Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Ușierii templului și vistieriile

261Cetele ușierilor. Dintre coreiți: Meșelemia, fiul lui Core, din fiii lui Asaf. 2Și Meșelemia a avut fii: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Și fiii lui Obed‐Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; loah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu l‐a binecuvântat. 6Și lui Șemaia, fiul său, i s‐au născut fii care au cârmuit în casa tatălui lor, căci erau bărbăți viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni și Refael și Obed. Elzabad și frații săi, oameni voinici, Elihu și Semaia. 8Toți aceștia erau din fiii lui Obed‐Edom: și fiii lor și frații lor, bărbați voinici, puternici pentru slujbă, șaizeci și doi din Obed‐Edom. 9Fiii și frații lui Meșelemia, oameni voinici, optsprezece. 10Și Hosa

26.10
Cap. 16.38.

, dintre fiii lui Merari, a avut fii: Șimri, capul, deși nu era întâiul născut, dar tatăl său l‐a pus cap. 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea; toți fiii și frații lui Hosa, treisprezece. 12Dintre aceștia erau cetele ușierilor ale capilor lor bărbătești, având sarcini împreună cu frații lor, pentru facerea slujbei în casa Domnului. 13Și au aruncat sorți, cel mic ca și cel mare, după casele lor părintești, pentru fiecare poartă. 14Și sorțul dinspre răsărit a căzut pe Șelemia. Și au aruncat sorți pentru Zaharia, fiul său, sfetnic înțelept; și sorțul său a ieșit spre miazănoapte; 15pentru Obed‐Edom spre miazăzi și pentru fiii săi casa de merinde. 16Pentru Șupim și Hosa spre apus, cu poarta Șalechet, la calea suișului, o strajă în fața altei străji. 17Spre răsărit erau șase Leviți, spre miazănoapte patru pe zi, spre miazăzi patru pe zi și în casa de merinde doi, doi. 18Lângă Parbar, spre apus, patru pe cale, doi lângă Parbar. 19Acestea sunt cetele ușierilor din fiii coreiților și din fiii lui Merari. 20Și leviții: Ahia era peste vistieriile
26.20
Cap. 28.12.
Mal. 3.10
casei lui Dumnezeu și peste vistieriile lucrurilor sfințite. 21Fiii lui Laedan, fiii gherșoniților lui Laedan, capii părintești ai lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli. 22Fiii lui Iehieli: Zetam și Ioel, fratele său, peste vistieriile casei Domnului. 23Din amramiți, din ițehariți, din hebroniți, din uzieliți… 24Și
26.24
Cap. 23.16.

Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, era mai mare peste vistierii. 25Și frații săi din Eliezer: Rehabia, fiul său, și Isaia, fiul său, și Ioram, fiul său, și Zicri, fiul său, și Șelomit
26.25
Cap. 23.18.

, fiul său. 26Acest Șelomit și frații săi erau peste toate vistieriile lucrurilor sfințite, pe care le sfințiseră împăratul David și capii părintești, mai marii peste mii și peste sute, și mai marii oastei. 27Le sfințiseră din războaie și din prăzi, ca să întrețină casa Domnului. 28Și tot ce sfințise Samuel, văzătorul
26.28
1 Sam. 9.9
, și Saul fiul lui Chis, și Abner, fiul lui Ner, și Ioab, fiul Țeruiei: tot ce era sfințit, era sub mâna lui Șelomit și a fraților săi.

Orânduirea judecătorilor

29Din ițehariți: Chenania și fiii săi erau pentru treburile dinafară peste Israel ca dregători

26.29
Cap. 23.4.

și judecători. 30Din hebroniți: Hașabia și frații săi, o mie șapte sute de bărbați voinici puși peste Israel dincoace de Iordan spre apus pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31Din hebroniți, Ieria
26.31
Cap. 23.19.

era capul hebroniților după neamurile lor, după părinți. În al patruzecilea an al domniei lui David au fost căutați și s‐au găsit între ei la Iaezer
26.31
Ios. 21.39
în Galaad bărbați voinici. 32Și frații săi, bărbați voinici, erau două mii șapte sute, capi părintești; și împăratul David i‐a pus peste rubeniți și gadiți și jumătatea seminției lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26.32
2 Cron. 19.11
.