Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Fiii lui Iacor. Urmașii lui Iuda și locurile așezării lor

21Aceștia sunt fiii lui Israel: Ruben

2.1
Gen. 29.32
30.535.18,22
46.8
, Simeon, Levi și Iuda, Isahar și Zabulon, 2Dan, Iosif și Beniamin, Neftali, Gad și Așer. 3Fiii lui Iuda
2.3
Gen. 38.3
46.12Num. 26.19
: Er și Onan și Șela; acești trei i s‐au născut din fata Șuei
2.3
Gen. 38.2
, Cananita. Și Er
2.3
Gen. 38.7
, întâiul născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului și l‐a ucis. 4Și Tamar
2.4
Gen. 38.29,30Mat. 1.3
, nora lui, i‐a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda erau cinci. 5Fiii lui Pereț
2.5
Gen. 46.12Rut 4.18
: Hețron și Hamul. 6Și fiii lui Zerah: Zimri și Etan
2.6
1 Reg. 4.31
și Heman și Calcol și Dara; de toți cinci. 7Și fiii lui
2.7
Cap. 4.1.

Carmi: Acar, care a tulburat pe Israel, și a păcătuit
2.7
Ios. 6.18
7.1
în lucrul sortit nimicirii. 8Și fiii lui Etan: Azaria. 9Și fiii lui Hețron, care i s‐au născut: Ierahmeel și Ram și Chelubai. 10Și Ram a născut
2.10
Rut 4.19,20Mat. 1.1
pe Aminadab și Aminadab a născut pe Nahșon, capul
2.10
Num. 1.7
2.3
fiilor lui Iuda, 11și Nahșon a născut pe Salma și Salma a născut pe Boaz 12și Boaz a născut pe Obed și Obed a născut pe Isai 13și Isai
2.13
1 Sam. 6.16
a născut pe întâiul său născut, pe Eliab, și pe Abinadab, al doilea, și pe Șimea, al treilea; 14pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea; 15pe Oțem, al șaselea; pe David, al șaptelea. 16Și surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Și fiii Țeruiei
2.16
2 Sam. 2.18
: Abișai și loab și Asael, trei. 17Și Abigail
2.17
2 Sam. 17.25
a născut pe Amasa; și tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul. 18Și Caleb, fiul lui Hețron, a născut copii cu nevasta sa Azuba și cu Ieriot; și aceștia sunt fiii lor: Ieșer și Sobab și Ardon. 19Și Azuba a murit și Caleb și‐a luat pe Efrat
2.19
Vers. 50.

și ea i‐a născut pe Hur. 20Și Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Bețaleel
2.20
Ex. 31.2
. 21Și Hețron a intrat după aceasta la fata lui Machir
2.21
Num. 27.1
, tatăl lui Galaad, și a luat‐o, când era el de șaizeci de ani; și ea i‐a născut pe Segub. 22Și Segub a născut pe Iair și el a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului. 23Și Gheșur
2.23
Num. 32.41Deut. 3.14Ios. 13.30
și Aram au luat târgurile lui Iair de la ei cu Chenatul și cetățile lui, șaizeci de cetăți. Toți aceștia au fost fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24Și după moartea lui Hețron la Caleb‐Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i‐a mai născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa
2.24
Cap. 4.5.

. 25Și fiii lui Ierahmeel, întâiulnăscut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut și Buna și Oren și Oțem din Ahia. 26Și Ierahmeel a avut o altă nevastă și numele ei era Atara: ea a fost mama lui Onam. 27Și fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț și Iamin și Echer. 28Și fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Și fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29Și numele nevestei lui Abișur era Abihail; și ea i‐a născut pe Ahban și Molid. 30Și fiii lui Nadab: Seled și Apaim; și Seled a murit fără copii. 31Și fiii lui Apaim: Ișei; și fiii lui Ișei: Șeșan; și fiii
2.31
Vers. 34.35.

lui Șeșan: Ahlai. 32Și fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Și Ieter a murit fără copii. 33Și fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia au fost fiii lui Ierahmeel. 34Și Șeșan n‐a avut fii ci fete. Și Șeșan avea un slujitor egiptean, al cărui nume era Iarha. 35Și Șeșan a dat pe fata sa de nevastă lui Iarha, slujitorul său, și ea i‐a născut pe Atai. 36Și Atai a născut pe Natan și Natan a născut pe
2.36
Cap. 11.41.

Zabad; 37și Zabad a născut pe Eflal și Eflal a născut pe Obed; 38și Obed a născut pe Iehu și Iehu a născut pe Azaria; 39și Azaria a născut pe Haleț și Haleț a născut pe Elasa; 40și Elasa a născut pe Sismai și Sismai a născut pe Șalum; 41și Șalum a născut pe Iecamia și Iecamia a născut pe Elișama. 42Și fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meșa, întâiu‐născut al său, el este tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43Și fiii lui Hebron: Core și Tapuah și Rechem și Șema. 44Și Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam; și Rechem a născut pe Șamai. 45Și fiul lui Șamai a fost Maon; și Maon a fost tatăl lui Bet‐Tur. 46Și Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran și Moța și Gazez. Și Haran a născut pe Gazez. 47Și fiii lui Iahdai au fost: Reghem și Iotam și Gheșan și Pelet și Efa și Șaaf. 48Tiitoarea lui Caleb, Maaca, a născut pe Șeber și Tirhana. 49Și a născut și pe Șaaf, tatăl lui Madmana, pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Și fiica lui Caleb a fost Acsa
2.49
Ios. 15.17
. 50Aceștia sunt fiii lui Caleb: fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei: Șobal, tatăl lui Chiriat‐Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet‐Gader. 52Și fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat‐Iearim, au fost: Haroe și Hați Harmenuhot. 53Și familiile lui Chiriat‐Iearim au fost: ietriții și putiții și șumatiții și mișraiții; din ei au ieșit țoreatiții și eștaoliții. 54Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot‐Bet‐Ioab și hați‐hamanahtiții, țoreiții. 55Și familiile cărturarilor care locuiau în Iaebeț: tireatiții, șimeatiții, sucatiții. Aceștia sunt cheniții
2.55
Jud. 1.16
, care au ieșit din Hamat, tatăl casei lui Recab
2.55
Ier. 35.2
.