și s‐o surpe și s‐o iscodească? 4Și Hanun a luat pe slujitorii lui David și i‐a ras și le‐a tăiat veșmintele pe jumătate, până la șezut, și le‐a dat drumul. 5Și unii s‐au dus și au spus lui David despre bărbați; și a trimis în întâmpinarea lor, căci bărbații erau foarte rușinați. Și împăratul a zis: Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile și apoi întoarceți‐vă. 6Și copiii lui Amon au văzut că erau în miros rău la David; și Hanun și copiii lui Amon au trimis o mie de talanți de argint spre a‐și tocmi care și călăreți, din Mesopotamia și din Siria‐Maaca și din Țoba
19.6
Cap. 18.5, 9.
. 7Și au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca și poporul său; și au venit și au tăbărât înaintea Madebei. Și copiii lui Amon s‐au adunat din cetățile lor și au venit la luptă. 8Și David a auzit și a trimis pe Ioab și toată oastea celor viteji. 9Și copiii lui Amon au ieșit și s‐au rânduit de bătaie la intrarea cetății; și împărații care veniseră erau deosebi pe câmp. 10Și Ioab a văzut că fața luptei era împotriva lui și din fața și din dos; și a ales din toți aleșii lui Israel și i‐a rânduit împotriva sirienilor; 11și rămășița poporului a dat‐o în mâna lui Abișai, fratele său, și s‐au rânduit împotriva copiilor lui Amon. 12Și a zis: Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, mă vei ajuta tu; iar dacă copiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, te voi ajuta eu. 13Fii tare și să ne arătăm bărbați pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru; și Domnul să facă ce va fi bine în ochii săi. 14Și Ioab și poporul care era cu el s‐au apropiat în fața sirienilor la luptă; și ei au fugit dinaintea lui. 15Și când au văzut copiii lui Amon că sirienii fugeau, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele său, și au intrat în cetate. Și Ioab a venit la Ierusalim. 16Și când au văzut sirienii, că sunt bătuți înaintea lui Israel, au trimis soli și au scos pe sirienii care erau dincolo de Râu; și Șofah, mai marele oastei lui Hadarezer, era în fruntea lor. 17Și s‐a spus lui David și a adunat tot Israelul și a trecut Iordanul și a venit peste ei și s‐a rânduit de bătaie împotriva lor. Și David s‐a rânduit de bătaie împotriva sirienilor; și s‐au luptat cu el. 18Și sirienii au fugit dinaintea lui Israel; și David a ucis din Sirieni oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedeștri și a ucis pe Șofah, mai marele oastei. 19Și slujitorii lui Hadarezer au văzut că erau bătuți înaintea lui Israel, și au făcut pace cu David și s‐au făcut slujitorii lui. Și sirienii n‐au mai voit să ajute pe copiii lui Amon.