Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Cântăreții împărțiți în douăzeci și patru de cete

251Și David și mai marii oastei au deosebit pentru slujbă din fiii lui Asaf

25.1
Cap. 6.33, 39, 44.
și ai lui Heman și ai lui Iedutun, pe cei care să prorocească cu harfe și cu psalteri și cu chimvale. Și numărul oamenilor întrebuințați la slujba lor era: 2din fiii lui Asaf: Zacur și Iosif și Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub mâna lui Asaf, care prorocia sub mâna împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia și Țeri și Isai și Hașabia și Matitia și Șimei, șase, sub mâna tatălui lor Iedutun, care prorocia cu harfa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel și Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti și Romamti‐Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot: 5toți aceștia erau fiii lui Heman, văzătorul împăratului, în cuvintele lui Dumnezeu, ca să înalțe cornul; și Dumnezeu a dat lui Heman patrusprezece fii și trei fiice. 6Toți aceștia erau sub mâna părinților lor, Asaf și Iedutun și Heman, la cântare în casa Domnului, cu chimvale, psalteri și harfe, pentru slujba casei lui Dumnezeu, sub mâna împăratului. 7Și numărul lor, cu frații lor care erau învățați în cântarea Domnului, toți încercați, erau două sute optzeci și opt. 8Și au aruncat sorți, unul cu altul, pentru însărcinările lor, cel mic ca și cel mare, învățătorul
25.8
2 Cron. 23.13
și învățăcelul. 9Și întâiul sorț a ieșit pentru Asaf lui Iosif; Ghedalia al doilea; el și frații săi și fiii săi erau doisprezece. 10Al treilea Zacur, fiii săi și frații săi, doisprezece. 11Al patrulea Ițeri, fiii săi și frații săi, doisprezece. 12Al cincilea, Netania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 13Al șaselea, Buchia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 14Al șaptelea, Iesareela, fiii săi și frații săi, doisprezece. 15Al optulea, Isaia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 16Al nouălea, Matania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 17Al zecelea, Șimei, fiii săi și frații săi, doisprezece. 18Al unsprezecelea, Azareel, fiii săi și frații săi, doisprezece. 19Al doisprezecelea, Hașabia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 20Al treisprezecelea, Șubael, fiii săi și frații săi, doisprezece. 21Al patrusprezecelea, Matitia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 22Al cincisprezecelea, Ieremot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 23Al șaisprezecelea, Hanania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 24Al șaptesprezecelea, Ioșbecașa, fiii săi și frații săi, doisprezece. 25Al optsprezecelea, Hanani, fiii săi și frații săi, doisprezece. 26Al nouăsprezecelea, Maloti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 27Al douăzecilea, Eliata, fiii săi și frații săi, doisprezece. 28Al douăzeci și unulea, Hotir, fiii săi și frații săi, doisprezece. 29Al douăzeci și doilea, Ghidalti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 30Al douăzeci și treilea, Mahaziot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 31Al douăzeci și patrulea Romamti‐Ezer, fiii săi și frații săi, doisprezece.

26

Ușierii templului și vistieriile

261Cetele ușierilor. Dintre coreiți: Meșelemia, fiul lui Core, din fiii lui Asaf. 2Și Meșelemia a avut fii: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Și fiii lui Obed‐Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; loah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu l‐a binecuvântat. 6Și lui Șemaia, fiul său, i s‐au născut fii care au cârmuit în casa tatălui lor, căci erau bărbăți viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni și Refael și Obed. Elzabad și frații săi, oameni voinici, Elihu și Semaia. 8Toți aceștia erau din fiii lui Obed‐Edom: și fiii lor și frații lor, bărbați voinici, puternici pentru slujbă, șaizeci și doi din Obed‐Edom. 9Fiii și frații lui Meșelemia, oameni voinici, optsprezece. 10Și Hosa

26.10
Cap. 16.38.
, dintre fiii lui Merari, a avut fii: Șimri, capul, deși nu era întâiul născut, dar tatăl său l‐a pus cap. 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea; toți fiii și frații lui Hosa, treisprezece. 12Dintre aceștia erau cetele ușierilor ale capilor lor bărbătești, având sarcini împreună cu frații lor, pentru facerea slujbei în casa Domnului. 13Și au aruncat sorți, cel mic ca și cel mare, după casele lor părintești, pentru fiecare poartă. 14Și sorțul dinspre răsărit a căzut pe Șelemia. Și au aruncat sorți pentru Zaharia, fiul său, sfetnic înțelept; și sorțul său a ieșit spre miazănoapte; 15pentru Obed‐Edom spre miazăzi și pentru fiii săi casa de merinde. 16Pentru Șupim și Hosa spre apus, cu poarta Șalechet, la calea suișului, o strajă în fața altei străji. 17Spre răsărit erau șase Leviți, spre miazănoapte patru pe zi, spre miazăzi patru pe zi și în casa de merinde doi, doi. 18Lângă Parbar, spre apus, patru pe cale, doi lângă Parbar. 19Acestea sunt cetele ușierilor din fiii coreiților și din fiii lui Merari. 20Și leviții: Ahia era peste vistieriile
26.20
Cap. 28.12.
casei lui Dumnezeu și peste vistieriile lucrurilor sfințite. 21Fiii lui Laedan, fiii gherșoniților lui Laedan, capii părintești ai lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli. 22Fiii lui Iehieli: Zetam și Ioel, fratele său, peste vistieriile casei Domnului. 23Din amramiți, din ițehariți, din hebroniți, din uzieliți… 24Și
26.24
Cap. 23.16.
Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, era mai mare peste vistierii. 25Și frații săi din Eliezer: Rehabia, fiul său, și Isaia, fiul său, și Ioram, fiul său, și Zicri, fiul său, și Șelomit
26.25
Cap. 23.18.
, fiul său. 26Acest Șelomit și frații săi erau peste toate vistieriile lucrurilor sfințite, pe care le sfințiseră împăratul David și capii părintești, mai marii peste mii și peste sute, și mai marii oastei. 27Le sfințiseră din războaie și din prăzi, ca să întrețină casa Domnului. 28Și tot ce sfințise Samuel, văzătorul
26.28
1 Sam. 9.9
, și Saul fiul lui Chis, și Abner, fiul lui Ner, și Ioab, fiul Țeruiei: tot ce era sfințit, era sub mâna lui Șelomit și a fraților săi.

Orânduirea judecătorilor

29Din ițehariți: Chenania și fiii săi erau pentru treburile dinafară peste Israel ca dregători

26.29
Cap. 23.4.
și judecători. 30Din hebroniți: Hașabia și frații săi, o mie șapte sute de bărbați voinici puși peste Israel dincoace de Iordan spre apus pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31Din hebroniți, Ieria
26.31
Cap. 23.19.
era capul hebroniților după neamurile lor, după părinți. În al patruzecilea an al domniei lui David au fost căutați și s‐au găsit între ei la Iaezer
26.31
Ios. 21.39
în Galaad bărbați voinici. 32Și frații săi, bărbați voinici, erau două mii șapte sute, capi părintești; și împăratul David i‐a pus peste rubeniți și gadiți și jumătatea seminției lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26.32
2 Cron. 19.11
.

27

Capii oștirilor

271Și copiii lui Israel după numărul lor, capii părintești și mai marii peste mii și sute, și dregătorii lor, slujeau împăratului, în toate treburile cetelor lor, care intrau și ieșeau din lună în lună în toate lunile anului; fiecare ceată avea douăzeci și patru de mii. 2Peste ceata întâi pentru luna întâi era Iașobeam

27.2
2 Sam. 23.8
, fiul lui Zabdiel; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 3El era din fiii lui Pereț, capul tuturor mai marilor oastei pentru luna întâi. 4Și peste ceata pentru luna a doua era Dodai, Ahohitul; și în ceata sa era Miclot, cârmuitor; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 5Al treilea mai mare al oastei pentru luna a treia era Benaia, fiul lui Iehoiada, preotul, capul; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 6Acest Benaia
27.6
2 Sam. 23.20,22,23
era un viteaz din cei treizeci și peste cei treizeci; și în ceata sa era Amizadab, fiul său. 7Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael
27.7
2 Sam. 23.24
, fratele lui Ioab; și Zebadia, fiul său, după el: și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 8Al cincilea, pentru luna a cincea, era mai marele Șamehut, Izrahitul; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 9Al șaselea, pentru luna a șasea era Ira
27.9
Cap. 11.28.
, fiul lui Icheș, Tecoitul: și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 10Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț
27.10
Cap. 11.27.
, Pelonitul, din copiii lui Efraim; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 11Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai
27.11
2 Sam. 1.18
, Hușatitul, din Zerahiți; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 12Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer
27.12
Cap. 11.28.
, Anatotitul, din Beniaminiți; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 13Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai
27.13
2 Sam. 23.28
, Netofatitul, din Zerahiți, și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 14Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia
27.14
Cap. 11.31.
, Piratonitul, din copiii lui Efraim; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 15Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai
27.15
Cap. 26.30.
, Netofatitul, de la Otniel; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii.

Mai marii semințiilor

16Și peste semințiile lui Israel erau: pentru rubeniți era mai mare Eliezer, fiul lui Zicri; pentru simeoniți: Șefatia, fiul lui Maaca; 17pentru leviți: Hașabia, fiul lui Chemuel; pentru aaroniți: Țadoc; 18pentru Iuda: Elihu

27.18
1 Sam. 16.6
, din frații lui David; pentru Isahar: Omri, fiul lui Micael; 19pentru Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; pentru Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; 20pentru fiii lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; pentru jumătatea seminției lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; 21pentru jumătatea seminției lui Manase în Galaad; Ido, fiul lui Zaharia; pentru Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner; 22pentru Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt mai marii semințiilor lui Israel. 23Și David n‐a pus numărul lor de la douăzeci ani și mai jos, căci Domnul
27.23
Gen. 15.5
zisese că va înmulți pe Israel ca stelele cerului. 24Ioab, fiul Țeruiei, a început să numere, dar n‐a sfârșit; și pentru aceasta a fost mânia
27.24
2 Sam. 24.15
Domnului peste Israel și numărul n‐a fost pus în istoria cronicilor împăratului David.

Slujitorii și slujbașii curții

25Și peste vistieriile împăratului era Azmavet, fiul lui Adiel; și peste vistieriile din câmp, din cetăți, din sate și din turnuri, era Ionatan, fiul lui Ozia. 26Și peste lucrătorii câmpului la aratul ogorului era Ezri, fiul lui Chelub. 27Și peste vii era Șimei, Ramatitul; și peste vistieriile de vin din vii era Zabdi, Șefamitul. 28Și peste măslini și sicomorii care erau în vale era Baal‐Hanan, Ghederitul; și peste vistieriile de untdelemn, Ioaș. 29Și peste boii care pășteau în Saron era Șitrai, Saronitul; și peste boii care erau în văi era Șafat, fiul lui Adlai. 30Și peste cămile era Obil, Ismaelitul, și peste măgari Iehdia, Meronotitul. 31Și peste oi era Iaziz, Hagarenitul. Toți aceștia erau mai mari peste avutul împăratului David. 32Și Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, bărbat înțelept și cărturar; și Iehiel, fiul lui Hacmoni, era cu fiii împăratului. 33Și Ahitofel

27.33
2 Sam. 15.12
era sfetnicul împăratului și Hușai
27.33
2 Sam. 15.37
16.16
, Architul, era prietenul împăratului. 34Și după Ahitofel erau Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar
27.34
1 Reg. 1.7
; și mai marele oastei împăratului era Ioab
27.34
Cap. 11.6.
.