Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Numărul și împărțirea leviților

231Și David era bătrân și sătul de zile și a făcut pe Solomon

23.1
1 Reg. 1.33‐39
, fiul său, împărat peste Israel. 2Și a adunat pe toți mai marii lui Israel și pe preoți și pe leviți. 3Și leviții au fost numărați de la treizeci de ani
23.3
Num. 4.3,47
și mai sus: și numărul lor era, după capetele lor, bărbat după bărbat, treizeci și opt de mii. 4Din aceștia, douăzeci și patru de mii aveau să aibă privegherea peste lucrul casei Domnului și șase mii crau dregători
23.4
Deut. 16.182 Cron. 19.8
și judecători: 5și patru mii erau ușieri; și patru mii lăudau pe Domnul din instrumente, pe care le‐am făcut
23.5
2 Cron. 29.25,26Amos 6.5
eu, a zis David, pentru laudă. 6Și David i‐a împărțit
23.6
Ex. 6.16Num. 26.572 Cron. 8.14
29.25
în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 7Dintre gherșoniți
23.7
Cap. 26.21.
: Laedan și Șimei. 8Fiii lui Laedan: capul Iehiel și Zetam și Ioel, trei. 9Fiii lui Șimei: Șelomit și Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ai lui Laedan. 10Și fiii lui Șimei: Iahat, Zina și Ieuș și Beria. Aceștia erau cei patru fii ai lui Șimei. 11Și Iahat era capul și Zina al doilea; și Ieuș și Beria n‐au avut mulți fii, pentru aceea s‐au numărat drept o casă părintească. 12Fiii lui Chehat
23.12
Ex. 6.18
: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel, patru. 13Fiii lui Amram
23.13
Ex. 6.20
: Aaron și Moise. Și Aaron
23.13
Ex. 28.1Evr. 5.4
a fost deosebit, ca să fie sfințit ca preasfânt, el și fiii lui în veac, să ardă tămâie
23.13
Ex. 30.7Num. 16.401 Sam. 2.28
înaintea Domnului, să‐i slujească
23.13
Deut. 21.5
și să binecuvânteze
23.13
Num. 6.23
în numele său în veac. 14Și Moise, omul lui Dumnezeu, fiii
23.14
Cap. 26.23, 24, 25.
lui s‐au numit între seminția lui Levi. 15Și fiii
23.15
Ex. 2.22
18.3,4
lui Moise: Gherșom și Eliezer. 16Fiii lui Gherșom: Șebuel
23.16
Cap. 26.24.
capul. 17Și fiii lui Eliezer: Rehabia
23.17
Cap. 26.25.
capul. Și Eliezer n‐avea alți fii. Și fiii lui Rehabia erau foarte mulți. 18Fiii lui Ițehar: Șelomit capul. 19Fiii lui Hebron
23.19
Cap. 24.23.
: Ieria capul, Amaria al doilea, Iahaziel al treilea, și Icameam al patrulea. 20Fiii lui Uziel: Mica era capul și Ișia al doilea. 21Fiii lui Merari
23.21
Cap. 24.26.
: Mahli și Muși. Fiii lui Mahli: Eleazar și
23.21
Cap. 24.29.
Chis. 22Și Eleazar a murit și
23.22
Cap. 24.23.
n‐avea fii, ci fiice: și le‐au luat
23.22
Num. 36.6,8
de neveste fiii lui Chis, frații lor. 23Fiii lui Mu și
23.23
Cap. 24.30.
: Mahli și Eder și Ieremot, trei. 24Aceștia sunt fiii lui Levi
23.24
Num. 10.17,21
, după casele lor părintești, părinții capi, după cum s‐au numărat, după numărul numelor, după capetele lor, care făceau lucrul slujbei casei Domnului de la douăzeci
23.24
Vers. 27.
de ani și mai sus. 25Căci David a zis: Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
23.25
Cap. 22.18.
odihnă poporului său și va locui în Ierusalim în veac. 26Și leviții nu vor mai purta
23.26
Num. 1.5
locașul, nici vreuna din uneltele sale pentru slujba sa. 27Căci după cuvintele din urmă ale lui David a fost această numărare a fiilor lui Levi, de la douăzeci de ani și mai sus. 28Căci locul lor era să fie la îndemâna fiilor lui Aaron pentru slujba casei Domnului, peste curți și peste cămări și peste curățirea tuturor lucrurilor sfinte și lucrul slujbei casei lui Dumnezeu: 29și pentru pâinile
23.29
Ex. 25.30
de pus în șiruri și pentru floarea
23.29
Lev. 6.20
făinii pentru darul de mâncare și pentru turtele fără
23.29
Lev. 2.4
aluat și pentru cele coapte în tigăi și pentru cele muiate
23.29
Lev. 2.5,7
cu unt delemn și pentru orice măsură
23.29
Lev. 19.35
și greutate 30și ca să stea în fiecare dimineață să mulțumească și să laude pe Domnul, și tot așa seara; 31și pentru toate arderile de tot aduse Domnului în zilele de sabat
23.31
Num. 10.10Ps. 81.3
la lunile noi și la sărbători
23.31
Lev. 23.4
, după număr, după orânduirea lor, necurmat înaintea Domnului; 32
23.32
Num. 1.53
și ei țineau paza cortului întâlnirii și paza sfântului locaș, și paza fiilor
23.32
Num. 3.6‐9
lui Aaron, frații lor, pentru slujba casei Domnului.

24

Preoții împărțiți în douăzeci și patru de cete

241Și cetele fiilor lui Aaron: Fiii

24.1
Lev. 10.1,6Num. 26.60
lui Aaron: Nadab și Abihu și Eleazar și Itamar. 2Și Nadab
24.2
Num. 3.4
26.61
și Abihu au murit înaintea tatălui lor și n‐aveau fii; și Eleazar și Itamar făceau slujba de preoți. 3Și David i‐a împărțit, adică pe Țadoc, din fiii lui Eleazar și pe Ahimelec din fiii lui Itamar, după rânduiala lor în slujba lor. 4Și s‐au găsit mai mulți capi dintre fiii lui Eleazar decât între fiii lui Itamar și au fost împărțiți așa: din fiii lui Eleazar, șaisprezece capi ai caselor părintești și din fiii lui Itamar opt, după casele lor părintești. 5Au fost împărțiți prin sorț, unul cu altul, căci mai marii locașului sfânt și mai marii casei lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. 6Și Șemaia, fiul lui Netaneel, cărturarul, unul din Leviți, i‐a scris înaintea împăratului și a mai marilor și a lui Țadoc preotul și a lui Ahimelec, fiul lui Abiatar, și a capilor părintești ai preoților și ai leviților: o casă părintească era luată pentru Eleazar și una luată pentru Itamar. 7Și sorțul întâi a ieșit pentru Iehoiarib; pentru Iedaia, al doilea; 8al treilea pentru Harim, al patrulea pentru Seorim; 9al cincilea pentru Malchia, al șaselea pentru Miiamin; 10al șaptelea pentru Hacoț, al optulea pentru Abia
24.10
Neem. 12.4,17Lc. 1.5
; 11al nouălea pentru Iosua, al zecelea pentru Șecania; 12al unsprezecelea pentru Eliașib, al doisprezecelea pentru Iachim; 13al treisprezecelea pentru Hupa, al patrusprezecelea pentru Ieșebeab; 14al cincisprezecelea pentru Bilga, al șaisprezecelea pentru Imer; 15al șaptesprezecelea pentru Hezir, al optsprezecelea pentru Hapițeț; 16al nouăsprezecelea pentru Petahia, al douăzecilea pentru Ezechiel; 17al douăzeci și unulea pentru Iachin, al douăzeci și doilea pentru Gamul; 18al douăzeci și treilea pentru Delaia, al douăzeci și patrulea pentru Maazia. 19Și aceasta era împărțirea lor în slujba lor, ca să vină
24.19
Cap. 9.25.
în casa Domnului, după orânduirea lor prin Aaron, tatăl lor, cum îi poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel.

Capii leviților

20Și ceilalți fii ai lui Levi: din fiii lui Amram: Șubael

24.20
Cap. 23.16.
; din fiii lui Șubael, Iehdia. 21Din Rehabia
24.21
Cap. 23.17.
, din fiii lui Rehabia: Ișia, capul. 22Din Ițehariți, Șelomot; din fiii lui Șelomol
24.22
Cap. 23.18.
, Iahat. 23Și fiii lui
24.23
Cap. 23.19;
Hebron: Ieria întâiul; Amaria al doilea; Iahaziel al treilea; Iecameam al patrulea. 24Fiii lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica, Șamir; 25fratele lui Mica, Ișia; din fiii lui Ișia, Zaharia. 26Fiii lui Merari: Mahli și Muși; fiii lui Iaazia, fiul său. 27Fiii lui
24.27
Ex. 6.19
Merari: din Iaazia, fiul său: Șoham și Zacur, și Ibri; 28Din Mahli: Eleazar; și el
24.28
Cap. 23.22.
n‐avea fii. 29Din Chis: Fiii lui Chis: Ierah meel. 30Și fiii lui
24.30
Cap. 23.23.
Muși: Mahli și Eder și Ierimot. Aceștia sunt fiii Leviților, după casele lor părintești. 31Și aceștia au aruncat sorț ca și frații lor fiii lui Aaron înaintea împăratului David și a lui Țadoc și a lui Ahimelec și capilor părintești ai preoților și ai Leviților, capul părintesc ca și fratele său cel mai mic.

25

Cântăreții împărțiți în douăzeci și patru de cete

251Și David și mai marii oastei au deosebit pentru slujbă din fiii lui Asaf

25.1
Cap. 6.33, 39, 44.
și ai lui Heman și ai lui Iedutun, pe cei care să prorocească cu harfe și cu psalteri și cu chimvale. Și numărul oamenilor întrebuințați la slujba lor era: 2din fiii lui Asaf: Zacur și Iosif și Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub mâna lui Asaf, care prorocia sub mâna împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia și Țeri și Isai și Hașabia și Matitia și Șimei, șase, sub mâna tatălui lor Iedutun, care prorocia cu harfa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel și Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti și Romamti‐Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot: 5toți aceștia erau fiii lui Heman, văzătorul împăratului, în cuvintele lui Dumnezeu, ca să înalțe cornul; și Dumnezeu a dat lui Heman patrusprezece fii și trei fiice. 6Toți aceștia erau sub mâna părinților lor, Asaf și Iedutun și Heman, la cântare în casa Domnului, cu chimvale, psalteri și harfe, pentru slujba casei lui Dumnezeu, sub mâna împăratului. 7Și numărul lor, cu frații lor care erau învățați în cântarea Domnului, toți încercați, erau două sute optzeci și opt. 8Și au aruncat sorți, unul cu altul, pentru însărcinările lor, cel mic ca și cel mare, învățătorul
25.8
2 Cron. 23.13
și învățăcelul. 9Și întâiul sorț a ieșit pentru Asaf lui Iosif; Ghedalia al doilea; el și frații săi și fiii săi erau doisprezece. 10Al treilea Zacur, fiii săi și frații săi, doisprezece. 11Al patrulea Ițeri, fiii săi și frații săi, doisprezece. 12Al cincilea, Netania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 13Al șaselea, Buchia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 14Al șaptelea, Iesareela, fiii săi și frații săi, doisprezece. 15Al optulea, Isaia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 16Al nouălea, Matania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 17Al zecelea, Șimei, fiii săi și frații săi, doisprezece. 18Al unsprezecelea, Azareel, fiii săi și frații săi, doisprezece. 19Al doisprezecelea, Hașabia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 20Al treisprezecelea, Șubael, fiii săi și frații săi, doisprezece. 21Al patrusprezecelea, Matitia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 22Al cincisprezecelea, Ieremot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 23Al șaisprezecelea, Hanania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 24Al șaptesprezecelea, Ioșbecașa, fiii săi și frații săi, doisprezece. 25Al optsprezecelea, Hanani, fiii săi și frații săi, doisprezece. 26Al nouăsprezecelea, Maloti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 27Al douăzecilea, Eliata, fiii săi și frații săi, doisprezece. 28Al douăzeci și unulea, Hotir, fiii săi și frații săi, doisprezece. 29Al douăzeci și doilea, Ghidalti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 30Al douăzeci și treilea, Mahaziot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 31Al douăzeci și patrulea Romamti‐Ezer, fiii săi și frații săi, doisprezece.