Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Preoții împărțiți în douăzeci și patru de cete

241Și cetele fiilor lui Aaron: Fiii

24.1
Lev. 10.1,6Num. 26.60
lui Aaron: Nadab și Abihu și Eleazar și Itamar. 2Și Nadab
24.2
Num. 3.4
26.61
și Abihu au murit înaintea tatălui lor și n‐aveau fii; și Eleazar și Itamar făceau slujba de preoți. 3Și David i‐a împărțit, adică pe Țadoc, din fiii lui Eleazar și pe Ahimelec din fiii lui Itamar, după rânduiala lor în slujba lor. 4Și s‐au găsit mai mulți capi dintre fiii lui Eleazar decât între fiii lui Itamar și au fost împărțiți așa: din fiii lui Eleazar, șaisprezece capi ai caselor părintești și din fiii lui Itamar opt, după casele lor părintești. 5Au fost împărțiți prin sorț, unul cu altul, căci mai marii locașului sfânt și mai marii casei lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. 6Și Șemaia, fiul lui Netaneel, cărturarul, unul din Leviți, i‐a scris înaintea împăratului și a mai marilor și a lui Țadoc preotul și a lui Ahimelec, fiul lui Abiatar, și a capilor părintești ai preoților și ai leviților: o casă părintească era luată pentru Eleazar și una luată pentru Itamar. 7Și sorțul întâi a ieșit pentru Iehoiarib; pentru Iedaia, al doilea; 8al treilea pentru Harim, al patrulea pentru Seorim; 9al cincilea pentru Malchia, al șaselea pentru Miiamin; 10al șaptelea pentru Hacoț, al optulea pentru Abia
24.10
Neem. 12.4,17Lc. 1.5
; 11al nouălea pentru Iosua, al zecelea pentru Șecania; 12al unsprezecelea pentru Eliașib, al doisprezecelea pentru Iachim; 13al treisprezecelea pentru Hupa, al patrusprezecelea pentru Ieșebeab; 14al cincisprezecelea pentru Bilga, al șaisprezecelea pentru Imer; 15al șaptesprezecelea pentru Hezir, al optsprezecelea pentru Hapițeț; 16al nouăsprezecelea pentru Petahia, al douăzecilea pentru Ezechiel; 17al douăzeci și unulea pentru Iachin, al douăzeci și doilea pentru Gamul; 18al douăzeci și treilea pentru Delaia, al douăzeci și patrulea pentru Maazia. 19Și aceasta era împărțirea lor în slujba lor, ca să vină
24.19
Cap. 9.25.
în casa Domnului, după orânduirea lor prin Aaron, tatăl lor, cum îi poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel.

Capii leviților

20Și ceilalți fii ai lui Levi: din fiii lui Amram: Șubael

24.20
Cap. 23.16.
; din fiii lui Șubael, Iehdia. 21Din Rehabia
24.21
Cap. 23.17.
, din fiii lui Rehabia: Ișia, capul. 22Din Ițehariți, Șelomot; din fiii lui Șelomol
24.22
Cap. 23.18.
, Iahat. 23Și fiii lui
24.23
Cap. 23.19;
Hebron: Ieria întâiul; Amaria al doilea; Iahaziel al treilea; Iecameam al patrulea. 24Fiii lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica, Șamir; 25fratele lui Mica, Ișia; din fiii lui Ișia, Zaharia. 26Fiii lui Merari: Mahli și Muși; fiii lui Iaazia, fiul său. 27Fiii lui
24.27
Ex. 6.19
Merari: din Iaazia, fiul său: Șoham și Zacur, și Ibri; 28Din Mahli: Eleazar; și el
24.28
Cap. 23.22.
n‐avea fii. 29Din Chis: Fiii lui Chis: Ierah meel. 30Și fiii lui
24.30
Cap. 23.23.
Muși: Mahli și Eder și Ierimot. Aceștia sunt fiii Leviților, după casele lor părintești. 31Și aceștia au aruncat sorț ca și frații lor fiii lui Aaron înaintea împăratului David și a lui Țadoc și a lui Ahimelec și capilor părintești ai preoților și ai Leviților, capul părintesc ca și fratele său cel mai mic.

25

Cântăreții împărțiți în douăzeci și patru de cete

251Și David și mai marii oastei au deosebit pentru slujbă din fiii lui Asaf

25.1
Cap. 6.33, 39, 44.
și ai lui Heman și ai lui Iedutun, pe cei care să prorocească cu harfe și cu psalteri și cu chimvale. Și numărul oamenilor întrebuințați la slujba lor era: 2din fiii lui Asaf: Zacur și Iosif și Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub mâna lui Asaf, care prorocia sub mâna împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia și Țeri și Isai și Hașabia și Matitia și Șimei, șase, sub mâna tatălui lor Iedutun, care prorocia cu harfa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel și Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti și Romamti‐Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot: 5toți aceștia erau fiii lui Heman, văzătorul împăratului, în cuvintele lui Dumnezeu, ca să înalțe cornul; și Dumnezeu a dat lui Heman patrusprezece fii și trei fiice. 6Toți aceștia erau sub mâna părinților lor, Asaf și Iedutun și Heman, la cântare în casa Domnului, cu chimvale, psalteri și harfe, pentru slujba casei lui Dumnezeu, sub mâna împăratului. 7Și numărul lor, cu frații lor care erau învățați în cântarea Domnului, toți încercați, erau două sute optzeci și opt. 8Și au aruncat sorți, unul cu altul, pentru însărcinările lor, cel mic ca și cel mare, învățătorul
25.8
2 Cron. 23.13
și învățăcelul. 9Și întâiul sorț a ieșit pentru Asaf lui Iosif; Ghedalia al doilea; el și frații săi și fiii săi erau doisprezece. 10Al treilea Zacur, fiii săi și frații săi, doisprezece. 11Al patrulea Ițeri, fiii săi și frații săi, doisprezece. 12Al cincilea, Netania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 13Al șaselea, Buchia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 14Al șaptelea, Iesareela, fiii săi și frații săi, doisprezece. 15Al optulea, Isaia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 16Al nouălea, Matania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 17Al zecelea, Șimei, fiii săi și frații săi, doisprezece. 18Al unsprezecelea, Azareel, fiii săi și frații săi, doisprezece. 19Al doisprezecelea, Hașabia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 20Al treisprezecelea, Șubael, fiii săi și frații săi, doisprezece. 21Al patrusprezecelea, Matitia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 22Al cincisprezecelea, Ieremot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 23Al șaisprezecelea, Hanania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 24Al șaptesprezecelea, Ioșbecașa, fiii săi și frații săi, doisprezece. 25Al optsprezecelea, Hanani, fiii săi și frații săi, doisprezece. 26Al nouăsprezecelea, Maloti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 27Al douăzecilea, Eliata, fiii săi și frații săi, doisprezece. 28Al douăzeci și unulea, Hotir, fiii săi și frații săi, doisprezece. 29Al douăzeci și doilea, Ghidalti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 30Al douăzeci și treilea, Mahaziot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 31Al douăzeci și patrulea Romamti‐Ezer, fiii săi și frații săi, doisprezece.

26

Ușierii templului și vistieriile

261Cetele ușierilor. Dintre coreiți: Meșelemia, fiul lui Core, din fiii lui Asaf. 2Și Meșelemia a avut fii: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Și fiii lui Obed‐Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; loah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu l‐a binecuvântat. 6Și lui Șemaia, fiul său, i s‐au născut fii care au cârmuit în casa tatălui lor, căci erau bărbăți viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni și Refael și Obed. Elzabad și frații săi, oameni voinici, Elihu și Semaia. 8Toți aceștia erau din fiii lui Obed‐Edom: și fiii lor și frații lor, bărbați voinici, puternici pentru slujbă, șaizeci și doi din Obed‐Edom. 9Fiii și frații lui Meșelemia, oameni voinici, optsprezece. 10Și Hosa

26.10
Cap. 16.38.
, dintre fiii lui Merari, a avut fii: Șimri, capul, deși nu era întâiul născut, dar tatăl său l‐a pus cap. 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea; toți fiii și frații lui Hosa, treisprezece. 12Dintre aceștia erau cetele ușierilor ale capilor lor bărbătești, având sarcini împreună cu frații lor, pentru facerea slujbei în casa Domnului. 13Și au aruncat sorți, cel mic ca și cel mare, după casele lor părintești, pentru fiecare poartă. 14Și sorțul dinspre răsărit a căzut pe Șelemia. Și au aruncat sorți pentru Zaharia, fiul său, sfetnic înțelept; și sorțul său a ieșit spre miazănoapte; 15pentru Obed‐Edom spre miazăzi și pentru fiii săi casa de merinde. 16Pentru Șupim și Hosa spre apus, cu poarta Șalechet, la calea suișului, o strajă în fața altei străji. 17Spre răsărit erau șase Leviți, spre miazănoapte patru pe zi, spre miazăzi patru pe zi și în casa de merinde doi, doi. 18Lângă Parbar, spre apus, patru pe cale, doi lângă Parbar. 19Acestea sunt cetele ușierilor din fiii coreiților și din fiii lui Merari. 20Și leviții: Ahia era peste vistieriile
26.20
Cap. 28.12.
casei lui Dumnezeu și peste vistieriile lucrurilor sfințite. 21Fiii lui Laedan, fiii gherșoniților lui Laedan, capii părintești ai lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli. 22Fiii lui Iehieli: Zetam și Ioel, fratele său, peste vistieriile casei Domnului. 23Din amramiți, din ițehariți, din hebroniți, din uzieliți… 24Și
26.24
Cap. 23.16.
Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, era mai mare peste vistierii. 25Și frații săi din Eliezer: Rehabia, fiul său, și Isaia, fiul său, și Ioram, fiul său, și Zicri, fiul său, și Șelomit
26.25
Cap. 23.18.
, fiul său. 26Acest Șelomit și frații săi erau peste toate vistieriile lucrurilor sfințite, pe care le sfințiseră împăratul David și capii părintești, mai marii peste mii și peste sute, și mai marii oastei. 27Le sfințiseră din războaie și din prăzi, ca să întrețină casa Domnului. 28Și tot ce sfințise Samuel, văzătorul
26.28
1 Sam. 9.9
, și Saul fiul lui Chis, și Abner, fiul lui Ner, și Ioab, fiul Țeruiei: tot ce era sfințit, era sub mâna lui Șelomit și a fraților săi.

Orânduirea judecătorilor

29Din ițehariți: Chenania și fiii săi erau pentru treburile dinafară peste Israel ca dregători

26.29
Cap. 23.4.
și judecători. 30Din hebroniți: Hașabia și frații săi, o mie șapte sute de bărbați voinici puși peste Israel dincoace de Iordan spre apus pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31Din hebroniți, Ieria
26.31
Cap. 23.19.
era capul hebroniților după neamurile lor, după părinți. În al patruzecilea an al domniei lui David au fost căutați și s‐au găsit între ei la Iaezer
26.31
Ios. 21.39
în Galaad bărbați voinici. 32Și frații săi, bărbați voinici, erau două mii șapte sute, capi părintești; și împăratul David i‐a pus peste rubeniți și gadiți și jumătatea seminției lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26.32
2 Cron. 19.11
.